Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 1805/18 Burmistrza Choszczna z dnia 21 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu na rok 2018 za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno Anita Przytuła 2018-05-21 12:51:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1804/18 Burmistrza Choszczna z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych Publicznych Przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 Anita Przytuła 2018-05-21 12:50:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1803/18 Burmistrza Choszczna z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjum na rok szkolny 2018/2019 Anita Przytuła 2018-05-21 12:49:05 dodanie dokumentu
RODO Anita Przytuła 2018-05-21 12:28:41 dodanie dokumentu
Gmina Choszczno-segregowane odpady komunalne-nieruchomości niezamieszkałe Anita Przytuła 2018-05-21 12:27:19 edycja dokumentu
Gmina Choszczno-segregowane odpady komunalne-nieruchomości niezamieszkałe Anita Przytuła 2018-05-21 12:27:09 usunięcie załacznika
Zawiadomienie dla właścicieli domków letniskowych oraz terenów rekreacyjnych Anita Przytuła 2018-05-21 12:25:58 usunięcie dokument
UCHWAŁA NR XIII/106/ 2015 RADY MIEJSKIEJ W CHO SZCZNIE z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za odebrany pojemnik o określonej pojemności Anita Przytuła 2018-05-21 12:25:55 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 1802/18 Burmistrza Choszczna z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2018 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2018 Anita Przytuła 2018-05-18 09:30:10 dodanie dokumentu
Informacja o udzielonych umorzeniach w kwotach przewyższających 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz udzielonej pomocy publicznej de minimis za rok 2017. Anita Przytuła 2018-05-18 09:26:39 dodanie dokumentu
Informacja o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie za rok 2017 - ulg i zwolnień w podatku rolnym dotyczących gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego Anita Przytuła 2018-05-18 09:25:30 edycja dokumentu
Informacja o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie za rok 2017 - ulg i zwolnień w podatku rolnym dotyczących gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego Anita Przytuła 2018-05-18 09:25:09 dodanie dokumentu
Informacja o udzielonej pomocy publicznej innej niż de minimis w rolnictwie za rok 2017 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Anita Przytuła 2018-05-18 09:23:54 edycja dokumentu
Informacja o udzielonej pomocy publicznej innej niż de minimis w rolnictwie za rok 2017 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Anita Przytuła 2018-05-18 09:23:42 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji zmieniającej Nr: 14/2/2017 znak: IPP.6733.14.15.2017.KS z dnia 17 maja 2018 roku, ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na dla inwestycji polegającej na dobudowie schodów zewnętrznych prowadzących z poziomu terenu na poziom parteru budynku publicznego gimnazjum z wykonaniem wejścia do budynku w miejscu istniejącego otworu okiennego, miasto Choszczno, obręb Choszczno 3, ul. Obrońców Westerplatte, działka nr 258/3 na rzecz Gimnazjum Publicznego w Choszcznie, ul. Obrońców Westerplatte 1, 73-200 Choszczno, w następujący sposób: załącznik graficzny do decyzji zastępuje się nowym załącznikiem ze zwiększonym obszarem lokalizacji inwestycji - większą częścią działki nr 258/3. Pozostała treść decyzji pozostaje bez zmian. Anita Przytuła 2018-05-17 14:48:38 dodanie dokumentu
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. pomostów pływających na wodach jeziora Klukom Anita Przytuła 2018-05-17 09:26:08 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, po uzupełnieniu wniosku w dniu 16 maja 2018 roku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: wprowadzeniu linii napowietrznej 15 kV nr L - 333 relacji GPZ Choszczno - RS Recz na kablową z wprowadzeniem do stacji GPZ Choszczno II na działce oznaczonej nr ewid. 211/8 obręb Stradzewo, gmina Choszczno. Agnieszka Tomczyk 2018-05-16 15:30:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/42/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Choszczno Anita Przytuła 2018-05-16 13:43:10 edycja dokumentu
Uchwała Nr V/43/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie powołania delegatów do Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Anita Przytuła 2018-05-16 13:28:54 usunięcie dokument
Uchwała Nr V/42/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Choszczno Anita Przytuła 2018-05-16 12:18:18 edycja dokumentu
Uchwała Nr V/42/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Choszczno Anita Przytuła 2018-05-16 12:18:16 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 1801/18 Burmistrza Choszczna z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie 2018 roku, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2018 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2018 Anita Przytuła 2018-05-16 11:50:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/42/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Choszczno Anita Przytuła 2018-05-16 11:04:18 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1800/18 Burmistrza Choszczna z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2018 Anita Przytuła 2018-05-16 10:11:34 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody Wysokie 04.04.2018 Agnieszka Tomczyk 2018-05-15 14:44:50 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody Wardyń 04.04.2018 Agnieszka Tomczyk 2018-05-15 14:44:24 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody Raduń 04.04.2018 Agnieszka Tomczyk 2018-05-15 14:43:58 dodanie dokumentu
orzeczenie o jakości wody Korytowo 04.04.2018 Agnieszka Tomczyk 2018-05-15 14:43:26 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody Golcza 04.04.2018 Agnieszka Tomczyk 2018-05-15 14:42:47 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o przekazaniu wniesionego odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 6/2018 znak: IPP.6733.6.7.2018.KS z dnia 23 kwietnia 2017 roku dla inwestycji polegającej na: wymianie wieżowej stacji transformatorowej na stację kontenerową 15/0,4kV z włączeniem do sieci kablowej 15 i 0,4 kV na działkach oznaczonych nr ewid.: 143/2, 143/3, 143/4, 161/3 i 166/2 obręb 3 miasta Choszczno, wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie. Anita Przytuła 2018-05-15 13:08:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1794/18 Burmistrza Choszczna z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XL/289/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie skargi Pani (Dokonano wyłączenia danych osobowych na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Wyłączenia dokonała Anita Kalisiak) na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie Anita Przytuła 2018-05-15 13:06:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1799/18 Burmistrza Choszczna z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XL/294/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choszczno w roku 2018 Anita Przytuła 2018-05-15 12:53:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1798/18 Burmistrza Choszczna z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XL/293/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2018 - 2030 Anita Przytuła 2018-05-15 12:51:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1797/18 Burmistrza Choszczna z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XL/292/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2018 Anita Przytuła 2018-05-15 12:48:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1796/18 Burmistrza Choszczna z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XL/291/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Choszczno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Anita Przytuła 2018-05-15 12:47:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1795/18 Burmistrza Choszczna z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XL/290/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Choszczno na lata 2018 - 2020 Anita Przytuła 2018-05-15 12:45:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1793/18 Burmistrza Choszczna z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XL/288/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na cel publiczny na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego nieruchomości oznaczonej numerem działki 247 położonej w obrębie ewidencyjnym Piasecznik Anita Przytuła 2018-05-15 12:39:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1792/18 Burmistrza Choszczna z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XL/287/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Choszczno publicznych przedszkolach oraz w sprawie zmiany uchwały Nr XL/356/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Choszczno oraz za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Choszczno Anita Przytuła 2018-05-15 12:37:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1791/18 Burmistrza Choszczna z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XL/286/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie projektu zmiany Uchwały Nr XXIV/192/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe Anita Przytuła 2018-05-15 12:31:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1790/18 Burmistrza Choszczna z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XL/285/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Choszczno Anita Przytuła 2018-05-15 12:29:41 dodanie dokumentu