Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 10/2018 znak: IPP.6730.10.6.2018.JI z dnia 14 maja 2018 roku dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid. 145/21 oraz 145/28 obręb Koplin, gmina Choszczno. Anita Przytuła 2018-05-14 14:55:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1789/18 Burmistrza Choszczna z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy Anita Przytuła 2018-05-14 14:37:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1788/18 Burmistrza Choszczna z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie Anita Przytuła 2018-05-14 14:34:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1787/18 Burmistrza Choszczna z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie Anita Przytuła 2018-05-14 14:32:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1786/18 Burmistrza Choszczna z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Zamęcinie Anita Przytuła 2018-05-14 14:30:49 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 15/2018 znak: IPP.6730.15.6.2018.KS z dnia 11 maja 2018 roku dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 145/27 oraz 145/28 obręb Koplin, gmina Choszczno. Anita Przytuła 2018-05-11 14:35:23 dodanie dokumentu
Protokół z XXXIX sesji Rady Miejskiej z dnia 11 kwietnia 2018 r. Anita Przytuła 2018-05-11 14:02:57 dodanie dokumentu
Protokół z XXXVIII sesji Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2018 r. Anita Przytuła 2018-05-11 14:01:53 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/294/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choszczno w roku 2018 Anita Przytuła 2018-05-11 09:14:00 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/293/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2018-2030 Anita Przytuła 2018-05-11 09:06:57 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/292/2018 RADY MTEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2018 Anita Przytuła 2018-05-11 09:05:46 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/291/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Choszczno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Anita Przytuła 2018-05-11 09:04:23 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/290/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Choszczno na lata 2018 - 2020 Anita Przytuła 2018-05-11 09:03:07 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/289/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie skargi Pani ... na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie Anita Przytuła 2018-05-11 09:02:02 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/288/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na cel publiczny na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego nieruchomości oznaczonej numerem działki 247 położonej w obrębie ewidencyjnym Piasecznik Anita Przytuła 2018-05-11 08:59:41 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/287/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Choszczno publicznych przedszkolach oraz w sprawie zmiany uchwały Nr XL/356/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Choszczno oraz za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Choszczno Anita Przytuła 2018-05-11 08:58:05 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/286/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie projektu zmiany Uchwały Nr XXIV/192/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do uowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe Anita Przytuła 2018-05-11 08:56:45 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/285/2018 MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Choszczno Anita Przytuła 2018-05-11 08:55:21 dodanie dokumentu
Ścieżka dźwiękowa Anita Przytuła 2018-05-11 08:49:48 dodanie dokumentu
Cennik wynajmu świetlic wiejskich na terenie gminy Choszczno Anita Przytuła 2018-05-09 13:55:26 edycja dokumentu
Cennik wynajmu świetlic wiejskich na terenie gminy Choszczno Anita Przytuła 2018-05-09 13:54:20 edycja dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 117/2, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1m. Choszczno Anita Przytuła 2018-05-09 10:39:17 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 603/17, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1m. Choszczno Anita Przytuła 2018-05-09 10:38:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1777/18 Burmistrza Choszczna z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu 2018 roku , układu wykonawczego budżetu na rok 2018 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2018 Anita Przytuła 2018-05-09 10:37:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1777/18 Burmistrza Choszczna z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu 2018 roku , układu wykonawczego budżetu na rok 2018 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2018 Anita Przytuła 2018-05-09 10:36:06 usunięcie dokument
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - I kwarał Anita Przytuła 2018-05-08 11:41:29 dodanie dokumentu
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - I kwartał Anita Przytuła 2018-05-08 11:40:48 dodanie dokumentu
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - I kwartał Anita Przytuła 2018-05-08 11:39:43 dodanie dokumentu
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - I kwartał Anita Przytuła 2018-05-08 11:39:04 dodanie dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego - I kwartał Anita Przytuła 2018-05-08 11:38:15 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zmianie zakresu wniosku w dniu 08 maja 2018 roku postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 29 stycznia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie odcinka istniejącej, napowietrznej, jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV, z jednotorowej na dwutorową, z uwzględnieniem nowych konstrukcji wsporczych w relacji od GPZ 110/15 kV Choszczno do linii 110 kV Krzęcin ? Dolice, na działkach o nr ewid. 82/1, 82/2, 79, 80, 81, 35/1 w obrębie Choszczno 2, gmina Choszczno, na działkach o nr ewid. 172/14, 172/13, 172/11, 172/4, 172/7, 172/10, 172/8, 171/9, 171/8, 167/7, 167/5, 167/4, 166, 165/2, 164/10,164/9, 164/8, 164/7, 163/3, 163/2, 163/8, 178, 190/6, 190/5, 190/4, 201, 205/2, 204, 206, 205/3, 205/4 w obrębie Koplin, gmina Choszczno, na działkach o nr ewid. 194, 195, 190/1, 187, 188/1, 184, 182/1, 181, 178, 172/2, 160, 151/17, 158, 140, 139, 138, 137, 136, 134, 135/2, 133, 132, 131, 130, 55, 51, 50/2, 41, 49, 73, 38/10, 38/18, 38/13 w obrębie Pakość, gmina Choszczno, oraz na działkach o nr ewid. 73, 74/2, 50/4, 50/3, 49/4, 49/2, 50/1, 49/1 w obrębie Oraczewice, gmina Choszczno Anita Przytuła 2018-05-08 11:36:34 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 6/2018 znak: IPP.6730.6.6.2018.KS z dnia 07 maja 2018 roku dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid. 129/9 oraz 128/11 i 129/11 obręb 4 miasta Choszczno. Anita Przytuła 2018-05-08 11:35:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1779/18 Burmistrza Choszczna z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Choszczeńskiego Domu Kultury za rok 2017 Anita Przytuła 2018-05-08 10:29:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1778/18 Burmistrza Choszczna z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie za rok 2017 Anita Przytuła 2018-05-08 10:27:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1777/18 Burmistrza Choszczna z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu 2018 roku , układu wykonawczego budżetu na rok 2018 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2018 Anita Przytuła 2018-05-08 10:25:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1785/18 Burmistrza Choszczna z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. Anita Przytuła 2018-05-07 14:07:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1785/18 Burmistrza Choszczna z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. Anita Przytuła 2018-05-07 14:06:20 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 1785/18 Burmistrza Choszczna z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. Anita Przytuła 2018-05-07 13:53:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1782/18 Burmistrza Choszczna z dnia 4 maja 2018 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 26 przy ul. Władysława Jagiełły oraz oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości oznaczonej numerem działki 722/4 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno. Anita Przytuła 2018-05-07 13:50:36 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR CLVII.303.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Choszczno planowanego na 2018 rok Anita Przytuła 2018-05-07 12:17:57 dodanie dokumentu