Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Urząd Stanu Cywilnego

URZĄD STANU CYWILNEGO
ul. Boh. Warszawy 18
73-200 Choszczno
tel. (95) 765 23 52

Kierownik - Mariusz Przytuła  (mprzytula@gmina.choszczno.pl)

Zastępca Kierownika  - Sylwia Ostrowska-Dudczyk (sostrowska@gmina.choszczno.pl)

usc@choszczno.pl

 

 

Nr rachunku bankowego:
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie
83 83590005 0028 9098 2000 0005

    Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy:
1) W zakresie rejestracji zdarzeń z zakresu stanu cywilnego dotyczących urodzeń, małżeństw i zgonów:
a) przyjmowanie zgłoszeń i dokumentów do rejestracji urodzenia,
b) sporządzanie protokołu zgłoszenia urodzenia dziecka,
c) potwierdzenie uprawnień do dokonania zgłoszenia urodzenia,
d) przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa wobec dziecka poczętego,
e) przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa w chwili rejestracji dziecka oraz o uznaniu ojcostwa dziecka już zarejestrowanego,
f) przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
g) zawiadomienie właściwego Sądu o urodzeniu dziecka przez nieletnią matkę,
h) prowadzenie i przekazywanie do Urzędu Statystycznego sprawozdań dotyczących rejestracji urodzenia,
i) przyjmowanie dokumentów i zapewnień do zawarcia związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego (małżeństwo cywilne) i związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkami cywilnymi (małżeństwo konkordatowe),
j) prowadzenie rejestru zapewnień o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa cywilnego i małżeństwa konkordatowego,
k) sporządzanie protokołów przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
l) wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa konkordatowego oraz prowadzenie rejestru zaświadczeń o zawartych małżeństwach konkordatowych,
m) przyjmowanie oświadczeń od przyszłych małżonków o nazwiskach noszonych przez nich po zawarciu małżeństwa i oświadczeń o wyborze nazwiska dla ich dzieci,
n) przyjmowanie oświadczeń o zawarciu związku małżeńskiego od osób zawierających związek małżeński cywilny,
o) przyjmowanie oświadczeń od osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego,
p) wydawanie zezwolenia na skrócenie ustawowego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego,
q) wydawanie zaświadczeń o wyznaczonym terminie zawarcia małżeństwa cywilnego,
r) wydawanie zaświadczeń o możności zawarcia związku małżeńskiego za granicą zgodnie z prawem polskim,
s) sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Statystycznego sprawozdań dotyczących rejestracji małżeństwa cywilnego i konkordatowego,
t) wydawanie zgody na zawarcie małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego,
u) przyjmowanie zgłoszeń i dokumentów do rejestracji zgonu,
v) sporządzanie protokołów zgłoszenia zgonu,
w) przekazywanie książeczek wojskowych osób zmarłych do Wojskowej Komendy Uzupełnień,
x) sporządzenie protokołu dotyczącego zgonu osoby o nieustalonej tożsamości,
y) sporządzenie i przekazanie do Urzędu Statystycznego sprawozdań dotyczących rejestracji zgonów.
2) W zakresie sporządzania aktów stanu cywilnego oraz odpisów i zaświadczeń z tych aktów:
a) sporządzanie aktów urodzeń na podstawie protokołu zgłoszenia lub postanowienia sądu,
b) sporządzanie aktów małżeństw na podstawie protokołu przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński oraz na podstawie zaświadczeń o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego dostarczanych do Urzędu Stanu Cywilnego przez duchownych,
c) sporządzanie aktów zgonów na podstawie protokołu zgłoszenia, postanowienia sądu o uznaniu za zmarłego i stwierdzeniu zgonu lub pisemnego zgłoszenia dokonanego przez organ państwowy,
d) sporządzanie aktów stanu cywilnego na podstawie postanowień sądu o ustaleniu ich treści,
