Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja o wszczęciu postepowania administarcyjnego dot. wygaszenia decyzji oraz poboru wód podziemnych na wniosek MPGK Choszczno Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-29 14:59:56 dodanie dokumentu
Wniosek o zgodę na dysponowania nieruchomością będącą własnością Gminy Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-29 13:58:46 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia stoiska handlowego Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-29 13:58:19 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklamy Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-29 13:57:49 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-29 13:56:59 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym drogi gminnej Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-29 13:55:56 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-29 13:55:15 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na awaryjne czasowe zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na cele związane z prowadzeniem robót budowlanych i instalacyjnych Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-29 13:54:45 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych z terenu inwestycji Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-29 13:54:09 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację zjazdu publicznego Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-29 13:53:41 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację zjazdu indywidualnego Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-29 13:53:02 dodanie dokumentu
Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie odprowadzenia wód opadowych z terenu inwestycji Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-29 13:52:33 dodanie dokumentu
Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-29 13:49:53 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennnego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-29 13:46:00 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie wypisu z wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-29 13:45:10 dodanie dokumentu
Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-29 13:44:32 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie zgody na umieszczenie w pasie drogowym drogi wewnętrznej urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-29 13:41:09 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie zgody na prowadzenie w pasie drogowym drogi wewnętrznej robót niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-29 13:40:35 dodanie dokumentu
Deklaracja uczestnictwa w realizacji zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-29 12:53:51 dodanie dokumentu
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 22 czerwca 2018 r. z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2017 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-28 14:38:37 dodanie dokumentu
Protokół Nr XL/2018 z przebiegu XL sesji Rady Miejskiej w Choszcznie Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-28 13:40:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1855/18 Burmistrza Choszczna z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Suliszewo. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-28 13:10:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1853/18 Burmistrza Choszczna z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLI/300/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2018 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-28 13:01:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1852/18 Burmistrza Choszczna z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLI/299/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli, zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego oraz doradcy zawodowego Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-28 12:59:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1851/18 Burmistrza Choszczna z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLI/298/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia imienia Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Leona Kruczkowskiego w Choszcznie Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-28 12:57:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1850/18 Burmistrza Choszczna z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLI/297/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. I Armii Wojska Polskiego w Choszcznie Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-28 12:56:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1849/18 Burmistrza Choszczna z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLI/296/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/192/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-28 12:54:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1848/18 Burmistrza Choszczna z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLI/295/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-28 12:51:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1847/18 Burmistrza Choszczna z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie 2018 r. , w układzie wykonawczym budżetu na rok 2018 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2018 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-28 09:51:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1846/18 Burmistrza Choszczna z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2018 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-28 09:49:56 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody Raduń 26.06.2018 r. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-28 09:13:14 edycja dokumentu
Orzeczenie o jakości wody Raduń 26.06.2018 r. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-28 09:13:02 edycja dokumentu
Orzeczenie o jakości wody Raduń 26.06.2018 r. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-28 09:12:48 dodanie dokumentu
Informacja zbiorcza o petycjach za rok 2017 Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-27 09:10:18 dodanie dokumentu
Przebudowa istniejącego ogrodzenia (strona frontowa) w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Choszcznie Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-26 13:00:59 edycja dokumentu
Zawiadamiam o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji w dniu 26 czerwca 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie zalicznikowej instalacji elektrycznej zasilającej stację bazową telefonii komórkowej operatora P4, na części działki oznaczonej nr ewid. 271/4 oraz działce oznaczonej nr ewid. 895 w obrębie Piasecznik, gmina Choszczno. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-26 12:26:30 dodanie dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Choszczno Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-26 12:10:11 edycja dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Choszczno Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-26 12:09:38 edycja dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Choszczno Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-26 12:08:21 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1845/18 Burmistrza Choszczna z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia warunków III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 1366 wraz z udziałem 1/4 w dz. nr 1367. Sylwia Ostrowska - Dudczyk 2018-06-26 11:16:50 edycja dokumentu