Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 1512/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa targowiska stałego "Mój Rynek" w Choszcznie z przeznaczeniem na cele promocji lokalnych produktów w formule zaprojektuj i wybuduj" Anita Kalisiak 2017-10-24 12:05:00 edycja dokumentu
Petycja - Inicjatywa wspierania mikroprzedsiębiorców Anita Kalisiak 2017-10-24 12:02:40 edycja dokumentu
Petycja - Inicjatywa wspierania mikroprzedsiębiorców Anita Kalisiak 2017-10-24 12:02:24 edycja dokumentu
Petycja - Inicjatywa wspierania mikroprzedsiębiorców Anita Kalisiak 2017-10-24 12:02:07 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerami działek 7/3 i 8/2, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 Choszczno Anita Kalisiak 2017-10-24 11:26:15 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno oznaczonej numerami działek 1369 i 1371 wraz z udziałem w działce 1370 Anita Kalisiak 2017-10-24 11:25:06 dodanie dokumentu
Kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli od 01.11.2017 r. Anita Kalisiak 2017-10-24 10:56:45 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku nr 31, w klatce "C" przy ul. Wolności w Choszcznie i związanego z mm udziału w wysokości 263/10000 części w częściach wspólnych budynku oraz oddanie w użytkowanie wieczyste w udziale do 263/10000 części w nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 462, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno. Anita Kalisiak 2017-10-24 10:53:15 edycja dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku nr 31, w klatce "C" przy ul. Wolności w Choszcznie i związanego z mm udziału w wysokości 263/10000 części w częściach wspólnych budynku oraz oddanie w użytkowanie wieczyste w udziale do 263/10000 części w nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 462, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno. Anita Kalisiak 2017-10-24 10:53:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1517/17 Burmistrza Choszczna z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno oznaczonej nr dz. 1371 Anita Kalisiak 2017-10-24 10:49:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1516/17 Burmistrza Choszczna z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno oznaczonej nr dz. 1369 Anita Kalisiak 2017-10-24 10:39:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1515/17 Burmistrza Choszczna z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerami działek 7/3, 8/2 Anita Kalisiak 2017-10-24 10:37:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1514/17 Burmistrza Choszczna z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6, w budynku nr 31, w klatce "C" przy ul. Wolności i oddanie w użytkowanie wieczyste związanego z nim udziału w nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 462, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno. Anita Kalisiak 2017-10-24 10:34:00 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CHOSZCZNA w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o możliwości udziału społeczeństwa w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno. Anita Kalisiak 2017-10-23 14:37:42 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CHOSZCZNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno wraz z prognozą oddziaływania ustaleń projektu na środowisko. Anita Kalisiak 2017-10-23 14:36:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1513/17 Burmistrza Choszczna z dnia 23 października 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Choszcznie Anita Kalisiak 2017-10-23 14:04:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1512/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa targowiska stałego "Mój Rynek" w Choszcznie z przeznaczeniem na cele promocji lokalnych produktów w formule zaprojektuj i wybuduj" Anita Kalisiak 2017-10-23 14:02:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1511/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 października 2017 r. w sprawie powołania zespołu koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 dla Gminy Choszczno. Anita Kalisiak 2017-10-23 08:35:25 dodanie dokumentu
