Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Rb - Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego - IV kwartał. Anita Kalisiak 2018-02-28 11:21:25 dodanie dokumentu
Rb- NDS sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego - IV kwartał Anita Kalisiak 2018-02-28 11:20:42 dodanie dokumentu
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego - IV kwartał. Anita Kalisiak 2018-02-28 11:19:31 dodanie dokumentu
Anita Kalisiak 2018-02-28 10:26:33 edycja dokumentu
Anita Kalisiak 2018-02-28 10:25:56 edycja dokumentu
Wynajem świetkic wiejskich Anita Kalisiak 2018-02-28 10:24:54 usunięcie dokument
Dyrektor Biura Obslugi Szkół Samorządowych w Choszcznie oglasza nabór na stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. ekonomicznych Agnieszka Tomczyk 2018-02-28 09:08:47 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe 29/2017 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania powierzonego w ramach projektu "Lepsze Jutro" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na przeprowadzenie zajęć szkoleniowo - warsztatowych oraz konsultacji indywidualnych psychologa w przedmiocie zamawiającego. Anita Kalisiak 2018-02-28 08:55:26 edycja dokumentu
Ścieżka dźwiękowa Anita Kalisiak 2018-02-28 08:49:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1679/18 Burmistrza Choszczna z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Choszczno Anita Kalisiak 2018-02-27 13:18:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1678/18 Burmistrza Choszczna z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu na rok 2018 za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno Anita Kalisiak 2018-02-27 13:14:46 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych nr ewid.: 149/14 oraz 149/15 obręb Pakość, gmina Choszczno o wysłaniu w dniu 26 lutego 2018 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie oraz Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Anita Kalisiak 2018-02-26 15:13:56 dodanie dokumentu
Przebudowa ul. Grunwaldzkiej Marta Desecka 2018-02-26 09:49:51 usunięcie załacznika
Dyrektor Biura Obslugi Szkół Samorządowych w Choszcznie oglasza nabór na stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. ekonomicznych Anita Kalisiak 2018-02-23 09:24:59 edycja dokumentu
Wynik postępowania - koncepcja - Smoleń Marta Desecka 2018-02-22 12:58:00 dodanie dokumentu
Gmina Choszczno - Biuro Obslugi Szkół Samorządowych w Choszcznie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników szkół podstawowych, publicznych przedszkoli, publicznego gimnazjum w Choszcznie oraz Biura Obslugi Szkół Samorządowych w Choszcznie Agnieszka Tomczyk 2018-02-21 13:45:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1677/18 Burmistrza Choszczna z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie Anita Kalisiak 2018-02-21 12:10:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1676/18 Burmistrza Choszczna z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. ?Przebudowa targowiska stałego ?Mój Rynek? w Choszcznie z przeznaczeniem na cele promocji lokalnych produktów w formule zaprojektuj i wybuduj? Anita Kalisiak 2018-02-21 12:08:22 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2017 r. póz. 1257) oraz art. 53 ust. l ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2017 r. póz. 1073), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie odcinka istniejącej napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV na terenie działki nr 207, położonej w obrębie ewidencyjnym 0010 Koplin, miasto Choszczno, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych SA Anita Kalisiak 2018-02-20 15:11:39 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku nr 58 przy ul. Wolności w Choszcznie i związanego z nim udziału w wysokości 2156/10000 części w częściach wspólnych budynku wraz z udziałem w nieruchomości oznaczonej numerem działki 445/16, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno. Anita Kalisiak 2018-02-20 14:47:26 dodanie dokumentu
Przebudowa targowiska stałego "Mój Rynek" w Choszcznie z przeznaczeniem na cele promocji lokalnych produktów w formule zaprojektuj i wybuduj Marta Desecka 2018-02-20 14:11:33 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców udziału Anita Kalisiak 2018-02-20 14:00:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1675/18 Burmistrza Choszczna z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zbycia z bonifikatą udziału w nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem działki 180 położonej w obrębie Raduń w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców udziału. Anita Kalisiak 2018-02-20 13:59:17 dodanie dokumentu
Wykaz udzielonych dotacji na realizację zadań własnych Gminy Choszczno w 2018 r. Anita Kalisiak 2018-02-20 09:54:45 usunięcie dokument
