Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uzasadnienie do odstąpienia od strategicznej oceny Agnieszka Tomczyk 2018-04-05 11:36:53 dodanie dokumentu
Uzasadnie, o którym mowa w art 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r., póz. 1405 ze zm.) Agnieszka Tomczyk 2018-04-05 11:36:03 dodanie dokumentu
Uchwała Zarządu Powiatu Agnieszka Tomczyk 2018-04-05 11:33:06 dodanie dokumentu
Opinia Reginalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Agnieszka Tomczyk 2018-04-05 11:32:15 dodanie dokumentu
Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie Agnieszka Tomczyk 2018-04-05 11:30:52 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska Agnieszka Tomczyk 2018-04-05 11:29:47 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVI/262/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia ?Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Choszczno na lata 2017 - 2020, z perspektywą do 2024 r." Agnieszka Tomczyk 2018-04-05 11:28:09 dodanie dokumentu
Cennik wynajmu świetlic wiejskich na terenie gminy Choszczno Anita Kalisiak 2018-04-05 08:15:36 edycja dokumentu
Społecznik 2018-Zaproszenie do udziału w konferencji Choszczno Anita Kalisiak 2018-04-04 14:56:21 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 110/2017 znak: IPP.6730.110.6.2017.2018.JI z dnia 4 kwietnia 2018 roku dla inwestycji polegającej na: budowie budynku usługowo ? mieszkalnego wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 177/9 w obrębie 3 miasta Choszczno, ul. Grunwaldzka, gmina Choszczno. Anita Kalisiak 2018-04-04 14:17:59 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 3/2018 znak: IPP.6733.3.8.2018.JI z dnia 04 kwietnia 2018 roku dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce oznaczonej nr ewid. 21/5 oraz części działki oznaczonej nr ewid. 203 w obrębie Stradzewo, gmina Choszczno. Anita Kalisiak 2018-04-04 14:15:15 edycja dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 3/2018 znak: IPP.6733.3.8.2018.JI z dnia 04 kwietnia 2018 roku dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce oznaczonej nr ewid. 21/5 oraz części działki oznaczonej nr ewid. 203 w obrębie Stradzewo, gmina Choszczno. Anita Kalisiak 2018-04-04 14:14:49 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku nr 58 przy ul. Wolności w Choszcznie i związanego z nim udziału w wysokości 2156/10000 części w częściach wspólnych budynku, wraz z udziałem do 2156/10000 części w nieruchomości oznaczonej numerem działki 445/16, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno Anita Kalisiak 2018-04-04 12:38:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1731/18 Burmistrza Choszczna z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 58 przy ul. Wolności wraz ze związanym z nim udziałem w nieruchomości oznaczonej numerem działki 445/16 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno Anita Kalisiak 2018-04-04 12:36:46 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid.: 145/21 oraz 145/28 obręb Koplin, gmina Choszczno, o wysłaniu w dniu 03 kwietnia 2018 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie oraz przekazano Zarządcy Dróg Gminnych w miejscu. Anita Kalisiak 2018-04-04 10:06:51 edycja dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid.: 145/21 oraz 145/28 obręb Koplin, gmina Choszczno, o wysłaniu w dniu 03 kwietnia 2018 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie oraz przekazano Zarządcy Dróg Gminnych w miejscu. Anita Kalisiak 2018-04-04 10:06:39 usunięcie załacznika
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid.: 145/21 oraz 145/28 obręb Koplin, gmina Choszczno, o wysłaniu w dniu 03 kwietnia 2018 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie oraz przekazano Zarządcy Dróg Gminnych w miejscu. Anita Kalisiak 2018-04-04 09:37:21 edycja dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 145/27 oraz 145/28 obręb Koplin, gmina Choszczno, o wysłaniu w dniu 03 kwietnia 2018 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie oraz przekazaniu Zarządcy Dróg Gminnych - w miejscu. Anita Kalisiak 2018-04-03 14:33:39 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 129/9 oraz 128/11 i 129/11 obręb 4 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o możliwości zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej spawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choszcznie przy ul. Wolności 24 w godzinach urzędowania tj. pn., wt., śr., pt. w godz. 7:30-15:30, czw. w godz. 7:30-18:00 w pokoju nr 24. Anita Kalisiak 2018-04-03 14:32:30 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid.: 