Przebudowa targowiska stałego ?Mój Rynek? w Choszcznie z przeznaczeniem na cele promocji lokalnych produktów w formule zaprojektuj i wybuduj Marta Desecka 2017-10-20 14:51:09 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej na działkach o nr ewid. 1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/7, 172 obręb 1, miasta Choszczna. o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie. Anita Kalisiak 2017-10-20 14:42:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1510/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 października 2017 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka Anita Kalisiak 2017-10-20 13:46:49 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe 38/2017 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania powierzonego w ramach projektu "Lepsze Jutro" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na przeprowadzenie zajęć warsztatowych terapeuty uzależnień w przedmiocie zamawiającego Anita Kalisiak 2017-10-20 12:39:37 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe 29/2017 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania powierzonego w ramach projektu "Lepsze Jutro" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na przeprowadzenie zajęć szkoleniowo - warsztatowych oraz konsultacji indywidualnych psychologa w przedmiocie zamawiającego. Anita Kalisiak 2017-10-20 12:38:47 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży Anita Kalisiak 2017-10-20 08:32:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1509/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców. Anita Kalisiak 2017-10-20 08:30:54 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu POŚ Anita Kalisiak 2017-10-19 07:43:14 dodanie dokumentu
Zawiadamiam że nie jest możliwe wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w ustawowym terminie, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. 61/22, 68/1, 34, obręb Oraczewice, gmina Choszczno, z uwagi na przedłużającą się procedurę korespondencji oraz znaczną ilość stron postępowania. Na obecnym etapie organ przesłał stronom zawiadomienia o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej spawie. Nowy termin załatwienia sprawy wskazuje się do: 24 listopada 2017 r. Anita Kalisiak 2017-10-19 07:42:07 edycja dokumentu
Rozeznanie rynku na usługi w zakresie przeprowadzenia kształcenia w postaci dwusemestralnych studiów podyplomowych z zakresu ,,Edukacji i terapii osób z autystycznym spektrum zaburzeń" z dnia 18.10.2017r. Agnieszka Tomczyk 2017-10-18 14:54:41 dodanie dokumentu
Rozeznanie rynku na usługi w zakresie przeprowadzenia kształcenia w postaci dwusemestralnych studiów podyplomowych z zakresu ,,Edukacji i terapii osób z autystycznym spektrum zaburzeń" z dnia 11.10.2017r. Agnieszka Tomczyk 2017-10-18 14:53:43 edycja dokumentu
Informacja dotycząca zmiany nazw ulic oraz numeracji w Choszcznie i Rzecku Anita Kalisiak 2017-10-18 11:16:48 edycja dokumentu
Informacja dotycząca zmiany nazw ulic oraz numeracji w Choszcznie i Rzecku Anita Kalisiak 2017-10-18 11:16:07 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1508/17 Burmistrza Choszczna z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Sławęcinie Anita Kalisiak 2017-10-17 12:14:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1507/17 Burmistrza Choszczna z dnia 17 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania mienia z zasobu komunalnego Gminy Choszczno na rzecz Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. Anita Kalisiak 2017-10-17 11:13:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1506/17 Burmistrza Choszczna z dnia 17 października 2017 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Staszica. Anita Kalisiak 2017-10-17 11:10:59 dodanie dokumentu
Rozeznanie rynku na usługi w zakresie przeprowadzenia kształcenia w postaci dwusemestralnych studiów podyplomowych z zakresu ,,Edukacji i terapii osób z autystycznym spektrum zaburzeń" z dnia 11.10.2017r. Agnieszka Tomczyk 2017-10-17 10:22:20 edycja dokumentu
Rozeznanie rynku na usługi w zakresie przeprowadzenia kształcenia w postaci dwusemestralnych studiów podyplomowych z zakresu ,,Edukacji i terapii osób z autystycznym spektrum zaburzeń" z dnia 11.10.2017r. Agnieszka Tomczyk 2017-10-17 10:21:54 usunięcie załacznika
Rozeznanie rynku na usługi w zakresie przeprowadzenia kształcenia w postaci dwusemestralnych studiów podyplomowych z zakresu ,,Edukacji i terapii osób z autystycznym spektrum zaburzeń" z dnia 11.10.2017r. Agnieszka Tomczyk 2017-10-17 10:20:53 edycja dokumentu
Oferta realizacji zadania publicznego Anita Kalisiak 2017-10-17 09:32:22 dodanie dokumentu
Zawiadamiam że nie jest możliwe wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w ustawowym terminie, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. 61/22, 68/1, 34, obręb Oraczewice, gmina Choszczno, z uwagi na przedłużającą się procedurę korespondencji oraz znaczną ilość stron postępowania. Na obecnym etapie organ przesłał stronom zawiadomienia o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej spawie. Nowy termin załatwienia sprawy wskazuje się do: 24 listopada 2017 r. Anita Kalisiak 2017-10-16 15:07:52 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe 38/2017 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania powierzonego w ramach projektu "Lepsze Jutro" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na przeprowadzenie zajęć warsztatowych terapeuty uzależnień w przedmiocie zamawiającego Anita Kalisiak 2017-10-16 14:28:42 edycja dokumentu