Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół nr XV z 22 lutego 2008r.

                                                 Protokół  z XV  sesji Rady Miejskiej

                                                 w Choszcznie, która odbyła się w sali

                                                 Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego

                                                 w Choszcznie w dniu 22 luty 2008r.

 

 W sesji uczestniczyło 20 radnych.

 Radni nieobecni usprawiedliwieni:

1)       pani Mitera Beata

 Porządek sesji:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej.

3.        Rozpatrzenie projektów i podjecie uchwał na drukach:

- 191 zmieniającym uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Choszczno na lata 2007-2011,

- 192 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Choszczno nieruchomości w drodze darowizny,

     - 193 zmieniający uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 ewidencji      gruntów m. Choszczna  na rzecz Skarbu Państwa,

     - 194 w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie,

     - 195 w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie,

     - 196 zmieniający uchwałę nr XLI/322/2006 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia

     20 lipca 2006r w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy,

     - 197 w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Choszczno,

     - 198  zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Choszcznie,

     - 199 zmieniający  uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Choszczno z organizacjami pozarządowymi na rok 2008,

     - 200 w sprawie ustalenia wysokości opłat za posiłki oraz zasad korzystania ze stołówek szkolnych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Choszczno,

     - 201 w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/242/2005 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17.06.2005r zmienionej uchwałą nr IV/48/2006 z dnia 28.12.2006r dot. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

     przestrzennego Gminy Choszczno w obrębie miejscowości Smoleń i Raduń w zakresie dotyczącym obszaru opracowania,

     - 202 w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy Centrum Rekreacyjno-Sportowemu  W Choszcznie,

     - 203 w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy Biuru Obsługi Szkół Samorządowych w Choszcznie,

     - 204 zmieniający uchwałę w sprawie rachunku dochodów własnych jednostkibudżetowej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie,

     - 205 w sprawie zmian budżetu na rok 2008,

     - 206 zmieniający uchwałę w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów

     i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok  2008,

     - 207 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Choszczno nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Stawin,

    - 208 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  w miejscowym planie ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Choszczno w obrębie 3

    w zakresie działek 315/1, 315/2, 315/3, 319/3, 319/4, 319/5,

    - 209 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady i stałych Komisji Rady nr 2008r. wraz ze sprawozdaniem za rok 2007,

    - 210 w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

4.        Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli.

5.        Rozpatrzenie skarg na działalność Burmistrza.

6.        Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami i wykonania uchwał Rady.

7.        Interpelacje i zapytania radnych.

8.        Wolne wnioski i informacje.

9.        Zakończenie obrad.

 

 Przebieg sesji:

 O godzinie 10.oo p. Bogusław Szymański otworzył obrady XV sesji Rady Miejskiej w Choszcznie. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach bierze udział 20 radnych, co upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.          

Na sekretarza obrad wyznaczył radnego pana Remigiusza Szczęsnego.

Następnie przywitał radnych Rady Miejskiej, pana Burmistrza Choszczna, przedstawicieli zakładów pracy, przewodniczących zarządów osiedli, sołtysów wraz z nowo wybraną panią sołtys sołectwa Witoszyn, oraz  przedstawicieli mediów, prasy.

Pan Przewodniczący zaproponował  radnym przyjęcie porządku sesji, jaki otrzymali wraz z zawiadomieniem o terminie i miejscu sesji.

W tym punkcie p. Burmistrz zgłosił dodatkowy projekt uchwały na druku 210 w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, projekt który był analizowany w Komisjach Rady. P. Przewodniczący Rady wniósł o skreślenie z porządku projektu na druku 209 i przeniesienie go na następną sesję. Innych propozycji do zmiany porządku obrad nie było.

Poprawki radni przyjęli – ujęcie druku 210 – głosowało 20 radnych „za”, o skreślenie druku 209 glosowało 20 radnych „za”. Cały porządek sesji wraz z naniesionymi poprawkami radni przyjęli 20 głosami ”za”.

- Ad.2. Przyjęcie protokołu z XIV sesji bez odczytywania zaproponował p. Przewodniczący Rady, protokół był wyłożony w biurze Rady, nikt uwag nie zgłosił. Radni bez odczytywania przyjęli protokół 20 głosami „za”.

