Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zawiadamiam strony o zawieszeniu postępowania administracyjnego w dniu 12 marca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie odcinka istniejącej, napowietrznej, jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV, z jednotorowej na dwutorową, z uwzględnieniem nowych konstrukcji wsporczych w relacji od GPZ 110/15 kV Choszczno do linii 110 kV Krzęcin ? Dolice, na działkach o nr ewid. 82/1, 82/2, 79, 80, 81, 35/1 w obrębie Choszczno 2, gmina Choszczno, na działkach o nr ewid. 172/14, 172/13, 172/11, 172/4, 172/7, 172/10, 172/8, 171/9, 171/8, 167/7, 167/5, 167/4, 166, 165/2, 164/10,164/9, 164/8, 164/7, 163/3, 163/2, 163/8, 178, 190/6, 190/5, 190/4, 201, 205/2, 204, 206, 205/3, 205/4 w obrębie Koplin, gmina Choszczno, na działkach o nr ewid. 194, 195, 190/1, 187, 188/1, 184, 182/1, 181, 178, 172/2, 160, 151/17, 158, 140, 139, 138, 137, 136, 134, 135/2, 133, 132, 131, 130, 55, 51, 50/2, 41, 49, 73, 38/10, 38/18, 38/13 w obrębie Pakość, gmina Choszczno, oraz na działkach o nr ewid. 73, 74/2, 50/4, 50/3, 49/4, 49/2, 50/1, 49/1 w obrębie Oraczewice, gmina Choszczno. Anita Kalisiak 2018-03-12 15:03:24 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 1/2018 znak: IPP.6733.1.7.2018.KS z dnia 12 marca 2017 roku dla inwestycji polegającej na: rozbudowie o wiatrołap, rozbudowie schodów wewnętrznych oraz przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych na siłownię, budynku gimnazjum publicznego przy ul. Obrońców Westerplatte 1 na działce oznaczonej nr ewid. 258/3 obręb 3 miasta Choszczno. Anita Kalisiak 2018-03-12 14:57:43 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej oraz kontenerowego agregatu prądotwórczego wraz z niezbędnymi urządzeniami i infrastrukturą techniczną dla potrzeb zasilania ujęcia wody podziemnej na działce oznaczonej nr ewid. 145 obręb 4 miasta Choszczno, o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. Anita Kalisiak 2018-03-12 14:57:13 dodanie dokumentu
Wydział Organizacyjno - Prawny Agnieszka Tomczyk 2018-03-09 14:56:51 edycja dokumentu
Biuro Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych Agnieszka Tomczyk 2018-03-09 14:55:27 edycja dokumentu
Pełnomocnik Burmistrza ds. Patologii Społecznej, Osób Niepełnosprawnych i Pomocy Społecznej Agnieszka Tomczyk 2018-03-09 14:55:01 edycja dokumentu
Wydział Budżetu Agnieszka Tomczyk 2018-03-09 14:54:35 edycja dokumentu
Dane Teleadresowe Agnieszka Tomczyk 2018-03-09 14:52:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1708/18 Burmistrza Choszczna z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na poddzierżawienie na rzecz osób trzecich nieruchomości, stanowiących własność Gminy Choszczno. Anita Kalisiak 2018-03-09 10:45:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1707/18 Burmistrza Choszczna z dnia 9 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu na rok 2018 za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno Anita Kalisiak 2018-03-09 09:22:09 dodanie dokumentu
KOMUNIKAT Dyrektora RZGW w Szczecinie dot konserwacji rowów Anita Kalisiak 2018-03-08 15:09:37 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 27 lutego 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: wymianie wieżowej stacji transformatorowej na stację kontenerową 15kV i 0,4kV z włączeniem do sieci kablowej 15 i 0,4 kV na działkach oznaczonych nr ewid. 143/2,143/3,143/4,161/3,166/2 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. Anita Kalisiak 2018-03-08 15:08:20 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 27 lutego 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: wymianie słupowej stacji transformatorowej na stację kontenerową 15/0,4kV z włączeniem do sieci kablowej 15 kV i 0,4 kV na działkach oznaczonych nr ewid. 1/2, 1/3, 1/4 obręb 3 miasta Choszczno, 52/1 obręb 1 miasta Choszczno, 176/1 obręb Pakość, gmina Choszczno. Anita Kalisiak 2018-03-08 15:07:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1705/18 Burmistrza Choszczna z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie dofinansowania organizacji imprezy kulturalnej. Anita Kalisiak 2018-03-08 13:18:29 dodanie dokumentu
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU Anita Kalisiak 2018-03-07 14:52:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1706/18 Burmistrza Choszczna z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu. Anita Kalisiak 2018-03-07 14:51:23 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń oznaczonej numerami działek 17/79, 17/80. Agnieszka Tomczyk 2018-03-06 15:15:25 edycja dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń oznaczonej numerami działek 17/79, 17/80. Agnieszka Tomczyk 2018-03-06 15:06:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1704/18 Burmistrza Choszczna z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń, oznaczonej numerem działki 17/80 Agnieszka Tomczyk 2018-03-06 15:03:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1698/18 Burmistrza Choszczna z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVI/269/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2018 Anita Kalisiak 2018-03-06 15:03:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1703/18 Burmistrza Choszczna z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń, oznaczonej numerem