Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, określającej zasady podziału nieruchomości o numerze ewidencyjnym 38,


Urząd Miejski w Choszcznie Choszczno, dnia 12 sierpnia 2003r.

ul. Wolności 24

73-200 Choszczno

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 i art. 91 § 3 k.p.a. oraz art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15 poz. 139 z późn. zm.) w związku z art. 85 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz.U. nr 80, poz. 717)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, określającej zasady podziału nieruchomości o numerze ewidencyjnym 38, obręb 1 w Choszcznie.

W dniu 8 września 2003 r. o godz. 1200 w sali narad Urzędu Miejskiego w Choszcznie przy ul. Wolności 24, odbędzie się rozprawa administracyjna w ww. sprawie.

Inwestor: Grażyna Kurpińska ul. Stargardzka 27, 73-200 Choszczno

Wnioski, dokumenty i zażalenia lub dowody dotyczące stanowiska w sprawie jak wyżej można wnosić w terminie poprzedzającym rozprawę (na piśmie).

z-ca Burmistrza

mgr inż. Leszek Droździel

Nasz znak : PP.II.7331 RP-2/3/2003 Data: 12 sierpnia 2003 r.

Zawiadomienie

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 85 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz.U. nr 80, poz. 717) zawiadamiam, że w dniu 31 marca 2003 r., na wniosek Pani Grażyny Kurpińskiej zam. w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej 27, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, określającej zasady podziału nieruchomości o numerze ewidencyjnym 38, obręb 1 w Choszcznie.

Zgodnie z art. 89 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) i art. 44 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że w dniu 8 września 2003 r., o godzinie 1200 w sali narad Urzędu Miejskiego w Choszcznie, przy ulicy Wolności 24, odbędzie się rozprawa administracyjna w ww. sprawie.

Zgodnie z art. 90 § 3 K.p.a. uprzejmie proszę o przekazanie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, informacji znaczących do wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Akta sprawy są do wglądu w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Choszcznie, przy ul. Wolności nr 24 (pokój 20), w godzinach 730 - 1530, a w poniedziałek 800 - 1600.

W załączeniu

- wstępny projekt podziału,

Otrzymują :

1. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

2. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

3. a/a

Nasz znak : PP.II.7331 RP-2/4/2003 Data: 12 sierpnia 2003 r.

Zawiadomienie

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 85 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz.U. nr 80, poz. 717) zawiadamiam, że w dniu 31 marca 2003 r., na wniosek Pani Grażyny Kurpińskiej zam. w Choszcznie przy Stargardzkiej 27. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, określającej zasady podziału nieruchomości o numerze ewidencyjnym 38, obręb 1 w Choszcznie.

Zgodnie z art. 89 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) i art. 44 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że w dniu 8 września 2003 r., o godzinie 1200 w sali narad Urzędu Miejskiego w Choszcznie, przy ulicy Wolności 24, odbędzie się rozprawa administracyjna w ww. sprawie.

Zgodnie z art. 90 § 3 K.p.a. uprzejmie proszę o przekazanie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, informacji znaczących do wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Akta sprawy są do wglądu w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Choszcznie, przy ul. Wolności nr 24 (pokój 20), w godzinach 730 - 1530, a w poniedziałek 800 - 1600.

Nie zgłoszenie uwag w podanym terminie będzie traktowane jako brak zastrzeżeń do zamierzonej inwestycji.

W załączeniu

- wstępny projekt podziału

Otrzymują :

1. Według rozdzielnika

2. a/a

PROTOKÓŁ ROZPRAWY ADMINISTRACYJNEJ

W dniu 8 września 2003 r. o godz. 120 przeprowadzono w Urzędzie Miejskim w Choszcznie, ul. Wolności 24 rozprawę, wyznaczoną przez Burmistrza Choszczna, w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, określającej zasady podziału nieruchomości o numerze ewidencyjnym 38, obręb 1 w Choszcznie.

Obecni:

 1. Kierujący rozprawą: Naczelnik Wydziału Inwestycji i Budownictwa w Urzędzie Miejskim w Choszcznie - inż. Eugeniusz Dobosz

 2. Główny specjalista ds. architektury i urbanistyki - mgr inż. arch. Andrzej Maria Krutikow

 3. Sekretarz rozprawy: Podinspektor ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Choszcznie - mgr inż. arch. Piotr Korzeniowski

Strony i ich pełnomocnicy:

imię i nazwisko zamieszkały lub jednostka reprezentowana

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Przedstawiciele państwowych jednostek organizacyjnych i organizacji społecznych:

imię i nazwisko jednostka reprezentowana

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Inne osoby:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

............................................................................................................................... ........

