Przetarg nieograniczony na wykonanie prac porządkowych na cmentarzach komunalnych znajdujących się na terenach wiejskich wraz z zarządzaniem tymi cmentarzami


Gmina Choszczno

Urząd Miejski w Choszcnie

Ul. Wolności 14, 73-200 Choszczno

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej do 60.000 euro na:

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Urzędzie Miejskim w Wydziale Infrastruktury Budownictwa i Rolnictwa w terminie do 07.09.2006r. lub pobrać na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych lub ze strony zamawiającego www.choszczno.pl .

Osobą uprawnioną do kontaktówz oferentamijest pan Andrzej Korzeniewski - pracownik Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Rolnictwa, tel. 095 765-70-36 (do 38) wew. 114.

Informacji udziela się w godz. 8.00 - 14.00, codziennie od poniedziałku do piątku.

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w sekretariacie Urzędu Miejskiego.

Termin składania ofert upływa dnia 07.09.2006r., o godz. 11.00.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 07.09.2006r. o godz. 12.00, w siedzibie zamawiającego w sali konferencyjnej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych, ani częściowych.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki określone ustawą tj.:

  1. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

  5. zrealizowali w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej 1 zadanie o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia - tzw. zamówienia podobne do przedmiotu zamówienia polegające na utrzymaniu i zarządzaniu cmentarzem lub cmentarzami,

  6. wniosą wadium.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 600zł.

Oferty będą ocenia w oparciu o jedno kryterium ceny (waga- 100%).

Termin realizacji zamówienia 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

 

28.08.2006r.

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 og_oszenie_o_przetargu_-_cmentarze_wiejskie.doc 2006-08-30 15:16:00 27KB 294 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_Choszczno_-_cmentarze_wiejskie_28.08.2006.doc po terminie otwarcia ofert 2006-08-30 15:13:53 182KB 52 razy
Wynik postępowania
1 og_oszenie_o_wynikach_postepowania.png 2006-09-08 12:42:28 68.KB 288 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 30-08-2006 15:13:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-08-2006
Ostatnia aktualizacja: 08-09-2006 12:42:28