e) występowanie do sądu z wnioskami o sprostowanie, ustalenie, unieważnienie aktów stanu cywilnego,
f) odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu w wypadku zaginięcia lub zniszczenia księgi stanu cywilnego,
g) przyjmowanie i rejestracja wniosków o wydanie odpisów i zaświadczeń z aktów stanu cywilnego,
h) sporządzanie i wydawanie odpisów skróconych i zupełnych z aktów stanu cywilnego,
i) sporządzanie i wydawanie wielojęzycznych odpisów skróconych z aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,
j) sporządzanie i wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych  lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
k) sporządzenie i wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym,
l) sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Stanu Cywilnego, właściwego dla miejsca sporządzenia aktu urodzenia, zawiadomienia o zawarciu związku małżeńskiego,
m) sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Stanu Cywilnego, właściwego dla miejsca sporządzenia aktu urodzenia i małżeństwa zawiadomienia o zgonie,
n) sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Stanu Cywilnego, właściwego dla miejsca sporządzenia aktu urodzenia zawiadomienia o rozwiązaniu związku małżeńskiego,
o) wpisywanie pod tekstem aktu urodzenia przypisków o zmianie stanu cywilnego osoby, której akt dotyczy, na podstawie zawiadomień przysłanych z innych Urzędów Stanu Cywilnego.
3) W zakresie transkrypcji i odtwarzania zagranicznych aktów stanu cywilnego w polskich księgach stanu cywilnego:
a) przyjmowanie dokumentów i rejestracja wniosków o wpisanie i odtworzenie zagranicznych aktów stanu cywilnego w polskich księgach,
b) prowadzenie postępowania wyjaśniającego i dokonywanie transkrypcji lub odtworzenia w polskich księgach urodzeń, małżeństw i zgonów mających miejsce za granicą,
c) odtwarzanie aktów stanu cywilnego w przypadku zaginięcia lub zniszczenia księgi bądź gdy akt został sporządzony za granicą i niemożliwe jest uzyskanie odpisów z tego aktu.
4) W zakresie aktualizacji aktów stanu cywilnego:
a) przyjmowanie i rejestracja wniosków oraz prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawach o uzupełnienie danych w akcie stanu cywilnego lub o sprostowanie danych w akcie stanu cywilnego,
b) sporządzanie w aktach urodzeń wzmianek marginesowych na podstawie:
- orzeczeń i protokołów sądowych dotyczących zaprzeczenia ojcostwa, ustalenia ojcostwa, uznania dziecka, przysposobienia, rozwiązania przysposobienia, sprostowania aktu i uzupełnienia aktu zgonu,
- oświadczeń o uznaniu ojcostwa, o zawarciu związku małżeńskiego przez rodziców dziecka, o zmianie imienia dla dziecka w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
- decyzji administracyjnych dotyczących  zmiany imienia lub nazwiska,
- dokumentów stanowiących podstawę sprostowania lub uzupełnienia aktu urodzenia.
c) sporządzanie w aktach małżeństw wzmianek marginesowych na podstawie:
- orzeczeń sądowych dotyczących rozwiązania małżeństwa, separacji, sprostowania aktu,
- oświadczeń woli o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
- decyzji administracyjnych zmiany imienia lub nazwiska,
- dokumentów stanowiących podstawę sprostowania lub uzupełnienia aktu małżeństwa,
d) sporządzanie w aktach małżeństw wzmianek marginesowych na podstawie zagranicznych wyroków dotyczących rozwiązania i orzeczenia separacji bez konieczności uznawania ich w polskich sądach,
e) sporządzanie w aktach zgonów wzmianek marginesowych na podstawie:
- orzeczeń sądowych dotyczących sprostowania aktu, uchylenia postanowienia o uznaniu za zmarłego lub o stwierdzeniu zgonu,
- dokumentów stanowiących podstawę sprostowania lub uzupełnienia aktu zgonu.