Wykaz udzielonych dotacji na realizację zadań własnych Gminy Choszczno w 2018 r. Anita Kalisiak 2018-02-20 09:54:39 dodanie dokumentu
Wykaz udzielonych dotacji na realizację zadań własnych Gminy Choszczno w 2018 r. Anita Kalisiak 2018-02-20 09:41:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1674/18 Burmistrza Choszczna z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz ratownictwa i ochrony ludności. Anita Kalisiak 2018-02-19 15:14:38 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr: 23/2017 znak: IPP.6733.23.7.2017.2018.KS z dnia 19 lutego 2018 roku dla inwestycji polegającej na: rozbudowie i przebudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków na działkach oznaczonych nr 192/4,192/2, 195/40 i 195/41 obręb 3 miasto Choszczno. Anita Kalisiak 2018-02-19 14:06:25 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji w dniu 19 lutego 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play", na działce oznaczonej nr ewid. 21/5 oraz części działki oznaczonej nr ewid. 203 w obrębie Stradzewo, gmina Choszczno. do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Zarządcy dróg gminnych - w miejscu. Anita Kalisiak 2018-02-19 14:05:30 edycja dokumentu
Zawiadamiam o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji w dniu 19 lutego 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play", na działce oznaczonej nr ewid. 21/5 oraz części działki oznaczonej nr ewid. 203 w obrębie Stradzewo, gmina Choszczno. do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Zarządcy dróg gminnych - w miejscu. Anita Kalisiak 2018-02-19 14:04:53 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o sesji - 26.02.2018 r. Anita Kalisiak 2018-02-19 08:39:24 dodanie dokumentu
Gmina Choszczno-segregowane odpady komunalne-nieruchomości zamieszkałe Anita Kalisiak 2018-02-16 14:22:42 edycja dokumentu
Gmina Choszczno-segregowane odpady komunalne-nieruchomości zamieszkałe Anita Kalisiak 2018-02-16 14:22:33 usunięcie załacznika
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 24/2017 znak: IPP.6733.24.7.2017.2018.JI z dnia 15 lutego 2018 r. dla inwestycji polegającej na: budowie napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV, działkach oznaczonych nr ewid. 476, 501, 505 i 506 obręb Piasecznik, gmina Choszczno, na rzecz ENEA Operator sp. z o. o., Oddział Dystrybucji Gorzów Wielkopolski, Rejon Dystrybucji Choszczno, ul. Energetyków 2, 73-200 Choszczno Agnieszka Tomczyk 2018-02-15 15:19:07 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku usługowo - mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej nr ewid. 177/9 położonej przy ul. Grunwaldzkiej obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. o wysłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy w dniu 15 lutego 2018 roku, celem uzgodnienia do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie oraz przekazano zarządcy dróg gminnych w miejscu. Agnieszka Tomczyk 2018-02-15 15:18:10 edycja dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku usługowo - mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej nr ewid. 177/9 położonej przy ul. Grunwaldzkiej obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. o wysłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy w dniu 15 lutego 2018 roku, celem uzgodnienia do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie oraz przekazano zarządcy dróg gminnych w miejscu. Agnieszka Tomczyk 2018-02-15 15:17:35 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie o wiatrołap, rozbudowie schodów wewnętrznych oraz przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych na siłownię w budynku gimnazjum publicznego na działce oznaczonej nr ewid. 258/3 obręb 3 miasta Choszczno, przy ul. Obrońców Westerplatte 1, o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. Agnieszka Tomczyk 2018-02-15 15:15:14 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji w dniu 15 lutego 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej oraz kontenerowego agregatu prądotwórczego wraz z niezbędnymi urządzeniami i infrastrukturą techniczną dla potrzeb zasilania ujęcia wody podziemnej na działce oznaczonej nr ewid. 145 obręb 4 miasta Choszczno, do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie oraz Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Agnieszka Tomczyk 2018-02-15 15:14:16 dodanie dokumentu
Zarząd Koła Łowieckiego Szarak w Choszcznie zawiadamia, że dokonał zmiany zdeponowania (wyłożenia ), książek dotyczących wypisów na polowania indywidualne na teren odwodów nr 250 oraz 251. Agnieszka Tomczyk 2018-02-15 15:12:28 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 100/2017 znak: IPP.6730.100.5.2017.2018.KS z dnia 14 lutego 2018 roku dla inwestycji polegającej na: na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 721 oraz 644/1 obręb Roztocze gmina Choszczno, Anita Kalisiak 2018-02-14 15:31:11 dodanie dokumentu