Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
USUWANIE AZBESTU 2017 2017-03-01 13:37:39
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016-03-18 12:36:49
Wypis z wyrysem z miejscowego planiu zagsodpodarowania przestrzennego 2016-03-18 12:34:58
Zaświadczenie o przeznaczeniu w mpzp lub SUIKZP 2016-03-18 12:30:07
Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy 2016-03-18 12:28:17
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 2016-03-18 12:25:48
ZGODNOŚĆ BUDOWY Z MPZM LUB WZ 2016-03-18 12:22:48
Zajęcie i opłaty drogi wewnętrzne 2015-04-29 11:28:07
Wniosek o wydanie warunków technicznych na odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej / cieku / rowu 2015-04-13 09:17:24
Zgoda na dysponowanie terenem na cele budowlane 2015-03-11 14:59:45
Zaświadczenia o wpisie do Gminnej Ewidencji Zabytków 2015-03-11 14:58:49
W N I O S E K o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym drogi gminnej 2012-07-09 12:00:34
W N I O S E K o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklamy 2012-07-09 11:58:55
W N I O S E K o wydanie zezwolenia na awaryjnego czasowe zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na cele związane z prowadzeniem robót budowlanych i instalacyjnych 2012-07-09 11:57:35
W N I O S E K o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 2012-07-09 11:56:04
W N I O S E K o wydanie decyzji na lokalizację zjazdu publicznego 2012-07-09 11:54:59
W N I O S E K o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 2012-07-09 11:54:03
W N I O S E K o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia stoiska handlowego 2012-07-09 11:52:54
W N I O S E K o wydanie decyzji na lokalizację zjazdu indywidualnego 2012-07-09 11:50:49
Karta usługi - Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu umieszczenia w pasie drogowym reklam 2012-07-09 11:48:15
Karta usługi - Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych 2012-07-09 11:47:00
Karta usługi - Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu prowadzenia robót w pasie drogowym 2012-07-09 11:45:49
Karta usługi -Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu usunięcia awarii urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a znajdujących się w pasie drogowym 2012-07-09 11:43:15
Karta usługi - Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu 2012-07-09 11:41:36
Karta usługi - Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu prowadzenia robót w pasie drogowym 2012-07-09 11:35:44
Karta usługi - Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym dróg gminnych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury technicznej 2012-07-09 11:34:13
KARTA USŁUGI - Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - postępowanie wszczynane z urzędu 2011-04-18 11:12:47
Wniosek o udzielenie dotacji ze srodków gminy na prace konserwatorskie , restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2011-04-14 14:35:18
Sprawozdanie z wykorzystania dotacji 2011-04-14 14:34:46
KARTA USŁUGI - Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru na terenie gminy Choszczno 2011-03-14 14:14:01
Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2008-05-26 12:10:39
Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2008-05-26 12:09:44