Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół nr XVII/2008 z dnia 25 kwietnia 2008r.

Protokół nr XVII/2008

z przebiegu XVII sesji Rady Miejskiej w Choszcznie

która odbyła się 25 kwietnia 2008r.

w sali narad Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego

przy ul. Sportowej 1.

 

W sesji uczestniczyło 20 radnych.

Nieobecni radni usprawiedliwieni:

1.        p. Bokun Henryk

 Porządek sesji:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej.

3.        Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

- druk 229 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2007 i sprawa absolutorium,

- druk 230 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Choszcznie z zakresu prawa pracy,

- druk 231 w sprawie zmian budżetu na rok 2008,

- druk 232 w sprawie poręczenia weksla „In blanco” wystawionego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z  o.o z siedzibą  w Choszcznie tytułem zabezpieczenia spłaty kwoty pożyczki udzielonej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w związku z realizacją przedsięwzięcia pn: „ kanalizacja Gminy Choszczno – etap III”,

- druk 233 w sprawie poręczenia weksla „In blanco” wystawionego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o. o z siedzibą w Choszcznie tytułem zabezpieczenia spłaty kwoty pożyczki udzielonej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w związku z realizacją przedsięwzięcia pn:” Kompleksowy system kanalizacji sanitarnej w Gminie Choszczno”,

- druk 234 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Choszcznie,

- druk 235 w sprawie nadania statutu Biuru Obsługi Szkół Samorządowych w Choszcznie,

- druk 236 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Choszczno,

4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami i wykonania uchwał Rady  Miejskiej.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Wolne wnioski i informacje.

7. Zakończenie obrad.

Przebieg sesji:

 O godzinie 10.oo p. Bogusław Szymański Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył obrady XVII sesji Rady Miejskiej w Choszcznie.

Na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach bierze udział 20 radnych, co upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie przywitał radnych, p. Burmistrza Adamczyka radna sejmiku województwa p. Krystynę Wiśniewską Bugaj, Naczelników Wydziałów Urzędu Miejskiego, dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli, media i uczestniczących mieszkańców Gminy.

Na sekretarza obrad wyznaczył radnego p. Sylwestra Włoczkę.

p. Przewodniczący Rady zaproponował radnym przyjęcie porządku sesji jaki otrzymali w zawiadomieniu o miejscu i terminie sesji. Do porządku sesji wnioski zgłosił p. Burmistrz o ujęcie dodatkowych projektów uchwał które były wcześniej analizowane w czasie posiedzeń komisji :
na druku 237 w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w granicę Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,

na druku 238 zmieniający uchwałę nr XII/166/2000 Rady Miejskiej w Choszcznie w sprawie ustalenia statutu i wyposażenia w majątek Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Choszcznie,

na druku 239 w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów , instruktorów i działaczy za osiągnięcia wysokich wyników sportowych w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym,

na druku 240 zmieniający uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych,

na druku 241 zmieniający uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn :”termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 5 przy ul. Energetyków 1 w Choszcznie”. Innych propozycji do zmiany porządku nie było.

Poprawki do porządku radni przyjęli – druk 237  20 głosami „za”, druk 238 – 20 głosami „za”, druk 239 – 20 głosami „za” druk 240 – 20 głosami „za”, druk 241 – 20 głosami „za”,, Cały porządek sesji wraz z naniesionymi poprawkami  został przyjęty 20 głosami „za”,

W następnym punkcie porządku obrad – p. Przewodniczący Rady zaproponował radnym przyjęcie protokołu z XVI sesji bez odczytywania, ponieważ protokół był wyłożony w biurze Rady, nikt z radnych uwag nie zgłosił. Radni w głosowaniu jawnym bez odczytywania przyjęli protokół – 20 głosami „za”.

W trzecim punkcie  porządku obrad przystąpiono do rozpatrywania projektów uchwał na drukach:

- 229 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2007 i sprawa absolutorium:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2007 przedstawił p. Burmistrz Adamczyk podając: ”  wykonanie prognozy dochodów budżetowych Gminy Choszczno za rok 2007 zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości.

