Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół nr V/2007 z 25 stycznia 2007r.

Protokół nr V/2007
z przebiegu V sesji Rady Miejskiej w Choszcznie
z dnia 25 stycznia 2007r.
odbytej w sali baletowej Choszczeńskiego Domu Kultury.W sesji uczestniczyło 21 radnych.

Porządek sesji:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
    - druk w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Choszczno,
    - druk w sprawie zatwierdzenia p. Z. Stróżyńskiego na przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów,
    - druk w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
    - druk w sprawie uchwalenia planu pracy Rady i stałych Komisji na rok 2007,
    - druk nr 46 w sprawie ustalenia regulaminu targowiska przy ul. Stargardzkiej w Choszcznie,
    - druk nr 47 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 d w budynku nr 10 przy ul. Wł. Jagiełły w Choszcznie oraz związanego z tym lokalem udziału w częściach wspólnych budynku oraz oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie, na którym zlokalizowany jest budynek,
    - druk nr 48 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10a w budynku nr 10 przy ul. Wł. Jagiełły w Choszcznie oraz związanego z tym lokalem udziału w częściach wspólnych budynku oraz oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie, na którym zlokalizowany jest budynek,
    - druk nr 49 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 d w budynku nr 10 przy ul.Wł. Jagiełły w Choszcznie oraz związanego z tym lokalem udziału w częściach wspólnych budynku oraz na oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie, na którym zlokalizowany jest budynek,
    - druk nr 50 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 d w budynku nr 10 przy ul. Wł. Jagiełły w Choszcznie oraz związanego z tym lokalem udziału w częściach wspólnych budynku oraz na oddanie w użytkowanie wieczyste
udziału w gruncie, na którym zlokalizowany jest budynek,
    - druk nr 51 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 e w budynku nr 10 przy ul. Wł. Jagiełły w Choszcznie oraz związanego z tym lokalem udziału w częściach wspólnych budynku oraz na oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie, na którym zlokalizowany jest budynek,
    - druk nr 52 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 b w budynku nr 10 przy ul. Wł. Jagiełły w Choszcznie oraz związanego z tym lokalem udziału w częściach wspólnych budynku oraz na oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie, na którym zlokalizowany jest budynek,
    - druk nr 53 zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piaseczniku,
    - druk nr 54 zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Choszczno,
    - druk nr 55 w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Choszczno,
    - druk nr 56 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2007,
    - druk w sprawie ustalenia wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej,
    - druk w sprawie ustalenia wysokości diet dla Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej,
    - druk w sprawie ustalenia zasad i wysokości diety dla przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej.
4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami Rady i wykonania uchwał Rady.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zakończenie sesji.

Przebieg sesji:
p. Bogusław Szymański Przewodniczący Rady Miejskiej w Choszcznie o godzinie 10.oo otworzył obrady V sesji Rady Miejskiej Choszczna.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach bierze udział 21 radnych, co upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.
Następnie przywitał: radnych, p. Burmistrza, zaproszonych gości, sołtysów szczególnie wybranych w nowych wyborach w Zamęcinie, Sławęcinie, Korytowie i Radaczewie, przewodniczących zarządów osiedli , mieszkańców Gminy , przedstawicieli mediów i prasy. Na sekretarza obrad wyznaczył radną panią T.Kasior.
p. Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek sesji radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o miejscu i czasie sesji. Jednak radni zgłaszali propozycje do porządku obrad: p. Burmistrz zgłosił dodatkowy projekt uchwały na druku 57 w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie umowy przez Burmistrza z ENEA Gorzów obejmującą świadczenie usług przez okres 7 lat, radny p. Stróżyński dwa projekty uchwał w sprawie upoważnienia dla radcy prawnego do reprezentowania Rady przed sądami administracyjnymi. Innych propozycji nie było. W głosowaniu : druk 57 radni przyjęli 21 głosami, druk 58,21 głosami, i druk 59 również 21 głosami.
Cały porządek wraz z naniesionymi poprawkami radni przyjęli 21 głosami „za”.
W tym miejscu p. Przewodniczący poinformował radnych o powstałym Klubie Radnych „Sojusz Demokracji Lokalnej”.
W punkcie drugim porządku sesji, zaproponował radnym przyjęcie protokołu z IV sesji bez odczytywania, ponieważ protokół był wyłożony w biurze Rady i nikt uwag do niego nie zgłosił. Radni bez odczytywania przyjęli protokół 21 głosami „za”.
