Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół nr IV/2006 z 28 grudnia 2006r.

Protokół nr IV/2006

z przebiegu obrad IV sesji Rady Miejskiej w Choszcznie

z  dnia 28 grudnia 2006 odbytej w sali baletowej

Choszczeńskiego Domu Kultury.

 

 

W sesji uczestniczyło  21 radnych. 

 

Porządek sesji:

  1. Otwarcie obrad sesji Rady Miejskiej.
  2. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał na drukach:

   - druk w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej,

   - druk w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej,

   - druki w sprawie zatwierdzenia wyborów przewodniczących stałych Komisji Rady,

   - druk nr 30 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

    - druk nr 31 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

   - druk nr 32 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

   - druk nr 33 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

   - druk nr 34 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

   - druk nr 35 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

    - druk nr 36 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

    - druk nr 37 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

    - druk nr 38 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

    - druk nr 40 w sprawie zmiany uchwały dot. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno w obrębie miejscowości Smoleń i Raduń,

    - druk nr 39 w sprawie rozwiązania straży miejskiej,

    - druk nr 41 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 15b w budynku nr 6 przy ul.Władysława Jagiełły w Choszcznie oraz związanego z tym lokalem udziału w częściach wspólnych budynku oraz na oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie, na którym zlokalizowany jest budynek,

   - druk nr 42 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich oraz Przewodniczących i zarządów osiedli,

   -  druk nr 43 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki komunalnej pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Choszcznie oraz w sprawie powierzenia tej spółce zadań z zakresu użyteczności publicznej,

   - druk nr 44 w sprawie zmian budżetu na rok 2006,

4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami Rady Miejskiej.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Wolne wnioski i informacje.

7. Zakończenie sesji.

 

Przebieg obrad:

O godzinie 10.oo p. Bogusław Szymański Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył obrady IV sesji Rady Miejskiej w Choszcznie. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach bierze udział 19 radnych (2 radnych w dalszej części sesji  złożyło ślubowanie), co upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie przywitał radnych, pana Burmistrza, zaproszonych gości, sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli, mieszkańców Gminy, przedstawicieli mediów i prasy.

Na sekretarza obrad wyznaczył radnego p. M.Jędrowskiego.

Przedstawił radnym informację o powstaniu klubów radnych: Forum Samorządowe i Centrum Samorządowe Odrodzenie wraz ze składami osobowymi tych klubów.

Podał następnie, że porządek sesji radni otrzymali w zawiadomieniu o terminie i miejscu sesji.

Do porządku sesji radni zgłaszali propozycje: radny p. Stróżyński zgłosił dodatkowe projekty uchwał: w sprawie uzupełnienia  składów osobowych Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, oraz Budżetu i Finansów. Uzasadniając włączeniem nowych radnych do pracy w komisjach. radny p. Bil zgłosił w imieniu Klubu Radnych Centrum Samorządowe Odrodzenie projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie wysokości diet dla zastępców przewodniczących stałych komisji Rady, i projekt uchwały w sprawie odwołania p. R.Szczęsnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej uzasadniając  obydwa projekty obniżeniem kosztów  Rady.

Radny p. Nahorski upomniał się o ślubowanie nowych radnych i nawiązując do propozycji p. Bila o odwołaniu Wiceprzewodniczącego zgłosił  projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Gminy Choszczno (pozostawienie tylko 2 wiceprzewodniczących ).p. Burmistrz zgłosił dodatkowy projekt na druku 45.p. Przewodniczący zaproponował przesunięcie punktu sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami poszerzony o wystąpienie p. Burmistrza  w punkcie  4 porządku sesji.

p. Przewodniczący Szymański poinformował radnych że wg sugestii radcy prawnego będą wpierw głosowane zmiany do porządku sesji wraz z wyraźnym zapisem ‘ślubowanie radnych”.,

