Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
UCHWAŁA NR XL/285/2018 MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Choszczno Anita Kalisiak 2018-05-11 08:55:21 dodanie dokumentu
Ścieżka dźwiękowa Anita Kalisiak 2018-05-11 08:49:48 dodanie dokumentu
Cennik wynajmu świetlic wiejskich na terenie gminy Choszczno Anita Kalisiak 2018-05-09 13:55:26 edycja dokumentu
Cennik wynajmu świetlic wiejskich na terenie gminy Choszczno Anita Kalisiak 2018-05-09 13:54:20 edycja dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 117/2, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1m. Choszczno Anita Kalisiak 2018-05-09 10:39:17 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 603/17, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1m. Choszczno Anita Kalisiak 2018-05-09 10:38:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1777/18 Burmistrza Choszczna z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu 2018 roku , układu wykonawczego budżetu na rok 2018 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2018 Anita Kalisiak 2018-05-09 10:37:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1777/18 Burmistrza Choszczna z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu 2018 roku , układu wykonawczego budżetu na rok 2018 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2018 Anita Kalisiak 2018-05-09 10:36:06 usunięcie dokument
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - I kwarał Anita Kalisiak 2018-05-08 11:41:29 dodanie dokumentu
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - I kwartał Anita Kalisiak 2018-05-08 11:40:48 dodanie dokumentu
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - I kwartał Anita Kalisiak 2018-05-08 11:39:43 dodanie dokumentu
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - I kwartał Anita Kalisiak 2018-05-08 11:39:04 dodanie dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego - I kwartał Anita Kalisiak 2018-05-08 11:38:15 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zmianie zakresu wniosku w dniu 08 maja 2018 roku postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 29 stycznia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie odcinka istniejącej, napowietrznej, jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV, z jednotorowej na dwutorową, z uwzględnieniem nowych konstrukcji wsporczych w relacji od GPZ 110/15 kV Choszczno do linii 110 kV Krzęcin ? Dolice, na działkach o nr ewid. 82/1, 82/2, 79, 80, 81, 35/1 w obrębie Choszczno 2, gmina Choszczno, na działkach o nr ewid. 172/14, 172/13, 172/11, 172/4, 172/7, 172/10, 172/8, 171/9, 171/8, 167/7, 167/5, 167/4, 166, 165/2, 164/10,164/9, 164/8, 164/7, 163/3, 163/2, 163/8, 178, 190/6, 190/5, 190/4, 201, 205/2, 204, 206, 205/3, 205/4 w obrębie Koplin, gmina Choszczno, na działkach o nr ewid. 194, 195, 190/1, 187, 188/1, 184, 182/1, 181, 178, 172/2, 160, 151/17, 158, 140, 139, 138, 137, 136, 134, 135/2, 133, 132, 131, 130, 55, 51, 50/2, 41, 49, 73, 38/10, 38/18, 38/13 w obrębie Pakość, gmina Choszczno, oraz na działkach o nr ewid. 73, 74/2, 50/4, 50/3, 49/4, 49/2, 50/1, 49/1 w obrębie Oraczewice, gmina Choszczno Anita Kalisiak 2018-05-08 11:36:34 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 6/2018 znak: IPP.6730.6.6.2018.KS z dnia 07 maja 2018 roku dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid. 129/9 oraz 128/11 i 129/11 obręb 4 miasta Choszczno. Anita Kalisiak 2018-05-08 11:35:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1779/18 Burmistrza Choszczna z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Choszczeńskiego Domu Kultury za rok 2017 Anita Kalisiak 2018-05-08 10:29:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1778/18 Burmistrza Choszczna z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie za rok 2017 Anita Kalisiak 2018-05-08 10:27:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1777/18 Burmistrza Choszczna z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu 2018 roku , układu wykonawczego budżetu na rok 2018 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2018 Anita Kalisiak 2018-05-08 10:25:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1785/18 Burmistrza Choszczna z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. Anita Kalisiak 2018-05-07 14:07:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1785/18 Burmistrza Choszczna z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. Anita Kalisiak 2018-05-07 14:06:20 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 1785/18 Burmistrza Choszczna z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. Anita Kalisiak 2018-05-07 13:53:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1782/18 Burmistrza Choszczna z dnia 4 maja 2018 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 26 przy ul. Władysława Jagiełły oraz oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości oznaczonej numerem działki 722/4 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno. Anita Kalisiak 2018-05-07 13:50:36 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR CLVII.303.