Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 254/19 Burmistrza Choszczna z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie

Zarządzenie Nr 254/19
Burmistrza Choszczna

z dnia 20 maja 2019 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Choszcznie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 18/18 Burmistrza Choszczna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie wprowadzam następujące zmiany:

1. W § 11 pkt 3-11 otrzymują brzmienie:
"3) Głównego Specjalisty ds. Zamówień Publicznych,

4) Głównego Specjalisty ds. Wewnętrznej Kontroli Finansowej,

5) Głównego Specjalisty ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego,

6) Sekretarki,

7) Audytora Wewnętrznego,

8) Urzędu Stanu Cywilnego,

9) Środowiskowego Domu Samopomocy,

10) Warsztatu Terapii Zajęciowej,

11) Centrum Sportowo – Rekreacyjnego".

2. W § 28 pkt 15-18 otrzymują brzmienie:          
"15) Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych (Znak: ZP),

16) Samodzielne Stanowisko ds. Wewnętrznej Kontroli Finansowej (Znak: WKF),

17) Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego (Znak: AW),

18) Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego (Znak: GSO)".

3. § 42 otrzymuje brzmienie:       
"§ 42 1. Do zakresu działania Samodzielnego stanowiska ds. Zamówień Publicznych  należy:

1) prowadzenie postępowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,

2) opracowywanie wzorów dokumentów mających na celu usprawnienie procedury przetargowej,

3) uzgadnianie wyboru trybu postępowania oraz właściwej procedury dla zamówień publicznych realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne urzędu miejskiego i jednostki organizacyjne gminy,

4) przygotowywanie wstępnej dokumentacji przetargowej, tj. ogłoszeń, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zarządzeń w sprawie powołania komisji przetargowej,

5) monitorowanie przebiegu zamówień publicznych,

6) udział w pracach komisji przetargowych polegający na sprawdzeniu ofert pod względem formalno-prawnym oraz nadzór nad poprawnością przebiegu ostatecznej oceny ofert,

7) nadzór nad postępowaniem wyjaśniającym prowadzonym w wyniku złożonego odwołania oraz przygotowaniem dokumentów związanych z wniesionym odwołaniem do Urzędu Zamówień Publicznych,

8) przygotowywanie umów zgodnych z ustawą prawo zamówień publicznych,

9) prowadzenie konsultacji w zakresie zamówień publicznych,

10) sporządzanie sprawozdań z realizacji zamówień publicznych,

11) kompletowanie i przechowywanie dokumentacji zamówień publicznych,

12) prowadzenie systematycznej współpracy z osobami uczestniczącymi w postępowaniu o zamówienia publiczne w zakresie sporządzania dokumentacji oraz planowania i przygotowania postępowań,

13) prowadzenie ewidencji przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne,

2. Przy znakowaniu spraw stanowisko ds. Zamówień Publicznych używa symbolu "ZP"."

4. § 43 otrzymuje brzmienie:       
"§ 43. 1. Do zakresu działania Samodzielnego stanowiska ds. Wewnętrznej Kontroli Finansowej należy:

1) przygotowanie i przeprowadzanie kontroli w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych burmistrzowi w zakresie prowadzonej przez nie gospodarki finansowej i spraw z nią związanych,

2) badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych oraz zwrotu środków publicznych,

3) przygotowywanie i przeprowadzanie kontroli z zakresu udzielonych dotacji i dofinansowywań na realizację zadań własnych gminy przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w zakresie: prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji,

4) sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli zawierających opis stanu faktycznego, pozwalający na dokonanie oceny oraz stwierdzenie uchybień i nieprawidłowości w świetle obowiązujących jednostkę przepisów prawnych,

5) opracowywanie wystąpień pokontrolnych, jak i planu kontroli na dany rok budżetowy,

6) sporządzanie rocznej informacji z przeprowadzonych kontroli.