Innych poprawek nie było. W głosowaniu jawnym radni poprawki podejmowali: o zapisanie pkt 2 ślubowanie radnych –  19 głosami „za”, wprowadzenie druku 45 – 19 głosów „za”, zapisanie w pkt.5 porządku sesji uzupełnienie składów osobowych Komisji Oświaty – 18 głosów „za”1 wstrzymujący,  uzupełnienie składu Komisji Wsi podjęto 19 głosami, uzupełnienie komisji Budżetu podjęto 19 głosami „za”.  projekt uchwały uchylający uchwałę o wysokości diet zastępców przewodniczących stałych komisji podjęto  19 głosami „za”, o powołanie składu osobowego doraźnej komisji statutowej podjęto 14 głosami „za”, 5 wstrzymującymi, projekt p.Nahorskiego (wyjaśniono, że chodzi o 1 punkt w statucie mimo, że tytuł zawiera zapis zmiany w statucie) „za” głosowało 3 radnych, 14 było przeciwnych i 2 wstrzymało się.  pkt.6 porządku  - odwołanie p.R.Szczęsnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej głosowało 16 radnych „za”, 2 było przeciwnych, 1 radny w ogóle nie głosował. Za przesunięciem pkt. „sprawozdanie Burmistrza” głosowało 19 radnych.

Cały porządek sesji wraz z naniesionymi poprawkami radni przyjęli 19 głosami „za”.

Ad.2. p. Szymański Przewodniczący Rady poinformował nowych radnych o sposobie składania ślubowania -po odczytaniu  roty: radni kolejno  wypowiadali słowo „ślubuję” pani Ilona Kozubska dodając „tak mi dopomóż Bóg” p. Piotr Jarzyna słowo „ślubuję”. W tym miejscu p. Przewodniczący  przedstawił uchwałę w sprawie zmiany w składzie  Rady Miejskiej wstępującej pani Ilony Kozubskiej – nr uchwały IV/28/2006 i uchwałę w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej wstępującego p.Piotra Jarzynę nr uchwały IV/29/2006, stwierdzając, że skład osobowy Rady Miejskiej w Choszcznie wynosi 21 radnych.

Ad.3. Realizując kolejny punkt porządku sesji zaproponował radnym przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji  bez odczytywania, ponieważ protokół był wyłożony w biurze Rady, nikt uwag do niego nie zgłosił. Radni bez odczytywania protokół przyjęli  19 głosami.

W kolejnym punkcie porządku  (4) pani Sekretarz  Magdalena Sieńko przedstawiła sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami:” p. Burmistrz w okresie 2 – 28 grudnia br wydał 51 zarządzeń….wszystkie zarządzenia znajdują się w Biurze Rady i na stronach BIP.

Następnie p. Burmistrz poinformował o sytuacji Gminy, jaką przejął od 2 grudnia 2006:

„ w pierwszych dniach swego urzędowania zmienił rady nadzorcze w spółce PGK…

(wystąpienie p. Burmistrza stanowi załącznik do protokołu)

W pkt.4 rozpatrzenie projektów uchwał:

- projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych przedstawił p. Przewodniczący Rady prosząc o zgłaszanie kandydatów. Radny p. Żółkiewicz w imieniu Klubu Radnych Centrum Samorządowe Odrodzenie zgłosił p. Ilonę Kozubską, która wyraziła zgodę. Innych propozycji nie było. Uchwała została podjęta 21 glosami „za”. nr uchwały IV/30/2006. Obecnych  było 21 radnych.

- projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – radny p. Szczęsny zgłosił p.Piotra Jarzynę, który wyraził zgodę, innych zgłoszeń nie było. Uchwałę podjęto 21 głosami „za”. nr uchwały IV/31/2006. Obecnych było 21 radnych.

- projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów:  p. Szczęsny zgłosił  swoją osobę (oraz do przyszłej Komisji Rewizyjnej) uzasadniając, że budżetem zajmuje się na co dzień. P. Żółkiewicz zgłosił w imieniu Klubu p. Ilonę Kozubską i p. Z.Stróżyńskiego którzy wyrazili zgodę. Innych zgłoszeń nie było. Uchwała została podjęta 21 głosami „za”. nr uchwały IV/32/2006. Obecnych  było 21 radnych.

- projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru p. Sylwestra Stefańskiego na przewodniczącego Komisji Aktywizacji Gospodarczej, Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej. Bez dyskusji radni podjęli uchwałę  21 głosami. Nr uchwały IV/33/2006. obecnych 21 radnych,

- projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru p.Bogusława Znaczko na przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Bezpieczeństwa Publicznego - radni bez dyskusji podjęli uchwałę 21 głosami . nr uchwały IV/34/2006. obecnych 21 radnych.

- projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru p. Krzysztofa Ogonowskiego na przewodniczącego Komisji Wsi Rolnictwa i Ochrony Środowiska radni bez dyskusji uchwałę podjęli 21 głosami. Nr uchwały IV/35/2006. obecnych było 21 radnych,

- projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru p. Wandy Puczyńskiej na przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych radni podjęli 21 głosami. Nr uchwały IV/36/2006. na sali obecnych było 21 radnych.

- projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego doraźnej Komisji Statutowej :

Do składu tej Komisji radna p. Rytwińska w imieniu Klubu Centrum Samorządowe Odrodzenie zgłosiła radnych p. B.Bila, B.Szymańskiego, p.I.Krzyżaniak, p. A.Szymańską i p. K.Ogonowskiego Pani Kasior w imieniu Klubu Forum zgłosiła p. Nahorskiego, uzasadniając pracą p. Nahorskiego przy opracowaniu statutu poprzedniej kadencji ( był przewodniczącym komisji). P. Szczęsny w imieniu swojego klubu zgłosił p. P.Jarzynę. Radny Stróżyński zgłosił wniosek formalny o zamknięcie listy kandydatów, a p. Nahorski wniosek o nie zamykanie listy kandydatów.

Przewodniczący Rady podał pod glosowanie wniosek p. Nahorskiego, który upadł, 6 radnych glosowało „za”, 15 było przeciwnych.

Następnie p. Przewodniczący kolejno pytał radnych czy wyrażają zgodę na pracę w komisji statutowej – wszyscy odpowiedzieli „tak”. Kolejny paragraf projektu uchwały  to termin, który radni ustalili- „ zmiany w statucie do 25 stycznia 2007”. innych propozycji nie było. P. Nahorski pytał o koszty doraźnej komisji statutowej. Odpowiedział p. Bil w imieniu wnioskodawców,  że rzeczywiście należy zważać na koszty utrzymania, między innymi  na ilość Wiceprzewodniczących Rady. Dalej podnosił, że zmiany w statucie będą niewielkie, ale potrzebne są dla lepszego funkcjonowania Gminy, a komisja może pracować również społecznie. Z kolei p. Nahorski podnosił, że do dziś radnym nie została wypłacona dieta za drugą sesję, dziś zgłoszona jest propozycja odwołania jednego wiceprzewodniczącego, ale i tak koszty utrzymania Rady będą.

Radna p. Kasior podała, że chciała by się dowiedzieć konkretnie od wnioskodawców jakie zmiany mają być w statucie, bo by zmniejszyć liczbę wiceprzewodniczących Klub Forum chciało wprowadzić taką zmianę projektem uchwały (zgłoszoną  do porządku sesji).

Radny p. Szczęsny podnosił, że w celu doraźnym nie należy majstrować statutem i w realizacji następnego punktu obrad prosi o udzielenie Mu głosu na samym początku, bo jeszcze nie chciałby mówić o szczegółach.

Wyjaśniając p. Bil podał, że  na klubach radnych  podejmowane są ustalenia, dyskusje i decyzje, tak by na sesjach zapadały już wypracowane decyzje, a do pani Kasior skierował słowa „ w poprzedniej kadencji mogliście  radni ustalić tylko dwu wiceprzewodniczących Rady, więc dziś prosi o  możliwość popracowania komisji statutowej by  na następnej sesji przedstawić radnym wypracowane projekty.

Ad vocem p. Nahorski do p. Bila: „to Klub Forum poprzedniej kadencji złożył wniosek o dwu wiceprzewodniczących Rady, ale nikt go nie poparł. Następnie pani Kasior do repliki pana Bila: „ p. Bil próbuje ograniczyć głos radnym... p. Bil na posiedzeniu komisji Budżetu ten sam problem  podnosił, na co odpowiadała pani Kasior, że w poprzedniej kadencji Klub Forum projekt uchwały zgłosił 7.01.2003r, w czasie opracowywania projektu statutu, lecz ten projekt uchwały też nie został uwzględniony. Następnie pani Kasior zwróciła się do radnych z apelem o nie powoływanie na dzisiejszej sesji komisji statutowej, bo zdarzają się sytuacje kiedy trzeba jakiś punkt dodać lub ująć i np. w roku ubiegłym Rada uchwałą wprowadziła zapis punktu 7 statutu, dalej pani Kasior zgłosiła w imieniu Klubu Forum zobowiązanie opracowania wszelkich zmian w statucie w terminie do 25.01.2007r.

