Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXXVIII/335/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. Anita Przytuła 2019-02-18 14:32:56 edycja dokumentu
UCHWAŁA Nr XXXVII/319/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 07 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. Anita Przytuła 2019-02-18 14:30:53 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVII/152/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 06 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Choszcznie. Anita Przytuła 2019-02-18 14:27:19 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko urzędnicze ds. kultury i promocji Gminy Agnieszka Tomczyk 2019-02-18 10:44:21 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Choszczna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa stacji 110/15 kV Choszczno I". Anita Przytuła 2019-02-15 11:40:29 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Choszczna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa stacji 110/15 kV Choszczno I". Anita Przytuła 2019-02-15 11:39:55 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Choszczna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa stacji 110/15 kV Choszczno I". Anita Przytuła 2019-02-15 11:39:38 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego położonej w obrębie ewidencyjnym Sławęcin, oznaczonej numerem działki 372 Anita Przytuła 2019-02-14 12:21:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 105/19 Burmistrza Choszczna z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Sławęcin, oznaczonej numerem 372. Anita Przytuła 2019-02-14 12:19:32 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji w dniu 14 lutego 2019 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie o szyb dźwigu osobowego lub platformę (podnośnik) dla osób niepełnosprawnych i przebudowie budynku usługowego (administracyjnego Starostwa Powiatowego) na działce oznaczonej nr ewid. 472 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno, do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny Choszczno oraz przekazane Zarządcy Dróg Gminnych. Anita Przytuła 2019-02-14 12:12:15 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie parku wielskiego z małą architekturą, urządzeniami rekreacyjnymi, plażą, dwoma pomostami na jeziorze oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 206/32 i części działki nr 204, obręb Korytowo, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się stron ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. Anita Przytuła 2019-02-14 12:11:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 99/19 Burmistrza Choszczna z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ratownictwa i ochrony ludności; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Anita Przytuła 2019-02-14 10:33:11 dodanie dokumentu
Zawiadamiam, że nie jest możliwe wydanie decyzji w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działkach o nr ewid.: 325, 496/1 położonych w obrębie Suliszewo, gmina Choszczno w ustawowym terminie Agnieszka Tomczyk 2019-02-12 15:26:15 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 08 lutego 2019 roku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie o szyb dźwigu osobowego lub platformę (podnośnik) dla osób niepełnosprawnych i przebudowie budynku usługowego (administracyjnego Starostwa Powiatowego) na działce oznaczonej nr ewid. 472 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. Agnieszka Tomczyk 2019-02-12 15:24:08 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży Anita Przytuła 2019-02-12 15:01:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 104/19 Burmistrza Choszczna z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców Anita Przytuła 2019-02-12 14:40:57 dodanie dokumentu
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie zawiadamia strony znajdujące się w zakresie oddziaływania planowanej inwestycji pn. ?Przebudowa odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV z jednotorowej na dwutorową z wymianą konstrukcji wsporczych od GPZ 110/15 kV do linii 110 kV Krzęcin-Dolice w gminie Choszczno, w obrębie Choszczno 2 na działkach nr 82/1, 82/2, 79, 80, 81 I 35/1, w obrębie Koplin na działkach nr 172/14, 172/13, 172/11, 172/4, 172/7, 172/10, 172/8, 171/9, 171/8, 167/7, 167/5, 167/4, 166, 165/2, 164/10, 164/9, 164/8, 164/7, 163/3, 163/2, 163/8, 178, 205/4, 205/3, 190/6, 190/5, 190/4, 201, 205/2, 202, 204 i 206, w obrębie Pakość na działkach nr 194, 195, 190/1, 187, 188/1, 184, 182/1, 181, 178, 172/2, 160, 151/17, 158, 140,139, 138, 137, 136, 134, 135/2, 133, 132, 131, 130, 55, 51, 50/2, 41, 49, 73, 38/10, 38/18 i 38/13, w obrębie Oraczewice na działkach nr 73, 50/3, 50/4, 74/2, 49/4, 49/2, 50/1, 49/1 i 48.", o wydaniu decyzji z dnia 08 lutego 2019 r. (SKO/Ma/420/5038/2018) uchylającej decyzję Burmistrza Choszczna nr 2/2018 z 29.11.2018r. (znak: IPP.6733.2.27.2018.JI) odmawiającej ustalenia na rzecz ENEA Operator sp. z o. o. zs. w Poznaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla powyższej inwestycji i zwracającej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. Anita Przytuła 2019-02-12 12:44:04 edycja dokumentu
