Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 201/19 Burmistrza Choszczna z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy Anita Przytuła 2019-04-24 13:19:16 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku usługowego, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid. 113, 277, 278, 279 obręb 4 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o możliwości zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej spawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choszcznie przy ul. Wolności 24 w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30-15:30. Anita Przytuła 2019-04-24 12:03:12 dodanie dokumentu
Wystąpienie Burmistrza Recza do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Choszczno" Agnieszka Tomczyk 2019-04-23 15:15:27 edycja dokumentu
Wystąpienie Burmistrza Recza do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie - "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Choszczno" Agnieszka Tomczyk 2019-04-23 15:15:16 edycja dokumentu
Wystąpienie Burmistrza Recza do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Choszczno" Agnieszka Tomczyk 2019-04-23 15:14:50 edycja dokumentu
Wystąpienie Burmistrza Recza do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie - "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Choszczno" Agnieszka Tomczyk 2019-04-23 15:14:08 dodanie dokumentu
Wystąpienie Burmistrza Recza do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Choszczno" Agnieszka Tomczyk 2019-04-23 15:13:03 dodanie dokumentu
Burmistrz Recza postanawia podjąć z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn: ? ?Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Recz - Choszczno" zawieszone postanowieniem Burmistrza Recza znak: BM.6220.1- 10.2018/2019 z dnia 25 czerwca 2018r.. Agnieszka Tomczyk 2019-04-23 15:11:40 dodanie dokumentu
Zawiadamia się, że Burmistrz Recza na podstawie art 77 ust 1 i ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 póz. póz. 2081 ze zm.), wystąpił do: 1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o uzgodnienie realizacji, 2) Państwowego powiatowego Inspektora sanitarnego w Choszcznie o opinie zakresie realizacji przedsięwzięcia pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz " Choszczno Agnieszka Tomczyk 2019-04-23 15:10:31 edycja dokumentu
Zawiadamia się, że Burmistrz Recza na podstawie art 77 ust 1 i ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 póz. póz. 2081 ze zm.), wystąpił do: 1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o uzgodnienie realizacji, 2) Państwowego powiatowego Inspektora sanitarnego w Choszcznie o opinie zakresie realizacji przedsięwzięcia pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz " Choszczno Agnieszka Tomczyk 2019-04-23 15:09:49 dodanie dokumentu
Zawiadamia się, że Burmistrz Recza na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018 póz. 2096 ze zm.) Postanowieniem z dnia 15.04.2019 znak: BM 6220.1-14.2018/2019 w związku z wpłynięciem Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Choszczno podjął z urzędu zawieszone postępowanie. Agnieszka Tomczyk 2019-04-23 15:08:01 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko urzędnicze do spraw lokalowych w Choszczeńskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych Agnieszka Tomczyk 2019-04-23 15:02:10 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 12/2019 znak: BP.6730.12.7.2019.KS z dnia 23 kwietnia 2019 roku dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 149/24 (budynek) oraz nr 149/15, 149/22 i 149/23 (infrastruktura) obręb Pakość, gmina Choszczno. Agnieszka Tomczyk 2019-04-23 14:57:51 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko urzędnicze do spraw rozliczeń w Choszczeńskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych Agnieszka Tomczyk 2019-04-23 14:50:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 196/19 Burmistrza Choszczna z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej w jednostkach podległych oraz podmiotach niezaliczanych do sektora finansów publicznych z zakresu udzielonych dotacji i dofinansowań na realizację zadań własnych Gminy Agnieszka Tomczyk 2019-04-23 13:46:23 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Choszczna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 15.04.2019 r. dla przedsięwzięcia polegającego na ?Budowie zakładu przetwarzania odpadów kabli i złomu na działkach o nr ew. 383 i 384, w obrębie Choszczno 1 przy ul. Wojska Polskiego 1A w Choszcznie? Anita Przytuła 2019-04-19 14:08:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 200/19 Burmistrza Choszczna z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do najmu Anita Przytuła 2019-04-19 14:04:36 dodanie dokumentu
Konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Anita Przytuła 2019-04-19 11:43:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 199/19 Burmistrza Choszczna z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. Anita Przytuła 2019-04-19 10:44:39 dodanie dokumentu
Krystyna Anna Górecka - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie. Anita Przytuła 2019-04-19 09:20:21 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z realizacji programu wspołpracy Gminy Choszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytu publicznego i o wolontariacie na 2018 rok Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2019-04-18 13:52:04 dodanie dokumentu