Został zgłoszony wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. Wniosek został podjęty 20 głosami”za”,1wstrzymującym.

Wobec  braku dalszej dyskusji projekt uchwały został podany pod głosowanie: 15 radnych glosowało za podjęciem uchwały, 4 było przeciwnych i 2 wstrzymało się.

Nr uchwały IV/37/2006. Obecnych  było 21 radnych.

- projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/218/2000 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 sierpnia 2000r w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diety dla zastępców przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej za udział w posiedzeniu komisji przedstawił Wiceprzewodniczący Rady p. Bil, dodając, iż podjęcie tej uchwały ma na celu obniżenie kosztów Rady. Radni dyskusji nie podjęli. Uchwała została podjęta 21 głosami „za’. nr uchwały IV/38/2006. Obecnych  było 21 radnych.

- Kolejne projekty uchwał przedstawiał p. Burmistrz Adamczyk:

Zgodnie z art.14 ust.5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dokonano analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta oraz gminy Choszczno.

Powodem przystąpienia do planu jest duża liczba wniosków mieszkańców oraz zapytań o miejscowe plany i zmiany w tym planie.

Do tej pory Urząd wydaje znaczną liczbę decyzji administracyjnych w zakresie warunków zabudowy oraz setki zaświadczeń o przeznaczeniu w planach zagospodarowania, którego brakuje. Rozwój niektórych miejscowości jaki następuje wymaga planowych działań, zapewnienia obsługi komunikacyjnej i możliwości inwestycyjno budowlanych.

Gmina posiada opracowane studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Istnieje również potrzeba objęcia miejscowym planem zagospodarowania najbardziej zagęszczonego obszaru gminy wraz z przyległymi terenami. Rozstrzygnięcie o przeznaczeniu poszczególnych terenów nastąpi w procedurze sporządzania planu zgodnie z przepisami. Dodał p. Burmistrz, że opracowanie planu pomoże uniknąć przypadków jakie w tej gminie były w poprzedniej kadencji ( umiejscowienie Lidla i Plusa w centrum miasta)., deklarując publicznie że nie będzie nieuzasadnionego przesuwania terminu wydawania decyzji o warunkach zabudowy . Odnośnie kosztów na opracowanie planu prawdopodobnie będą one dopiero w roku 2008.

Radny p. Nahorski stwierdził, że wierzy iż p. Burmistrz doprowadzi do tego by w centrum miasta nie powstawały super markety.

Dalej p. Burmistrz przedstawiał kolejno projekty uchwał:

- druk nr 30 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (H), plan obejmuje teren położony w Choszcznie obejmujący część południowo-zachodnią miasta oraz częściowo przyległe wioski Koplin, Rudniki, Gostyczyn. Radni dyskusji nie podejmowali. Uchwała została podjęta 21 głosami „za”. nr uchwały IV/39/2006.

- druk nr 31 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (G) przedstawił p. Burmistrz: plan obejmuje teren położony w Choszcznie część przyległą od południa do miasta, wokół jeziora Żeńsko, ograniczoną od zachodu torami kolejowymi. Dyskusji nikt nie podejmował. Radni w głosowaniu 21 głosami podjęli uchwałę. Nr uchwały IV/40/2006. Obecnych n 21 radnych.

- druk nr 32 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (F) p. Burmistrz podał, że plan obejmuje teren położony w Choszcznie obejmujący część obrzeży południowo wschodnich miasta i częściowo wieś Smoleń. Dyskusji radni nie podjęli. Uchwała 21 głosami „za” została podjęta. Nr uchwały IV/41/2006. Obecnych było 21 radnych.

- druk 33 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (€) przedstawił p. Burmistrz: plan obejmuje teren położony w Choszcznie obejmujący część południowo- wschodnią miasta. Dyskusji nikt nie podjął. Uchwała 21 głosami „za” została podjęta. Nr uchwały IV/42/2006. Obecnych było 21 radnych.

- druk 34 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (D) przedstawił p. Burmistrz:  Choszczno- D obejmuje obszar część wschodnia miasta i częściowo wieś Baczyn. Równie radni dyskusji nie podjęli. Uchwałę podjęto 21 glosami „za”. nr uchwały IV/43/2006. Obecnych było 21 radnych.