Prognozę dochodów za rok 2007 wykonano w przybliżeniu w 100% w znaczących kwotowo pozycjach jak podatki i opłaty lokalne i subwencje. W zasadzie tylko wpływy ze sprzedaży prawa własności do majątku zostały wykonane w granicach 70% i przesunięte do realizacji na rok następny. Można również stwierdzić, że w odniesieniu do pierwotnie uchwalonych wielkości wykonanie prognozy było zadawalające, i na rachunek budżetu gminy w 2007 roku wpłynęło o 3,912 598 zł więcej środków. Natomiast w strukturze dochodów własnych największy udział mają dochody z podatków, opłat i majątku gminy bo aż 47,3%, następnie subwencje 30,3%, dotacje na realizacje zadań rządowych i powierzonych 16,6% i pozostałe dotacje 5,8%. Powyższa struktura jednoznacznie potwierdza, że Gmina musi większość dochodów wypracować we własnym zakresie.

  Odnośnie wydatków: na planowaną kwotę 54.978 tys zł wykonano 52.950 tys zł, co stanowi 96,3% planu.

   Z porównania wykonanych dochodów i wydatków wynika, że zaplanowany na rok 2007 deficyt budżetowy w wysokości 8.817 tys zł ostatecznie wyniósł 8.083 tys zł tj. 91,7% planu.

Po stronie przychodów pozyskano środki z emisji obligacji komunalnych, podpisano umowę z bankiem Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych o/w Łodzi umowę na emisje w kwocie 19 .000 tys zł i w takiej wysokości uruchomiono środki. Uzyskane środki ze sprzedaży obligacji przeznaczono m.in. na spłatę kredytów w kwocie 12.306 tys zł. Razem rozchody za 2007 rok wyniosły 13.086 tys zł, pozostającą po spłaceniu kredytów z lat ubiegłych kwotą z uruchomionych obligacji spłacono zobowiązania za rok 2006 w kwocie 5.315 tys zł, bieżące zobowiązania za rok 2007 wyniosły 1.696 tys zł na które składają się przede wszystkim zobowiązania z tytułu płatności zaliczek na podatek dochodowy i składek dla ZUS. Na koniec roku 2007 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zgodnie z ewidencją księgową na koniec  roku 2007 kwota długu z tytułu emisji obligacji komunalnych i pożyczek długoterminowych pozostających do spłaty wyniosła 23.989 tys zł i stanowi ona podstawę do obliczenia wskaźnika długu do wykonanych dochodów.

Biorąc pod uwagę wykonanie wielkości dochodów i zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych wskaźnik długu na koniec 2007r wyniósł 53,5% i jest poniżej ustawowego limitu 60%.

Natomiast wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodów ukształtował się na poziomie 30,7% i przekroczył ustawowo określony limit wysokości 15%. Jednak taki poziom wykonania ww wskaźnika był wynikiem celowego działania, mającego doprowadzić do restrukturyzacji długu i poprawy finansów gminy, które to działanie pozytywnie zaopiniowała RIO w Szczecinie. Potwierdzeniem tych działań jest przyjęty plan inwestycyjny na lata przyszłe.

    Reasumując należy stwierdzić, że uzyskanie przychodów ze sprzedaży obligacji komunalnych było konieczne dla przywrócenia płynności finansowej budżetu i wiarygodności Gminy jako partnera na rynku gospodarczym. W konsekwencji takie działanie stworzyło możliwość uwzględnienia w planie wydatków inwestycyjnych zaszłości z tego zakresu, jak również bieżącego wprowadzenia koniecznych zadań inwestycyjnych, na które istnieje szansa dofinansowania z Unii Europejskiej.

Dodał p. Burmistrz, że miasto prowadzi wiele inwestycji, co prezentuje wydany  biuletyn.

Przedstawił również pozytywna uchwałę RIO w Szczecinie nt. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2007 ( co stanowi załącznik do protokołu) i poprosił radnych o udzielenie absolutorium za rok 2007.”

