Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół nr XVI/2008 z dnia 31 marca 2008r.

                                         Protokół nr XVI/2008

                                         z przebiegu XVI sesji Rady Miejskiej w Choszcznie

                                         odbytej w Sali narad Ośrodka Sportowo Wypoczynkowego

                                         w Choszcznie w dniu 31 marca 2008r.

 

 

W sesji uczestniczyło 20 radnych.

Radni nieobecni usprawiedliwieni:

1.        p. Żółkiewicz Zbigniew

Porządek sesji:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przyjęcie z XV sesji Rady Miejskiej.

3.        Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

- druk 209 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na rok 2008,

- druk 211 w sprawie skargi pana Stanisława Mrowickiego,

- druk 212 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników dla Sądu

Rejonowego w Choszcznie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,

- druk 213 w sprawie wyrażenia zgody na przejecie przez Gminę Choszczno nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Stawin,

- druk 214 w sprawie wyrażenia zgody na przejecie przez Gminę Choszczno nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wardyń,

- druk 215 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Choszczno nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Suliszewo,

- druk 216 w sprawie zmian budżetu na rok 2008,

- druk 217 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji Sanitarnej Osiedla Północnego w Choszcznie”,

- druk 218 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „ budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Choszcznie „ finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz ustanowienia zabezpieczenia przyznanych środków wekslem „In blanco”,

- druk 219 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „ budowa boiska piłkarskiego w Sławęcinie” finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz ustanowienia zabezpieczenia przyznanych środków wekslem „In blanco”,

- druk 220 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Choszcznie,

- druk 221 w sprawie zmiany uchwały nr IV/42/2006 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 grudnia 2006r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- druk 222 w sprawie zmiany uchwały nr IV/44/2006 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 grudnia 2006r dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- druk 223 w sprawie zmiany uchwały nr IV/39/2006 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 grudnia 2006r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- druk 224 zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za posiłki oraz zasad korzystania ze stołówek szkolnych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Choszczno,

- druk 225 zmieniający uchwałę w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy Choszczno Biuru Obsługi Szkół Samorządowych w Choszcznie,

- druk 226 w sprawie nadania statutu Biuru Szkół Samorządowych w Choszcznie,

- druk 227 zmieniający uchwałę w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy Choszczno Centrum Rekreacyjno-Sportowemu w Choszcznie.

4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy miedzy sesjami i wykonania uchwał Rady Miejskiej.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Wolne wnioski i informacje.

7. Zakończenie obrad.

Przebieg sesji:

O godzinie 10.00 p. Bogusław Szymański Przewodniczący Rady otworzył obrady XVI sesji Rady Miejskiej w Choszcznie. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach bierze udział 20 radnych, co upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie przywitał radnych,. Burmistrza p. Roberta Adamczyka, przewodniczących zarządów osiedli, sołtysów, przedstawicieli zakładów pracy, mediów i  uczestniczących mieszkańców Gminy.

Na sekretarza obrad wyznaczył radną p. Alinę Szymańską.

W kolejnym punkcie porządku sesji p. Przewodniczący zaproponował radnym przyjęcie porządku sesji jaki otrzymali w zawiadomieniu o terminie i miejscu sesji .Zmiany do porządku zgłosił p. Burmistrz: wnosząc o skreślenie projektu na druku 226 w sprawie nadania statutu Biuru Obsługi Szkół Samorządowych w Choszcznie i ujęcie dodatkowego projektu na druku 228 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Innych propozycji  nie było.  Poprawki do porządku sesji radni przyjęli w głosowaniu jawnym :- za skreśleniem druku 226 głosowało 20 radnych, - o przyjęciu druku 228 również głosowało 20 radnych . Cały porządek obrad wraz z naniesionymi poprawkami radni przyjęli 20 głosami „za”.

W drugim  punkcie sesji p. Przewodniczący Rady zaproponował radnym przyjęcie protokołu z  XV sesji Rady bez odczytywania, ponieważ protokół był wyłożony w biurze Rady, nikt uwag nie zgłosił. Radni 20 głosami „za” przyjęli protokół z XV sesji.