W punkcie trzecim porządku obrad przystąpiono do rozpatrywania projektów uchwał:
- w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Choszczno: przedstawiał p. B.Bil przewodniczący komisji statutowej. p. Bil podał, że komisja pracowała na jednym posiedzeniu. Praca polegała na ujednoliceniu zapisów statutowych, likwidacji wątpliwości interpretacyjnych i oczywistych omyłek . Nadto nad owym dokumentem pracowały wszystkie komisje Rady. Wypracowane wnioski i opinie zostały uwzględnione w dokumencie. Istotne zmiany i autopoprawki dotyczyły zapisu w § 4 herbu, flagi i hejnału ( tak jak było to zapisane w statucie z roku 2001).
Kolejna zmiana zgłoszona przez radnych to zapis w § 14 „ dwu wiceprzewodniczących rady”, w § 15 omyłkowo opuszczona została Komisja Budżetu i Finansów, którą należy zapisać w pkt.2), dokonano precyzyjnego zapisu § 28 z dopisaniem ust.4 „ radny może być przewodniczącym tylko jednej komisji stałej”, i punkt 4 stanie się punktem 5, w § 34 dopisać należy pkt.9 z poprzedniego statutu, kolejna autopoprawka wykreślająca słowo „imienne”
i tak punkt 11 stanie się punktem 10, w § 61 ust.1 wykreślić należy słowo „imienne”,
A w ust 4 zmienić słowo imienne na tajne, w § 62 „procedura głosowania” poprawiono jedynie nieprawidłowy zapis dotychczasowy, w § 102 wpisano uchylane poprzednie uchwały.
W dyskusji nad statutem radni zabierali głos:
- pani Kasior podnosiła sprawę regulacji głosowania radnych, a mianowicie radnych, którzy będą obecni na sali i nie będą czynnie głosować. Wyjaśnił radca prawny p. Sołtyszewski, że tacy radni po prostu nie głosują i uregulowań w statucie nie zapisuje się. Pani Kasior następnie podała, że sposób głosowania tajnego jest dość skomplikowany na podstawie § 62 ust.2 statutu i przytoczyła sprawę wyboru ławników do sądu pytając czy nie lepszy byłby sposób zapisu w statucie że „Rada każdorazowo przed tajnym głosowaniem zatwierdzałaby regulamin głosowania”.
Wyjaśnił p. Sołtyszewski, że głosowanie tajne musi wynikać z zapisu statutowego.
Kolejny temat zgłoszony przez panią Kasior dotyczył trybu działania Komisji Rewizyjnej, a konkretnie zapisu „ przeprowadzania kontroli niezapowiedzianych”, taki zapis jest potrzebny, i jak wskazuje dotychczasowa praktyka Komisja nie nadużywała tego zapisu ( w ubiegłej kadencji tylko jeden raz skorzystano w przypadku sprzedaży działki pod Biedronkę k/Gimnazjum).
Następnie zgłosiła wniosek formalny do § 78 pkt.3 – „komisja ma również prawo przeprowadzać kontrole niezapowiedziane poza planem”.
Radny p. Bokun zgłosił wniosek formalny do zapisu w § 66 „ o inicjatywie uchwał … 100 mieszkańców Gminy… na zapis „ co najmniej 200 mieszkańców Gminy”. Podobny wniosek składał w Komisji Rolnictwa, uzasadniając daniem możliwości inicjatywy uchwałodawczej mieszkańcom.
Radny p. Nahorski pytał na której komisji zgłoszono wniosek o wykreślenie głosowania imiennego. Odpowiedział p. Bil, że taką opinię uzyskał od radcy prawnego, opierając się na art.14 ustawy o samorządzie gminnym , który stanowi że głosowania są jawne, jedynie ustawy określają, które głosowania mają być tajne. p. Nahorski dodał, że jego pytanie dotyczyło głosowania jawnego imiennego.
W § 59 ust.2 jest zapis że tajne głosowanie przeprowadza się zgodnie z zapisami w
odrębnych ustawach.
Wyjaśniał p. Sołtyszewski, że głosowanie imienne jest formą kwalifikowaną głosowania i bezpiecznie jest nie wprowadzać zapisu „głosowanie imienne”.
