Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Gmina Choszczno-segregowane odpady komunalne-nieruchomości zamieszkałe Anita Kalisiak 2018-02-16 14:22:42 edycja dokumentu
Gmina Choszczno-segregowane odpady komunalne-nieruchomości zamieszkałe Anita Kalisiak 2018-02-16 14:22:33 usunięcie załacznika
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 24/2017 znak: IPP.6733.24.7.2017.2018.JI z dnia 15 lutego 2018 r. dla inwestycji polegającej na: budowie napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV, działkach oznaczonych nr ewid. 476, 501, 505 i 506 obręb Piasecznik, gmina Choszczno, na rzecz ENEA Operator sp. z o. o., Oddział Dystrybucji Gorzów Wielkopolski, Rejon Dystrybucji Choszczno, ul. Energetyków 2, 73-200 Choszczno Agnieszka Tomczyk 2018-02-15 15:19:07 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku usługowo - mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej nr ewid. 177/9 położonej przy ul. Grunwaldzkiej obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. o wysłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy w dniu 15 lutego 2018 roku, celem uzgodnienia do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie oraz przekazano zarządcy dróg gminnych w miejscu. Agnieszka Tomczyk 2018-02-15 15:18:10 edycja dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku usługowo - mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej nr ewid. 177/9 położonej przy ul. Grunwaldzkiej obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. o wysłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy w dniu 15 lutego 2018 roku, celem uzgodnienia do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie oraz przekazano zarządcy dróg gminnych w miejscu. Agnieszka Tomczyk 2018-02-15 15:17:35 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie o wiatrołap, rozbudowie schodów wewnętrznych oraz przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych na siłownię w budynku gimnazjum publicznego na działce oznaczonej nr ewid. 258/3 obręb 3 miasta Choszczno, przy ul. Obrońców Westerplatte 1, o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. Agnieszka Tomczyk 2018-02-15 15:15:14 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji w dniu 15 lutego 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej oraz kontenerowego agregatu prądotwórczego wraz z niezbędnymi urządzeniami i infrastrukturą techniczną dla potrzeb zasilania ujęcia wody podziemnej na działce oznaczonej nr ewid. 145 obręb 4 miasta Choszczno, do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie oraz Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Agnieszka Tomczyk 2018-02-15 15:14:16 dodanie dokumentu
Zarząd Koła Łowieckiego Szarak w Choszcznie zawiadamia, że dokonał zmiany zdeponowania (wyłożenia ), książek dotyczących wypisów na polowania indywidualne na teren odwodów nr 250 oraz 251. Agnieszka Tomczyk 2018-02-15 15:12:28 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 100/2017 znak: IPP.6730.100.5.2017.2018.KS z dnia 14 lutego 2018 roku dla inwestycji polegającej na: na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 721 oraz 644/1 obręb Roztocze gmina Choszczno, Anita Kalisiak 2018-02-14 15:31:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1670/18 Burmistrza Choszczna z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie Anita Kalisiak 2018-02-14 15:28:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1670/18 Burmistrza Choszczna z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie Anita Kalisiak 2018-02-14 15:27:19 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 1670/18 Burmistrza Choszczna z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie Anita Kalisiak 2018-02-14 15:27:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII.93.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Choszczno na 2018 rok Anita Kalisiak 2018-02-14 12:35:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1673/18 Burmistrza Choszczna z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej w jednostkach podległych oraz podmiotach niezaliczanych do sektora finansów publicznych z zakresu udzielonych dotacji i dofinansowań na realizację zadań własnych Gminy Anita Kalisiak 2018-02-14 10:40:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1672/18 Burmistrza Choszczna z dnia 14 lutego 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 1652/18 Burmistrza Choszczna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXV/253/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie usunięcia Pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej przy ul. Wolności w Choszcznie Anita Kalisiak 2018-02-14 10:38:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1671/18 Burmistrza Choszczna z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia rocznego czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Choszczno na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Anita Kalisiak 2018-02-14 10:36:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1669/18 Burmistrza Choszczna z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Sławęcinie Anita Kalisiak 2018-02-12 09:20:43 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 07 lutego 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej oraz kontenerowego agregatu prądotwórczego wraz z niezbędnymi urządzeniami i infrastrukturą techniczną dla potrzeb zasilania ujęcia wody podziemnej w gminie Choszczno, na działce oznaczonej nr ewid. 145 obręb 4 miasta Choszczno, gmina Choszczno Agnieszka Tomczyk 2018-02-09 14:18:05 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Choszczno z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku. Agnieszka Tomczyk 2018-02-09 12:08:07 dodanie dokumentu
