Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
UCHWAŁA NR XXXI/230/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 30 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie. Anita Kalisiak 2017-11-03 08:57:37 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXI/229/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 30 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie. Anita Kalisiak 2017-11-03 08:56:42 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXI/227/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/241/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie podziału Gminy Choszczno na stale obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Anita Kalisiak 2017-11-03 08:54:58 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXI/226/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dostępu dla przewoźników do obiektu stacji pasażerskiej zlokalizowanej przy ul. Kolejowej 1 w Choszcznie, stanowiącej własność Gminy Choszczno Anita Kalisiak 2017-11-03 08:52:49 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXI/225/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania przez podróżnych ze stacji pasażerskiej zlokalizowanej przy ul. Kolejowej 1 w Choszcznie, stanowiącej własność Gminy Choszczno Anita Kalisiak 2017-11-03 08:51:33 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXI/224/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu obiektu stacji pasażerskiej zlokalizowanej przy ul. Kolejowej 1 w Choszcznie, stanowiącej własność Gminy Choszczno Anita Kalisiak 2017-11-03 08:48:59 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXXI/224/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu obiektu stacji pasażerskiej zlokalizowanej przy ul. Kolejowej 1 w Choszcznie, stanowiącej własność Gminy Choszczno Anita Kalisiak 2017-11-03 08:48:29 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXI/223/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwalę Nr XXIV/197/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 26 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Choszczno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Anita Kalisiak 2017-11-03 08:47:34 dodanie dokumentu
Protokół z XXX sesji Rady Miejskiej z dnia 27 września 2017 r. Anita Kalisiak 2017-11-03 08:38:01 dodanie dokumentu
Protokół z XXIX sesji Rady Miejskiej z dnia 20 września 2017 r. Anita Kalisiak 2017-11-03 08:35:27 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wojewody Zachodniopomorskiego - Orkan Grzegorz Agnieszka Tomczyk 2017-10-31 15:14:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1527/17 Burmistrza Choszczna z dnia 31 października 2017 r. w sprawie dofinansowania do organizacji programu profilaktycznego pt. "Noe1" dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie. Anita Kalisiak 2017-10-31 13:04:18 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CHOSZCZNA w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o możliwości udziału społeczeństwa w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno. Anita Kalisiak 2017-10-31 12:02:42 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CHOSZCZNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno wraz z prognozą oddziaływania ustaleń projektu na środowisko. Anita Kalisiak 2017-10-31 12:01:55 edycja dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku nr 26 przy ul. Władysława Jagiełły w Choszcznie i związanego z nim udziału w wysokości 3969/10000 części w częściach wspólnych budynku oraz oddanie w użytkowanie wieczyste w takim samym udziale części nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 722/4, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno Anita Kalisiak 2017-10-31 11:36:45 dodanie dokumentu
Zapytanie Ofertowe 22/2017 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania powierzonego w ramach projektu "Lepsze Jutro" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na przeprowadzenie zajęć szkoleniowo - warsztatowych oraz konsultacji indywidualnych z prawnikiem w przedmiocie zamawiającego Anita Kalisiak 2017-10-27 14:33:03 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe 29/2017 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania powierzonego w ramach projektu "Lepsze Jutro" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na przeprowadzenie zajęć szkoleniowo - warsztatowych oraz konsultacji indywidualnych psychologa w przedmiocie zamawiającego. Anita Kalisiak 2017-10-27 14:32:04 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe 29/2017 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania powierzonego w ramach projektu "Lepsze Jutro" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na przeprowadzenie zajęć szkoleniowo - warsztatowych oraz konsultacji indywidualnych psychologa w przedmiocie zamawiającego. Anita Kalisiak 2017-10-27 14:30:51 usunięcie załacznika