W trzecim punkcie porządku sesji radni rozpatrywali projekty i podejmowali uchwały:

- na druku 209 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na rok 2008

wraz ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej za rok 2007: , które przedstawiali kolejno   przewodniczący poszczególnych Komisji (Rewizyjnej, Oświaty, Budżetu, Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej).  Plany pracy stanowią załączniki do uchwały na druku 209. Uchwała  wraz z załącznikami została podjęta w głosowaniu jawnym 20 głosami „za”, przy obecnych 20 radnych. nr uchwały XVI/231/2008.

- druk 211 w sprawie skargi pana Stanisława Mrowickiego przedstawił p. Przewodniczący Rady.  Radny p. Szczęsny pytał, czy nie byłoby prościej gdyby  p. Przewodniczący Rady  w  przypadkach składanych skarg  sam udzielał odpowiedzi mieszkańcom, chodzi o czas, by nie oczekiwać na sesję Rady.

    Radna p. Rytwińska  wyjaśniła  że  skargi na działalność Burmistrza są rozpatrywane w formie uchwały. W uzupełnieniu radca prawny p. Kalina dodał, iż ustawa stanowi że skarga na działalność Burmistrza jest rozpatrywana przez  Radę. Rada tylko stwierdza, czy zostało naruszone prawo, a jeśli skarżący z tym stanowiskiem się nie zgadza może raz jeszcze złożyć  skargę i do Rady  i do organów innych, a nawet gdyby Rada uznała skargę za zasadną żadnych kar stosować wobec Burmistrza Rada  nie może. Radny p. Szczęsny potwierdził, że „tyle chciał wiedzieć”. Wobec braku dalszej dyskusji nad projektem uchwałę w sprawie uznania skargi za bezzasadną radni podjęli 19 głosami „za”, 1 wstrzymującym, przy obecnych 20 radnych.   Nr uchwały XVI/232/2008.

- druk 212 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników dla SąduRejonowego w Choszcznie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy (w składzie osobowym p.Kasior, p. Szczęsny i p. Mitera – wszyscy wyrazili zgodę )– przedstawił p. Przewodniczący Rady. Dyskusji nad projektem nie podjęto. Uchwała została podjęta 20 głosami „za”, przy obecnych 20 radnych na sesji.

nr uchwały XVI/233/2008.

- druk 213 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Choszczno nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Stawin przedstawił p. Burmistrz –   (zarysy działek wskazano na ekranie)  uzasadniając, że podjęta uchwała będzie podstawą dla Gminy o  wystąpienia z wnioskiem do Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie o nieodpłatne przejęcie prawa własności nieruchomości z przeznaczeniem pod cele publiczne z wyraźnym zaznaczeniem w tym przypadku o  urządzenie boiska sportowego i placu zabaw dla młodzieży. Żadna komisja uwag nie zgłosiła. Na sesji dyskusji nie podjęto. Uchwała została podjęta 20 głosami „za”, przy obecnych 20 radnych .

nr uchwały XVI/234/2008.

- druk 214 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Choszczno nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wardyń przedstawił p. Burmistrz ( mapa  była przedstawiona na ekranie) uzasadniając że podjęta uchwała stanowić będzie podstawę  do wystąpienia z wnioskiem do Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie o nieodpłatne przejęcie prawa własności nieruchomości z przeznaczeniem na urządzenie  terenów rekreacyjnych i sportowych. Żadna komisja uwag do projektu nie zgłosiła, dyskusji na sesji też nikt nie podjął. Uchwała została podjęta 20 glosami „za” , przy obecnych 20 radnych.

 nr uchwały XVI/235/2008.

- druk 215 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Choszczno nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Suliszewo przedstawił p. Burmistrz uzasadniając, że również ma to być przejęcie nieodpłatne działki z przeznaczeniem jej pod urządzenie boiska sportowego do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę, nadto na owej działce znajdują się pomieszczenia gospodarcze Szkoły Podstawowej. Żadna Komisja uwag do projektu nie wniosła. Dyskusji  nikt nie podął.. Uchwała została podjęta 20 głosami „za”, przy obecnych 20 radnych . Nr uchwały XVI/236/2008.

- druk 216 w sprawie zmian budżetu na rok 2008 przedstawił p. Burmistrz: radni otrzymali projekt uchwały przed sesją z naniesionymi autopoprawkami omawianymi w Komisjach Rady. W uzasadnieniu uchwały podał p. Burmistrz konieczność wprowadzenia  zmian wynikających z bieżących działań Gminy .