2. Przy znakowaniu spraw stanowisko ds. Zamówień Publicznych i Wewnętrznej Kontroli Finansowej używa symbolu "WKF"."

5. § 44 otrzymuje brzmienie:       
"§ 44. 1. Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy:

1) W zakresie rejestracji zdarzeń z zakresu stanu cywilnego dotyczących urodzeń, małżeństw i zgonów:

a) przyjmowanie zgłoszeń i dokumentów do rejestracji urodzenia,

b) sporządzanie protokołu zgłoszenia urodzenia dziecka,

c) potwierdzenie uprawnień do dokonania zgłoszenia urodzenia,

d) przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa wobec dziecka poczętego,

e) przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa w chwili rejestracji dziecka oraz o uznaniu ojcostwa dziecka już zarejestrowanego,

f) przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,

g) zawiadomienie właściwego Sądu o urodzeniu dziecka przez nieletnią matkę,

h) prowadzenie i przekazywanie do Urzędu Statystycznego sprawozdań dotyczących rejestracji urodzenia,

i) przyjmowanie dokumentów i zapewnień do zawarcia związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego (małżeństwo cywilne) i związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkami cywilnymi (małżeństwo konkordatowe),

j) prowadzenie rejestru zapewnień o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa cywilnego i małżeństwa konkordatowego,

k) sporządzanie protokołów przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,

l) wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa konkordatowego oraz prowadzenie rejestru zaświadczeń o zawartych małżeństwach konkordatowych,

m) przyjmowanie oświadczeń od przyszłych małżonków o nazwiskach noszonych przez nich po zawarciu małżeństwa i oświadczeń o wyborze nazwiska dla ich dzieci,

n) przyjmowanie oświadczeń o zawarciu związku małżeńskiego od osób zawierających związek małżeński cywilny,

o) przyjmowanie oświadczeń od osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego,

p) wydawanie zezwolenia na skrócenie ustawowego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego,

q) wydawanie zaświadczeń o wyznaczonym terminie zawarcia małżeństwa cywilnego,

r) wydawanie zaświadczeń o możności zawarcia związku małżeńskiego za granicą zgodnie z prawem polskim,

s) sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Statystycznego sprawozdań dotyczących rejestracji małżeństwa cywilnego i konkordatowego,

t) wydawanie zgody na zawarcie małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego,

u) przyjmowanie zgłoszeń i dokumentów do rejestracji zgonu,

v) sporządzanie protokołów zgłoszenia zgonu,

w) przekazywanie książeczek wojskowych osób zmarłych do Wojskowej Komendy Uzupełnień,

x) sporządzenie protokołu dotyczącego zgonu osoby o nieustalonej tożsamości,

y) sporządzenie i przekazanie do Urzędu Statystycznego sprawozdań dotyczących rejestracji zgonów.

2) W zakresie sporządzania aktów stanu cywilnego oraz odpisów i zaświadczeń z tych aktów:

a) sporządzanie aktów urodzeń na podstawie protokołu zgłoszenia lub postanowienia sądu,

b) sporządzanie aktów małżeństw na podstawie protokołu przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński oraz na podstawie zaświadczeń o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego dostarczanych do Urzędu Stanu Cywilnego przez duchownych,

c) sporządzanie aktów zgonów na podstawie protokołu zgłoszenia, postanowienia sądu o uznaniu za zmarłego i stwierdzeniu zgonu lub pisemnego zgłoszenia dokonanego przez organ państwowy,

d) sporządzanie aktów stanu cywilnego na podstawie postanowień sądu o ustaleniu ich treści,

e) występowanie do sądu z wnioskami o sprostowanie, ustalenie, unieważnienie aktów stanu cywilnego,

f) odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu w wypadku zaginięcia lub zniszczenia księgi stanu cywilnego,

g) przyjmowanie i rejestracja wniosków o wydanie odpisów i zaświadczeń z aktów stanu cywilnego,

h) sporządzanie i wydawanie odpisów skróconych i zupełnych z aktów stanu cywilnego,

i) sporządzanie i wydawanie wielojęzycznych odpisów skróconych z aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,

