Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 570/20 Burmistrza Choszczna z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia, wspierania upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr 570/20
Burmistrza Choszczna

z dnia 18 lutego 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia, wspierania upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019, poz. 506 ze zm.), art. 15 ust. 2a - 2f, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XII/95/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Choszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok” zarządz się, co następuje

§ 1. Powołuję Komisję konkursową do rozpatrzenia ofert w ramach konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia, wspierania upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  w 2020 roku na terenie gminy Choszczno w następującym składzie:

1) Przewodnicząca komisji – Magdalena Sieńko,

2) Członek komisji – Iwona Bartosik,

3) Członek komisji – Sylwia Ostrowska - Dudczyk.

§ 2. 1. W pracach Komisji mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

2. Członkowie Komisji Konkursowej wykonują swoje funkcje społecznie.

3. Do członków Komisji biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dotyczące wyłączenia pracownika.

4. Każdy członek Komisji podpisuje zobowiązanie, że w przypadku stwierdzenia istnienia powiązań, o którym mowa w ust. 3, członek Komisji zgłasza ten fakt na posiedzeniu Komisji i zostaje wyłączony z oceny oferty podmiotu, z którym powiązanie występuje.

§ 3. 1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.

2. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia Komisji określa Przewodniczący.

§ 4. 1. Przy rozpatrywaniu ofert w konkursie otwartym Komisja dokona oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym.

2. Dodatkowymi kryteriami przy wyborze ofert będą:

1) planowana liczba mieszkańców gminy na rzecz, których realizowane będzie zadanie,

2) chęć rozwijania się i dążenie do zakładanych celów,

3) w przypadku organizacji współpracujących wcześniej z gminą - zaangażowanie w promowaniu gminy Choszczno, w tym organizacja turniejów.

§ 5. Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i wszyscy Członkowie Komisji.

§ 6. Komisja podejmuje rozstrzygnięcie o wyborze Oferenta w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącej Komisji. Wyniki konkursu przedstawiane są Burmistrzowi, który podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu oferty do realizacji oraz przeznaczeniu i wysokości przyznanej dotacji.

§ 7. Wyniki konkursu ofert, wraz z informacją o kwocie przyznanej dotacji, zamieszcza się na stronie www.choszczno.pl ,www.bip.choszczno.pl ,oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Choszcznie.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Burmistrza ds. patologii społecznej, osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

BURMISTRZ

/-/ Robert Adamczyk

 

 

 

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Burmistrza ds. patologii społecznej, osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej.

2. Wydział Organizacyjno-Prawny.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zarzadzenie_570_20.pdf (PDF, 121.96Kb) 2020-03-02 10:44:34 70 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anita Przytuła 02-03-2020 10:44:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Adamczyk 18-02-2020
Ostatnia aktualizacja: Anita Przytuła 02-03-2020 10:45:07