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Choszczno planowanego na 2018 rok Anita Kalisiak 2018-05-07 12:17:57 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr CLIII.297.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Choszczno za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Anita Kalisiak 2018-05-07 12:15:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1784/18 Burmistrza Choszczna z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie Anita Kalisiak 2018-05-07 11:43:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1783/18 Burmistrza Choszczna z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie Anita Kalisiak 2018-05-07 11:42:13 dodanie dokumentu
Petycja- Inicjatywa walczymy ze smogiem Anita Kalisiak 2018-05-07 10:02:08 dodanie dokumentu
Agnieszka Czukiewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Korytowie Anita Kalisiak 2018-05-04 15:08:54 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku nr 26 przy ul. Władysława Jagiełły w Choszcznie i związanego z nim udziału w wysokości 3969/10000 części w częściach wspólnych budynku oraz oddanie w użytkowanie wieczyste w takim samym udziale części nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 722/4, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno Anita Kalisiak 2018-05-04 14:41:34 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej z hydrantami i przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach oznaczonych nr ewid. 80/8, 80/18, 80/19 i 80/20 obręb Oraczewice, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. Anita Kalisiak 2018-05-04 13:51:10 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 14/2017, znak: IPP.6733.14.7.2017.PK, z dnia 15 września 2017 roku, dla inwestycji polegającej na dobudowie schodów zewnętrznych prowadzących z poziomu terenu na poziom parteru budynku publicznego gimnazjum z wykonaniem wejścia do budynku w miejscu istniejącego otworu okiennego na działce o nr ewid.: 258/3, obręb 3, miasta Choszczno, przy ul. Obrońców Westerplatte, w zakresie: załącznik graficzny do decyzji zastępuje się nowym załącznikiem ze zwiększonym obszarem lokalizacji inwestycji - większą częścią działki nr 258/3. Pozostała treść decyzji pozostaje bez zmian, o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. Anita Kalisiak 2018-05-04 13:50:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1781/18 Burmistrza Choszczna z dnia 4 maja 2018 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 1368 wraz z udziałem 1/4 w dz. nr 1367. Anita Kalisiak 2018-05-04 13:48:38 edycja dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno oznaczonej numerami działek 1366 i 1368 Anita Kalisiak 2018-05-04 13:48:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1781/18 Burmistrza Choszczna z dnia 4 maja 2018 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 1368 wraz z udziałem 1/4 w dz. nr 1367. Anita Kalisiak 2018-05-04 13:46:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1780/18 Burmistrza Choszczna z dnia 4 maja 2018 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 1366 wraz z udziałem 1/4 w dz. nr 1367. Anita Kalisiak 2018-05-04 13:44:32 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1780/18 Burmistrza Choszczna z dnia 4 maja 2018 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 1366 wraz z udziałem 1/4 w dz. nr 1367. Anita Kalisiak 2018-05-04 13:44:09 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o sesji - 10.05.2018 r. Anita Kalisiak 2018-05-04 13:02:37 dodanie dokumentu
Elwira Najdora - Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piaseczniku Agnieszka Tomczyk 2018-05-02 11:58:00 dodanie dokumentu
Elżbieta Szyszka - Naczelnik Wydziału ds. komunalnych i ochrony środowiska Agnieszka Tomczyk 2018-05-02 11:57:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1773/18 Burmistrza Choszczna z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu 2018 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2018 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2018 Anita Kalisiak 2018-05-02 10:09:51 dodanie dokumentu