j) sporządzanie i wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych  lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,

k) sporządzenie i wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym,

l) sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Stanu Cywilnego, właściwego dla miejsca sporządzenia aktu urodzenia, zawiadomienia o zawarciu związku małżeńskiego,

m) sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Stanu Cywilnego, właściwego dla miejsca sporządzenia aktu urodzenia i małżeństwa zawiadomienia o zgonie,

n) sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Stanu Cywilnego, właściwego dla miejsca sporządzenia aktu urodzenia zawiadomienia o rozwiązaniu związku małżeńskiego,

o) wpisywanie pod tekstem aktu urodzenia przypisków o zmianie stanu cywilnego osoby, której akt dotyczy, na podstawie zawiadomień przysłanych z innych Urzędów Stanu Cywilnego.

3) W zakresie transkrypcji i odtwarzania zagranicznych aktów stanu cywilnego w polskich księgach stanu cywilnego:

a) przyjmowanie dokumentów i rejestracja wniosków o wpisanie i odtworzenie zagranicznych aktów stanu cywilnego w polskich księgach,

b) prowadzenie postępowania wyjaśniającego i dokonywanie transkrypcji lub odtworzenia w polskich księgach urodzeń, małżeństw i zgonów mających miejsce za granicą,

c) odtwarzanie aktów stanu cywilnego w przypadku zaginięcia lub zniszczenia księgi bądź gdy akt został sporządzony za granicą i niemożliwe jest uzyskanie odpisów z tego aktu.

4) W zakresie aktualizacji aktów stanu cywilnego:

a) przyjmowanie i rejestracja wniosków oraz prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawach o uzupełnienie danych w akcie stanu cywilnego lub o sprostowanie danych w akcie stanu cywilnego,

b) sporządzanie w aktach urodzeń wzmianek marginesowych na podstawie:

- orzeczeń i protokołów sądowych dotyczących zaprzeczenia ojcostwa, ustalenia ojcostwa, uznania dziecka, przysposobienia, rozwiązania przysposobienia, sprostowania aktu i uzupełnienia aktu zgonu,

- oświadczeń o uznaniu ojcostwa, o zawarciu związku małżeńskiego przez rodziców dziecka, o zmianie imienia dla dziecka w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,

- decyzji administracyjnych dotyczących  zmiany imienia lub nazwiska,

- dokumentów stanowiących podstawę sprostowania lub uzupełnienia aktu urodzenia.

c) sporządzanie w aktach małżeństw wzmianek marginesowych na podstawie:

- orzeczeń sądowych dotyczących rozwiązania małżeństwa, separacji, sprostowania aktu,

- oświadczeń woli o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

- decyzji administracyjnych zmiany imienia lub nazwiska,

- dokumentów stanowiących podstawę sprostowania lub uzupełnienia aktu małżeństwa,

d) sporządzanie w aktach małżeństw wzmianek marginesowych na podstawie zagranicznych wyroków dotyczących rozwiązania i orzeczenia separacji bez konieczności uznawania ich w polskich sądach,

e) sporządzanie w aktach zgonów wzmianek marginesowych na podstawie:

- orzeczeń sądowych dotyczących sprostowania aktu, uchylenia postanowienia o uznaniu za zmarłego lub o stwierdzeniu zgonu,

- dokumentów stanowiących podstawę sprostowania lub uzupełnienia aktu zgonu.

f) występowanie z wnioskiem do Wojewody Zachodniopomorskiego o unieważnienie jednego z aktów stanu cywilnego stwierdzającego to samo zdarzenie oraz sporządzenie wzmianki marginesowej na akcie unieważnionym na podstawie decyzji wojewody,

g) prowadzenie korespondencji z organami, których decyzje, postanowienia lub orzeczenia mają wpływ na aktualizację aktów stanu cywilnego.