- druk 35 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (C) przedstawił p. Burmistrz: obszar Choszczno C obejmuje część północną, północno- wschodnią i częściowo wieś Kraczewice i wieś Roztocze. Dyskusji też nikt nie podjął. Uchwała została podjęta 21 głosami „za”. nr uchwały IV/44/2006. Obecnych było 21 radnych.

- druk 36 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (B) przedstawił p. Burmistrz: plan obejmuje teren położony w Choszcznie obejmujący część północno- zachodnią miasta. Do dyskusji nikt się nie zgłosił. Uchwała podjęło 21 radnych „za”. nr uchwały IV/45/2006. Obecnych na Sali było 21 radnych.

- druk 37 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (A) przedstawił p. Burmistrz: plan obejmuje teren położony w Choszcznie obejmujący centrum miasta. Radni dyskusji nie podjęli. Uchwała została podjęta 21 głosami „za”. nr uchwały IV/46/2006. Obecnych było 21 radnych.

- druk 38 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (I) przedstawił p. Burmistrz: plan obejmuje teren położony w Choszcznie obejmujący  część zachodnią miasta, częściowo wieś Koplin i Stawin Dyskusji nad projektem nie podjęto. Uchwałę radni podjęli 21 głosami . Nr uchwały IV/47/2006. Obecnych 21 radnych.

- druk 40 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno w obrębie miejscowości Smoleń i Raduń przedstawił p. Burmistrz: Dotychczasowy załącznik graficzny do uchwały nr XXIX/242/05 nieprecyzyjnie wskazywał granice zmiany planu w części zachodniej (symbol KL2) obejmujący drogę publiczną o klasie lokalnej obsługującą kompleks pola golfowego jak i tereny zespołu mieszkaniowego projektowanego na gruntach komunalnych, a droga przedmiotowa leży na gruntach gminy zasadne jest zmiana uchwały. Dyskusji nad projektem nikt nie podjął. Uchwałę radni podjęli 21 glosami . nr uchwały IV/48/2006. Obecnych było 21 radnych.

- druk 39 w sprawie rozwiązania straży miejskiej przedstawił p. Burmistrz:” zgodnie z art.4 ustawy i strażach gminnych rada miejska może rozwiązać straż miejska i rozwiązanie następuje w drodze uchwały po powiadomieniu właściwego Komendanta Wojewódzkiego Policji. W dniu 18 grudnia 2006r Burmistrz Choszczna takie powiadomienie o zamiarze rozwiązania straży przesłał Komendantowi Policji w Szczecinie. W Choszcznie od dłuższego czasu  temat straży miejskiej miał wiele różnych głosów i tych pozytywnych i  negatywnych. Rozważono sprawę bardziej efektywnego wydawania pieniędzy na bezpieczeństwo publiczne i po przeprowadzeniu rozmów z Komendantem Policji w Choszcznie można będzie zorganizować monitoring w mieście, ponieważ pieniądze  wydatkowane na straż nie były wymierne do efektów.

Radna p.Rytwińska pytała o los strażników. Wyjaśnił p. Burmistrz, że ma wiele pomysłów w tym temacie , na dziś zostało 4 strażników dla których są miejsca w Urzędzie Miejskim.

Dalszej dyskusji nikt nie podejmował. Uchwałę radni podjęli 20 głosami „za”, 1 wstrzymującym. Nr uchwały IV/49/2006. Obecnych było 21 radnych.

- druk 41 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 15b w budynku nr 6 przy ul. Wł. Jagiełły w Choszcznie oraz związanego z tym lokalem udziału w częściach wspólnych budynku na oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie, na którym zlokalizowany jest budynek przedstawił p. Burmistrz: „ nieruchomość wg operatu szacunkowego przekracza kwotę 100 tys zł i zgodnie z uchwałą XLI/322/2006 Rada musi wyrazić zgodę na jej zbycie. Dyskusji nikt nie podął. Uchwałę radni podjęli 21 głosami. Nr uchwały IV/50/2006. Obecnych było 21 radnych.

- druk 42 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich oraz przewodniczących i zarządów osiedli przedstawił p. Burmistrz: kadencja upływa w roku 2007 i w okresie  trzech miesięcy należy podjąć uchwałę. Uwag do projektu nikt nie wnosił. Radni podjęli uchwałę 21 głosami. Nr uchwały IV/51/2006. Obecnych było 21 radnych.

