Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZP/26/11/2018 Dotyczy: wykonania usług kominiarskich i przeglądów okresowych przewodów kominowych w budynkach stanowiących własność gminy Choszczno a oddanych we władanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZP/26/11/2018

Dotyczy: wykonania usług kominiarskich i przeglądów okresowych przewodów kominowych w budynkach stanowiących własność gminy Choszczno a oddanych we władanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym.Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych działający w imieniu Gminy Choszczno, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usług kominiarskich i przeglądów okresowych przewodów kominowych w budynkach stanowiących własność gminy Choszczno a oddanych we władanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym, według załączonego wykazu, zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz.1202 ze zm.).
Wartość szacunkowa zamówienia ustalona zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych wynosi poniżej 30 000 EURO. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
 

1. Przedmiot zamówienia:

Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres robót:

 1. obowiązkowe okresowe kontrole stanu technicznego przewodów kominowych 1 raz w roku, które powinny zwierać:

a) dokonanie kontroli i oględzin przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych;

b) badanie drożności przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych;

c) badanie prawidłowości podłączeń kominowych;

d) pomiar ciągu kominowego;

e) sporządzenie odpowiednich protokołów.

 1. obowiązkowa całoroczna obsługa w zakresie czyszczenia przewodów z usunięciem sadzy i innych zanieczyszczeń:

a) przewodów dymowych – czterokrotne czyszczenie przewodów z częstotliwością raz na kwartał;

b) przewodów spalinowych – dwukrotne czyszczenie przewodów spalinowych z częstotliwością przed i po zakończeniu sezonu grzewczego;

c) przewodów wentylacyjnych – jednokrotnie w ciągu roku.

 1. roboty dodatkowe – niezbędne prace dodatkowe zlecone przez Zamawiającego:

a) udrażnianie kanału kominowego, spalinowego lub wentylacyjnego;

b) wymiana, montaż kratki wentylacyjnej;

c) wymiana, montaż drzwiczek kontrolno-wyciorowych.

WAŻNE: Podstawą realizacji robót dodatkowych będzie pisemne zlecenie wystawione przez Zamawiającego.

2. Sposób realizacji usługi:

 1. Przeglądy przewodów kominowych obiektów budowlanych powinny być wykonane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 74, poz. 836) oraz Polskimi Normami.
 2. Wykonawca użyje do wykonania usługi własnego sprzętu i urządzeń  oraz materiałów.
 3. Wykonawca poinformuje osobę odpowiedzialną ze strony Zamawiającego o wszelkich zauważonych podczas przeglądów nieprawidłowościach, które mogłyby spowodować awarię,  a w przypadku zauważenia dysfunkcji – wstępne oszacowanie kosztów naprawy. 
 4. Z przeprowadzonych przeglądów  w poszczególnych budynkach należy sporządzić 2 egz. protokołu w wersji papierowej.  Sporządzoną dokumentację Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zakończenia czynności.
 5. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia odrębnych rachunków lub faktur na poszczególne jednostki organizacyjne Gminy Choszczno wykazane w spisie obiektów w celu obciążenia kosztami wykonanych czynności podmiotów faktycznie władających nieruchomością.
 6. Zalecenia ujęte w protokołach sporządzonych w toku kontroli powinny być sformułowane w układzie zhierarchizowanym określającym stopień pilności i rygor czasowy ich wykonania. Zalecenia te powinny obejmować zasady postępowania zmierzające do wykonania niezbędnych napraw, zakładających utrzymanie przewodów kominowych w dobrym stanie technicznym.
 7. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z poszczególnymi użytkownikami obiektu, szczegółowego terminu wykonania przeglądu z zastrzeżeniem, że zostanie on wykonany nie później  niż na dzień  wskazany w załączniku (tabeli) do niniejszego  zapytania.
 8. W trakcie trwania zamówienia Zamawiający zastrzega prawo do zmiany w wykazie
   budynków, w zakresie 30 % w przypadku gdy;
  ? - w trakcie trwania zamówienia dany obiekt zostanie przeznaczony do sprzedaży;
  ? - w trakcie trwania zamówienia Zamawiający uzna brak potrzeby przeprowadzenia
         przeglądu.

3. Wymagania które powinien spełniać Wykonawca:

1) posiadanie wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże w formie pisemnego oświadczenia, że w okresie 2 lat przed upływem składania ofert wykonał co najmniej 5 przeglądów przewodów kominowych.

2) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zmówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże w formie kserokopii uprawnień o których mowa w art. 62 ust 6 ustawy Prawo budowlane, że dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikację mistrza w rzemiośle kominiarskim.


4. Termin realizacji usługi:
                                      Od 02.01.2019 do 30.12.2019 r.

5. Kryterium wyboru oferty:

 • cena
 • kompletność dokumentów

       Wykonawca jest zobowiązany do podania cen jednostkowych netto i brutto dla każdego  obiektu.   Suma cen jednostkowych będzie stanowić wartość całego zamówienia i stanowić  będzie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Cena musi uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania usług stanowiących przedmiot zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa, a także koszty związane z wykonaniem przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie niniejszego zamówienia oraz uwzględniać inne opłaty i podatki.

6. Wymagane dokumenty:

 • druk oferty;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralizacji ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
 • oświadczenie o posiadanym doświadczeniu zawodowym;
 • kopia  aktualnych kwalifikacji mistrza w rzemiośle kominiarskim.


7. Termin i miejsce złożenia ofert:

     Ofertę zawierającą dokumenty wymienione w punkcie 6, należy złożyć w zamkniętej kopercie z
     dopiskiem „Propozycja cenowa na wykonanie usług kominiarskich i przeglądów okresowych
     przewodów kominowych w budynkach stanowiących własność gminy Choszczno
”.
      Ofertę należy przesłać pocztą na adres:
     Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno lub
     osobiście w  pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego  w Choszcznie do dnia 12 grudnia 2018  r.  do
     godz. 15.00.

     Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

     Wybrany oferent zostanie poinformowany telefonicznie.

8. Osoba do kontaktu:

          Anna Rolińska
          Nr tel.: 95 765 93 90
          e-mail: arolinska@chznk.choszczno.pl

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 formularz do zapytania.doc (DOC, 28.00Kb) 2018-11-26 14:04:29 70 razy
2 oświadczenie do zapytania.doc (DOC, 25.00Kb) 2018-11-26 14:04:29 61 razy
3 załącznik do zapytania ofertowego 2019.xlsx (XLSX, 17.05Kb) 2018-11-26 14:04:29 96 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 26-11-2018 14:04:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Rolińska 26-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 26-11-2018 14:04:29