-Ad.3. W punkcie rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

Projekty przedstawiali:

- na druku 191 zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Choszczno na lata 2007-2011  przedstawił p. Burmistrz uzasadniając, że w uchwalonym już  wieloletnim programie stwierdzono, że stosowanie określonych 32 czynników obniżających stawkę podstawową czynszu jest niewystarczające przy tak zróżnicowanym stanie technicznym lokali. Proponowana zmiana rozszerzy możliwość stosowania przedmiotowych obniżek stawek czynszu wobec lokali z piecami kaflowymi. Żadna komisja uwag do projektu nie wniosła, na sesji  pytał radny p. Szczęsny w imieniu mieszkańca, dlaczego zrezygnowano z obniżania czynszu, dalej nawiązał do obrad XIII sesji na której  uchwalono maksymalne stawki podatkowe w Gminie i pytanie : którędy jest droga do zmiany gospodarczej gminy”.

Odpowiedział p. Burmistrz:  że czynszami zajmuje się administracja mieszkań,  i dalsze wyjaśnienie tematu może odbyć się w CHTBS,  lecz radny stwierdził, że odpowiedź otrzymał na swoje pytanie. Dalszej dyskusji nad projektem nie było. Radni podjęli uchwałę w glosowaniu jawnym 20 głosami „za”. nr uchwały XV/212/2008. Na Sali obecnych było 20 radnych.

- druk 192 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Choszczno nieruchomości w drodze darowizny objaśniał p. Burmistrz: że podjęta uchwała stanowić będzie podstawę do przejęcia od Skarbu Państwa Agencji Mienia Wojskowego nieruchomości na której już dawno została pobudowana studnia głębinowa stanowiąca własność Gminy. Żadna Komisja uwag nie wniosła do projektu uchwały. Na sesji też nikt nie podjął dyskusji. Radni uchwałę podjęli 20 głosami „za”. Nr uchwały XV/213/2008. Obecnych na Sali było 20 radnych.

- druk 193 zmieniający uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno na rzecz Skarbu Państwa przedstawił p. Burmistrz: iż idea uchwały to podarowanie działek innych niż dotychczas dla Policji w Choszcznie. Natomiast  działka „topolowa” zostanie przekazana pod budowę boiska, które będzie współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego i tu p. Burmistrz nawiązał do wypowiedzi radnego p. Szczęsnego, że właśnie taki ma być rozwój miasta i na takie zadania  przeznaczane są  podwyższone podatki.

Radny p. Szczęsny stwierdził, że zawsze będzie popierał takie zadania, pytając jednocześnie co z rozbudową boiska przy wałach i z budową nawierzchni ulicy Zielnej przy której planowana jest lokalizacja nowej siedziby Policji.

Odpowiedział p. Burmistrz, że już jest zlecone wykonanie budowy nawierzchni ulicy Zielnej jako zadanie priorytetowe, wyjaśniając, że część pobudowanej już nawierzchni zostanie rozebrana, ponieważ trzeba doprowadzić sieć kanalizacyjną. Dalej nawiązał do pojawiających się sugestii radnych powiatu, że Komenda Policji Miejskiej będzie budowana dlatego zwrócił się do p. Komendanta Policji obecnego na sesji o przybliżenie tematu.( by mieszkańcy dowiedzieli się za pośrednictwem TV kablowej).p. Atras podał, że nie może być żadnych wątpliwości iż będzie Komenda Powiatowa Policji. ( p. Burmistrz zapytał p. Komendanta czy ni chce budować Komendy Miejskiej – p. Atras odpowiedział, że nie ). Dalej informował p. Atras, że pilnie jest potrzebna nowa siedziba dla Policji.

Radny p. Bokun opierając się na informacji „Naszej Gazety” poprosił p. Burmistrza o skomentowanie wypowiedzi w tej gazecie p. Andriaszkiewicza, „czy to pan Burmistrz nie miał pełnej informacji nr działki tzw „topolowej” ?

