Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZP/27/11/2018 Dotyczy: wykonania usługi kontroli stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych w budynkach stanowiących własność gminy Choszczno a oddanych we władanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZP/27/11/2018

Dotyczy: wykonania usługi kontroli stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych  w budynkach stanowiących własność gminy Choszczno a oddanych we władanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym.Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych działający w imieniu Gminy Choszczno, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie kontroli stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych  w budynkach stanowiących własność gminy Choszczno a oddanych we władanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym, według załączonego wykazu, zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.).
Wartość szacunkowa zamówienia ustalona zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych wynosi poniżej 30 000 EURO. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
 

1. Przedmiot zamówienia:

Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres robót:

      1) przeprowadzenie okresowej rocznej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego  instalacji i urządzeń gazowych w obiektach Zamawiającego, wymienionych w wykazie  do   niniejszego zapytania.

Zakres przeglądu instalacji gazowe powinien obejmować w szczególności:

      1) sprawdzenie stanu technicznego, prawidłowość usytuowania kurków głównych, skrzynek gazowych oraz zaworów odcinających,

      2) sprawdzenie stanu technicznego przewodów gazowych w piwnicach, pionów gazowych i instalacji lokalowych wraz z oględzinami przejść przewodów przez przegrody budowlane,

      3) sprawdzenie stanu technicznego gazomierzy,

      4) sprawdzenie stanu technicznego urządzeń gazowych,

      5) sprawdzenie czy nie wprowadzono samowolnych zmian w instalacji i sposobie użytkowania pomieszczeń,

      6) kontrolę szczelności głównych przewodów gazowych (poziomy i piony gazowe),

      7) kontrolę szczelności instalacji gazowych w poszczególnych pomieszczeniach,

      8) kontrolę szczelności podłączenia kurków głównych, zaworów odcinających,

      9) kontrolę szczelności podłączenia gazomierzy,

    10) kontrolę szczelności urządzeń i aparatów gazowych.

 

2. Sposób realizacji usługi:

 1. Przeglądy instalacji i urządzeń gazowych powinny być wykonane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, ustawy  z dnia 10 kwietnia 1997 r. Praw energetyczne 2003 r., oraz Polskimi Normami
 2. Wykonawca użyje do wykonania usługi własnego sprzętu i urządzeń  oraz materiałów. Kontrolę szczelności instalacji i urządzeń gazowych należy wykonać pod względem dopuszczalnych stężeń gazu za pomocą atestowanego wykrywacza gazu, który musi posiadać aktualne świadectwo legalizacji.
 3. Wykonawca poinformuje osobę odpowiedzialną ze strony Zamawiającego o wszelkich zauważonych podczas przeglądów nieprawidłowościach, które mogłyby spowodować awarię,  a w przypadku zauważenia dysfunkcji – wstępne oszacowanie kosztów naprawy. 
 4. Z przeprowadzonych przeglądów  w poszczególnych budynkach należy sporządzić 2 egz. protokołu w wersji papierowej.  Sporządzoną dokumentację Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zakończenia czynności.
 5. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia odrębnych rachunków lub faktur na poszczególne jednostki organizacyjne Gminy Choszczno wykazane w spisie obiektów w celu obciążenia kosztami wykonanych czynności podmiotów faktycznie władających nieruchomością.
 6. Zalecenia ujęte w protokołach sporządzonych w toku kontroli powinny być sformułowane w układzie zhierarchizowanym określającym stopień pilności i rygor czasowy ich wykonania. Zalecenia te powinny obejmować zasady postępowania zmierzające do wykonania niezbędnych napraw, zakładających utrzymanie instalacji i urządzeń  gazowych w dobrym stanie technicznym.
 7. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z poszczególnymi użytkownikami obiektu szczegółowego terminu wykonania przeglądu z zastrzeżeniem jego wykonania do dnia 31 maja 2019 r.
 8. W trakcie trwania zamówienia Zamawiający zastrzega prawo do zmiany w wykazie
   budynków, w zakresie max. 30 % w przypadku gdy;
  ? - w trakcie trwania zamówienia dany obiekt zostanie przeznaczony do sprzedaży;
  ? - w trakcie trwania zamówienia Zamawiający uzna brak potrzeby przeprowadzenia
          przeglądu.

3. Wymagania które powinien spełniać Wykonawca:

1) Posiadanie wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże w formie pisemnego oświadczenia, że w okresie 2 lat przed upływem składania ofert wykonał co najmniej 3 przeglądy instalacji gazowej

2) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zmówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże w formie kserokopii uprawnień o których mowa w art. 62 ust 5 ustawy Prawo budowlane, że dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci  gazowych.


4. Termin realizacji usługi:
                                                Od  02.01.2019 r.  do 31.05.2019 r.

 

5. Kryterium wyboru oferty:

 • cena
 • kompletność dokumentów

Wykonawca jest zobowiązany do podania cen jednostkowych netto i brutto dla każdego
 obiektu.   Suma cen jednostkowych będzie stanowić wartość całego zamówienia i stanowić
 będzie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 Cena musi uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia dla terminowego i
 prawidłowego wykonania usług stanowiących przedmiot zapytania ofertowego, bez których
 realizacja zamówienia nie byłaby możliwa, a także koszty związane z wykonaniem przez
 Wykonawcę wszystkich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie niniejszego  zamówienia oraz uwzględniać inne opłaty i podatki.

6. Wymagane dokumenty:

 • druk oferty;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralizacji ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
 • oświadczenie o posiadanym doświadczeniu zawodowym;
 • kopia aktualnego świadectwa legalizacji wykrywacza gazu
 • kopia  aktualnych kwalifikacji wymaganych przy dokonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.


7. Termin i miejsce złożenia ofert:

 Ofertę zawierającą dokumenty wymienione w punkcie 6, należy złożyć w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Propozycja cenowa na wykonanie usługi kontroli stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych  w budynkach stanowiących własność gminy Choszczno”    

Ofertę należy przesłać pocztą na adres:

 Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno lub  osobiście w  pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego  w Choszcznie do dnia 12 grudnia  2018 r.  do  godz. 15.00.


      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

      Wybrany oferent zostanie poinformowany telefonicznie.
 

 

8. Osoba do kontaktu:
          Anna Rolińska
          Nr tel.: 95 765 93 90
          e-mail: arolinska@chznk.choszczno.pl
 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 formularz do zapytania.doc (DOC, 28.00Kb) 2018-11-23 14:07:04 82 razy
2 oświadczenie do zapytania.doc (DOC, 25.00Kb) 2018-11-23 14:07:04 77 razy
3 załącznik do zapytania ofertowego 2019.xlsx (XLSX, 12.63Kb) 2018-11-23 14:07:04 114 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 23-11-2018 14:07:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Rolińska 23-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 23-11-2018 14:07:04