145/21 oraz 145/28 obręb Koplin, gmina Choszczno, o wysłaniu w dniu 03 kwietnia 2018 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie oraz przekazano Zarządcy Dróg Gminnych w miejscu. Anita Kalisiak 2018-04-03 14:30:42 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 26 marca 2018 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej na potrzeby budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączami na działkach oznaczonych nr ewid. 80/8, 80/18, 80/19, 80/20 obręb Oraczewice, gmina Choszczno. Anita Kalisiak 2018-04-03 14:29:40 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: wymianie słupowej stacji transformatorowej na stację kontenerową 15/0,4kV z włączeniem do sieci kablowej 15 i 0,4 kV na działkach oznaczonych nr ewid.: 1/2, 1/3, 1/4 obręb 3, działka nr 52/1 obręb 1 miasta Choszczno oraz na działce nr 176/1 obręb Pakość, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. Anita Kalisiak 2018-04-03 14:28:54 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: wymianie wieżowej stacji transformatorowej na stację kontenerową 15/0,4kV z włączeniem do sieci kablowej 15 i 0,4 kV na działkach oznaczonych nr ewid.: 143/2, 143/3, 143/4, 161/3 i 166/2 obręb 3 miasta Choszczno, o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. Anita Kalisiak 2018-04-03 14:27:27 dodanie dokumentu
Dane Teleadresowe Agnieszka Tomczyk 2018-04-03 08:01:52 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1730/18 Burmistrza Choszczna z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Drawieńskiej. Anita Kalisiak 2018-03-30 12:42:32 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 4/2018 znak: IPP.6733.4.7.2018.KS z dnia 29 marca 2017 roku dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej oraz kontenerowego agregatu prądotwórczego wraz z niezbędnymi urządzeniami i infrastrukturą techniczną dla potrzeb zasilania ujęcia wody podziemnej na działce oznaczonej nr ewid. 145 obręb 4 miasta Choszczno, gmina Choszczno. Anita Kalisiak 2018-03-29 14:09:41 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/282/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/248/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2018-2030, zmienionej uchwałami Nr XXXV/256/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 stycznia 2018 r. i Nr XXXVI/270/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 26 lutego 2018 r. Anita Kalisiak 2018-03-29 14:07:45 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/281/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2018 Anita Kalisiak 2018-03-29 14:05:47 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/280/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Choszcznie przy ul. Wolności 26 Anita Kalisiak 2018-03-29 14:00:34 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/279/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Choszczno na stale obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Anita Kalisiak 2018-03-29 13:58:55 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/278/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/53/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Anita Kalisiak 2018-03-29 13:57:12 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/277/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Choszczno na rok 2018 Anita Kalisiak 2018-03-29 13:55:08 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/276/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających na członka Rady Sołeckiej w sołectwie Kołki. Anita Kalisiak 2018-03-29 13:53:43 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/275/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Choszczno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Anita Kalisiak 2018-03-29 13:51:59 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/274/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Statutowej Anita Kalisiak 2018-03-29 13:50:08 dodanie dokumentu
Protokół z XXXVII sesji Rady Miejskiej z dnia 9 marca 2018 r. Anita Kalisiak 2018-03-29 13:06:08 edycja dokumentu
Protokół z XXXVII sesji Rady Miejskiej z dnia 9 marca 2018 r. Anita Kalisiak 2018-03-29 13:05:56 dodanie dokumentu
Protokół z XXXVI sesji Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2018 r. Anita Kalisiak 2018-03-29 13:04:27 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody SUW Suliszewo 28 marca 2018 r, Anita Kalisiak 2018-03-29 12:58:51 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody SUW Choszczno 28 marca 2018 r. Anita Kalisiak 2018-03-29 12:58:13 dodanie dokumentu