Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt budżetu gminy Choszczno na rok 2006


PROJEKT BUDŻETU

GMINY CHOSZCZNO

NA ROK 2006

Działając na podstawie art.61 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami) Burmistrz Choszczna przedstawia założenia do projektu budżetu, kierunki polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystanie środków budżetowych.

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

1. Prognoza dochodów budżetowych 42.900.176 100,00%

w tym udział:

1) Dochody z podatków, opłat, majątku Gminy 23 126 183,00 53,91%

2) Subwencje 12 857 906,00 29,97%

3) Dotacje celowe i dofinansowania z funduszy 1 274 331,00 2,97%

celowych na dofinansowanie zadań własnych

Gminy (inwestycyjnych i bieżących)

4) Dotacje celowe na zadania realizowane z zakresu 5 641 756,00 13,15%

administracji rządowej

2. Planowane wydatki 39.644.176 100,00%

w tym udział:

1) Oświata i wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza 15 776 200,00 39,79%

2) Pomoc społeczna i ochrona zdrowia 10 117 420,00 25,52%

3) Administracja publiczna ( rządowa, samorządowa, rady 4 351 000,00 10,98%

gmin, pobór podatków)

4) Rolnictwo i łowiectwo, transport, gospodarka mieszkaniowa 2 941 500,00 7,42%

działalność usługowa, gospodarka komunalna i ochrona

środowiska

5) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura 2 829 000,00 7,14%

fizyczna i sport

6) Wydatki inwestycyjne 2 167 000,00 5,47%

7) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 517 056,00 1,30%

i ochrony prawa oraz sądownictwa, obrona narodowa,

bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

8) Obsługa długu 942 000,00 2,38%

9) Rezerwy 3 000,00 0,01%

3. Wynik finansowy - planowana nadwyżka budżetowa 3.256.000

KIERUNKI POLITYKI SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ

 1. Utrzymanie porządku i czystości oraz oświetlenie ulic, placów, zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków na terenie Miasta i Gminy.

 1. Pomoc społeczna dla najuboższych poprzez wypłaty zasiłków i dodatków mieszkaniowych oraz świadczenie usług opiekuńczych dla osób samotnych realizowane przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

 1. Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjum, dowożenie dzieci do szkół, dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez działalność Straży Miejskiej i Ochotniczych

Straży Pożarnych .

 1. Organizacja zajęć dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Ośrodku Wsparcia działającym przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Piaseczniku

 1. Inwestowanie m.in. w dziedziny wpływające na pozyskanie przedsiębiorców mających

stworzyć nowe miejsca pracy:

- infrastruktura Osady Rekreacyjno- Turystycznej Raduń,

- kontynuacja budowy kanalizacji,

- budowa wodociągów,

- rozbudowa oczyszczalni ścieków,

- przygotowanie budowy nawierzchni dróg i ulic,

- dokończenie przebudowy budynku socjalno- klubowego na Stadionie Miejskim,

- dokończenie modernizacji budynku przy ul. Dąbrowszczaków w Choszcznie, w którym działa

Przychodnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień oraz pomieszczeń do

działalności grupy AA „ Arka”,

- utwardzenie terenu Targowiska Miejskiego i jego uporządkowanie,

- przygotowanie terenu na Przytulisko dla zwierząt.

 1. Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana planu zagospodarowania przestrzennego.

 1. Prowadzenie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej:

1) Działalność Instytucji Kultury - Choszczeńskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki.

2) Ochrona i konserwacja zabytków - renowacja Zabytkowych Kościołów, modernizacja

budynku Barbakanu.

 1. Realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

10.Zmiana praw własności majątku komunalnego w tym:

 1. lokali mieszkalnych

 2. działek pod budownictwo mieszkaniowe, usługowe i rekreacyjne oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH

Środki budżetowe planowane na rok 2006 w kwocie 39.644.176 zł proponuje się przeznaczyć na realizację:

 1. Zadań własnych Gminy w kwocie 34.002.420 zł

( rozdział 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie

gminnym Dz.U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zmianami)

w tym:

1) Inwestycje 2.167.000 zł

2) Dotacje celowe na realizację zadań własnych z przeznaczeniem 1.151.000 zł

dla następujących podmiotów:

a) Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 6.000 zł

b) Choszczeński Dom Kultury 555.000 zł

c) Biblioteka Publiczna w Choszcznie 400.000 zł

d) Zabytkowe kościoły w tym: 10.000 zł

- Kościół p.w. N.N.M.P. Choszczno 6.000 zł

- Kościół p.w. Św. Stanisława Kostki Korytowo 1.000 zł

- Kościół p.w. Św. Andrzeja Boboli w Piaseczniku 1.000 zł

- Kościół filialny p.w. M.B. Ostrobramskiej w Sławęcinie 1.000 zł

- Kościół p.w. Św.Trójcy w Suliszewie 1.000 zł

e) Podmioty wybrane w drodze konkursu ofert na organizację 180.000 zł

i wykonanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu

3) Realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 300.000 zł

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

4) Wydatki sołectw i osiedli 53.500 zł

5) Rezerwę ogólną 3.000 zł

6) Obsługę długu publicznego - spłata odsetek od pożyczek i kredytów 942.000 zł

7) Pozostałe ustawowe zadania własne 29.385.920 zł

 1. Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych 5.641.756 zł

zleconych ustawami Gminie z przeznaczeniem na:

 1. Pomoc społeczną 5.487.000 zł

 2. Administrację publiczną wykonującą zadania rządowe dotyczące 151.000 zł

rejestracji działalności gospodarczej, prowadzenia USC, ewidencji

ludności, wydawania dowodów osobistych i obrony cywilnej.

 1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 3.756 zł

i ochrony prawa na aktualizację rejestru wyborców

3. Spłatę rat kredytów i pożyczek 3.256.000 zł

w całości z planowanej nadwyżki budżetowej.

Szczegółowo z projektem budżetu można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej w Choszcznie ul. Wolności 13 ( Barbakan ) lub w pokoju nr 21 w budynku Urzędu Miejskiego w Choszcznie ul. Wolności 24.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 21-11-2005 11:05:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-11-2005
Ostatnia aktualizacja: 21-11-2005 11:05:04