5) W zakresie współpracy z zagranicznymi urzędami stanu cywilnego w zakresie międzynarodowej wymiany informacji dotyczących stanu cywilnego w tym współpracy z polskimi i zagranicznymi placówkami dyplomatycznymi:

a) powiadamianie zagranicznych urzędów stanu cywilnego gdzie sporządzony jest akt urodzenia obcokrajowca o sporządzeniu lub transkrypcji aktów stanu cywilnego dotyczących tej osoby,

b) rejestracja nadchodzących z zagranicznych Urzędów Stanu Cywilnego zawiadomień zmianie stanu cywilnego obywateli polskich, jeśli ich akty stanu cywilnego znajdują się w tutejszym Urzędzie Stanu Cywilnego i dokonanie w tych aktach stosownych adnotacji,

c) współpraca z zagranicznymi urzędami stanu cywilnego w zakresie wymiany dokumentów i informacji dotyczącej przepisów prawa rodzinnego i rejestracji stanu cywilnego,

d) prowadzenie korespondencji konsularnej,

e) sporządzanie i przekazywanie odpisów skróconych aktów zgonów cudzoziemców właściwym placówkom państw obcych,

f) przekazywanie dokumentów tożsamości zmarłych cudzoziemców właściwym placówkom zagranicznym,

g) stała wymiana informacji w zakresie zmian w przepisach prawa rodzinnego i rejestracji stanu cywilnego,

h) przyjmowanie i rejestracja dokumentów stanu cywilnego przekazanych przez polskie konsulaty do tut. Urzędu Stanu Cywilnego,

i) przyjmowanie wniosków od zainteresowanych o odnalezienie aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą i ich przekazanie do właściwych konsulatów.

6) W zakresie prowadzenia archiwum dla dokumentów stanu cywilnego:

a) współpraca z Archiwum Państwowym oraz z zagranicznymi archiwami w zakresie wymiany informacji i dokumentów stanu cywilnego,

b) gromadzenie i segregowanie aktów stanu cywilnego w zależności od rodzaju zdarzenia na akty zbiorowe urodzeń, małżeństw i zgonów oraz ich znakowanie i wpinanie do segregatorów,

c) prowadzenie całokształtu spraw związanych z konserwacją i zabezpieczaniem ksiąg i akt zbiorowych stanu cywilnego,

d) wykonywanie i potwierdzanie kserokopii z aktów stanu cywilnego oraz z dokumentów znajdujących się w aktach zbiorowych stanu cywilnego,

e) sporządzanie odpisów skróconych i zupełnych z pisanych pismem gotyckim niemieckich ksiąg stanu cywilnego znajdujących się w posiadaniu tut. Urzędu Stanu Cywilnego,

f) przekazywanie ksiąg stanu cywilnego wraz z aktami zbiorowymi do Archiwum Państwowego w Szczecinie po upływie 100 lat od zamknięcia aktów urodzenia i po upływie 80 lat od zamknięcia aktów małżeństwa i zgonu.

7) W zakresie organizowania uroczystości z okazji jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego, 100-lecia urodzin oraz z okazji uroczystego nadania imienia dziecku:

a) przyjmowanie i rejestracja wniosków dotyczących nadania medali za długoletnie pożycie małżeńskie,

b) przekazywanie wniosków dotyczących 50-lecia pożycia małżeńskiego do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,

c) sporządzanie i przesyłanie dyplomów gratulacyjnych z okazji innych rocznic zawarcia związku małżeńskiego na wniosek zainteresowanych np. 25-lecia,

d) organizowanie uroczystości jubileuszowych z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego,

e) organizowanie uroczystości jubileuszowych z okazji 100-lecia urodzin mieszkańców Szczecina,

f) organizowanie uroczystości nadania imienia dzieciom na wniosek zainteresowanych.

8) W zakresie prowadzenia spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk:

a) przyjmowanie dokumentów i rejestracja wniosków o zmianę imion i nazwisk,

b) prowadzenie postępowania wyjaśniającego i wydawanie decyzji administracyjnych zezwalających na wydanie decyzji administracyjnych zmieniających imiona i nazwiska,

c) prowadzenie rejestru zmian imion i nazwisk,

d) prowadzenie korespondencji z polskimi placówkami konsularnymi w sprawach zmiany lub ustalenia pisowni imion i nazwisk.