Wyjaśnił p. Burmistrz, że „ idea wypowiedzi p. Andriaszkiewicza  taka , iż teren działki topolowej od początku istnienia miał być terenem niezabudowanym, i taką też informację sam uzyskał w grudniu ubr. Nadarzyła się okazja obecnie by wskazać inny teren dla Policji, stąd projekt uchwały, który przedstawia dziś radnym. (… być może użyte słowa były niefortunne…) Dalej radny p. Bokun nawiązywał do  roku 2005 kiedy Rada Rodziców Gimnazjum wnioskowała o pozostawienie tej działki niezabudowanej,  ponieważ docierały sygnały o planowanej sprzedaży pod różne cele i  skomentował ,że” wypowiedź p. Andriaszkiewicza jest dziwna”. Dalszej dyskusji nad projektem uchwały nie było.

Radni uchwałę podjęli 20 glosami „za”, przy obecnych 20 radnych. nr uchwały XV/214/2008.

- druk 194 w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie przedstawił p. Burmistrz: z projektem nadania  nazwy ulicy „Piaskowa” wyszli mieszkańcy budynków, ponieważ znajduje się w pobliżu składów nagromadzonego piasku, również brak jest skutków finansowych tej uchwały. Radni uwag w komisjach nie zgłosili. Na sesji nikt również dyskusji nie podejmował. Radni uchwałę podjęli 20 głosami „za, przy obecnych 20 radnych. Nr uchwały XV/215/2008.                                

- druk 195 w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie przedstawił p. Burmistrz:

Wniosek mieszkańców o nazwanie ulicy ‘Łąkowa”, która harmonizuje z charakterem okolicy znajduje się w pobliżu łąk i pastwisk. Dyskusji nikt na sesji nie podjął. Radni uchwałę podjęli 20 głosami „za” przy obecnych 20 radnych. nr uchwały XV/216/2008.

- druk 196 zmieniający uchwałę nr XLI/322/2006 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 lipca 2006r w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy przedstawił p. Burmistrz: projekt uchwały ma na celu umożliwienie zastosowania odpowiednich przepisów prawa w zakresie gospodarowania mieniem gminnym.

Żadna komisja uwag nie wniosła. Radni w glosowaniu jawnym podjęli uchwałę 20 głosami „za”, przy obecnych 20 radnych. Nr uchwały XV/217/2008.

- druk 197 w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Choszczno przedstawił p. Burmistrz: program jest corocznie uchwalany przez Radę, załącznik do programu wynika z zapisów budżetowych. Radny p. Szczęsny

Opierając się na zapisach strony 10 Programu  nt. dokończenia budynku przy ul. Dąbrowszczaków i sprawę finansowania dojazdów osób uzależnionych do Poradni Odwykowej w Stargardzie Szcz.

Prosił o bliższe wyjaśnienie. Odpowiedział p. Burmistrz:, że Wydział   opracowujący  ten program nie miał jeszcze informacji o zaprzestaniu działalności  przez Stargard naszej Poradni Odwykowej. Następnie p. Szczęsny podał, że wyjaśnienie jest zadawalające i dalej chwalił współpracę p. Burmistrza z panią Korban. Dalszej dyskusji nie było.

Radni uchwałę podjęli 20 głosami „za”, przy obecnych 20 radnych. Nr uchwały XV/218/2008.

- druk 198  zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Choszcznie przedstawił p. Burmistrz uzasadniając,  dłuższą obserwacją działalności obecnego Ośrodka i wynikających wniosków, że należy doprecyzować zadania statutowe Ośrodka.

 Pan Bokun pytał czy za wynajem pomieszczeń np. szkoły będą ponosić odpłatności?

( w przypadku powstania spółki obiekt stanie się komercyjny). Wyjaśnił p. Burmistrz i radny p. Jędrowski , że odpowiedź dla radnego ujęta jest w druku  199.

Dalszej dyskusji nie było. Uchwała została podjęta 17 głosami „za”, 2 wstrzymującymi, przy obecnych 20 radnych. nr uchwały XV/219/2008.

- druk 199 zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Choszczno z organizacjami pozarządowymi na  rok 2008 przedstawił p. Burmistrz uzasadniając, dodatkową formą pomocy organizacjom pozarządowym. Żadna komisja uwag nie zgłosiła do projektu. Dyskusji na sesji nikt nie podjął. Radni uchwałę podjęli 20 glosami, przy obecnych 20 radnych. Nr uchwały XV/220/2008.