f) występowanie z wnioskiem do Wojewody Zachodniopomorskiego o unieważnienie jednego z aktów stanu cywilnego stwierdzającego to samo zdarzenie oraz sporządzenie wzmianki marginesowej na akcie unieważnionym na podstawie decyzji wojewody,
g) prowadzenie korespondencji z organami, których decyzje, postanowienia lub orzeczenia mają wpływ na aktualizację aktów stanu cywilnego.
5) W zakresie współpracy z zagranicznymi urzędami stanu cywilnego w zakresie międzynarodowej wymiany informacji dotyczących stanu cywilnego w tym współpracy z polskimi i zagranicznymi placówkami dyplomatycznymi:
a) powiadamianie zagranicznych urzędów stanu cywilnego gdzie sporządzony jest akt urodzenia obcokrajowca o sporządzeniu lub transkrypcji aktów stanu cywilnego dotyczących tej osoby,
b) rejestracja nadchodzących z zagranicznych Urzędów Stanu Cywilnego zawiadomień zmianie stanu cywilnego obywateli polskich, jeśli ich akty stanu cywilnego znajdują się w tutejszym Urzędzie Stanu Cywilnego i dokonanie w tych aktach stosownych adnotacji,
c) współpraca z zagranicznymi urzędami stanu cywilnego w zakresie wymiany dokumentów i informacji dotyczącej przepisów prawa rodzinnego i rejestracji stanu cywilnego,
d) prowadzenie korespondencji konsularnej,
e) sporządzanie i przekazywanie odpisów skróconych aktów zgonów cudzoziemców właściwym placówkom państw obcych,
f) przekazywanie dokumentów tożsamości zmarłych cudzoziemców właściwym placówkom zagranicznym,
g) stała wymiana informacji w zakresie zmian w przepisach prawa rodzinnego i rejestracji stanu cywilnego,
h) przyjmowanie i rejestracja dokumentów stanu cywilnego przekazanych przez polskie konsulaty do tut. Urzędu Stanu Cywilnego,
i) przyjmowanie wniosków od zainteresowanych o odnalezienie aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą i ich przekazanie do właściwych konsulatów.
6) W zakresie prowadzenia archiwum dla dokumentów stanu cywilnego:
a) współpraca z Archiwum Państwowym oraz z zagranicznymi archiwami w zakresie wymiany informacji i dokumentów stanu cywilnego,
b) gromadzenie i segregowanie aktów stanu cywilnego w zależności od rodzaju zdarzenia na akty zbiorowe urodzeń, małżeństw i zgonów oraz ich znakowanie i wpinanie do segregatorów,
c) prowadzenie całokształtu spraw związanych z konserwacją i zabezpieczaniem ksiąg i akt zbiorowych stanu cywilnego,
d) wykonywanie i potwierdzanie kserokopii z aktów stanu cywilnego oraz z dokumentów znajdujących się w aktach zbiorowych stanu cywilnego,
e) sporządzanie odpisów skróconych i zupełnych z pisanych pismem gotyckim niemieckich ksiąg stanu cywilnego znajdujących się w posiadaniu tut. Urzędu Stanu Cywilnego,
f) przekazywanie ksiąg stanu cywilnego wraz z aktami zbiorowymi do Archiwum Państwowego w Szczecinie po upływie 100 lat od zamknięcia aktów urodzenia i po upływie 80 lat od zamknięcia aktów małżeństwa i zgonu.
7) W zakresie organizowania uroczystości z okazji jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego, 100-lecia urodzin oraz z okazji uroczystego nadania imienia dziecku:
a) przyjmowanie i rejestracja wniosków dotyczących nadania medali za długoletnie pożycie małżeńskie,
b) przekazywanie wniosków dotyczących 50-lecia pożycia małżeńskiego do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
c) sporządzanie i przesyłanie dyplomów gratulacyjnych z okazji innych rocznic zawarcia związku małżeńskiego na wniosek zainteresowanych np. 25-lecia,
d) organizowanie uroczystości jubileuszowych z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego,
e) organizowanie uroczystości jubileuszowych z okazji 100-lecia urodzin mieszkańców Szczecina,
f) organizowanie uroczystości nadania imienia dzieciom na wniosek zainteresowanych.
8) W zakresie prowadzenia spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk:
a) przyjmowanie dokumentów i rejestracja wniosków o zmianę imion i nazwisk,