W dyskusji na projektem głos zabierali radni:

- radna pani Kasior: , że treść owej uchwały była omawiana w komisjach, a Swój głos przeciwny tej uchwale na sesji zgłosiła , uzasadniając  wzrostem zadłużenia   obligacji do kwoty 4,7 mln zł, wprawdzie p. Burmistrz uzasadniał, że czyni starania by dług w wysokości 3,3 tys zł zrzucić na MPGK w ten sposób oddłużając Gminę i na koniec roku wskaźnik długu zmniejszyłby się do 53,4%, ale  Jej zdaniem nie ma to znaczenia czy ten dług przeniesiony zostanie na MPGK czy też zostanie na koncie Gminy. Zdaniem pani radnej  to obecne MPGK zastąpiło  PGK i dalej powołując się na wypowiedź pana Burmistrza, że spółka powinna wypracowywać zysk i sama zaciągać kredyty jest niezbyt zrozumiałe, ponieważ  MPGK jest nową spółką, więc  czy po to była ona powoływana  by zrzucać na nią długi Gminy, tylko należy pamiętać o tym , że to Rada musi poręczać kredyty wekslami , a co się stanie ze spłatą długu gdy MPGK sobie nie poradzi. To i tak Gmina będzie spłacać owo zadłużenie. Dalej pani Kasior w nawiązaniu do projektu uchwały na druku 220 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki MPGK podała, że w załączniku nr 1 do uchwały w wykazie mienia ruchomego od poz. 1 do 28 wykazany jest odzyskany majątek od byłej spółki, ale już od poz.29 … meble… o co pytała już w  komisji budżetowej co to za meble – usłyszała odpowiedź p. Burmistrza, że „ Urząd otrzymał pieniądze ….” . Pani Kasior odniosła się do kwoty 700 tys zł  w pozycji  zmian budżetu na remont budynku Urzędu i odpowiedzi pana Burmistrza raz jeszcze podkreślając , że nie będzie głosować nad tym projektem uchwały.

Radny p. Szczęsny pytał, czy w wyniku przesunięć zwiększającymi kapitał i obciążeń spółki MPGK długami, nie dojdzie do sytuacji sprzedania kiedyś przedsiębiorstwa komunalnego…?

Na  zgłoszone pytania odpowiadał p. Burmistrz:

do p. Szczęsnego – prosił  o sprecyzowanie pytania,… bo jak na razie to nigdy nie mówił  o żadnej sprzedaży spółki,( na co zresztą potrzebna byłaby uchwała Rady,),

- dla pani Kasior – też ma wątpliwości co zrobić i jakie obrać kierunki, czy zaciągać pożyczki i inwestować w drogi, sieć wod- kan nie robioną od czasów powojennych  (ostatnie awarie stały się już uciążliwe dla mieszkańców…) czy nic nie robić i spłacać  kredyty. Odnośnie majątku ruchomego dla spółki MPGK podał, że majątek został wyceniony przez rzeczoznawcę, natomiast meble o  których wspominała pani radna są tylko na kwotę 5 tys zł. Na posiedzeniu Komisji podawał, że  oczywiście  Rada przyznaje środki na modernizację Urzędu, którymi dysponuje burmistrz z czego również rozlicza się przed Radą. Odnośnie stwierdzenia typu „ przedsiębiorstwo ma wypracowywać zysk” podał, że  członkowie Klubu Forum podnosili sprawę opracowania programu sieci wod-kan przez przedsiębiorstwo komunalne . przedsiębiorstwo to przez całe lata nie posiadało żadnego programu sieci wodociągowej , zaznaczył  również, że nie do końca to przedsiębiorstwo powinno wypracowywać zysk, dobrze byłoby żeby nie przynosiło  strat albo się tylko bilansowało. Twierdzenie, że miasto spycha  długi na MPGK jest nadinterpretacją, wyjaśniał p. Burmistrz że MPGK do tej pory czerpało pożytki w postaci sprzedaży wody itp., i nie prowadziło żadnych remontów sieci. Pożyczki o jakich mówiła  pani Kasior to pożyczki zaciągane właśnie na kanalizację z której przedsiębiorstwo będzie m.in., czerpało pożytki. Dlatego stara się doprowadzić do normalnej sytuacji takiej by to przedsiębiorstwo czerpało pożytki  budując równocześnie sieć, bo niby dlaczego ma to robić miasto.   ( … były osoby zatrudnione w PGK, które sobie wypłacały premie ponad 2 mln zl…)Następnie p. Burmistrz  zwrócił się do radnychze słowami… jeżeli będzie taka wola radnych …z nią się będzie zgadzał, nie będzie nic robił   wbrew mieszkańcom…Dalej p. Burmistrz informował, że o postawieniu  byłego przedsiębiorstwa w stan upadłości  zdecydowało Walne Zgromadzenie.