Petycja - Inicjatywa wspierania mikroprzedsiębiorców Anita Kalisiak 2017-10-27 13:45:10 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1525/17 Burmistrza Choszczna z dnia 27 października 2017 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. Anita Kalisiak 2017-10-27 13:44:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1521/17 Burmistrza Choszczna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu 2017 roku, układu wykonawczego na rok 2017 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017 Anita Kalisiak 2017-10-27 13:41:56 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie odcinka linii napowietrznej 15 kV nr L-303 relacji GPZ Choszczno- RS Recz na kablową z wprowadzeniem do stacji GPZ Choszczno II wraz z wymianą stacji słupowej S -3497(os. Północne 2) na kontenerową. Przebudowa związana z zadaniem inwestycyjnym ?Projekt i budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Choszczno II wraz z budową dwutorowej linii zasilającej 110 KV oraz powiązań sieci SN- 15 kV , oraz przebudowa odgałęzienia linii napowietrznej 15 kV nr L- 303 w kierunku S-3308 Strzelnica na nową linię kablową relacji S-3308 Strzelnica GPZ Choszczno II wraz z wymianą stacji słupowej S-3308 Strzelnica na kontenerową (na terenie zamkniętym MON- objęta odrębnym wnioskiem). Przebudowa związana z zadaniem inwestycyjnym ?Projekt i budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Choszczno II wraz z budową dwutorowej linii zasilającej 110 KV oraz powiązań sieci SN- 15 kV? ,Obręb Choszczno 1 na działkach o nr 459/8, 459/7, 458, 457, 456, 455/6, 457, 470/1, 424, 423, 422, 421, 420, 419, 418, 417, 416, 425, 431, 432, 433, 434, 429, 428, 427, 426, 448, 408/1, 408/2,402, 403, 404, 405, 406, obręb Stradzewo działki o nr 211/8 i 211/9, obręb Roztocze działki o nr 37, 36, 32, 30/3, 29, 21, 28, gmina Choszczno o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, oraz informuję iż na wniosek pełnomocnika reprezentującego Enea Operator Sp. zo.o., z inwestycji wyłączono działka o nr 419 obręb Choszczno 1, gmina Choszczno. Anita Kalisiak 2017-10-26 15:20:39 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 19/2017 znak: IPP.6733.19.7.2017.KS z dnia 26 października 2017 r. dla inwestycji polegającej na: dla inwestycji polegającej na budowie wodociągu rozdzielczego na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Kolejowej nr 37, 41, 43, 45, 47 i 49 w Reczu, miasto RECZ, obręb RECZ, działki nr 826/19, 826/20, 826/7 i 826/6 na rzecz Gminy Recz, ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz. Anita Kalisiak 2017-10-26 15:19:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1524/17 Burmistrza Choszczna z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na poddzierżawienie na rzecz osób trzecich nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Choszczno. Anita Kalisiak 2017-10-26 13:45:40 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 136 Anita Kalisiak 2017-10-26 12:19:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1523/17 Burmistrza Choszczna z dnia 26 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wyłonienie dzierżawcy części nieruchomości, zlokalizowanej na parterze w budynku dworca kolejowego przy ul. Kolejowej 1 w Choszcznie Anita Kalisiak 2017-10-26 12:17:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1522/17 Burmistrza Choszczna z dnia 26 października 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 136 Anita Kalisiak 2017-10-26 12:16:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1520/17 Burmistrza Choszczna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie. Anita Kalisiak 2017-10-26 10:49:31 dodanie dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego - III kwartał Anita Kalisiak 2017-10-25 14:54:20 edycja dokumentu
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - III kwartał Anita Kalisiak 2017-10-25 14:54:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1519/17 Burmistrza Choszczna z dnia 24 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze ds. obsługi medialnej Anita Kalisiak 2017-10-25 14:44:31 dodanie dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego - III kwartał Anita Kalisiak 2017-10-25 14:41:31 dodanie dokumentu
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - III kwartał Anita Kalisiak 2017-10-25 14:41:05 dodanie dokumentu
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - III kwartał Anita Kalisiak 2017-10-25 14:40:24 dodanie dokumentu
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - III kwartał Anita Kalisiak 2017-10-25 14:39:54 dodanie dokumentu
Rozeznanie rynku na usługi w zakresie przeprowadzenia kształcenia w postaci dwusemestralnych studiów podyplomowych z zakresu ,,Edukacji i terapii osób z autystycznym spektrum zaburzeń" z dnia 18.10.2017r. Agnieszka Tomczyk 2017-10-25 12:39:24 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko urzędnicze ds. obsługi medialnej Agnieszka Tomczyk 2017-10-25 11:53:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1518/17 Burmistrza Choszczna z dnia 24 października 2017 r. zmieniające Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Choszcznie Anita Kalisiak 2017-10-25 11:32:29 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o sesji - 30.10.2017 r. Anita Kalisiak 2017-10-24 14:46:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1514/17 Burmistrza Choszczna z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6, w budynku nr 31, w klatce "C" przy ul. Wolności i oddanie w użytkowanie wieczyste związanego z nim udziału w nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 462, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno. Anita Kalisiak 2017-10-24 12:07:41 edycja dokumentu