Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZP/24/11/2018 Dotyczy: wykonania w roku 2019 rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych budynków stanowiących własność gminy Choszczno a oddanych we władanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZP/24/11/2018

Dotyczy: wykonania w roku 2019 rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych budynków stanowiących własność gminy Choszczno a oddanych we władanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym.Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych działający w imieniu Gminy Choszczno, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych budynków będących w zasobie Gminy Choszczno a oddanych we władanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym, według załączonego wykazu stanowiącego załącznik nr 1, zgodnie  z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.).


Wartość szacunkowa zamówienia ustalona zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i wynosi poniżej 30 000 EURO. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

1. Przedmiot zamówienia:

1) przedmiotem zamówienia jest wykonanie rocznych, pięcioletnich oraz półrocznych okresowych kontroli stanu technicznego budynków stanowiących własność Gminy Choszczno, wg. załączonego wykazu stanowiącego załącznik nr 1, zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane,


2) przeglądowi nie podlegają przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne),


3) do obowiązków Wykonawcy należało będzie także założenie książek obiektów, na budynki które nie posiadają tego dokumentu lub uzupełnienie jej treści o niezbędne informacje wzmagane przepisami prawa,

 

4) w trakcie trwania zamówienia Zamawiający zastrzega prawo do zmiany załącznika nr 1 tj. wykazu budynków, w zakresie  do 30 % w przypadku, gdy:
     - dany obiekt zostanie przeznaczony do sprzedaży;
   - Zamawiający uzna brak potrzeby przeprowadzenia przeglądu,


5) wartość końcowa zamówienia będzie obejmować tylko i wyłącznie obiekty wskazane przez Zamawiającego.

2. Sposób realizacji usługi:

   1) przeglądy obiektów budowlanych powinny być wykonane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ( Dz.U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1134), Polskimi Normami oraz sztuką budowlaną,

  2)  Wykonawca użyje do wykonania usługi własnego sprzętu i urządzeń  oraz materiałów,

  3) wszystkie stosowane przyrządy pomiarowe muszą posiadać aktualne świadectwa wzorcowania/legalizacji. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię stosownego świadectwa o którym mowa powyżej,

  4) Wykonawca poinformuje osobę odpowiedzialną ze strony Zamawiającego o wszelkich zauważonych podczas przeglądów nieprawidłowościach, które mogłyby spowodować awarię,  a w przypadku zauważenia dysfunkcji – wstępne oszacowanie kosztów naprawy. 

  5)  z przeprowadzonych przeglądów poszczególnych budynków należy sporządzić 2 egz. protokołu w wersji papierowej, wraz z dokumentacją fotograficzną oraz dokonać odpowiednich wpisów w książkach obiektów. Sporządzoną dokumentację Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zakończenia czynności.

  6) Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia odrębnych rachunków lub faktur na poszczególne jednostki organizacyjne Gminy Choszczno wykazane w załączniku nr 1 w celu obciążenia kosztami wykonanych czynności podmiotów faktycznie władających obiektem,

  7) zalecenia ujęte w protokołach sporządzonych w toku kontroli powinny być sformułowane w układzie zhierarchizowanym określającym stopień pilności i rygor czasowy ich wykonania. Zalecenia te powinny obejmować zasady postępowania zmierzające do wykonania niezbędnych napraw, zakładających utrzymanie budynku w dobrym stanie technicznym lub wskazują na konieczność wykonania opracowań dodatkowych, szczegółowych, potrzebnych dla rozpoznania zjawisk wykraczających poza zakres przeglądu technicznego.

 8) Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z poszczególnymi użytkownikami obiektu, szczegółowego terminu wykonania przeglądu technicznego z zastrzeżeniem jego realizacji nie później niż data wskazana w złączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

3. Wymagania które powinien spełniać Wykonawca:

    1) posiadanie wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże w formie pisemnego oświadczenia, że w okresie 2 lat przed upływem składania ofert wykonał co najmniej 1 przegląd roczny lub wykonał co najmniej jedną ekspertyzę lub ocenę stanu technicznego budynku.

    2) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zmówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w formie kserokopii aktualnych uprawnień w odpowiednich specjalnościach wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.


4. Termin realizacji usługi:


                                     od 01.01.2019 do 30.12.2019 r.

 

5. Kryterium wyboru oferty:

  • cena
  • kompletność dokumentów

Wykonawca jest zobowiązany do podania cen jednostkowych netto i brutto dla każdego obiektu.   Suma cen jednostkowych będzie stanowić wartość całego zamówienia i  stanowić   będzie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Cena musi uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania usług stanowiących przedmiot zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa, a także koszty związane z wykonaniem przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie niniejszego zamówienia oraz uwzględniać inne opłaty i podatki.

6. Wymagane dokumenty:

  • druk oferty;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralizacji ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
  • oświadczenie o posiadanym doświadczeniu zawodowym;
  • kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem aktualnych uprawnień w odpowiednich specjalnościach.


7. Termin i miejsce złożenia ofert:


Ofertę zawierającą dokumenty wymienione w punkcie 6, należy złożyć w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Propozycja cenowa na wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych  budynków stanowiących własność Gminy Choszczno”. Ofertę należy przesłać

pocztą na adres:

Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno lub
osobiście w  pokoju nr 7 Urzędu Miejskiego  w Choszcznie do dnia 12 grudnia  2018 r.  do  godz. 15.00.

 Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

  Wybrany oferent zostanie poinformowany telefonicznie.


8. Osoba do kontaktu:

          Anna Rolińska
          Nr tel.: 95 765 93 90
          e-mail: arolinska@chznk.choszczno.pl
 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 formularz do zapytania.pdf (PDF, 22.77Kb) 2018-11-15 10:43:14 389 razy
2 oświadczenie do zapytania.pdf (PDF, 25.63Kb) 2018-11-15 10:43:14 289 razy
3 tabela do zapytania przeglądy 2019.ods (ODS, 18.91Kb) 2018-11-15 10:43:14 447 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 15-11-2018 10:43:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Rolińska 15-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 15-11-2018 10:43:14