Wniosek formalny o zapis w § 59 ust.2 poprzez dodanie „ w ustawie i innym akcie prawnym o randze ustawowym”. W tym miejscu p. Nahorski zaproponował by ten zapis p. Bil wprowadził jako autopoprawkę bez potrzeby głosowania.
Kolejny wniosek zgłosił p. Nahorski do § 76 pkt.1, podając że Nadzór Wojewody uchylił tylko część zapisu, na co p. Bil odczytał rozstrzygnięcie nadzorcze.
Z nowelizacją tego paragrafu nie zgodził się p. Nahorski, pytając jak będzie można przeprowadzać kontrolę w zakresie dotacji gminnej np. dla Klubu Piast… i następnie złożył wniosek formalny o zapisanie w statucie” przeprowadzanie kontroli jednostek gminnych do zakresu otrzymywanej dotacji z budżetu Gminy”.
Pani Kasior do p. Bila zwróciła się o wskazanie zapisu w statucie nt możliwości kontrolowania przez komisję rewizyjną „dotacji z budżetu gminy”. Wyjaśnił pan Sołtyszewski, że ten problem regulują ustawy o wolontariacie, i wprowadzenie takiego zapisu jest sprzeczne, jak również nie celowy byłby dodatkowy proces kontrolny.
Pani Kasior do pana Sołtyszewskiego: w przypadku przekazywania środków w ramach dotacji dla klubów sportowych ,Rada nie będzie miała możliwości ich rozliczenia. Na co odpowiedział p. Sołtyszewski, że kontrolę taką przeprowadza Urząd, natomiast Komisja Rewizyjna może skontrolować resortowy wydział Urzędu.
Pani Kasior wyraziła zdumienie, bo chyba Rada łamała prawo robiąc takie kontrole…
Pan Ogonowski zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji nad statutem. p. Bil wyjaśnił, że kontrole niezapowiedziane można wpisać do planu pracy Komisji.
W tym miejscu p. Ogonowski wycofał wniosek o zakończenie dyskusji. Wyjaśnień dalszych udzielał p. Sołtyszewski. Dla pani Kasior, że niezapowiedziane kontrole to wykonywanie zadań szybko, z zaskoczenia, natomiast komisja kontroluje coś, co już zaistniało, czyli .. po…” Dodał p. Bil, że każdy radny ma prawo reagować na wszelkie nieprawidłowości o jakich poweźmie informację, nadto radni nie są nad.. policją… a Komisja Rewizyjna może działać w ramach ustawy gminnej, Komisja Rewizyjna winna wykonywać zadania zlecone przez Radę. Dalej odpowiadając dla p. Bokuna podał, że nie ma potrzeby zbierania podpisów przez mieszkańców pod projektem uchwały, bo może każdy mieszkaniec zgłosić się do radnego i grupa trzech radnych projekt uchwały zgłosić, natomiast wniosek p. Nahorskiego zostanie poddany pod głosowanie.
Pani Kasior zwróciła się do p. Bila, podając iż na wczorajszym posiedzeniu komisji informowała, że zapis o kontrolach niezapowiedzianych został umieszczony w statucie ubiegłej kadencji na żądanie osób szkolących członków komisji rewizyjnej. Komisja tylko raz skorzystała z tego zapisu, bo Rada ma obowiązek dbania o publiczne pieniądze, i to Rada ma szybko reagować, przytoczyła raz jeszcze sprawę działki k/ Gimnazjum, którą szybko nagłośniono, i również szybko mogli mieszkańcy reagować.
p. Burmistrz nawiązując do tematu owej działki podał, że dopiero się okaże czy miasto poniesie koszty, czy też nie poniesie, prawnicy jeszcze pracują nad tym tematem, jedynie temat został nagłośniony. P. Szymański dodał, że również każdy radny mógł ten temat nagłośnić.
p. Stróżyński zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji. P.Szczęsny zgłosił wniosek o nie zamykanie dyskusji, ale o wycofanie statutu z porządku sesji z uwagi na dużą ilość poprawek i przeniesienie tego tematu na kolejną sesję.
p. Przewodniczący Rady poinformował, że w czasie przyjmowania porządku sesji nikt takiego wniosku nie zgłosił, ale zgłoszony został wniosek o zamknięcie dyskusji.
Na co pani Kasior podała, że wniosek radnego Szczęsnego można by potraktować jako odesłanie do Komisji Statutowej, a radni na pewno będą się lepiej czuli.