- druk 200 w sprawie ustalenia wysokości opłat za posiłki oraz zasad korzystania ze stołówek szkolnych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Choszczno przedstawił p. Burmistrz: nowelizacja ustawy nakłada obowiązek na gminy ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej wraz z ustaleniem wysokości opłat za posiłki. Takie warunki spełnia Szkoła Podstawowa Nr 3 , stąd projekt uchwały. Żadna Komisja uwag nie wniosła, na sesji nikt dyskusji nie podjął. Radni uchwałę podjęli 20 glosami, przy obecnych 20 radnych. Nr uchwały XV/221/2008.

- druk 201 w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/242/2005 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 czerwca 2005r. zmienionej uchwałą Nr IV/48/2006 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2006r dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno w obrębie miejscowości Smoleń i Raduń w zakresie dotyczącym obszaru opracowania przedstawił p. Burmistrz:

Załącznik graficzny dotyczy terenu pola golfowego Modry Las. Zmiana planu miała na celu przede wszystkim umożliwienie racjonalnego zagospodarowania pola golfowego ( nie w całości). Celowym stało się przeprowadzenie ograniczonych  zmian, stąd projekt uchwały. Żadna Komisja uwag do projektu nie zgłosiła. Dyskusji na sesji nikt nie podjął. Radni podjęli uchwałę 20 glosami „za”, przy 20 obecnych. Nr uchwały XV/222/2008. 

- druk 202 w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy Centrum Rekreacyjno-Sportowemu w Choszcznie przedstawił p. Burmistrz, że dla sprawniejszej realizacji zadań  Gminy w zakresie turystyki, rekreacji, sportu proponuje powierzyć  dla Centrum, które jak gdyby w całości będzie prowadzić sport, turystykę i rekreację na terenie Gminy.

W uzupełnieniu wypowiedzi p. Burmistrza potwierdził radca prawny p. Kozłowski, że

takie rozwiązanie jest prawidłowe i bardzo korzystne. Wyjaśnił również prawidłowy zapis ustępu 2 uchwały.

Wątpliwości zgłaszał radny p. Nahorski,” czy dziś Rada przypadkiem nie sceduje pewnych zadań w sposób taki, że jeden dyrektor będzie mógł kontrolować drugiego dyrektora…

w zakresie usług turystycznych”.

Wyjaśnił p. Burmistrz, że zawsze burmistrz będzie zwierzchnikiem obu jednostek gminnych.

W tym miejscu p. Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach, którą radni zaakceptowali.

Przerwa trwała od godziny 11.08 do 11.20.

Po wznowieniu obrad:

p. Burmistrz zgłosił  autopoprawkę do § 1dopisać „wykonanie następujących zadań”.. i na wniosek radnego p. Nahorskiego jako autopoprawkę zgłosił p. Burmistrz do ust.2 dodatkowy zapis” do wykonania zadań”…

Radna pani Kasior podała, że w czasie posiedzeń komisji p. Burmistrz objaśniał że zmiany uchwał dla BOSS, CRS wynikają z zamiaru likwidacji Wydziału Edukacji w Urzędzie Miejskim dlatego pytała bo chciałaby wiedzieć co stanie się z pracownikami tego Wydziału.

p. Burmistrz odpowiedział, że rzeczywiście  jest zamiar likwidacji Wydziału Edukacji podyktowany oszczędzaniem, lecz nie będzie zwiększenia etatów w CRS, natomiast nad Bossem trwają prace.

Dalszej dyskusji nad projektem uchwały nie było.

Radni uchwałę podjęli 20 głosami „za”, przy obecnych 20 radnych na sali. Nr uchwały XV/223/2008.

- druk 203 w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy Biuru Obsługi Szkół Samorządowych w Choszcznie przedstawiła pani M.Sieńko Sekretarz Miejski. Uzasadniając jak w przypadku druku 202 z tymi samymi autopoprawkami. Do § 1 ust.1 dopisać „Obsługi”

Radna p. Puczyńska podkreśliła, że Komisja Oświaty przeanalizowała projekt uchwały i jako były dyrektor szkoły nie ma żadnych wątpliwości że proponowane rozwiązanie jest dobrym rozwiązaniem. Jeden ośrodek centralny jest zasadny. Dodał p. Burmistrz, że Biurem zarządzać będzie osoba posiadająca uprawnienia.

Radny p. Bokun prosił o wyjaśnienie, do kogo będą wnoszone odwołania od decyzji administracyjnych I instancji, wyjaśnił p. Kozłowski, że do SKO.