Na przegłosowany wniosek radnej Rytwińskiej ogłoszono przerwę w obradach która trwała od godz. 12.oo do 12.20.

Po wznowieniu obrad rozpatrywano kolejne projekty uchwał:

- druk 43 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki komunalnej pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Choszcznie oraz w sprawie powierzenia tej spółce zadań z zakresu użyteczności publicznej przedstawił p. Burmistrz: podjęcie przedmiotowej uchwały stwarza podstawy do powołania przedsiębiorstwa, które realizowałoby zadania gminy z zakresu gospodarki komunalnej i które posiadałoby gwarancje uzyskania zlecenia usług bez konieczności przeprowadzania przetargu. Funkcjonujące przedsiębiorstwo PGK, nie spełnia warunków, nadto przepisy prawa uniemożliwiają nabycie udziałów od pracowników- właścicieli pozostałych udziałów,  Gmina Choszczno posiada 49% udziałów w kapitale zakładowym. Dlatego istnieje pilna potrzeba zagwarantowania zachowania miejsc pracy dla pracowników PGK sp. z oo rekrutujących się z mieszkańców Choszczna, (a ewentualne rozpisanie procedury przetargowej i powierzenie wykonywania zadań podmiotowi zewnętrznemu  może doprowadzić do upadłości PGK sp. z oo oraz utraty miejsc pracy obecnych pracowników na rzecz tego podmiotu.).

Podkreślić należy, że Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z oo byłoby podmiotem komunalnym, co oznacza, że miałoby prawną możliwość bycia beneficjentem funduszy strukturalnych (np. na zakup nowego sprzętu i technologii). Dodał p. Burmistrz, że od maja 2006r nikt nie miał wpływu na to co działo się w tej spółce, a pracownicy fizyczni nie mieli żadnego sprzętu do wykonywania prac, był  tam brak jakiejkolwiek kontroli.. Wcześniej prasa donosiła o wyprowadzeniu 2 mln zł, obecnie sprawę bada Prokuratura Okręgowa w Szczecinie nadto w spółce były podejmowane absurdalne decyzje, ta firma nigdy nie miała gospodarza jak również nikt nad nią nie panował. Czas to zmienić, jak również zmienić jakość usług.  Wg opinii biegłego rewidenta w spółce doszło do naruszenia prawa i kolejna pomoc miasta to byłoby tylko wyrzucenie pieniędzy, w związku z tym wnosi o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały.

W dyskusji nad projektem radny p. Nahorski pytał o aneks z roku 2002 który miał m.in. zapis o umowie na czas określony i w związku z tym czy nie ma przeciwwskazań prawnych, przecież PGK swego majątku nie ma.

W 1992 roku kiedy spółka była powoływana zostały określone zadania, ale czy teraz powołując nową spółkę Rada nie wpływa  na upadek firmy obecnej?

Odpowiadał p. Burmistrz: Gmina posiada 49% udziałów i ma dodatkowe jeszcze dwa udziały, co daje 51%, więc będzie miał większość co pozwoli skutecznie zwołać walne zgromadzenie, a obecna spółka praktycznie już ….

p. Nahorski zgłosił swoje wątpliwości  czy długi spółki będzie pokrywać Gmina, przypuszczać należy , że zaległe faktury na pewno są.

p. Burmistrz odpowiedział, że chyba tak, obecna spółka nie jest już do uratowania ale tylko nowa spółka może zapewnić obsługę mieszkańców. Dla przypomnienia podał, że dużo wcześniej apelował o podjęcie działań uzdrawiających spółkę, lecz wszystko pozostało bez echa.