  Zgodnie z procedurą absolutoryjną przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. Alina Szymańska przedstawiła wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 15 kwietnia 2008r w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2007 ( wniosek stanowi załącznik do protokołu sesji) i kolejno pozytywna opinię RIO w Szczecinie nt. wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium.

   Następnie odbyła się dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2007:

- Radna p. A.Rytwińska w imieniu Klubu Radnych Centrum Odrodzenie podała, że radni tego klubu będą głosować za udzieleniem absolutorium. Podpierając się pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej, która wyrywkowo przeprowadziła kontrole nie stwierdzając żadnych uchybień. Ponadto podkreśliła, że rok 2007 obfitował w inwestycje, co ukazano na planszach w dniu sesji, a są to remonty nawierzchni wielu ulic, chodników, przebudowy placów zabaw dla dzieci, remont Biblioteki Miejskiej, doinwestowaniem budynku Ośrodka Sportowo Wypoczynkowego i dokończeniem kanalizacji Gminy, a przede wszystkim  remontami szkół samorządowych, boisk sportowych. Podsumowując podała, że Pan Burmistrz Adamczyk wyciąga Gminę z marazmu – i złożyła w imieniu Klubu gratulacje dla p. Burmistrza.

- Radny p. Szczęsny w imieniu Klubu Radnych Sojuszu Demokracji Lokalnej podał, że w roku 2007 niektóre projekty uchwał  budziły zastrzeżenia niektórych radnych, jak poziom wzrostu podatków, sprzeciw też budziły spółki z doborem kadr, ale mim o wypunktowanych uwag  radni Klubu zagłosują nad przyjęciem sprawozdania i udzielenia absolutorium.

- Radny p. Nahorski w imieniu Klubu Forum Samorządowego podał, że patrząc na wskaźniki budżetu, pozytywne uchwały RIO a są to dane księgowe, wie że nad wykonaniem budżetu zagłosuje cała Rada. Nieraz w wielu przypadkach nie zgadzano się z projektami,  ale Rada uchwaliła budżet, Komisja Rewizyjna dokonała  kontroli, więc radni Klubu Forum będą głosować za udzieleniem absolutorium.  Radni wiedzieli że bezpieczna będzie emisja obligacji by Gminie udało się rozwinąć skrzydła i to się udało , i udało się spłacić zobowiązania wymagalne.  Dalej p. Nahorski nawiązał do sprawy działek sprzedanych na Osiedlu Południowym przez poprzedników  i chyba  „to był biznes w Gminie  stulecia…”.Podkreślił, że wszystkie zadania w Gminie drgnęły, i może dużo mocniej w zakresie  wod-kan.

Dalszej dyskusji nad sprawozdaniem nie było.

p. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały na druku 229  w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2007 i udzielenie absolutorium – radni 20 głosami „za” podjęli uchwałę przy obecnych 20 radnych.

Nr uchwały XVII/249/2008.

W obradach trwała przerwa od godz.11.22 do 11.40.

Po wznowieniu obrad realizowano rozpatrywanie projektów i podejmowanie uchwał na drukach: 230 – w sprawie wyboru ławników do Sadu Rejonowego w Choszcznie z zakresu prawa pracy – w tym miejscu Przewodnicząca Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników p. Teresa Kasior  przedstawiła protokół Komisji ( protokół stanowi załącznik do sesji).

Następnie p. Przewodniczący Rady podał, że w związku z procedurą odbywa się głosowanie tajne, dlatego należy wybrać 3 osobową komisję skrutacyjną: radni zgłosili panią Kasior, pana Jarzynę i pana Zółkiewicza – zgłoszone osoby wyraziły zgodę na pracę w komisji. Skład osobowy Komisji radni w glosowaniu przyjęli 20 głosami „za”.

Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się, przewodniczącą została pani Kasior, która objaśniła radnym sposób głosowania. Kolejnym etapem było przeprowadzenie glosowania (stolik był przygotowany ) .

W obradach trwała przerwa od godz. 11.35 do 11.40.