9) W zakresie prowadzenia spraw związanych z ewidencja ludności:

a) gromadzenie oraz aktualizacja danych z zakresu rejestracji stanu cywilnego w rejestrze PESEL,

b) występowanie o nadanie numeru PESEL z urzędu w stosunku do dzieci osób, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, urodzonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

c) dokonywanie zameldowania w stosunku do dzieci osób, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych , urodzonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dla których sporządził akt urodzenia.

10) W zakresie prowadzenia innych spraw wynikających z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu cywilnego, Prawa o aktach stanu cywilnego oraz innych aktów prawnych:

a) występowanie z wnioskiem do Wojewody o wydanie postanowienia zezwalającego na wyniesienie ksiąg poza lokal Urzędu Stanu Cywilnego,

b) wzywanie biegłego lub tłumacza jeśli osoba zobowiązana do zgłoszenia urodzenia lub zgonu nie może porozumieć się z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego ze względu na swoją ułomność fizyczną lub nieznajomość języka,

c) sporządzanie testamentu allograficznego,

d) pobieranie oraz wzywanie do uiszczenia lub uzupełnienia brakującej opłaty skarbowej,

e) wydawanie na wniosek interesanta opinii oraz udzielnie informacji na temat obowiązujących w kraju i za granicą przepisów z zakresu prawa rodzinnego i rejestracji stanu cywilnego oraz informowanie w jaki sposób i w jakim miejscu załatwić daną sprawę,

f) pomoc w odszukiwaniu dokumentacji stanu cywilnego lub w ustaleniu właściwości Urzędu Stanu Cywilnego w sprawach indywidualnych,

g) przyjmowanie wniosków o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego i przekazanie ich do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego w sytuacji gdy interesant nie jest osobą uprawnioną do odbioru takiego dokumentu, lub kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Choszcznie nie jest organem, który sporządził akt,

h) pomoc w wypełnianiu wniosków i w pisaniu podań dotyczących spraw załatwianych w urzędach stanu cywilnego,

i) współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej w tym:

- przekazywanie odpisów skróconych, zupełnych oraz zaświadczeń z akt stanu cywilnego na wniosek Komendanta Głównego Policji,

- udzielanie informacji i potwierdzanie kserokopii z ksiąg i akt zbiorowych stanu cywilnego na wniosek Komendanta Głównego Policji.

j) realizacja zleceń  poprzez aplikacje „Źródło”:

- zlecenie migracji aktu,

- zlecenie migracji aktu z dołączeniem wzmianki,

- zlecenie migracji aktu z naniesionym przypiskiem,

- usuwanie niezgodności w rejestrze Pesel,

- udostępnianie wojewodom aktów stanu cywilnego sporządzonych w BUSC ,

k) przygotowywanie zestawień statystycznych z realizacji zadań zleconych dla Urzędu Wojewódzkiego oraz z ilości małżeństw zawieranych przez cudzoziemców z obywatelami polskimi dla Straży Granicznej,

l) prowadzenie spraw związanych z obiegiem dokumentów ścisłego zarachowania oraz przekazywanie zestawienia brakowanych dokumentów do Urzędu Wojewódzkiego,

m) konserwacja ksiąg stanu cywilnego i zasobu archiwalnego.

2. Przy znakowaniu spraw Urząd Stanu Cywilnego używa symbolu "USC"."

6. § 45 otrzymuje brzmienie:       
"§ 45. 1. Do zakresu działania sekretarki należy:

1) obsługa kancelaryjno - biurowa sekretariatu,

2) prowadzenie bieżącej korespondencji burmistrza,

3) organizacja spotkań burmistrza, zastępcy oraz sekretarza,

4) przyjmowanie i wysyłanie faksów oraz prowadzenie rejestru faksów,

5) prowadzenie rejestru pism terminowych,

6) prowadzenie spraw związanych z prenumeratą czasopism i publikacji,

7) prowadzenie rejestru zakupionych dla urzędu książek i wydawnictw,

8) prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych,

9) prowadzenie spraw w zakresie szkoleń pracowników urzędu,

10) prowadzenie rejestru wydanych delegacji,

11) opracowywanie projektu budżetu oraz sprawozdań z wykonania budżetu w zakresie prowadzonych spraw.