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie zawiadamia strony znajdujące się w zakresie oddziaływania planowanej inwestycji pn. ?Przebudowa odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV z jednotorowej na dwutorową z wymianą konstrukcji wsporczych od GPZ 110/15 kV do linii 110 kV Krzęcin-Dolice w gminie Choszczno, w obrębie Choszczno 2 na działkach nr 82/1, 82/2, 79, 80, 81 I 35/1, w obrębie Koplin na działkach nr 172/14, 172/13, 172/11, 172/4, 172/7, 172/10, 172/8, 171/9, 171/8, 167/7, 167/5, 167/4, 166, 165/2, 164/10, 164/9, 164/8, 164/7, 163/3, 163/2, 163/8, 178, 205/4, 205/3, 190/6, 190/5, 190/4, 201, 205/2, 202, 204 i 206, w obrębie Pakość na działkach nr 194, 195, 190/1, 187, 188/1, 184, 182/1, 181, 178, 172/2, 160, 151/17, 158, 140,139, 138, 137, 136, 134, 135/2, 133, 132, 131, 130, 55, 51, 50/2, 41, 49, 73, 38/10, 38/18 i 38/13, w obrębie Oraczewice na działkach nr 73, 50/3, 50/4, 74/2, 49/4, 49/2, 50/1, 49/1 i 48.", o wydaniu decyzji z dnia 08 lutego 2019 r. (SKO/Ma/420/5038/2018) uchylającej decyzję Burmistrza Choszczna nr 2/2018 z 29.11.2018r. (znak: IPP.6733.2.27.2018.JI) odmawiającej ustalenia na rzecz ENEA Operator sp. z o. o. zs. w Poznaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla powyższej inwestycji i zwracającej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. Anita Przytuła 2019-02-12 12:43:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 103/19 Burmistrza Choszczna z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy Anita Przytuła 2019-02-12 12:25:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 101/19 Burmistrza Choszczna z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Utworzenie przestrzeni publicznej na cele rekreacji i integracji mieszkańców Smolenia poprzez zagospodarowanie terenu nad jeziorem Raduń w formule zaprojektuj i wybuduj" Anita Przytuła 2019-02-12 11:36:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 100/19 Burmistrza Choszczna z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą bitumiczną na gorąco oraz grysami i emulsją asfaltową przy użyciu remontera w 2019r." Anita Przytuła 2019-02-12 11:34:16 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa podstacji trakcyjnej 110/15/3kV PT Choszczno''. Anita Przytuła 2019-02-12 10:26:17 edycja dokumentu
Obwieszczenie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268), zawiadamia, że w dniu 8 lutego 2019 r. wydał decyzję o udzieleniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A ramach realizacji inwestycji pn. "Prace na Unii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny-Szczecin Dąbie - część 3 odcinek Dobiegniew - Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,540", w zakresie dotyczącym Linii kolejowej nr 351 Poznań Główny -Szczecin Dąbie tj. LOT E2 - Słonice - Choszczno od km 128,668 do km 140,250" pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, regulację wód oraz na korzystanie z wód objęte zakresem usług wodnych Anita Przytuła 2019-02-12 10:25:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa podstacji trakcyjnej 110/15/3kV PT Choszczno''. Anita Przytuła 2019-02-12 09:46:12 edycja dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa podstacji trakcyjnej 110/15/3kV PT Choszczno''. Anita Przytuła 2019-02-12 09:45:25 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 782/6, położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno Anita Przytuła 2019-02-11 14:59:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 102/19 Burmistrza Choszczna z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 782/6 Anita Przytuła 2019-02-11 14:48:02 dodanie dokumentu
Lista osób zakwalifikowanych do II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 416/1, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno Anita Przytuła 2019-02-11 14:21:05 edycja dokumentu
Lista osób zakwalifikowanych do II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 416/1, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno Anita Przytuła 2019-02-11 14:20:26 dodanie dokumentu
Utworzenie przestrzeni publicznej na cele rekreacji i integracji mieszkańców Smolenia poprzez zagospodarowanie terenu nad jeziorem Raduń w formule zaprojektuj i wybuduj Marta Desecka 2019-02-08 10:52:59 dodanie dokumentu
Zawiadomienie - polowania zbiorowe Koło Łowieckie "Szarak" Anita Przytuła 2019-02-08 10:19:48 edycja dokumentu
Zawiadomienie - polowania zbiorowe Koło Łowieckie "Szarak" Anita Przytuła 2019-02-08 10:18:16 edycja dokumentu
Zawiadomienie - polowania zbiorowe Koło Łowieckie "Szarak" Anita Przytuła 2019-02-08 10:17:45 dodanie dokumentu
Petycja w sprawie upowszechniania informacji o dotacji publicznej Agnieszka Tomczyk 2019-02-08 09:42:06 edycja dokumentu
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2019 Stary Klukom, Nowe Żeńsko, Zwierzyn, Zamęcin, Gleźno Anita Przytuła 2019-02-07 15:02:28 edycja dokumentu
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2019 Stary Klukom, Nowe Żeńsko, Zwierzyn, Zamęcin, Gleźno Anita Przytuła 2019-02-07 15:02:20 usunięcie załacznika
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2019 Oraczewice, Pakość, Bonin Anita Przytuła 2019-02-07 15:02:09 edycja dokumentu
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2019 Oraczewice, Pakość, Bonin Anita Przytuła 2019-02-07 15:01:58 usunięcie załacznika
KARTA USŁUGI - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Anita Przytuła 2019-02-07 14:13:50 edycja dokumentu
KARTA USŁUGI - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Anita Przytuła 2019-02-07 14:13:37 usunięcie załacznika