Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 15.07.2013 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie, przebudowie i nadbudowie istniejącego budynku użyteczności publicznej oraz zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń poddasza na pomieszczenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Choszcznie. Zakres inwestycji obejmuje: rozbudowa o windę zewnętrzną obsługującą max. 4 kondygnacje oraz rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku w zakresie zmiany konstrukcji, wysokości i układu dachu na potrzeby planowanej windy. Budowa i przebudowa schodów zewnętrznych i podestów oraz układu komunikacji pieszej i kołowej na potrzeby planowanej windy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 141/17 przy ul. Dąbrowszczaków, obręb 4 miasta Choszczna