- wniosek o zakończenie dyskusji radni podjęli 15 głosami „za” , 6 przeciwnymi.
Głosowano zgłoszone wnioski: - o zapis w § 78 ust.3 ( pani Kasior) – wniosek odrzucono – 6 głosów „za”, 15 przeciwnych, o zapis w § 66 ( pana Bokuna) – wniosek odrzucony – 3 „za”, 16 przeciwnych i 2 wstrzymujące, - wniosek (p. Nahorskiego) o § 47 pkt.10 pozostawić głosowanie imienne – 6 głosów „za”, 15 przeciwnych – wniosek odrzucony, i wniosek do § 76 „ oraz podmiotów gminnych w zakresie udzielonej dotacji” – 6 „za”, 15 przeciwnych – wniosek odrzucono. Innych poprawek i wniosków do statutu nie zgłoszono.
- Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Choszczno wraz z poprawkami i autopoprawkami została podjęta 16 głosami „za”, 3 przeciwnymi i 2 wstrzymującymi. Nr uchwały V/56/2007. Obecnych na sali było 21 radnych.
W obradach trwała przerwa od godz. 11.14 do 11.50.
Po wznowieniu obrad:
- projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej, podał p. Przewodniczący , że skład może liczyć do 7 radnych i poprosił przedstawicieli Klubów Radnych o zgłaszanie kandydatów: pani I.Chruściel z Klubu Centrum Samorządowe Odrodzenie zgłosiła p. Irenę Krzyżaniak, Aleksandrę Rytwińską, Beatę Miterę, Alinę Szymańską i Sylwestra Stefańskiego. Pan Nahorski w imieniu Klubu Forum zgłosił panią T. Kasior, pan P.Jarzyna w imieniu Klubu Lewica Demokracji Lokalnej zgłosił swoją kandydaturę i p. Szczęsnego.
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Skład Komisji winien być 7 osobowy, zgłoszono 8 kandydatów.
W głosowaniu jawnym kandydaci otrzymywali następującą ilość głosów:
- p. Irena Krzyżaniak – otrzymała 20 głosów „za”, 1 wstrzymujący,
- p. Beata Mitera – 20 głosów „za”, 1 wstrzymujący,
- p. Aleksandra Rytwińska – 21 głosów „za”,
- p. Sylwester Stefański – 21 głosów „za”,
- p. Alina Szymańska – 18 głosów „za”, 3 przeciwne,
- p. Teresa Kasior – 21 głosów „za”,
- p. Remigiusz Szczęsny – 5 głosów „za”, 8 przeciwnych i 7 wstrzymujących,
- p. Piotr Jarzyna – 21 głosów „za.
p. Przewodniczący stwierdził, że w skład Komisji Rewizyjnej weszli: p. Krzyżaniak, Mitera, Rytwińska, Szymańska, Stefański, Kasior i Jarzyna. Nr uchwały V/57/2007. Quorum – 21 radnych.
- projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru p. Zbigniewa Stróżyńskiego na przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, radni podjęli bez dyskusji – 19 głosami „za”, 1 przeciwnym i 1 wstrzymującym. Nr uchwały V/58/2007.
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej i stałych Komisji Rady na rok 2007 – p. Przewodniczący odczytał projekt planu pracy Rady, natomiast plany pracy poszczególne komisje wypracowały na swoich komisjach , które będą załącznikami do planu Rady. Do planu pracy Rady zgłosił p. Przewodniczący dodatkowy punkt „ szkolenie radnych”, a p. Nahorski do III kwartału bezpieczeństwo w Gminie Choszczno”. Innych propozycji ani tez uwag nikt nie zgłosił. Uchwała w sprawie planu pracy Rady i stałych komisji Rady została podjęta wraz z poprawką 21 głosami „za”. nr uchwały V/59/2007. Quorum – 21 radnych.
- projekt uchwały na druku 46 w sprawie ustalenia regulaminu targowiska przy ul. Stargardzkiej w Choszcznie przedstawił p. Burmistrz, zgłosił autopoprawkę o wykreślenie pkt. 10. Regulamin targowiska jest znowelizowany . Żadna Komisja uwag nie wniosła.
Uchwałę wraz z autopoprawką radni podjęli 21 głosami „za”. nr uchwały V/60/2007. Quorum – 21 radnych.