2. Przy znakowaniu spraw stanowisko ds. sekretariatu używa symbolu "S"."

7. § 46 otrzymuje brzmienie:       
"§ 46. 1. Do zakresu działania samodzielnego stanowiska - Pełnomocnika Burmistrza ds. Patologii Społecznej, Osób Niepełnosprawnych i Pomocy Społecznej należy:

1) prowadzenie spraw związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniom (alkohol, narkotyki) oraz przeciwdziałaniem przemocy, a w szczególności:

a) prowadzenie spraw gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,

b) współtworzenie i udział w realizacji gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom przy szeroko pojętej współpracy z organami ścigania, wymiarem sprawiedliwości, placówkami pomocy społecznej, placówkami oświatowymi i innymi organizacjami,

c) podejmowanie działań zmierzających do skorzystania z pomocy psychospołecznej, prawnej i socjalnej rodzinom z problemami alkoholowymi,

d) kierowanie do biegłych psychiatry i psychologa w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,

e) kierowanie do sądu wniosków o zastosowanie wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,

f) współpraca z kuratorami sądowymi nadzorujące osoby poddane leczeniu odwykowemu z wyroku sądu,

g) bieżąca kontrola zasad obrotu napojami alkoholowymi,

h) opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

i) motywowanie osób zgłoszonych na leczenie odwykowe do podjęcia takiego leczenia,

j) współdziałanie z urzędami i instytucjami pomocnymi osobom i rodzinom ze środowisk dysfunkcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem miejsko – gminnego ośrodka pomocy społecznej.

2) Prowadzenie spraw dotyczących osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej, w tym:

a) przygotowywanie wniosków do PFRON,

b) współpraca z Miejsko–Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Warsztatem Terapii Zajęciowej, Środowiskowym Domem Samopomocy w Choszcznie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie,

c) współpraca z organizacjami rządowymi i pozarządowymi działającymi na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.

3) Prowadzenie spraw dotyczących organizacji pozarządowych, w tym:

a) opracowywanie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118, ze zm.),

b) prowadzenie otwartych konkursów na realizację powierzonych lub wspieranych zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

c) przeprowadzanie merytorycznej kontroli stanu realizacji wspieranego zadania publicznego,

d) koordynowanie współpracy z gminnymi jednostkami organizacyjnymi, ze stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na rzecz rozwoju kultury i sportu.

2. Przy znakowaniu spraw Pełnomocnik Burmistrza ds. Patologii Społecznej, Osób Niepełnosprawnych, Pomocy Społecznej używa symbolu "N"."

8. § 47 otrzymuje brzmienie:       
"§ 47. 1. Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego należy:

1) realizacja zadań związanych z potrzebą natychmiastowego uzupełnienia sił zbrojnych poprzez:

a) prowadzenie akcji kurierskiej na rzecz jednostek wojskowych,

b) prowadzenie dokumentacji świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju oraz ich nakładaniem na wniosek WKU i innych organów realizujących zadania obronne.