działki 17/79 Agnieszka Tomczyk 2018-03-06 15:02:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1697/18 Burmistrza Choszczna z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVI/268/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi Państwa "Dokonano wyłączenia danych osobowych na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Wyłączenia dokonała Anita Kalisiak" na uchwałę Nr XXX/370/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania miasta Choszczna w rejonie ul. Wolności, ul. 22 Lipca i ul. Kwiatowej oraz Muru Północnego wraz z odpowiedzią na skargę Anita Kalisiak 2018-03-06 15:00:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1700/18 Burmistrza Choszczna z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2018 Agnieszka Tomczyk 2018-03-06 15:00:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1696/18 Burmistrza Choszczna z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVI/267/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno Anita Kalisiak 2018-03-06 14:57:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1702/18 Burmistrza Choszczna z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu sprawdzeń na rok 2018 w zakresie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Choszcznie Agnieszka Tomczyk 2018-03-06 14:57:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1695/18 Burmistrza Choszczna z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVI/266/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających na Sołtysa Kołek Anita Kalisiak 2018-03-06 14:54:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1701/18 Burmistrza Choszczna z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej nr 1 w Choszcznie Agnieszka Tomczyk 2018-03-06 14:53:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1694/18 Burmistrza Choszczna z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVI/265/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choszczno w 2018 roku Anita Kalisiak 2018-03-06 14:52:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1693/18 Burmistrza Choszczna z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVI/264/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 26 lutego 2018 r. w przedmiocie zmiany uchwały Nr XXXII/243/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Anita Kalisiak 2018-03-06 14:49:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1699/18 Burmistrza Choszczna z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVI/270/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/248/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2018-2030, zmienionej uchwałą Nr XXXV/256/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 stycznia 2018 r. Agnieszka Tomczyk 2018-03-06 14:48:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1692/18 Burmistrza Choszczna z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVI/263/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/244/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choszczno Anita Kalisiak 2018-03-06 14:47:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1691/18 Burmistrza Choszczna z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVI/262/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Choszczno na lata 2017 - 2020, z perspektywą do 2024 r." Anita Kalisiak 2018-03-06 14:45:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1690/18 Burmistrza Choszczna z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVI/261/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/293/2008 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Choszczno na lata 2008-2020 Anita Kalisiak 2018-03-06 14:37:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1689/18 Burmistrza Choszczna z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVI/260/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na cel publiczny na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego nieruchomości oznaczonych numerami działek 249, 563 położonych w obrębie ewidencyjnym Piasecznik Anita Kalisiak 2018-03-06 14:35:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1688/18 Burmistrza Choszczna z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVI/259/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniającej uchwałę Nr XXVII/346/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli Anita Kalisiak 2018-03-06 14:33:33 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku usługowo - mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 177/9 położonej przy ul. Grunwaldzkiej w obrębie 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. Anita Kalisiak 2018-03-06 11:25:08 edycja dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku usługowo - mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 177/9 położonej przy ul. Grunwaldzkiej w obrębie 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. Anita Kalisiak 2018-03-06 11:24:50 dodanie dokumentu
Gmina Choszczno-segregowane odpady komunalne-nieruchomości zamieszkałe Anita Kalisiak 2018-03-05 08:56:51 edycja dokumentu
Gmina Choszczno-segregowane odpady komunalne-nieruchomości zamieszkałe Anita Kalisiak 2018-03-05 08:56:42 usunięcie załacznika
UCHWAŁA NR XXXVI/267/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno Anita Kalisiak 2018-03-02 11:56:19 usunięcie dokument