Po wznowieniu obrad Pani Kasior odczytała  wyniki glosowania tajnego , w którym na ławników zostali wybrani: p.  Jakubowska Władysława Krystyna, Kubacki Włodzimierz, Karol, Ziółkowska Jolanta i Żmudzka Adadyńska Eugenia. Nr uchwały XVII/250/2008.

- projekt na druku 231 w sprawie zmian budżetu na rok 2008 przedstawił p. Burmistrz:

Radni w formie autopoprawki otrzymali nowe druki projektu uchwały i tak zmiany wynikają ze zwiększenia prognozowanych dochodów z tytułu wpływów z opłat adiacenckich i strona wydatkowa polega na przesunięciu środków z pozycji dotacje na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup popiersia I.J.Paderewskiego dla Szkoły Muzycznej, na pokrycie kosztów wyjazdu zawodników z Choszczna na Mistrzostwa Świata w kajaku polo w Kanadzie, na place i pochodne w Centrum Rekreacyjno Sportowym, na naprawę kotła grzewczego krytej pływalni, oraz zmiana kwoty na poręczenia i gwarancje dla Burmistrza do wysokości 3 800 000 zł w ciągu roku, zmiana ta wiąże się z poręczeniem weksla „In blanco” jako zabezpieczenia spłaty pożyczek przez spółkę MPGK z 100% udziałem Gminy.

Żadna Komisja Rady uwag do projektu uchwały nie zgłosiła.

W dyskusji nad projektem radny p. Szczęsny podkreślił pozycję dofinansowania zawodników w kajaku polo i w imieniu młodzieży oraz rodziców podziękował tym bardziej że nie rozgraniczano dzieci czy są z powiatu czy też gminy Choszczno.

Obrady opuścił radny p. Nahorski.

Radna pani Kasior podała również że niektóre pozycje popiera całym sercem, ale są pozycje z którymi się nie zgadza jak np. zwiększenie uprawnień dla p. Burmistrza nt. poręczenia weksla „In blanco” dla spółki MPGK i dlatego wstrzyma się od glosowania.

Dalszej dyskusji radni nie podejmowali.

Uchwała została podjęta 17 głosami „za”, 1 wstrzymującym przy obecnych 20 radnych. Nr uchwały XVII/251/2008.

- projekt uchwały na druku 232 w sprawie poręczenia weksla „in blanco” wystawionego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o z siedzibą w Choszcznie tytułem zabezpieczenia spłaty kwoty pożyczki udzielonej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w związku z realizacją przedsięwzięcia pn: ”kanalizacja Gminy Choszczno – etap III” przedstawił p. Burmistrz

Uzasadniając tym, że MPGK przejęło zobowiązania z tytułu zaciągniętej przez Gminę Choszczno pożyczki – umowy nr 17/07/OW-KW/P na dofinansowanie zadania „kanalizacja Gminy Choszczno – etap III na kwotę 2 999 994 zł z WFOSIgw W Szczecinie, która należy uregulować w terminie do 31.08.2017 roku WFOSiGW uzależnił wyrażenie zgody na przejęcie długu od poręczenia weksla „in blanco” Dodał p. Burmistrz, iż ten projekt uchwały jest konsekwencją poprzedniej uchwały.

W dyskusji : radna pani Kasior potwierdziła, że będzie głosować przeciw tej uchwale

ponieważ jest przeciwna obciążaniu spółki MPGK długami.

Radny p. Szczęsny w imieniu Klubu podał, że wstrzymają się nad głosowaniem, zgodnie z decyzją z poprzedniej sesji nt. zadłużaniu spółki MPGK.

p. Burmistrz  stwierdził, że nie chciałby wdawać się w polemikę z Klubami, dodatkowo wyjaśniał, że spółka MPGK otrzymała od Gminy aportem sieć wod-kan o wartości ok.120 mln zł, co umożliwia tej spółce zaciąganie pożyczek z WFOŚiGW, Skoro radni Klubu Forum i Sojuszu są przeciwni takiej propozycji nie bardzo rozumie co  radny p. Szczęsny ma do odwołania byłego prezesa PEC. Radny p. Szczęsny odpowiedział, że radni mają różne zdania i nie są przeciwko normalności.