Na pytania radnego p. Jarzyny, że nowe zadania otrzymują już jednostki, a jeszcze działa Wydział Edukacji, wyjaśnił p. Burmistrz, że to podobnie jak w przypadku  powstawania nowych województw…

Następnie p. Przewodniczący zapytał czy podobny system działa już gdzieś w terenie, odpowiedział p. Burmistrz, że tak. Dalszej dyskusji nad projektem uchwały nie było. Radni uchwałę podjęli 20 głosami „za”, przy obecnych 20 radnych. Nr uchwały XV/224/2008.

- druk 204 zmieniający uchwałę w sprawie rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie przedstawiła pani Sekretarz: zgłosiła autopoprawkę do § 1 pkt.2 po słowach kosztów należy dopisać „ zakupu artykułów żywnościowych celem sporządzenia posiłków oraz pokrycia pozostałych kosztów przygotowujące posiłki i dodatkowych opłat” .Zmiana projektu uchwały wynikła ze znowelizowanej ustawy dającej możliwość organizowania stołówek przez szkoły, na naszym terenie SP Nr 3 ma takie możliwości. Dyskusji na sesji nikt nie podjął. Radni uchwałę wraz z autopoprawką przyjęli 20 głosami „za”, przy obecnych 20 radnych na sali. Nr uchwały XV/225/2008.

- druk 205 w sprawie zmian budżetu na rok 2008 przedstawiła pani Skarbnik B.Król:

Radni otrzymali nowy druk projektu uchwały, o czym byli informowani w komisjach.

Pani Skarbnik w uzasadnieniu podała, że  zmiany po stronie planowanych wydatków na rok 2008, oraz nowo wprowadzone zadania inwestycyjne , które sfinansowane będą z rezerwy celowej utworzonej na zadania inwestycyjne w wysokości 933 tys zł, spowodują, że po zmianach kwota obligacji wyniesie 3.800,tys zł , zwiększy się deficyt budżetowy na rok 2008 do kwoty 5.689 tys zł. Natomiast planowany dług na koniec roku po uwzględnieniu ww zmian przewiduje się na kwotę 29.675 tys zł, i planowany wskaźnik długu w wysokości 57,6%.

W uzupełnieniu podał pan  Burmistrz, że trwa jeszcze obowiązujący kontrakt na kanalizację, którą zamierza się uzupełnić w miejscowościach w których z nieznanych powodów ominięto i na to zadanie deklaruje pomoc WFOŚiGW. Odnośnie budowy boisk, istnieje możliwość uzyskania współfinansowania tego zadania, stąd propozycja o podjęcie tego zadania.

p. Burmistrz poinformował, że zamierza może nawet na najbliższej sesji przedstawić radnym prezentację na co przeznaczane są pieniądze m,.in. z podatków  szczególnie na inwestycje, które od wielu lat w tej gminie nie były prowadzone. Obecnie na wieś jest przekazywana spora część inwestycji jak kanalizacja ( w samym Suliszewie koszt kanalizacji wyniósł ponad 8 mln zł).

Istnieje pilna potrzeba budowy budynku socjalnego, na co oczywiście są potrzebne pieniądze.

W dyskusji radna pani Kasior stwierdziła, że trudno Jej będzie zagłosować za tym projektem uchwały z uwagi na wykazujące zadłużenie Gminy ok.30 mln zł i wskaźnik 57% ,oraz na to że uchwalone zostały wysokie podatki. Nadto niektóre zadania niepokoją i są to planowana budowa hali przy budynku hotelowym na stadionie…

Podnosiła temat kwoty 3,5 mln zł która będzie pochodzić z obligacji i  kwoty 754 tys zł dodatkowo pochodzącej z obligacji, a kiedy będą spłacane obligacje z tym pytaniem zwróciła się do pani Skarbnik.  Odpowiedziała pani Skarbnik, że za pięć lat rozpocznie się spłata następnych obligacji. Czyli obligacje będą spłacać następcy skomentowała pani Kasior.  Kolejne pytanie pani radnej to w którym miejscu będzie budowany budynek socjalny.

P. Burmistrz odpowiedział, że takich miejsc jest kilka, koszt budynku wyniesie ok.3-4 mln zł.

Odnośnie zadłużenia gminy na koniec roku wyjaśnił, że może wynosić ok. 29 mln zł.