- projekty uchwał na drukach od 47 do 52 dotyczą sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku nr 10 przy ul. Wł. Jagiełły. Żadna komisja uwag do projektów nie wniosła.
- uchwała na druku 47 – lokal nr 4d – została podjęta 21 głosami „za”, nr uchwały V/61/2007,
-uchwała na druku 48 – lokal nr 10a – została podjęta 21 głosami „za”. nr uchwały V/62/2007,
- uchwała na druku 49 – lokal nr 6d – została podjęta 21 głosami „za”. nr uchwały V/63/2007,
- uchwała na druku 50 – lokal 8d – została podjęta 21 głosami „za”, nr uchwały V/64/2007,
- uchwała na druku 51 – lokal 4e – została podjęta 21 głosami „za” nr uchwały V/65/2007,
- uchwała na druku 52 – lokal 4b – została podjęta 21 głosami „za”, nr uchwały V/66/2007.
- projekt uchwały na druku 53 zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piaseczniku przedstawił p. Burmistrz: podstawą modyfikacji przepisów statutowych jest zmiana ustawy, polegająca na zmniejszeniu w 2007r wartości procentowej maksymalnego dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej ze środków PFRON do 95%. Zmiana spowodowała konieczność współfinansowania ich z budżetu gminy i innych źródeł. Radni dyskusji nie podjęli. Uchwała została podjęta 21 głosami „za”. nr uchwały V/67/2007. Quorum – 21 radnych.
- projekt uchwały na druku 54 zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Choszczno przedstawił p. Burmistrz: zmiana polega na wprowadzeniu zapisu do § 9 ust.2 a „ nie mniej niż” co pozwoli na podzielenie skromnych środków finansowych w bardziej racjonalny sposób z korzyścią dla najuboższych rodzin. Żadna komisja uwag nie wniosła do projektu uchwały, na sesji nikt dyskusji nie podjął. Uchwała została podjęta 21 głosami „za”, nr uchwały V/68/2007.
- projekt uchwały na druku 55 w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Choszczno przedstawił p. Burmistrz: przedszkola prowadzone przez gminę zapewniają bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Proponowane dodatkowe zasady ustalania odpłatności za korzystanie z przedszkola odpowiadają zakresowi świadczonej przez placówki usługi ponad podstawy programowe. Przewidziane są również działania osłonowe dla rodzin o niskich dochodach. Żadna Komisja uwag do projektu nie zgłosiła
p. Burmistrz do § 1 pkt. 2 zgłosił autopoprawkę poprzez dopisanie słowa „miesięcznie”.
Dyskusji radni nie podjęli. Uchwała została podjęta 21 głosami „
za” nr uchwały V/69/2007. Quorum – 21 radnych.
- projekt uchwały na druku 56 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2007 przedstawiła pani Sekretarz M.Sieńko podając, że zgodnie z nowelizacją ustawy Karta Nauczyciela organ prowadzący ustala corocznie regulamin wynagradzania, powyższy dokument został skonsultowany ze związkami zawodowymi, Żadna Komisja uwag nie wniosła. ( przewodnicząca komisji Oświaty swój wniosek wycofała). Innych wniosków radni do projektu nie zgłosili. Uchwałę radni podjęli 21 głosami „za”, nr uchwały V/70/2007. Quorum – 21 radnych.
- projekt uchwały na druku 57 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy przez Burmistrza Choszczna z ENEA SA Oddział w Gorzowie Wlkp. Obejmującej świadczenie usług przez okres 7 lat przedstawiła p. M.Sieńko. W związku z drogim utrzymaniem urządzeń oświetlenia drogowego spoczywającego na gminie ENEA zaproponowała realizację zadania
Przy wykorzystaniu środków własnych i we własnym zakresie możliwością spłaty za świadczenie usług konserwacji i poprawy jakości oraz efektywności oświetlenia w okresie 72 miesięcy. Żadna Komisja uwag nie wniosła do projektu. Na sesji nikt dyskusji nie podjął. Radni uchwałę podjęli 21 głosami „za”. nr uchwały V/71/2007. Quorum – 21 radnych.
- projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu przedstawił p. Stróżyński. Zrelacjonował sprawę obniżenia wynagrodzenia poprzedniego burmistrza, i wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie oddalającego uchwałę Rady i potrzebę dalszego reprezentowania Rady poprzez udzielenie pełnomocnictwa radcy prawnemu. Radni uchwałę podjęli 21 głosami „za”. nr uchwały V/72/2007.