Danuta Maria Stróżyńska - Gryćko - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zamęcinie Anita Przytuła 2019-04-18 13:02:28 dodanie dokumentu
Zawiadomienie - polowanie Koło Łowieckie "Szarak" Anita Przytuła 2019-04-18 12:50:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 198/19 Burmistrza Choszczna z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Choszczno z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale socjalne Anita Przytuła 2019-04-18 12:40:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego LOT F Anita Przytuła 2019-04-18 10:18:49 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 11 kwietnia 2019 roku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 40 PE-HD na działce oznaczonej nr ewid. 129/11 obręb 4 miasta Choszczno, gmina Choszczno. Anita Przytuła 2019-04-17 14:56:15 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody - Choszczno 16 kwietnia 2019 r. Anita Przytuła 2019-04-16 14:47:56 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dot. wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie odcinka istniejącej linii elektroenergetycznej 110 kV, z jednotorowej na dwutorową, z wymianą konstrukcji wsporczych od GPZ 110/15 kV do linii 110 kV Krzęcin ? Dolice, na działkach oznaczonych nr ewid. 82/1, 82/2, 79, 80, 81, 35/2, 35/3, 35/4 w obrębie Choszczno 2, gmina Choszczno, na działkach o nr ewid. 172/14, 172/13, 172/11, 172/4, 172/7, 172/10, 172/8, 171/9, 171/8, 167/7, 167/5, 167/4, 166, 165/2, 164/10,164/9, 164/8, 164/7, 163/3, 163/2, 163/8, 178, 190/6, 190/5, 190/4, 201, 202, 205/2, 204, 206, 205/3, 205/4 w obrębie Koplin, gmina Choszczno, na działkach o nr ewid. 194, 195, 190/1, 187, 188/1, 184, 182/1, 181, 178, 172/2, 160, 151/17, 158, 140, 139, 138, 137, 136, 134/1, 134/2, 134/3, 133, 132, 131, 130, 55, 51, 50/2, 41, 49, 73, 38/10, 38/18, 38/13 w obrębie Pakość, gmina Choszczno, oraz na działkach o nr ewid. 73, 74/2, 50/4, 50/3, 49/4, 49/2, 50/1, 49/1, 48 w obrębie Oraczewice, gmina Choszczno. że nie jest możliwe załatwienie opisanej sprawy w ustawowym terminie w związku z przedłużająca się procedurą powiadamiania stron postępowania. Nowy termin załatwienia sprawy do dnia - 31 maja 2019 roku. Anita Przytuła 2019-04-16 14:45:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 195/19 Burmistrza Choszczna z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu 2019 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2019 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 Anita Przytuła 2019-04-16 12:37:34 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu wznowionego postępowania i tym samym wydaniu decyzji znak: BP.6733.18.28.2016.2017.2018.2019.JI, z dnia 15 kwietnia 2019 roku, odmawiającej uchylenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działkach o nr ewid 325, 496/1 obręb Suliszewo, gmina Choszczno. Agnieszka Tomczyk 2019-04-15 14:55:43 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z kontroli zarządczej - 2018 r. Anita Przytuła 2019-04-15 14:49:00 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko urzędnicze do spraw rozliczeń w Choszczeńskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych Anita Przytuła 2019-04-15 14:11:04 edycja dokumentu
Dane Teleadresowe Agnieszka Tomczyk 2019-04-15 09:12:11 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko Głównego Księgowego w Choszczeńskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych Anita Przytuła 2019-04-15 09:01:23 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Choszczna z dnia 11.04.2019 r. dla wszystkich stron postępowania o przesłaniu uzupełnień i wyjaśnień w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia pn: ,,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 8/6 w miejscowości Stary Klukom, gmina Choszczno". Anita Przytuła 2019-04-15 08:57:20 edycja dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Choszczna z dnia 11.04.2019 r. dla wszystkich stron postępowania o przesłaniu uzupełnień i wyjaśnień w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia pn: ,,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 8/6 w miejscowości Stary Klukom, gmina Choszczno". Anita Przytuła 2019-04-15 08:57:01 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 7/2019 znak: BP.6733.7.7.2019.KS z dnia 12 kwietnia 2019 roku dla inwestycji polegającej na: przebudowie stacji 110/15 kV na działkę nr 79, obręb 2 miasta Choszczno przy ul. Gorzowskiej, gmina Choszczno. Anita Przytuła 2019-04-12 12:27:20 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie podstacji trakcyjnej 110/15/3 kV PT Choszczno na czesci działki oznaczonej nr ewid. 193 obręb Pakość, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się stron ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od daty dokonania się obwieszczenia. Anita Przytuła 2019-04-12 12:06:11 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 373/1 Anita Przytuła 2019-04-12 12:05:11 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 m. Choszczno, oznaczonych numerami działek 80, 81. Anita Przytuła 2019-04-12 12:04:23 dodanie dokumentu