Pani Kasior ( ..  proszę nie używać słów „ przeciw normalności…”) twierdziła, że nadal jest przeciwna zrzucaniu długów na nową spółkę, długi winien spłacać ten kto je zaciągał,

Nowemu przedsiębiorstwu należy dać „oddech”, bo ono ma wykonywać wiele remontów sieci z chwila otrzymania majątku. Obawy są co do wielkości wskaźnika zadłużenia tj.59%, jakiego jeszcze gmina nie miała, a jaka będzie w tym temacie opinia RIO ?

Zmiana wskaźnika zadłużenia gminy będzie jedynie na papierze.

Dalszej dyskusji nad projektem uchwały nie było.

Uchwała została podjęta 13 głosami „za”, 1 przeciwnym i 4 wstrzymującymi przy obecnych 18 radnych . ( nieobecna była p. Mitera)  Nr uchwały XVII/252/2008.

- projekt uchwały na druku 233 w sprawie poręczenia weksla „In blanco” wystawionego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej społka z o. o z siedzibą w Choszcznie tytułem zabezpieczenia spłaty kwoty pożyczki udzielonej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w związku z realizacją przedsięwzięcia pn: „kompleksowy system kanalizacji sanitarnej w Gminie Choszczno” przedstawił p. Burmistrz uzasadniając przejęciem przez MPGK zobowiązań z tytułu zaciągniętej przez Gminę Choszczno pożyczki na dofinansowanie zadania „kompleksowy system kanalizacji sanitarnej w Gminie Choszczno” w kwocie 233 803 tys zł z WFOŚiGW w Szczecinie, który to uzależnił poręczenie potrzebą wystawienia weksla In blanco. Żadna Komisja uwag do projektu nie wypracowała.

Radni dyskusji nad projektem nie podjęli. Uchwała została podjęta 13 głosami „za”, 1 przeciwnym i 4 wstrzymującymi., przy obecnych 18 radnych.

 Nr uchwały XVII/253/2008.

- projekt na druku 234 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Miejskie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o w Choszcznie przedstawił p. Burmistrz uzasadniając potrzebą przekazania nieruchomości ( majątku) na kwotę 11.011 tys zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego dla spółki MPGK.

Żadna Komisja Rady uwag ani też wniosków do projektu nie zgłosiła. Na sesji dyskusji radni nie podejmowali. Uchwałę natomiast podjęli 14 głosami „za”, 1 wstrzymującym przy obecnych 18 radnych. Nr uchwały XVII/254/2008.

- projekt na druku 235 w sprawie nadania statutu Biuru Obsługi Szkół Samorządowych w Choszcznie przedstawił p. Burmistrz zgłaszając autopoprawkę w postaci skreślenia jednego zapisu § 7 i kolejności następnych. W uzasadnieniu projektu uchwały p. Burmistrz podał zmianę wynikającą z poprzednio podjętej uchwały w sprawie BOSS. Żadna Komisja uwag nie zgłosiła do projektu, na sesji też dyskusji nikt nie podejmował. Radni uchwałę wraz z autopoprawką  podjęli 18 głosami „za”, przy obecnych 18 radnych.

 Nr uchwały XVII/255/2008.

- projekt uchwały na druku 236 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Choszczno przedstawił p. Burmistrz uzasadniając projekt wymogami wynikającymi z ustawy nakazującej coroczne opracowanie regulaminu wynagradzania nauczycieli, projekt był konsultowany ze związkami zawodowymi. Zgłosił p. Burmistrz autopoprawkę w § 17 w miejsce 50% należy wpisać 40% . Żadna Komisja uwag nie wniosła.

W dyskusji nad projektem radna p. Puczyńska podała, że na posiedzeniu Komisji Oświaty zauważono, że dodatki funkcyjne są zbyt niskie  jest to temat do przemyślenia ze względu na to by do szkół trafiali najlepsi nauczyciele – wychowawcy. Temat Komisja Oświaty podejmie przez uchwaleniem przyszłorocznego budżetu. Nadto członkowie Komisji potwierdzili, że  duże są inwestycje w obiektach szkolnych, za co w imieniu Komisji złożyła podziękowanie. Dalszej dyskusji nie było.