Pani Kasior odnosząc się do wypowiedzi p. Burmistrza podała, że o rozwiązaniu PGK decydowali udziałowcy, a Gmina miała 49% udziałów.  Podczas posiedzeń komisji odpowiedzi pana Burmistrza były lekceważące, dlatego pytania  zadawała na sesji. Odnośnie zrzucenia długu dla MPGK i wypracowywania zysków   podała pani Kasior, że mówiła w kontekście,” że przedsiębiorstwo musi wypracować zysk by spłacać długi”. Odnośnie sieci wod-kan podała też że ta sieć została wybudowana m.in. za kwotę 8 mln zł z pieniędzy unijnych za poprzedników p. Burmistrza, podkreśliła, że inwestycje winny być prowadzone przy pomocy środków zewnętrznych.

Radny p. Jędrowski sprecyzował wcześniej zadane pytanie p.Szczęsnego, że chodziło konkretnie o to gdy miasto wybuduje sieć i przekaże do MPGK, to czy spółka nie zechce wydzierżawić, sprzedać itp.

Wyjaśnił p. Burmistrz, że bez zgody Rady spółka nic sama zrobić nie może.

Radny p. Nahorski odniósł się do wspomnianej awarii wody w ostatnich dniach ,jaka była w mieście i o której mówił p. Burmistrz, że .. to nie radna p.Kasior będzie naprawiać… to była lekka przesada ze strony p. Burmistrza… Odnośnie przekazywania majątku dla MPGK podał, że niepokojącym jest  kolejne wyemitowane obligacji na kwotę 4,7 mln zł. że miasto buduje ale tylko za kredyty  i to są powody dla których Klub Forum jest przeciwny może nie we wszystkich punktach tej uchwały.  Dalej podał, że niepokojąca cesja długu dla MPGK może być kosztem dla tworzenia taryfy na wodę i dziś podejmując tę uchwałę radni powinni mieć świadomość. Dobrze że  dziś rozpoczyna się dyskusję nad wieloletnim planem gospodarczym wod-kan .

p. Burmistrz dodał, że gdyby  ową sieć wod-kan remontowali poprzednicy chociaż za kwotę po 500 tys zł każdego roku na pewno dziś nie wszystko trzeba byłoby robić na„hura”, obawy o podwyżki są, ale już remontów odkładać się nie da, po stworzenia planu dla MPGK będzie można dopiero przewidzieć koszty ceny wody…

Radny p. Nahorski podnosił, że w przedsiębiorstwie jest powołana  rada nadzorcza, prezes, a Rada tylko stanowi prawo – czyli taryfę, plan i jak na razie to tylko” łata się dziury.” Ustawa o planach  istnieje   od roku 2006, oczywistym jest że do remontów należy przystąpić, ale musi być też świadomość że wzrośnie cena wody dla mieszkańców.

p. Burmistrz dodał, że z programu wojewódzkiego Choszczno na budowę sieci wod-kan  nie otrzyma żądnych środków, podobnie jak na drogi wojewódzkie - program nic nie zakłada dla Choszczna.. Samo składanie wniosków o pomoc finansową trwa dość długo ,a Choszczno jest miastem wysoko zurbanizowanym.

Radny p. Nahorski podał w imieniu Klubu Forum że Klub nie będzie głosować nad tą uchwałą. Dalszej dyskusji nikt nie podejmował.

Uchwała została podjęta 14 głosami „za”, 6 przeciwnymi przy 20 radnych .