( ale można prowadzić też taką politykę fiskalną, zamrażając zadania, i spłacając zadłużenia, które mogą trwać do roku 2020…)

( wymiana zdań między radną  p. Kasior i p. Burmistrzem…), Dalej pani Kasior  wyjaśniła, że Jej obawy  są o spłacanie obligacji przy rozpędzonych inwestycjach na dziś.

Wyjaśnił p. Burmistrz, że zamiar budowy hali na stadionie rozpocznie gdy będzie miał aprobatę radnych, uważa że nie ma niebezpieczeństwa bo zadanie to trwałoby 4-5 miesięcy, współfinansowane zadanie, a zadłużenie gminy na pewno do końca roku się zmniejszy.

Radny p. Szczęsny stwierdził, że budowa boisk jest słuszna, lecz czy gmina utrzyma obiekty przy tak dużym zadłużeniu, zaznaczył, że wykazuje jedynie troskę…co będzie się robić z tymi obiektami.

Wyjaśnił p. Burmistrz sytuacje obecnego stanu boisk, tj. zamknięcia boiska przez Sanepid przy SP Nr 3, potrzebę wprowadzenia zajęć pozalekcyjnych, ale jak na razie żaden dyrektor szkoły nie złożył zapotrzebowania na środki  zajęć pozalekcyjnych. ( znalazły się pieniądze na lekcje angielskiego…) Nadto w obiektach oświatowych dużo się już robi, a czy miasto sobie poradzi, prosił o trochę cierpliwości, bo na pewno miasto sobie poradzi, a podejmowane zadania uważa za zasadne.

Dodał p. Szczęsny że na pewno nauczyciele wf zwrócą się o pieniądze na zajęcia…

Następnie pani Kasior podzieliła się swoimi obawami twierdząc ,że to Rada podejmie uchwałę o zwiększeniu zadłużenia  a obawa wynika stąd, że niedługo może się okazać iż Gmina będzie prywatyzować PEC, bo nie ma gotówki a potrzebne będą pieniądze.

Radny p. Szczęsny pytał czy na obligacje 700 tys zł potrzebna jest uchwała Rady?

Wyjaśniła pani Skarbnik, że projekt uchwały zostanie przedstawiony na kolejnej sesji.

Radny p. Nahorski nawiązał do budowy budynku socjalnego, za  brak lokali socjalnych Gmina wypłaca już dla RSM, dlatego podał w imieniu Klubu Radnych Forum, że Klub nie będzie głosował za tym projektem uchwały. ( wymiana zdań „zaboiskowanie Gminy…)

p. Burmistrz podał, że na wszystkich posiedzeniach Komisji Naczelnik Wydziału Edukacji informowała, że boiska to zadanie własne gminy, nadto jest możliwość pozyskania środków zewnętrznych, stad dzisiejszy projekt uchwały.  p. Nahorski pytał czy brak wodociągu w Antoniewie nie jest zadaniem własnym Gminy…, nadto rezerwę budżetową przekaże się na dokończenie kanalizacji i budowę boisk w czasie gdy Gmina zbliża się do krytycznego wskaźnika zadłużenia.

Wyjaśnił p. Burmistrz, że w tej uchwale wpisane są zadania zwodociągowania wsi, ale na rynku są pieniądze do pozyskania na boiska i po to sięgać powinniśmy, uważa że uda się też uniknąć  do końca roku zadłużenia do 60%.

Dalszej dyskusji nie było.

Radni podjęli uchwałę 16 glosami „za” 4 wstrzymującymi, przy obecnych 20 radnych . nr uchwały XV/226/2008.

W obradach trwała przerwa od godziny 12.oo do 13.15.

Po wznowieniu obrad:

- druk 206 zmieniający uchwałę w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 przedstawił p. Burmistrz: zmianę w roku 2008 proponuje się w pozycji wydatki majątkowe na dodaniu zadania „budowa kanalizacji sanitarnej  Kożedo”.

Żadna Komisja uwag do projektu nie wniosła. Na sesji nikt dyskusji nie podjął. Radni podjęli uchwałę 19 głosami „za”, przy obecnych 19 radnych nr uchwały XV/227/2008. Obrady opuścił radny p. Włoczka.