- kolejny projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu w sprawie toczącej się tzw ”złotej karty” wyjaśnił p. Sołtyszewski, iż w tym przypadku stroną poszkodowaną jest Gmina i pełnomocnictwa może udzielać p. Burmistrz.p. Nahorski podawał, że prokuratura ustanowiła jako stronę Radę Miejską i podjęcie uchwały uważa za zasadne . p. Bil podał, że upoważnienie będzie, ale ze strony Burmistrza Choszczna .Pani Kasior zawnioskowała o przegłosowanie tego projektu uchwały. p. Bil podał, że dla formalności będzie głosowany projekt. Za podjęciem uchwały głosowało 2 radnych, 19 było przeciwnych.
Kolejne 3 projekty uchwał wniesione przez Klub Forum to:- projekt w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Miejskiej przedstawił p. Bokun – projekt jest próbą porządkowania finansów gminy poprzez oszczędności w wydatkach na Radę Miejską oraz ze względu na wielkość gminy proponowana jest stawka mniejsza od dotychczasowej tj. 75% maksymalnej wysokości , co stanowiłoby kwotę 1460 zł, a obecna kwota wynosi 1940 zł. Radni dyskusji nie podjęli. Za projektem uchwały glosowało 5 radnych, 15 było przeciwnych, 1 wstrzymał się. Uchwała została odrzucona.
- projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety dla Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej przedstawił p. Bokun – dotychczasowa kwota wynosi 1220 zł a proponowana ok.880 zł. Radni dyskusji również nie podjęli. Za podjęciem uchwały glosowało 6 radnych, 13 było przeciwnych i 2 wstrzymało się. Projekt został odrzucony.
- projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diety dla przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej przedstawił p. Bokun : obecna kwota wynosi 290 zł, a proponowana
Tylko 233 zł. Radni dyskusji nie podjęli. Za podjęciem uchwały głosowało 6 radnych, 14 było przeciwnych, 1 wstrzymał się. Projekt uchwały został odrzucony.
Ad.4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami i wykonania uchwał Rady Miejskiej przedstawiła p. M. Sieńko Sekretarz Miejski: „ p. Burmistrz w okresie międzysesyjnym wydał
Zarządzeń, które znajdują się na stronach BIPu i w Biurze Rady Miejskiej.
Pytań do sprawozdania nikt nie zgłosił.
Ad.5. Interpelacje i zapytania radnych:
1) p. Puczyńska zgłosiła interpelację w sprawie bezpieczeństwa obywateli, a szczególnie dzieci i młodzieży szkolnej na przejściach przy Piastowskiej, przy skrzyżowaniu ze Szkołą Nr 1, we wskazanych miejscach często dochodzi do wypadków i głównie są poszkodowane dzieci.
2) P. Szczęsny złożył oświadczenie ( przekazał pismo na ręce Przewodniczącego Rady), że nigdy nie zwracał się do Komisarza Wyborczego w sprawie radnego Bila…
3) Kolejny temat jaki podniósł dotyczył zaproszenia na spotkanie pracowników CHTBSu gdzie wręczono mu pismo tymczasowej Rady Zakładowej Solidarność z prośbą o odczytanie treści na sesji i to uczynił ( zaznaczył iż nikogo nie zna, nie wchodzi w niczyje kompetencje).
p. Przewodniczący Rady potwierdził, że pismo przedstawionej treści wpłynęło do Rady Miejskiej, lecz to jest sprawa pracowników CHTBS, być może pana Burmistrza i Rady Nadzorczej, Rada Miejska ma ważniejsze sprawy do zrealizowania na sesjach.
Ad.6. Wolne wnioski i informacje.
W tym punkcie nie było dyskutantów.
Ad.7. Wobec wyczerpania porządku dziennego, p. Przewodniczący Rady Miejskiej zakończył obrady V sesji Rady Miejskiej w Choszcznie, dziękując wszystkim za udział.
Sesję zakończono o godzinie 13.oo
Przebieg sesji został nagrany na taśmie magnetofonowej.
Protokołowała D.Bobik

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 06-04-2007 11:24:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-04-2007
Ostatnia aktualizacja: 06-04-2007 11:25:37