Nr uchwały XVI/237/2008

- druk 217 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej Osiedla północnego w Choszcznie” przedstawiła pani Skarbnik uzasadniając,  istniejącą  możliwością zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej z niskim oprocentowaniem, która może być po spłaceniu co najmniej 70% częściowo umorzona. Pożyczka  jest konieczna na częściowe sfinansowanie kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Północnym. Żadna Komisja uwag do projektu nie wniosła. Na sesji nikt dyskusji nie podjął. Uchwała została podjęta 18 głosami „za”, 2 wstrzymującymi., przy obecnych 20 radnych .

 Nr uchwały XVI/238/2008.

- druk 218 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Choszcznie” finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz ustanowienia zabezpieczenia przyznanych środków wekslem „In blanco”  przedstawił p. Burmistrz uzasadniając, tym  że Gmina występuje z wnioskiem do Ministra Sportu o dofinansowanie owego zadania,  realizowanego w ramach  programu

ogłoszonego przez Ministra Sportu. Załącznikiem wniosku musi być uchwała Rady. Boisko zlokalizowane będzie przy Szkole Podstawowej Nr 1. Radni dyskusji nad projektem nie podjęli. Uchwała została podjęta 17 glosami „za”, 3 wstrzymującymi, przy obecnych 20 radnych . Nr uchwały XVI/239/2008.

-  druk  219 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „Budowa boiska piłkarskiego w Sławęcinie” finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz ustanowienia zabezpieczenia przyznanych środków wekslem „In blanco” przedstawił p. Burmistrz  uzasadniając,   potrzebą  budowy takiego boiska  i możliwością  skorzystania ze środków pomocowych  Ministra Sportu  dofinansowującego  budowę boisk  w ramach programu „blisko boisko” .A Sławęcin wskazano dlatego, że jest to największa szkoła wiejska.

Dyskusji nad projektem uchwały nie podjęto. Uchwała została podjęta 17 głosami „za”, 3 wstrzymującymi przy 20 radnych . Nr uchwały XVI/240/2008.

- druk 220 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Choszcznie przedstawił p. Burmistrz zgłaszając autopoprawkę do załącznika – wykazu mienia ruchomego w pkt.11  wpisując w miejsce „ DT-75” „T-100”. W uzasadnieniu projektu podał p. Burmistrz, że w związku z utworzeniem MPGK ze 100% udziałem gminy  przekazanie mienia ruchomego wykazanego w załączniku przeznacza się na podwyższenie kapitału zakładowego. Radni dyskusji nad projektem uchwały nie podjęli. Uchwała została podjęta 17 glosami „za”, 3 wstrzymującymi, przy obecnych 20 radnych. Nr uchwały XVI/241/2008.

- druk 221 w sprawie zmiany uchwały nr IV/42/2006 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 grudnia 2006r dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego objaśniał p. Burmistrz zgłaszając autopoprawki: o skreślenie całego § 2,  nastąpi zmiana kolejnych  paragrafów.  O dopisanie do § 2 na końcu zdania słów ” do niniejszej uchwały”. Zmiana poprzedniej uchwały wynika z dużego zainteresowania  inwestorów budownictwem jednorodzinnym. Uwag do projektu uchwały radni nie zgłaszali. Uchwała została podjęta 20 głosami „za”, przy obecnych 20 radnych . Nr uchwały XVI/242/2008.

- druk 222 w sprawie zmiany uchwały nr IV/44/2006 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 grudnia 2008r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego objaśniał p. Burmistrz- zgłosił  autopoprawki do uchwały : o wykreślenie całego § 2, i do nowego § 2 dopisanie na końcu zdania” do niniejszej uchwały”,. Uzasadniając jak w poprzedniej uchwale dużym zainteresowaniem  budownictwem jednorodzinnego . Dyskusji nad projektem uchwały nie podjęto. Uchwała została podjęta 20 głosami „za”, przy obecnych 20 radnych. Nr uchwały XVI/243/2008.

- druk 223 w sprawie zmiany uchwały nr IV/39/2006 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 grudnia 2006r dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedstawił  p. Burmistrz, i zgłosił podobne autopoprawki jak w poprzednich  uchwałach. Dyskusji na sesji nad projektem nikt nie podjął. Uchwała została podjęta 20 głosami „za”, przy obecnych 20 radnych.

