Projekt budżetu gminy Choszczno na rok 2006


PROJEKT BUDŻETU

GMINY CHOSZCZNO

NA ROK 2006

Działając na podstawie art.61 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami) Burmistrz Choszczna przedstawia założenia do projektu budżetu, kierunki polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystanie środków budżetowych.

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

1. Prognoza dochodów budżetowych 42.900.176 100,00%

w tym udział:

1) Dochody z podatków, opłat, majątku Gminy 23 126 183,00 53,91%

2) Subwencje 12 857 906,00 29,97%

3) Dotacje celowe i dofinansowania z funduszy 1 274 331,00 2,97%

celowych na dofinansowanie zadań własnych

Gminy (inwestycyjnych i bieżących)

4) Dotacje celowe na zadania realizowane z zakresu 5 641 756,00 13,15%

administracji rządowej

2. Planowane wydatki 39.644.176 100,00%

w tym udział:

1) Oświata i wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza 15 776 200,00 39,79%

2) Pomoc społeczna i ochrona zdrowia 10 117 420,00 25,52%

3) Administracja publiczna ( rządowa, samorządowa, rady 4 351 000,00 10,98%

gmin, pobór podatków)

4) Rolnictwo i łowiectwo, transport, gospodarka mieszkaniowa 2 941 500,00 7,42%

działalność usługowa, gospodarka komunalna i ochrona

środowiska

5) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura 2 829 000,00 7,14%

fizyczna i sport

6) Wydatki inwestycyjne 2 167 000,00 5,47%

7) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 517 056,00 1,30%

i ochrony prawa oraz sądownictwa, obrona narodowa,

bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

8) Obsługa długu 942 000,00 2,38%

9) Rezerwy 3 000,00 0,01%

3. Wynik finansowy - planowana nadwyżka budżetowa 3.256.000

KIERUNKI POLITYKI SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ

 1. Utrzymanie porządku i czystości oraz oświetlenie ulic, placów, zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków na terenie Miasta i Gminy.

 1. Pomoc społeczna dla najuboższych poprzez wypłaty zasiłków i dodatków mieszkaniowych oraz świadczenie usług opiekuńczych dla osób samotnych realizowane przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

 1. Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjum, dowożenie dzieci do szkół, dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez działalność Straży Miejskiej i Ochotniczych

Straży Pożarnych .

 1. Organizacja zajęć dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Ośrodku Wsparcia działającym przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Piaseczniku

 1. Inwestowanie m.in. w dziedziny wpływające na pozyskanie przedsiębiorców mających

stworzyć nowe miejsca pracy:

- infrastruktura Osady Rekreacyjno- Turystycznej Raduń,

- kontynuacja budowy kanalizacji,

- budowa wodociągów,

- rozbudowa oczyszczalni ścieków,

- przygotowanie budowy nawierzchni dróg i ulic,

- dokończenie przebudowy budynku socjalno- klubowego na Stadionie Miejskim,

- dokończenie modernizacji budynku przy ul. Dąbrowszczaków w Choszcznie, w którym działa

Przychodnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień oraz pomieszczeń do

działalności grupy AA „ Arka”,

- utwardzenie terenu Targowiska Miejskiego i jego uporządkowanie,

- przygotowanie terenu na Przytulisko dla zwierząt.

 1. Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana planu zagospodarowania przestrzennego.

 1. Prowadzenie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej:

1) Działalność Instytucji Kultury - Choszczeńskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki.

2) Ochrona i konserwacja zabytków - renowacja Zabytkowych Kościołów, modernizacja

budynku Barbakanu.

 1. Realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

10.Zmiana praw własności majątku komunalnego w tym:

 1. lokali mieszkalnych

 2. działek pod budownictwo mieszkaniowe, usługowe i rekreacyjne oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH

Środki budżetowe planowane na rok 2006 w kwocie 39.644.176 zł proponuje się przeznaczyć na realizację:

 1. Zadań własnych Gminy w kwocie 34.002.420 zł

( rozdział 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie

gminnym Dz.U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zmianami)

w tym:

1) Inwestycje 2.167.000 zł

2) Dotacje celowe na realizację zadań własnych z przeznaczeniem 1.151.000 zł

dla następujących podmiotów:

a) Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 6.000 zł

b) Choszczeński Dom Kultury 555.000 zł

c) Biblioteka Publiczna w Choszcznie 400.000 zł

d) Zabytkowe kościoły w tym: 10.000 zł

- Kościół p.w. N.N.M.P. Choszczno 6.000 zł

- Kościół p.w. Św. Stanisława Kostki Korytowo 1.000 zł

- Kościół p.w. Św. Andrzeja Boboli w Piaseczniku 1.000 zł

- Kościół filialny p.w. M.B. Ostrobramskiej w Sławęcinie 1.000 zł

- Kościół p.w. Św.Trójcy w Suliszewie 1.000 zł

e) Podmioty wybrane w drodze konkursu ofert na organizację 180.000 zł

i wykonanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu

3) Realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 300.000 zł

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

4) Wydatki sołectw i osiedli 53.500 zł

5) Rezerwę ogólną 3.000 zł

6) Obsługę długu publicznego - spłata odsetek od pożyczek i kredytów 942.000 zł

7) Pozostałe ustawowe zadania własne 29.385.920 zł

 1. Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych 5.641.756 zł

zleconych ustawami Gminie z przeznaczeniem na:

 1. Pomoc społeczną 5.487.000 zł

 2. Administrację publiczną wykonującą zadania rządowe dotyczące 151.000 zł

rejestracji działalności gospodarczej, prowadzenia USC, ewidencji

ludności, wydawania dowodów osobistych i obrony cywilnej.

 1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 3.756 zł

i ochrony prawa na aktualizację rejestru wyborców

3. Spłatę rat kredytów i pożyczek 3.256.000 zł

w całości z planowanej nadwyżki budżetowej.

Szczegółowo z projektem budżetu można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej w Choszcznie ul. Wolności 13 ( Barbakan ) lub w pokoju nr 21 w budynku Urzędu Miejskiego w Choszcznie ul. Wolności 24.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 21-11-2005 11:05:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-11-2005
Ostatnia aktualizacja: 21-11-2005 11:05:04