Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XIII/180/2007 w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA Nr XIII/180/2007

Rady Miejskiej w Choszcznie

z dnia 27 listopada 2007 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 177, poz. 1725; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2007r. Nr 48, poz, 327 i Nr 138 poz. 974), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 47, poz. 557) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa wysokość stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

  1)  podatku - rozumie się przez to podatek od nieruchomości;

  2)  Gminie - rozumie się przez to Gminę Choszczno;

  3)  ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.);

  4)  działalności gospodarczej - rozumie się przez to działalność gospodarczą, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.);

  5)  gospodarstwie rolnym - rozumie się przez to gospodarstwo, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.);

  6)  posiadaniu zależnym - rozumie się przez to władanie nieruchomością na podstawie umowy w rozumieniu art. 336 Kodeksu cywilnego;

  7)  emerytach, rencistach - rozumie się przez to osoby, z ustalonym prawem i pobierające jedno ze świadczeń, o których mowa w art. 18 pkt 1 lub 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 ze zm.);

  8)  Kodeksie cywilnym - rozumie się przez to ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

§ 3. Określa się wysokość stawek podatku na terenie Gminy:

  1)  od budynków lub ich części:

a)  mieszkalnych:                                              - 0,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

                                                                                 - 19,01 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym                                                                      - 8,86 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych         - 3,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:

                                                                     - 6,37 zł od 1 m2 pow. użytkowej;

  2)  od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy;

  3)  od gruntów:

a)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków                                                                                    

                                                                          - 0,71 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

                                                                                 - 3,74 zł od 1 ha powierzchni,

c)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego                                                                                  

                                                                          - 0,35 zł od 1 m2 powierzchni.

§ 4. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

  1)  budynki gospodarcze gospodarstw rolnych przekazanych za rentę lub emeryturę, będące w posiadaniu emerytów lub rencistów, nie wykorzystywane do prowadzenia:

a)  gospodarstwa rolnego,

b) działów specjalnych produkcji rolnej,

c)  działalności leśnej,

d) działalności gospodarczej;

  2)  nieruchomości lub ich części stanowiące mienie Gminy i jej jednostek organizacyjnych nie podlegające zwolnieniom, o których mowa w ustawie, z wyjątkiem nieruchomości lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub oddanych w posiadanie zależne podmiotom innym niż jednostki organizacyjne gminy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choszczna.

§ 6. Traci moc uchwała Nr III/13/2006 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 12 grudnia 2006r.
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 120, poz. 2474).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Marciniak Administrator BIP 21-12-2007 13:15:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Olszewski 21-12-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Marciniak Administrator BIP 21-12-2007 13:15:47