 Nr uchwały XVI/244/2008.

- druk 224 zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za posiłki oraz zasad korzystania ze stołówek szkolnych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Choszczno przedstawił p. Burmistrz: zmiana uchwały polega na  wprowadzeniu zapisu ,że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, radni dyskusji nad projektem nie podjęli. Uchwała została podjęta  20 głosami „za”, przy 20 radnych.

Nr uchwały XVI/245/2008.

- druk 225 zmieniający uchwałę w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy Choszczno Biuru Obsługi Szkół Samorządowych w Choszcznie przedstawił p. Burmistrz uzasadniając zmianę, że BOSS nie posiada osobowości prawnej co nie pozwala na samodzielne podpisywanie umów. Radni dyskusji nad projektem nie podejmowali. Uchwałę radni podjęli 20 głosami „za”, przy obecnych 20 radnych .

Nr uchwały XVI/246/2008.

- druk 227 zmieniający uchwałę w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy Choszczno Centrum Rekreacyjno-Sportowemu w Choszcznie przedstawił p. Burmistrz podając uzasadnienie jak w poprzedniej uchwale. Radni dyskusji nad projektem nie podejmowali. Radni uchwałę podęli 20 głosami „za”, przy obecnych 20 radnych .

Nr uchwały XVI/247/2008.

- druk 228 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych przedstawił p. Burmistrz uzasadniając koniecznością poprawienia sytuacji komunikacyjnej miasta Choszczna wraz z powstaniem  nowego terenu zabudowy jednorodzinnej w obszarze osiedla Północnego oraz pozytywną opinią Zarządu Powiatu w Choszcznie. Radni dyskusji nad projektem nie podjęli. Uchwała została podjęta 20 głosami „za” przy obecnych 20 radnych. Nr uchwały XVI/248/2008.

W następnych punktach porządku sesji:

Ad.4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami i wykonania uchwał Rady Miejskiej: sprawozdanie było analizowane w komisjach Rady, radni uwag i wniosków żadnych w tym temacie nie wypracowali. P. Przewodniczący Rady stwierdził, że jeśli nie będzie żadnego sprzeciwu ze strony radnych należy przyjąć, że sprawozdanie radni przyjęli. Sprzeciwu żadnego radni nie zgłosili.

W pkt..5. Interpelacje i zapytania radnych zgłoszenia  wnosili:

- radna p. Mitera  -  wnioskowała  o  wykonanie chodnika przy ul.Bol. Chrobrego 31a -przy Zespole  Szkół nr 1. Chodnikiem codziennie chodzi  około tysiąca uczniów.

 Odpowiedział  p. Burmistrz: że kompleksowo w planie 2008 nie uda się tego zadania umieścić, na owym chodniku rosną  3 drzewa, których korzenie już uszkodziły  chodnik, ale  problem drzew winno załatwić Starostwo Powiatowe które jest organem prowadzącym szkołę.

- radny p. Jędrowski wnosił o wykonanie remontu  przystanku autobusowego przy ul. Stargardzkiej.

- p. Bokun zapytał dlaczego sesje odbywają się w sali przy ul. Sportowej a nie jak poprzednio w CHDK.  Odpowiedział p. Przewodniczący Rady, że sala narad przy ul. Sportowej jest technicznie lepiej zorganizowana.

- radny p. Stróżyński pytał, czy będą kolejne wnioski  w sprawie  przejmowanie działek od Agencji Rolnej, chodzi o miejscowość Smoleń. .  Odpowiedział p. Burmistrz, że tak, jeśli tylko wpłyną takie wnioski od zainteresowanych.

W punkcie .6. Wolne wnioski i informacje:

Dyskusji  nie było.

Ad.7. Wobec wyczerpania porządku dziennego p. Przewodniczący Rady zakończył obrady XVI sesji Rady Miejskiej w Choszcznie, dziękując wszystkim za udział.

Obrady sesji zostały zakończone o godzinie 12.oo.

Przebieg sesji został nagrany na taśmie magnetofonowej.

Protokołowała; D. Bobik

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 20-05-2008 10:27:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Bobik 29-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 20-05-2008 10:27:44