Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XIII/177/2007 w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów

 

UCHWAŁA Nr XIII/177/2007

Rady Miejskiej w Choszcznie

z dnia 27 listopada 2007 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, zasad ustalania, poboru
i terminu płatności oraz zwolnień z tej opłaty.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 177, poz. 1725; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2007r. Nr 48, poz, 327 i Nr 138 poz. 974), art. 18a ust. 1, art. 19 pkt 1 lit.f i art.19 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa wysokość stawek, zasady ustalania, poboru i terminy płatności oraz zwolnień z opłaty od posiadania psów.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

  1)  opłacie - rozumie się przez to opłatę od posiadania psów;

  2)  organie podatkowym - rozumie się przez to Burmistrza Choszczna;

  3)  ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.);

  4)  Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Miejski w Choszcznie;

  5)  osobie - rozumie się przez to osobę fizyczną;

  6)  sołtysie - rozumie się przez to osobę pełniącą funkcję sołtysa w danym sołectwie.

§ 3. 1. Ustala się wysokość stawki opłaty od osób posiadających psy na terenie Gminy
od jednego psa w wysokości:

  1)  od wysterylizowanego                                                                             10,00 zł rocznie;

  2)  posiadanego przez emeryta lub rencistę                                                   25,00 zł rocznie;

  3)  od pozostałych                                                                                         50,00 zł rocznie.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 fakt sterylizacji musi być potwierdzony przez lekarza weterynarii.

§ 4. Opłata płatna jest bez wezwania na rachunek budżetu Gminy lub w drodze inkasa, jednorazowo, w terminie do 15 września roku kalendarzowego.

§ 5. Osoby są obowiązane złożyć organowi podatkowemu informacje w formie pisemnej o powstaniu lub wygaśnięciu obowiązku opłaty, w terminie 14 dni od dnia nabycia lub wyzbycia się psa.

§ 6. 1. Obowiązek opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba weszła w posiadanie psa.

2. Obowiązek opłaty wygasa z upływem miesiąca, w którym podatnik wyzbył się psa.

3. Jeżeli obowiązek opłaty powstał lub wygasł w ciągu roku, opłatę za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek opłaty.

4. Jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po terminie płatności opłaty, o którym mowa w § 4, terminem płatności opłaty ustalonym na zasadach określonych w ust. 3 jest 15 dzień miesiąca następującego po miesiącu nabycia psa.

§ 7. Opłaty nie pobiera się od osób w wieku powyżej 65 lat – od jednego psa.

§ 8. 1. Opłatę, o której mowa w § 2 na terenie wiejskim pobiera się w drodze inkasa przez sołtysów.

2. Wynagrodzenie osób, o których mowa w ust. 1, ustala się w wysokości 20% pobranej opłaty.

§ 9. 1. Dowodem uiszczenia opłaty jest pokwitowanie wydane przez sołtysa.

2. Sołtys przy pobieraniu opłaty zobowiązany jest do wydania osobie zobowiązanej imiennego pokwitowania z bieżącą datą na blankietach ostemplowanych przez Urząd.

§ 10. Traci moc uchwała Nr III/14/2006 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek, zasad ustalania, poboru i terminów płatności oraz zwolnień od podatku od posiadania psów (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 120, poz. 2475).

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choszczna.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Marciniak Administrator BIP 21-12-2007 13:11:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Marciniak Administrator BIP 21-12-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Marciniak Administrator BIP 21-12-2007 13:11:45