2) realizacja zadań związanych z planowaniem specjalnym,

3) prowadzenie reklamacji od służby wojskowej pracowników Urzędu i radnych Rady Miejskiej,

4) nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Stanowiska Kierowania Burmistrza Choszczna,

5) organizacja oraz prowadzenie dokumentacji stałego dyżuru Burmistrza Choszczna,

6) prowadzenie ewidencji infrastruktury cywilnej gminy Choszczno dla potrzeb obronnych oraz realizacji zadań państwa - gospodarza (HNS-u) w stosunku do wojsk sojuszniczych,

7) współdziałanie z WKU w zakresie wspólnych okresowych kontroli (lustracji) nieruchomości, sprzętu i rzeczy ruchomych przeznaczonych na świadczenia rzeczowe na rzecz obrony,

8) współdziałanie z przedstawicielami Sił Zbrojnych RP w zakresie wspólnych szkoleń obronnych,

9) organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu spraw obronnych,

10) planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej,

11) organizowanie szkoleń i ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej,

12) prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony ludności,

13) występowanie do WKU z wnioskami o przeznaczenie do służby w formacjach OC pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy,

14) przygotowanie i zapewnienie skutecznego działania terenowego systemu ostrzegania  i alarmowania oraz informowania ludności,

15) wnioskowanie o nadawanie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych osobom wytypowanym do formacji OC,

16) wnioskowanie o nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,

17) ustalanie potrzeb w zakresie łączności alarmowania w celu uprawnienia kierowania siłami OC w sytuacjach kryzysowych,

18) planowanie i realizacja przedsięwzięć związanych z funkcjonowaniem urządzeń specjalnych i zaopatrzenia w wodę,

19) planowanie i realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną zabytków,

20) zaopatrywanie formacji OC w sprzęt, umundurowanie i materiały oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,

21) sprawowanie nadzoru nad gospodarką sprzętem OC w zakładach pracy i jednostkach organizacyjnych,

22) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem gospodarki magazynowej środków materiałowych  i sprzętu obrony cywilnej,

23) dokonywanie oceny przygotowania OC i przedstawienie wniosków szefom OC: gminy i powiatu,

24) monitorowanie, analiza i opracowywanie prognoz dotyczących występowania zagrożeń nadzwyczajnych na terenie gminy,

25) alarmowanie, ostrzeganie i informowanie ludności gminy o wszelkich zagrożeniach,

26) zakładanie i aktualizowanie baz danych o siłach i środkach ratowniczych,

27) prowadzenie informatycznego wsparcia analiz i oceny sytuacji kryzysowych,

28) opracowanie planu zarządzania kryzysowego gminy i jego bieżąca aktualizacja,

29) przygotowywanie i organizowanie szkoleń i ćwiczeń Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

30) planowanie cywilne zarządzania kryzysowego we wszystkich fazach działalności antykryzysowej,

31) organizowanie systemu alarmowania, łączności i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych,

32) współpraca z Państwową Strażą Pożarna, Policją, Siłami Zbrojnymi RP i innymi podmiotami zarządzania i reagowania kryzysowego w zakresie:

a) wymiany informacji o zagrożeniach,

b) koordynacji działań ratowniczych,

c) informowania ludności o zdarzeniach,

d) likwidacji i usuwania skutków zagrożeń,

e) kierowania i koordynacji ewakuacyjną ludności z terenów dotkniętych klęską  lub nią zagrożonych,

33) udział w akcjach ratowniczych,

34) organizowanie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej,

35) organizowanie ochrony informacji niejawnych podczas ich elektronicznego  przetwarzania w systemie teleinformatycznym,

36) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,

37) okresowe kontrole ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych,

38) opracowanie planu ochrony informacji niejawnych i jego aktualizacja,

39) organizowanie i prowadzenie szkolenia dla pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,

40) sprawowanie nadzoru nad ewidencjonowaniem, przechowywaniem i przetwarzaniem informacji niejawnych,

41) opracowywanie instrukcji dotyczących sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone" i „poufne" i ich bieżąca aktualizacja,

42) przeprowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających na pisemne polecenie Burmistrza wobec kandydatów na stanowiska związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „poufne",

43) przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających prowadzonych w odniesieniu do osób ubiegających się o stanowiska lub zlecenie pracy, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych,

44) prowadzenie kolejnego postępowania sprawdzającego w odniesieniu do osoby posiadającej poświadczenie, jeżeli zostały ujawnione nowe fakty wskazujące, że nie daje ona rękojmi zachowania tajemnicy,

45) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania lub cofnięto poświadczenie bezpieczeństwa,

46) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,

47) współdziałanie w trakcie postępowania sprawdzającego oraz w trakcie kontroli ze służbami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

2. Przy znakowaniu spraw Samodzielne Stanowisko do Spraw Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego używa symbolu "GSO"."

