Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 1845/18 Burmistrza Choszczna z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia warunków III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 1366 wraz z udziałem 1/4 w dz. nr 1367. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-26 11:16:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1844/18 Burmistrza Choszczna z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia warunków III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 1368 wraz z udziałem 1/4 w dz. nr 1367. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-26 11:14:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1844/18 Burmistrza Choszczna z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia warunków III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 1368 wraz z udziałem 1/4 w dz. nr 1367. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-26 11:13:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1843/18 Burmistrza Choszczna z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia warunków III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4, w budynku nr 4, przy ul. Nadbrzeżnej i oddanie w użytkowanie wieczyste związanego z nim udziału w nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 483, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-26 11:12:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1842/18 Burmistrza Choszczna z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu 2018 roku , układu wykonawczego budżetu na rok 2018 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2018 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-26 11:04:28 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno, oznaczonej numerami działek 1366 i 1368 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-26 09:39:46 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku nr 4, przy ul. Nadbrzeżnej w Choszcznie i związanego z nim udziału w wysokości 1862/10000 części w częściach wspólnych budynku oraz oddanie w użytkowanie wieczyste w udziale do 1862/10000 części w nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 483, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-26 09:37:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/302/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Choszczna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-26 09:33:06 dodanie dokumentu
Uchawła Nr XLI/301/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2017 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-26 09:31:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/300/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2018 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-26 09:29:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/299/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli, zasad udzielenia zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicz oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa. logopedy,terapeuty pedagogicznego oraz doradcy zawodowego Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-26 09:25:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/298/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia imienia Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Leona Kruczkowskiego w Choszcznie Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-26 09:21:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/297/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. I Armii Wojska Polskiego w Choszcznie Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-26 09:18:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/296/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/192/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroku szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-26 09:15:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/295/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-26 09:11:15 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/287/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Choszczno publicznych przedszkolach oraz w sprawie zmiany uchwały Nr XL/356/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Choszczno oraz za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Choszczno Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-25 15:27:39 edycja dokumentu
Ścieżka dźwiękowa Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-25 08:42:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1841/18 Burmistrza Choszczna z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania przydziału obligacji zwykłych na okaziciela serii A18, B18, C18, D18, E18, F18, G18, H18, I18, J18 i K18 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-22 12:56:13 dodanie dokumentu
Profil wody w kąpielisku Plaza Miejska Choszczno jez Klukom Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-22 11:53:01 edycja dokumentu
Profil wody w kąpielisku Plaza Miejska Choszczno jez Klukom Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-22 11:51:09 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody w kąpielisku 18 czerca 2018 r. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-22 11:45:31 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/294/20 18 RADY MIEJSKIEJ W CHO SZCZNIE z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choszczno w roku 2018 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-22 11:43:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1840/18 Burmistrz Choszczno z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Mechaniczne profilowanie oraz wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchniach gruntowych i tłuczniowych na terenie Gminy Choszczno w 2018 roku" Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-22 08:45:54 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1840/18 Burmistrz Choszczno z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Mechaniczne profilowanie oraz wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchniach gruntowych i tłuczniowych na terenie Gminy Choszczno w 2018 roku" Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-22 08:42:57 dodanie dokumentu
MECHANICZNE PROFILOWANIE ORAZ WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH DRÓG O NAWIERZCHNIACH GRUNTOWYCH I TŁUCZNIOWYCH NA TERENIE GMINY CHOSZCZNO W 2018 ROKU Marta Desecka 2018-06-21 15:09:47 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 8/2018 znak: IPP.6733.8.7.2018.KS z dnia 21 czerwca 2017 roku dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV w ramach inwestycji p.n.: "Projekt i budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Choszczno II wraz z budową dwutorowej linii zasilającej 110 kV oraz powiązań sieci SN-15 kV", na działce oznaczonej nr ewid. 211/8 obręb Stradzewo, gmina Choszczno. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-21 14:08:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1839/18 Burmistrza Choszczna z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów i nagród w dziedzinie kultury Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-21 14:01:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1838/18 Burmistrza Choszczna z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-21 12:28:40 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 1837/18 Burmistrza Choszczna z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zasad ( polityki) rachunkowości Urzędu Miejskiego w Choszcznie Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-21 12:24:38 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody Wardyń 20.06.2018 r. Anita Przytuła 2018-06-21 10:26:40 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody Golcza 20.06.2018 r. Anita Przytuła 2018-06-21 10:25:01 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody Korytowo 20.06.2018 r. Anita Przytuła 2018-06-21 10:22:15 dodanie dokumentu
Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji - Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online! Agnieszka Tomczyk 2018-06-19 14:49:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1837/18 Burmistrza Choszczna z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zasad ( polityki) rachunkowości Urzędu Miejskiego w Choszcznie. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-19 12:23:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1836/18 Burmistrza Choszczna z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych Urzędu Miejskiego w Choszcznie Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-19 12:20:22 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1836/18 Burmistrza Choszczna z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych Urzędu Miejskiego w Choszcznie Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-19 12:19:30 dodanie dokumentu
Przebudowa istniejącego ogrodzenia (strona frontowa) w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Choszcznie Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-18 12:31:23 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: rozbudowie budynku usługowego (handlowego), na działkach oznaczonych nr ewid.: 154/2, 154/4, 155 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno o wysłaniu w dniu 15 czerwca 2018 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-15 14:27:51 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna do wniosków dla wydziału ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska Anita Przytuła 2018-06-15 13:39:05 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, w dniu 08.06.2018 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie zalicznikowej instalacji elektrycznej zasilającej stację bazową telefonii komórkowej operatora P4 "Play" (nr projektu CHS1501B), na działkach oznaczonych nr ewid. 271/4, 895 obręb Piasecznik, gmina Choszczno. Anita Przytuła 2018-06-15 12:23:54 edycja dokumentu