Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Burmistrz Choszczna ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie - pełny etat

OGŁOSZENIE  O  NABORZE-  na kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie -  pełny etat

 

Burmistrz Choszczna

ogłasza nabór

na kierownicze stanowisko  urzędnicze: Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Choszcznie -  pełny etat

1.     Wymagania niezbędne:

a)     obywatelstwo polskie,

b)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)     posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku,

d)    niekaralność  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

e)     nieposzlakowana opinia,

f)     wykształcenie wyższe,

g)    co najmniej 3-letni staż pracy  w pomocy społecznej,

h)     specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,

i)      znajomość regulacji prawnych z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, systemu oświaty, świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,  finansów publicznych, samorządu gminnego, postępowania administracyjnego.

2.     Wymagania dodatkowe:

a)     II stopień specjalizacji zawodowej z zakresu pracy socjalnej,

b)    umiejętność kierowania zespołem pracowników,

c)     umiejętność skutecznego komunikowania się,

d)    umiejętność poprawnego formułowania decyzji administracyjnych,

e)     znajomość obsługi komputera,

f)     umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,

g)    samodzielność i kreatywność,

h)     znajomość procedur w zakresie pozyskiwania środków unijnych.

3.     Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a)     kierowanie miejsko-gminnym ośrodkiem pomocy społecznej i reprezentowanie go na zewnątrz
w zakresie wykonywania zadań statutowych jednostki,

b)    realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej i innych  wynikających z przepisów prawa
i statutu jednostki,

c)     organizowanie pracy miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej,

d)    wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej
i innych przekazanych do kompetencji,

e)     dokonywanie analiz i ocen zjawisk powodujących zapotrzebowanie za świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

f)     udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom potrzebującym,

g)    pomoc w uzyskiwaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości pomocy ze strony innych instytucji,

h)     udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

i)      pobudzanie aktywności społecznej i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin i środowisk społecznych,

j)      współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami oraz instytucjami w celu przeciwdziałania
i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych,

k)     inicjowanie nowych form pomocy,

l)      inicjowanie przedsięwzięć mających na celu pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym unijnych, na programy przeciwdziałania patologiom oraz łagodzenia skutków ubóstwa,

m)   składanie corocznych sprawozdań z działalności ośrodka pomocy społecznej oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,

n)     planowanie środków finansowych koniecznych do zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań jednostki oraz realizacja planu finansowego,

o)    sporządzanie sprawozdań resortowych, statystycznych i innych.

4.     Informacja o warunkach pracy:

a)     Rodzaj pracy: praca biurowa, stanowisko kierownicze,

b)    Miejsce pracy:  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Choszcznie, ul. Grunwaldzka 30,

c)     Wymiar czasu pracy: pełny etat.

5.     Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Choszcznie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy
niż 6 %.

6.     Wymagane dokumenty i oświadczenia

a)     życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany,

b)    list motywacyjny - własnoręcznie podpisany,

c)     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d)    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

e)     inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

f)     kopie świadectw pracy oraz kwalifikacji i uprawnień zawodowych,

g)    oświadczenie kandydata o niekaralności*

h)     oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

i)      oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie
na danym stanowisku,

j)      oświadczenie kandydata  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych  osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).

* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania
o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

7.     Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście, bądź za pośrednictwem poczty
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „konkurs na kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie” w terminie do dnia 18 grudnia 2012r.,
na adres:

Urząd Miejski

ul. Wolności 24

73-200 Choszczno

 

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej
w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, test kwalifikacyjny lub sprawdzanie umiejętności, o czym osoby te poinformowane zostaną telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  www.bip.choszczno.pl Urzędu  Miejskiego w Choszcznie oraz tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miejskim
w Choszcznie.

 

                                                                                                                                                      Burmistrz Choszczna

                                                                                                                                                       (-) Robert Adamczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 07-12-2012 14:16:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Tomczyk 07-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Tomczyk 03-01-2019 15:27:13