9. § 48 otrzymuje brzmienie:       
"§ 48. 1. Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska ds. Audytu Wewnętrznego należy:

1) opracowywanie planów kontroli i przedkładanie ich burmistrzowi do akceptacji,

2) przeprowadzenie kontroli zgodnie z przyjętym planem,

3) sporządzanie protokołów z przeprowadzanych kontroli i zawieranie w nich ustaleń dotyczących:

a) przyczyn niedociągnięć oraz osób odpowiedzialnych za ich spowodowanie,

b) przesłanek sprawnej realizacji powierzonych zadań i osób wykazujących inicjatywę w tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań podnoszących poziom sprawności realizacji zadań urzędu.

4) opracowanie propozycji zaleceń pokontrolnych,

5) dokonywanie kontroli sprawdzającej,

6) rzetelne, obiektywne i niezależne:

a) ustalanie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania urzędu,

b) badanie systemów zarządzania i kontroli w urzędzie,

c) określenie oraz analiza przyczyn i skutków stwierdzonych uchybień,

d) przedstawienie zaleceń w sprawie usunięcia uchybień lub wprowadzenia usprawnień wykonywanie czynności,

e) doradczych, jako część powyższych zadań lub na wniosek Burmistrza.

2. Przy znakowaniu spraw Audytor Wewnętrzny używa symbolu "AW"."

10. § 49 otrzymuje brzmienie:     
"§ 49. Strukturę organizacyjną Urzędu Miejskiego w Choszcznie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu."

11. § 50 otrzymuje brzmienie:     
"§ 50. 1. Postępowanie kancelaryjne w urzędzie określa instrukcja kancelaryjna ustalona przez Prezesa Rady Ministrów dla organów gmin i związków międzygminnych oraz odrębne zarządzenie Burmistrza.

2. W urzędzie stosuje się jednolity rzeczowy wykaz akt dla organów gmin i związków międzygminnych, ustalony przez Prezesa Rady Ministrów."

12. § 51 otrzymuje brzmienie:     
"§ 51. Zasady postępowania z dokumentami niejawnymi określają przepisy szczegółowe."

13. § 52 otrzymuje brzmienie:     
"§ 52. Z wnioskami o udzielenie upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz do składania oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem mogą występować:

1) Zastępca burmistrza, sekretarz i skarbnik,

2) Naczelnicy wydziałów i kierownicy biur."

14. § 53 otrzymuje brzmienie:     
"§ 53. Projekty upoważnień opracowują samodzielnie komórki organizacyjne urzędu."

15. § 54 otrzymuje brzmienie:     
"§ 54. Rejestr upoważnień prowadzi Wydział Organizacyjno-Prawny."

16. § 55 otrzymuje brzmienie:     
"§ 55. Organizację, zasady oraz tryb przeprowadzania kontroli wewnętrznej w urzędzie stanowi odrębne zarządzenie Burmistrza."   

17. W załączniku nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie - „Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Choszcznie" w kolumnie pierwszej zmienia się nazwę samodzielnego stanowiska z Główny specjalista ds. zamówień publicznych i wewnętrznej kontroli finansowej na  Główny specjalista ds. zamówień publicznych oraz dodaje się samodzielne stanowisko Główny specjalista ds. wewnętrznej kontroli finansowej".

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miejskiemu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

 

BURMISTRZ

/-/ Robert Adamczyk

 

Otrzymują:

1. Wydział Organizacyjno-Prawny

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie Nr 254_19.pdf (PDF, 863.17Kb) 2019-07-05 08:20:32 75 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Tomczyk 05-07-2019 08:20:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Adamczyk 20-05-2019
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Tomczyk 05-07-2019 08:20:32