Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZP/25/11/2018 Dotyczy: wykonanie 5-cio letnich przeglądów instalacji elektrycznej, piorunochronnej, wyłączników prądu, oraz wykonanie rocznego pomiaru rezystancji izolacji i oświetlenia w budynkach stanowiących własność gminy Choszczno a oddanych we władanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZP/25/11/2018

Dotyczy: wykonanie 5-cio letnich przeglądów instalacji elektrycznej, piorunochronnej, wyłączników prądu, oraz wykonanie rocznego pomiaru rezystancji izolacji i oświetlenia w budynkach stanowiących własność gminy Choszczno a oddanych we władanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym.Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych działający w imieniu Gminy Choszczno, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie wykonanie 5-cio letnich przeglądów instalacji elektrycznej,  piorunochronnej, wyłączników prądu, oraz wykonanie rocznego pomiaru rezystancji izolacji i oświetlenia roczny przegląd wyłącznika ppoż w budynkach stanowiących własność gminy Choszczno a oddanych we władanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym, według załączonego wykazu, zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.).
Wartość szacunkowa zamówienia ustalona zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych wynosi poniżej 30 000 EURO. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
 

1. Przedmiot zamówienia:

Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres robót:

 1. obowiązkowe okresowe kontrole instalacji elektrycznej i piorunochronnej dokonywane raz na 5 lat, które powinny zwierać:

a) oględziny instalacji elektrycznej, urządzeń elektrycznych oraz osprzętu narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz budynku oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku: sprawdzenie  instalacji elektrycznej w zakresie prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów, sprawdzenie  instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń,

b) oględziny instalacji odgromowej: sprawdzenie instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości połączeń, mocowań i ułożenia przewodów,

c) pięcioletnie pomiary elektryczne w zakresie:

    - skuteczności ochrony przeciwporażeniowej tj. pomiary skuteczności zerowania lub inaczej
       pomiary impedancji pętli zwarcia,

    -  rezystancji izolacji obwodów I-fazowych,

    - rezystancji izolacji obwodów III-fazowych,

    - włączników róznicowoprądowych,

    - rezystancji uziomów instalacji odgromowej (pomiary  rezystancji uziemienia),

    - wykonanie pomiarów skuteczności ochrony złącz, tablic.

 

 1. obowiązkowe roczne pomiary rezystancji izolacji w budynkach użyteczności publicznej w których może przebywa więcej niż 50 osób,
 2. roczny przegląd wyłącznika ppoż
 3. pomiar natężenia oświetlenia.

2. Ustalenie ceny usługi:

Wykonawca zobowiązany jest do podania cen jednostkowych netto i brutto dla każdego
obiektu.  
Cena musi uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia dla terminowego  i prawidłowego wykonania usług stanowiących przedmiot zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa, a także koszty związane z wykonaniem przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie niniejszego
 zamówienia oraz uwzględniać inne opłaty i podatki.

3. Sposób realizacji usługi:

 1. Wszelkie przeglądy instalacji elektrycznej i piorunochronnej oraz roczne pomiary rezystancji izolacji i natężenia oświetlenia  powinny być wykonane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.) oraz Polskimi Normami.
 2. Wykonawca użyje do wykonania usługi własnego sprzętu i urządzeń  oraz materiałów. Wszystkie wykorzystane urządzenia pomiarowe muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji, której kopię należy przekazać do siedziby Zamawiającego.
 3. Wykonawca poinformuje osobę odpowiedzialną ze strony Zamawiającego o wszelkich zauważonych podczas przeglądów nieprawidłowościach, które mogłyby spowodować awarię,  a w przypadku zauważenia dysfunkcji – wstępne oszacowanie kosztów naprawy. 
 4. Z przeprowadzonych przeglądów  w poszczególnych budynkach należy sporządzić  protokoły w wersji papierowej, w  tym:

-protokół badania kabli NN,

- protokół badania izolacji obwodów,

-protokół badania skuteczności przeciwpożarowej,

- protokół badania włączników różnicowo-prądowych,

- protokół badania instalacji odgromowych i uziomów,

- protokół badania natężenia oświetlenia,

- protokół badania natężenia ewakuacyjnego i awaryjnego,

- test wyłączników pożarowych.

 

 1.  Sporządzoną dokumentację Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zakończenia czynności.
 2. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia odrębnych rachunków lub faktur na poszczególne jednostki organizacyjne Gminy Choszczno wykazane w spisie obiektów w celu obciążenia kosztami wykonanych czynności podmiotów faktycznie władających nieruchomością.
 3. Zalecenia ujęte w protokołach sporządzonych w toku kontroli powinny być sformułowane w układzie zhierarchizowanym określającym stopień pilności i rygor czasowy ich wykonania. Zalecenia te powinny obejmować zasady postępowania zmierzające do wykonania niezbędnych napraw, zakładających utrzymanie przewodów kominowych w dobrym stanie technicznym.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z poszczególnymi użytkownikami obiektu, szczegółowego terminu wykonania przeglądu lub pomiaru z zastrzeżeniem jego realizacji nie później niż data wskazana w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

      9.  W trakcie trwania zamówienia Zamawiający zastrzega prawo do zmiany w wykazie
            budynków, w zakresie  max. 30 % w przypadku gdy;
?           - w trakcie trwania zamówienia dany obiekt zostanie przeznaczony do sprzedaży;
?           - w trakcie trwania zamówienia Zamawiający uzna brak potrzeby przeprowadzenia
             przeglądu.

4. Wymagania które powinien spełniać Wykonawca:

     1) posiadanie wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca załączy do oferty kserokopię uprawnień eksploatacyjnych i dozorowych umożliwiających realizację przedmiotu zapytania ofertowego.

    2) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zmówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik do niniejszego zapytania ofertowego o spełnieniu powyższego wymogu.


5. Termin realizacji usługi:
                                      Od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r.

6. Wymagane dokumenty:

 • druk oferty;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralizacji ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
 • oświadczenie o posiadanym doświadczeniu zawodowym;
 • kopia  aktualnych uprawnień eksploatacyjnych i dozorowych urządzeń, instalacji  oraz sieci energetycznych.


7. Termin i miejsce złożenia ofert:

     Ofertę zawierającą dokumenty wymienione w punkcie 6, należy złożyć w zamkniętej kopercie, z
     dopiskiem „Propozycja cenowa na wykonanie przeglądów instalacji elektrycznej w
      budynkach stanowiących  własność gminy Choszczno”

  
     Ofertę należy przesłać pocztą na adres:
     Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno lub
     złożyć   osobiście w  pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego  w Choszcznie do dnia 12 grudnia  2018r.
     do   godz. 15.00.

     Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
     Wybrany oferent zostanie poinformowany telefonicznie.


8. Osoba do kontaktu:

          Anna Rolińska
          Nr tel.: 95 765 93 90
          e-mail: arolinska@chznk.choszczno.pl

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 formularz do zapytania 2019.docx (DOCX, 13.49Kb) 2018-11-22 14:20:12 236 razy
2 oświadczenie do zapytania.doc (DOC, 25.50Kb) 2018-11-22 14:20:12 191 razy
3 załącznik tabela do zapytania 2019.xlsx (XLSX, 20.42Kb) 2018-11-22 14:20:12 279 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 22-11-2018 14:20:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Rolińska 22-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 22-11-2018 14:20:12