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Kierujący rozprawą stwierdził, że stronom, państwowym jednostkom organizacyjnym, organizacjom społecznym i innym osobom wezwanym do udziału w rozprawie zostały wezwania należycie doręczone. Ponadto o terminie, miejscu i przedmiocie rozprawy ogłoszono na 7 dni przed wyznaczonym terminem w drodze obwieszczeń - umieszczonych na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Miejskiego w Choszcznie oraz poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Kierujący rozprawą przedstawił jej przedmiot oraz wyjaśnienia, dokumenty i inne dowody zebrane przed rozprawą , jak również dotychczasowe wyniki postępowania dowodowego.

Strony złożyły następujące wyjaśnienia, zgłosiły następujące żądania, propozycje i zarzuty oraz przedstawiły (złożyły) na ich poparcie następujące dowody:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Na stronie ........................ protokołu w wierszu ........................................... skreślono wyrazy ....................................................................................................................................................

Wpisano wyrazy ....................................................................................................................................................

Protokół odczytano wszystkim obecnym.

- 3 -

Podpisy osób biorących udział w rozprawie :

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

Odmówili podpisania protokołu - nie podpisali protokołu

............................................................... z powodu ....................................................................

............................................................... z powodu ....................................................................

............................................................... z powodu ...................................................................

............................................................... z powodu ...................................................................

............................................................... z powodu .....................................................................

protokół sporządził/a :

............................................................................................

podpis - imię i nazwisko - st. służbowe

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU ROZPRAWY ADMINISTRACYJNEJ

z dnia 8 września 2003 r.

LISTA OBECNOŚCI

na rozprawie administracyjnej w dniu 8 września 2003 r., o godzinie 120 w Urzędzie Miejskim w Choszcznie, ul. Wolności nr 24 w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, określającej zasady podziału nieruchomości o numerze ewidencyjnym 38, obręb 1 w Choszcznie.

Lp.

Imię i nazwisko

Zamieszkały lub jednostka reprezentowana

podpis

R O Z D Z I E L N I K

DO PISMA NR: PP.II.7331 RP 2-4/2003

o wszczęciu rozprawy administracyjnej w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, określającej zasady podziału nieruchomości o numerze ewidencyjnym 38, obręb 1 w Choszcznie.

I. Jednostki zawiadamiane za potwierdzeniem zwrotnym odbioru :

 1. Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków,70-536 Szczecin, ul. Kuśnierska 14 a, / zawiadomienie z załącznikiem nr 1 i 2 /.

 2. PGNiG S.A. Oddział Gazowniczy Szczecin, 70-952 Szczecin, ul. Tama Pomorzańska 26, /zawiadomienie z załącznikiem nr 1 i 2 /.

 3. Telekomunikacja Polska S.A., Filia Biura Obsługi Klientów, 73-200 Choszczno, ul. Wolności 11, / zawiadomienie z załącznikiem nr 1 i 2 /.

 4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, 73-200 Choszczno, ul. Boh. Warszawy 19, / zawiadomienie z załącznikiem nr 1 i 2 /.

 5. Starostwo Powiatowe w Choszcznie, 73-200 Choszczno, ul. Nadbrzeżna 2

/zawiadomienie z załącznikiem nr 1 i 2 /.

 1. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 36, 73-200 Choszczno, /zawiadomienie z załącznikiem nr 1 i 2/.

 2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno, /zawiadomienie z załącznikiem nr 1 i 2/.

 3. Grupa Energetyczna ENEA S.A.,

Rejon Energetyczny Choszczno

ul. Energetyków, 73-200 Choszczno., / zawiadomienie z

załącznikiem nr 1 i 2 /.

 1. Władysława i Jan Ślesińscy

ul. Stargardzka 29, 73-200 Choszczno.

 1. Jan Andrałojć

ul. Reja 8, 73-200 Choszczno.

 1. Janina i Paweł Grejć

ul. Stargardzka 27, 73-200 Choszczno,

 1. Urząd Miejski Choszczno

ul. Wolności 24

73-200 Choszczno,

 1. Aloksa Eugeniusz

ul. Jagiełły 14e/9, 73-200 Choszczno.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Marciniak Administrator BIP 19-08-2003 13:28:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Marciniak Administrator BIP 19-08-2003
Ostatnia aktualizacja: Robert Marciniak Administrator BIP 19-08-2003 13:28:38