- projekt na druku 207 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Choszczno nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Stawin przedstawił p. Burmistrz: są to działki o pow.ok.30 ha przewidziane pod budowę nowego cmentarza komunalnego. Dyskusji nad projektem nikt nie podjął. Radni uchwałę podjęli 19 glosami „za”, przy obecnych 19 radnych. Nr uchwały XV/228/2008.

- projekt uchwały na druku 208 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Choszczno w obrębie 3 w zakresie działek nr 315/1, 315/2, 315/3, 319/3, 319/4 i 319/5 przedstawił p. Burmistrz:

że obszar objęty projektowaną zmianą zawiera działki które powstały w wyniku podziału działek 315 i 319 wprowadzenie zmiany jest pod kątem usytuowania budynku Powiatowej Komendy Policji. Żadna komisja uwag nie wniosła do projektu, dyskusji na sesji też nikt nie podjął. Radni podjęli uchwałę 19 glosami „za”, przy obecnych 19 radnych na Sali.

Nr uchwały XV/229/2008.

- projekt uchwały na druku 210 w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso przedstawił p. Burmistrz: zgodnie z orzeczeniem NSA w uchwale należy  wskazać imiennie inkasentów. Żadna komisja uwag nie wniosła, dyskusji na sesji nikt nie podjął. Radni uchwałę podjęli 18 głosami „za”, przy obecnych 19 radnych. Nie głosował radny p. Stefański .

Nr uchwały XV/230/2008.

Radny p. Szczęsny zwrócił się do p. Burmistrza z pytaniem dlaczego na ulicy Wyzwolenia są wycinane młode drzewa, oraz kiedy zostanie zagospodarowany teren za „Intermasche”

( twarz…Intermasche…) pytanie zgłasza w imieniu mieszkańców.

Odpowiedział p. Burmistrz: nie jestem twarzą…( a dodał p. Szczęsny że  to żart wiążący się z bilbordami przed wyborami…)a wspomniany  teren należy do innej spółki (krokus). 

Ad.4.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli przedstawiła

Przewodnicząca Zespołu pani Kasior   -   temat dotyczący wydatków Urzędu poniesionych na podróże służbowe i ryczałty samochodowe – protokół stanowi załącznik do protokołu sesji.

Ad.5. Rozpatrzenie skarg na działalność Burmistrza Choszczna.

p. Przewodniczący Rady poinformował, że do Rady wpłynęły dwie skargi, które proponuje przekazać do rozpatrzenia przez  Komisję Rewizyjną, kolejna skarga z Osiedla Stare Miasto

przekazana została tylko do wiadomości. Zaznaczył, że skargi wpływają w różnych terminach, i z tego tytułu mogą  być niedotrzymane terminy  wymagane przez KPA.

Zaznaczył dalej, że Komisja Rewizyjna już rozpoczęła prace nad skargami mieszkańców.

Radni wyrazili aprobatę na przekazanie obu skarg do Komisji Rewizyjnej.

Ad. 6. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami i wykonania uchwał Rady Miejskiej:

Sprawozdanie przedstawiła pani Sekretarz M.Sieńko.

Radny p. Jarzyna  proponował wyeksponowanie w sprawozdaniu treści pracy p.Burmistrza.

Natomiast p. Nahorski dodał, że wszystkie zarządzenia Burmistrza znajdują się w BIPie i biurze Rady.

Ad.7. Interpelacje i zapytania radnych:

- radny p. Szczęsny prosił o odpowiedź  odpowiedzi nt. wycinki drzew przy ul. Wyzwolenia,

- radny p. Nahorski zgłosił interpelacje nt. taryfy na wodę ( działalności poprzedniej i obecnej spółki PGK), pytając jakie działania podjął p. Burmistrz w tej sprawie, bądź Rada Nadzorcza

 Ad.8. Wolne wnioski i informacje:

W tym punkcie p. Przewodniczący przedstawił pisma wpływające do Rady Miejskiej.

Ad.9. Wobec wyczerpania porządku dziennego zakończył obrady XV sesji Rady Miejskiej w Choszcznie p. Przewodniczący Rady dziękując wszystkim z a udział.

Sesję zakończono o godzinie 14.oo

Protokołowała:

D.Bobik

Przebieg sesji został nagrany na taśmie magnetofonowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 17-04-2008 10:17:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Bobik 04-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 17-04-2008 10:17:43