Opracowanie koncepcji architektonicznej dla zadania pn. ?Utworzenie przestrzeni publicznej na cele rekreacji i integracji mieszkańców Smolenia poprzez zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Raduń.? Marta Desecka 2018-02-09 10:41:03 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku nr 4, przy ul. Nadbrzeżna w Choszcznie Agnieszka Tomczyk 2018-02-08 14:41:27 dodanie dokumentu
Dominik Stasiak - p.o. Naczelnika Wydziału Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego Agnieszka Tomczyk 2018-02-08 14:18:39 edycja dokumentu
Dominik Stasiak - p.o. Naczelnika Wydziału Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego Agnieszka Tomczyk 2018-02-08 14:18:30 usunięcie załacznika
Dyrektor Biura Obslugi Szkół Samorządowych w Choszcznie oglasza nabór na stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. ekonomicznych Agnieszka Tomczyk 2018-02-08 12:54:04 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 29 stycznia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działce o nr ewid. 21/5, obręb Stradzewo, gmina Choszczno. Agnieszka Tomczyk 2018-02-07 15:09:35 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 29 stycznia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie odcinka istniejącej, napowietrznej, jednotorowej, linii elektroenergetycznej 110 kV z jednotorowej na dwutorową, z uwzględnieniem nowych konstrukcji wsporczych w relacji od GPZ 110/15 kV Choszczno do linii 110 kV Krzęcin ? Dolice, na działkach o nr ewid. 82/1, 82/2, 79, 80, 81, 35/1 w obrębie Choszczno 2, gminy Choszczno, na działkach o nr ewid. 172/14, 172/13, 172/11, 172/4, 172/7, 172/10, 172/8, 171/9, 171/8, 167/7, 167/5, 167/4, 166, 165/2, 164/10,164/9, 164/8, 164/7, 163/3, 163/2, 163/8, 178, 190/6, 190/5, 190/4, 201, 205/2, 204, 206, 205/3, 205/4 w obrębie Koplin, gminy Choszczno, na działkach o nr ewid. 194, 195, 190/1, 187, 188/1, 184, 182/1, 181, 178, 172/2, 160, 151/17, 158, 140, 139, 138, 137, 136, 134, 135/2, 133, 132, 131, 130, 55, 51, 50/2, 41, 49, 73, 38/10, 38/18, 38/13 w obrębie Pakość, gminy Choszczno, oraz na działkach o nr ewid. 73, 74/2, 50/4, 50/3, 49/4, 49/2, 50/1, 49/1 w obrębie Oraczewice, gminy Choszczno. Agnieszka Tomczyk 2018-02-07 15:08:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1659/18 Burmistrza Choszczna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2018 Agnieszka Tomczyk 2018-02-07 09:55:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1658/18 Burmistrza Choszczna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu 2018 roku, układu wykonawczego na rok 2018, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2018 Agnieszka Tomczyk 2018-02-07 09:53:38 dodanie dokumentu
Dominik Stasiak - p.o. Naczelnika Wydziału Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego Agnieszka Tomczyk 2018-02-06 13:39:35 dodanie dokumentu
Łukasz Młynarczyk - Zastępca Burmistrza Agnieszka Tomczyk 2018-02-06 13:38:18 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1668/18 Burmistrza Choszczna z dnia 6 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu na rok 2018 za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno Agnieszka Tomczyk 2018-02-06 13:04:50 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXI/225/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania przez podróżnych ze stacji pasażerskiej zlokalizowanej przy ul. Kolejowej 1 w Choszcznie, stanowiącej własność Gminy Choszczno Agnieszka Tomczyk 2018-02-06 11:14:50 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1667/18 Burmistrza Choszczna z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie Agnieszka Tomczyk 2018-02-06 10:47:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1666/18 Burmistrza Choszczna z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola nr 1 z Oddziałami Inregracyjnymi w Choszcznie Agnieszka Tomczyk 2018-02-06 10:39:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1664/18 Burmistrza Choszczna z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych w Gminie Choszczno w roku szkolnym 2018/2019 Agnieszka Tomczyk 2018-02-06 10:27:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1663/18 Burmistrza Choszczna z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i innych publicznych form wychowania przedszkolnego w Gminie Choszczno na rok szkolny 2018/2019 Agnieszka Tomczyk 2018-02-06 10:25:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1665/18 Burmistrza Choszczna z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; ochrony i promocji zdrowia; ratownictwo i ochrona ludności; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i sztuki; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym Agnieszka Tomczyk 2018-02-06 07:53:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1665/18 Burmistrza Choszczna z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; ochrony i promocji zdrowia; ratownictwo i ochrona ludności; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i sztuki; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym Agnieszka Tomczyk 2018-02-05 14:19:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1657/18 Burmistrza Choszczna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXV/258/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/293/2008 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Choszczno na lata 2008-2020 Agnieszka Tomczyk 2018-02-05 13:28:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1656/18 Burmistrza Choszczna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXV/257/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Choszczno na lata 2017-2023 Agnieszka Tomczyk 2018-02-05 13:26:20 dodanie dokumentu