Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XIII/176/2007 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Choszczno

UCHWAŁA Nr XIII/176/2007

Rady Miejskiej w Choszcznie

z dnia 27 listopada 2007 r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Choszczno

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 177, poz. 1725; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz.128; z 2007r. Nr 48, poz, 327 i Nr 138 poz. 974) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Uchwała określa szczegółowe warunki udzielania zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, do której ma zastosowanie rozporządzenie komisji Wspólnot Europejskich nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. Unii Europejskiej L 379/5 z 28 grudnia 2006r.).

  § 2.

  1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości pod warunkiem utworzenia co najmniej 10 nowych miejsc pracy:

a)      grunty oraz nowo wybudowane budynki i budowle przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej,

b)      nowo nabyte grunty, budynki i budowle przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej.

2. Za nowo wybudowane budynki i budowle uważa się budynki i budowle, których budowa została rozpoczęta po wejściu w życie uchwały.

3. Za nowo nabyte grunty, budynki i budowle uważa się grunty, budynki i budowle nabyte po dniu wejścia w życie uchwały.

4. Zwolnienie od podatku przysługuje, jeżeli poziom zatrudnienia zostanie utrzymany przez cały okres zwolnienia oraz przez kolejne 3 lata.

5. Zwolnienie przysługuje na okres:

-           1 roku - jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 10 nowych miejsc pracy,

-           2 lat - jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 20 nowych miejsc pracy,

-           3 lat - jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 30 nowych miejsc pracy.

 
6. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia o którym mowa w ust. 1 jest złożenie:

a)         wniosku o udzielenie pomocy de minimis;

b)         informacji o otrzymanej pomocy de minimis w okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych i każdej innej pomocy innej niż de minimis otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, w związku z którymi będzie udzielana pomoc na podstawie niniejszej uchwały;

c)         dokumentów potwierdzających dokonanie nowej inwestycji lub nabycie nieruchomości;

d)         informacji dotyczącej planowanych do utworzenia miejsc pracy;

e)         informacji lub dokumentów obrazujących sytuację ekonomiczną.

 
7. Zwolnienie stosuje się:

a)      w przypadku określonym w § 2 ust. 1 lit. a) od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona pod warunkiem złożenia dokumentów potwierdzających utworzenie nowych miejsc pracy o których mowa w uchwale,

b)       w przypadku określonym w § 2 ust. 1 lit. b) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca złożył dokumenty potwierdzające utworzenie nowych miejsc pracy o których mowa w uchwale.

§ 3.

1. O każdej zmianie stanu zatrudnienia powodującej utratę prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości, podatnik jest zobowiązany powiadomić w formie pisemnej organ podatkowy w terminie 14 dni od daty jej zaistnienia.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 podatnik traci prawo do zwolnienia za okres, przez jaki korzystał ze zwolnienia.

3. Podatnik, który wprowadził w błąd organ podatkowy co do spełnienia warunków uprawniających do uzyskania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za okres, przez jaki korzystał ze zwolnienia.

4. Podatnicy, o których mowa w ust. 2 i ust. 3, są zobowiązani do zapłaty należnego podatku wraz z odsetkami od zaległości podatkowych.

5. Przedsiębiorca, który zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej na terenie gminy Choszczno w okresie wcześniejszym niż określonym w § 2 ust. 4, jest zobowiązany do zwrotu udzielonej pomocy, w kwocie, w jakiej została ona udzielona wraz z odsetkami od zaległości podatkowych.

§ 4.

1. Zwolnienia, o których mowa w niniejszej uchwale, nie dotyczą:

  1)  podmiotów gospodarczych zalegających z zapłatą należności wobec budżetu Gminy Choszczno,

  2)  podmiotów powstałych w wyniku przekształceń prawnych lub majątkowych,

  3)  podmiotów, u których zatrudnienie wynika z faktu zatrudnienia pracowników interwencyjnych lub osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac publicznych,

  4)  podmiotów gospodarczych, które prowadzą działalność gospodarczą w zakresie handlu,

  5)  podmiotów gospodarczych prowadzących stacje paliw.

 § 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choszczna.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Marciniak Administrator BIP 21-12-2007 13:18:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Olszewski 21-12-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Marciniak Administrator BIP 21-12-2007 13:18:45