Uchwała  wraz z autopoprawką została podjęta 18 glosami „za”, przy obecnych 18 radnych.  Nr uchwały XVII/256/2008.

- projekt uchwały na druku 237 w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w granice Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przedstawił p. Burmistrz przekazując projekt w formie autopoprawki uzasadniając potrzebą utworzenia strefy na którą jest zapotrzebowanie przedsiębiorców. Żadna Komisja uwag do projektu nie wypracowała. Radni uchwałę podjęli 18 glosami „za”, przy obecnych 18 radnych.

Nr uchwały XVII/257/2008.

- projekt uchwały na druku 238 zmieniający uchwałę nr XII/166/2000 Rady Miejskiej w Choszcznie w sprawie ustalenia statutu i wyposażenia w majątek Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Choszcznie przedstawił p. Burmistrz uzasadniając wprowadzeniem nowego zakresu zadań przekazanych do realizacji ,określonych w poprzedniej uchwale.

Zadana Komisja uwag do projektu nie wypracowała. Na sesji dyskusji nikt nie podjął. Uchwała została podjęta 18 głosami „za”, przy obecnych 18 radnych.

Nr uchwały XVII/258/2008.

- projekt na druku 239 w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów, instruktorów i działaczy za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym przedstawił p. Burmistrz uzasadniając projekt potrzebą określenia nagród szczególnie dla zawodników z wysokimi osiągnięciami sportowymi a nie posiadającymi licencji zawodnika. Wniosek wyszedł od działaczy sportowych. Nadto wysokie wyniki sportowe są doskonałą reklama i promocją dla miasta i gminy.

Żadna komisja wniosków do projektu nie wypracowała, dyskusji na sesji też nikt nie podejmował. Uchwała została podjęta 18 glosami „za”, przy obecnych 18 radnych.

Nr uchwały XVII/259/2008.

- projekt uchwały na druku 240 zmieniający uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych przedstawił p. Burmistrz zgłaszając autopoprawkę w § 6 ppkt. 2 skreślając cudzysłów.

Podjęcie uchwały uzasadnił p. Burmistrz zmianą terminów składania wniosków do końca października roku poprzedzającego.

Żadna Komisja uwag nie wypracowała, na sesji dyskusji nikt nie podjął. Uchwała wraz z autopoprawką została podjęta 18 głosami „za”, przy obecnych 18 radnych.

Nr uchwały XVII/260/2008.

- projekt uchwały na druku 241 zmieniający uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn: „ termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 5 przy ul. Energetyków 1 w Choszcznie” przedstawił p. Burmistrz  uzasadniając zmiana kwoty z 200 tys zł na 335 tys zł wg audytu energetycznego. Żadna Komisja uwag nie zgłosiła do projektu, dyskusji na sesji też nikt nie podejmował. Uchwała została podjęta 18 głosami „za”, przy obecnych 18 radnych.

 Nr uchwały XVII/261/2008.

- W punkcie 4 porządku sesji – radni  analizowali w Komisjach Rady sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami i wykonania uchwał Rady nie wypracowując żadnych uwag ani też wniosków.

- w punkcie 5 porządku – żadnych wniosków ani też interpelacji nie zgłoszono.

      - w punkcie 6 – nie podejmowano dyskusji i nie zgłaszano innych  formacji czy też innych wniosków.

 Wobec wyczerpania porządku sesji, p. Przewodniczący Rady B.Szymański zakończył obrady XVII sesji Rady Miejskiej w Choszcznie, dziękując wszystkim za udział.

Radnym przypominał o obowiązku składania oświadczeń majątkowych do 30 kwietnia br.

Sesja została zakończona o godzinie 12.40.

Protokołowała D. Bobik

Przebieg sesji został nagrany na taśmie magnetofonowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 17-06-2008 13:09:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Bobik 12-06-2008
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 17-06-2008 13:10:43