b) prowadzenie postępowania wyjaśniającego i wydawanie decyzji administracyjnych zezwalających na wydanie decyzji administracyjnych zmieniających imiona i nazwiska,
c) prowadzenie rejestru zmian imion i nazwisk,
d) prowadzenie korespondencji z polskimi placówkami konsularnymi w sprawach zmiany lub ustalenia pisowni imion i nazwisk.
9) W zakresie prowadzenia spraw związanych z ewidencja ludności:
a) gromadzenie oraz aktualizacja danych z zakresu rejestracji stanu cywilnego w rejestrze PESEL,
b) występowanie o nadanie numeru PESEL z urzędu w stosunku do dzieci osób, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, urodzonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
c) dokonywanie zameldowania w stosunku do dzieci osób, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych , urodzonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dla których sporządził akt urodzenia.
10) W zakresie prowadzenia innych spraw wynikających z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu cywilnego, Prawa o aktach stanu cywilnego oraz innych aktów prawnych:
a) występowanie z wnioskiem do Wojewody o wydanie postanowienia zezwalającego na wyniesienie ksiąg poza lokal Urzędu Stanu Cywilnego,
b) wzywanie biegłego lub tłumacza jeśli osoba zobowiązana do zgłoszenia urodzenia lub zgonu nie może porozumieć się z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego ze względu na swoją ułomność fizyczną lub nieznajomość języka,
c) sporządzanie testamentu allograficznego,
d) pobieranie oraz wzywanie do uiszczenia lub uzupełnienia brakującej opłaty skarbowej,
e) wydawanie na wniosek interesanta opinii oraz udzielnie informacji na temat obowiązujących w kraju i za granicą przepisów z zakresu prawa rodzinnego i rejestracji stanu cywilnego oraz informowanie w jaki sposób i w jakim miejscu załatwić daną sprawę,
f) pomoc w odszukiwaniu dokumentacji stanu cywilnego lub w ustaleniu właściwości Urzędu Stanu Cywilnego w sprawach indywidualnych,
g) przyjmowanie wniosków o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego i przekazanie ich do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego w sytuacji gdy interesant nie jest osobą uprawnioną do odbioru takiego dokumentu, lub kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Choszcznie nie jest organem, który sporządził akt,
h) pomoc w wypełnianiu wniosków i w pisaniu podań dotyczących spraw załatwianych w urzędach stanu cywilnego,
i) współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej w tym:
- przekazywanie odpisów skróconych, zupełnych oraz zaświadczeń z akt stanu cywilnego na wniosek Komendanta Głównego Policji,
- udzielanie informacji i potwierdzanie kserokopii z ksiąg i akt zbiorowych stanu cywilnego na wniosek Komendanta Głównego Policji.
j) realizacja zleceń  poprzez aplikacje „Źródło”:
- zlecenie migracji aktu,
- zlecenie migracji aktu z dołączeniem wzmianki,
- zlecenie migracji aktu z naniesionym przypiskiem,
- usuwanie niezgodności w rejestrze Pesel,
- udostępnianie wojewodom aktów stanu cywilnego sporządzonych w BUSC ,
k) przygotowywanie zestawień statystycznych z realizacji zadań zleconych dla Urzędu Wojewódzkiego oraz z ilości małżeństw zawieranych przez cudzoziemców z obywatelami polskimi dla Straży Granicznej,
l) prowadzenie spraw związanych z obiegiem dokumentów ścisłego zarachowania oraz przekazywanie zestawienia brakowanych dokumentów do Urzędu Wojewódzkiego,
m) konserwacja ksiąg stanu cywilnego i zasobu archiwalnego.

 

   Przy znakowaniu spraw Urząd Stanu Cywilnego używa symbolu "USC".

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 17-12-2003 11:04:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Tomczyk 17-12-2003
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Tomczyk 21-09-2021 11:22:41