Pani Kasior podała, że chciałaby by Gmina miała własna spółkę, która będzie wykonywać zadania obsługujące mieszkańców. Powołanie nowej spółki i tu pytanie skierowała do prawnika, czy skutecznie została wypowiedziana umowa przez Gminę na korzystanie  z urządzeń wodociągowych, bo Rada dała termin do korzystania z tych urządzeń do 2013 roku. Czy dziś podejmując uchwałę o utworzeniu spółki  ze 100% udziałem Gminy nie stworzy się sytuacji „do  celowego  doprowadzenia   do upadłości spółki”w której Gmina ma 49% udziałów, czy Rada nie powinna podjąć uchwały najpierw o wycofaniu tych 49% udziałów (dziś miał być p. Skworcow  mogący udzielić wyjaśnień ). Obawia się podawała dalej pani Kasior, że za świadome podjęcie uchwały o utworzeniu nowej spółki naraża  Radę na konsekwencje prawne. Rada naraża się na pewną nielogiczność w postępowaniu ;, raz przekazuje urządzenia do roku 2013 PGKowi, a drugi raz sama chce pracować na tych urządzeniach tworząc nową spółkę.

p. Burmistrz wyjaśnił, że na posiedzeniu Komisji Budownictwa wyczerpująco wyjaśnił temat. (a radni nigdy jeszcze nie odpowiadali…)

Uchwała została podjęta 17 głosami „za”, 3 przeciwnymi i 1 wstrzymującym. Nr uchwały IV/52/2006. Na sali było 21 radnych.

Pani Kasior zgłosiła dla p. Przewodniczącego o zaprotokołowanie że  głosowała przeciwko tej uchwale, ponieważ nie otrzymała żadnego wyjaśnienia w sprawie czy głosując za tym projektem uchwały nie naraża spółki w której Gmina ma 49% udziałów na upadłość…

Pan Piotr  Nahorski zgłosił także o zaprotokołowanie Jego stanowiska z imienia i nazwiska, jak również kolejnego radnego z tego Klubu p. Henryka Bokuna, dotyczącego głosowania przeciwko tej uchwale.

Dalszej dyskusji nie było.

- druk 44 w sprawie zmian w budżecie na rok 2006 przedstawił p. Burmistrz: projekt zakłada zmiany po stronie prognozowanych dochodów  jak i planowanych kwot wydatków. Prognozowane dochody dotyczą zwiększenia prognozy z tytułu dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej ze środków PEFRON i zwiększa się plan wydatków również, poza tym zwiększa się planowane wydatki na obsługę długu, a pochodzić środki będą z korekty zadania utrzymania zieleni.

Nadto żadna Komisja Rady uwag do projektu nie wniosła. Dyskusji na sesji nie podjęto. Uchwała została podjęta 21 głosami. Nr uchwały IV/53/2006. Obecnych było 21 radnych.

- druk 45 w sprawie uchylenia uchwały nr III/13/2002 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 12 grudnia 2002r w sprawie ustalenia wysokości stawek, zasad poboru i terminu płatności oraz zwolnień od opłaty administracyjnej przedstawił p. Burmistrz: powstanie projektu jest związane z wejściem w życie z dniem 1.01.2007r zmiany ustawy o opłacie skarbowej. Radni dyskusji nie podjęli.. Uchwała została podjęta 21 głosami. Nr uchwały IV/54/2006. Obecnych było 21 radnych.

Ad.6. Odwołanie p. Remigiusza Szczęsnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w imieniu całego Klubu Centrum Samorządowe Odrodzenie zgłosił p. Bil:

Odwołanie związane jest z obniżeniem kosztów Rady i to prezydium Rady oszczędności rozpoczyna od siebie.

Następnie p. Szczęsny zabierając głos, nawiązał do swego wystąpienia nt ustalania poborów dla Burmistrza Choszczna, za co dziś przeprasza p. Burmistrza… i podawał dalej, że po owej sesji przeprowadzono z nim rozmowę proponując zrzeczenie się funkcji Wiceprzewodniczącego, ale idąc do pracy w Radzie Miejskiej uważał, że radni będą wypracowywać decyzje, nie zgodził się i nie zgadza na dyktowanie co kto ma robić, nie sądził iż tak to będzie wyglądało, dodał, że jeśli jego decyzja uzdrowi sytuację Rady przyjmie to ponieważ nosił się z zamiarem ustąpienia. (w tym momencie opuścił miejsce za stołem).

Do wypowiedzi ustosunkował się p. Bil stwierdzając, że przykro Mu, lecz demokracja ma pewne zasady. Przed sesją na klubie były uzgodnienia przy omawianiu projektów uchwał, tam były wypracowywane wspólne stanowiska i wówczas uwag nikt nie zgłaszał. Uważa, że nie należy właśnie oszczędzać na poborach burmistrza ze względu na ogrom pracy i stan zadłużenia jaki zastano. Podkreślił raz jeszcze że chodzi o zasady pracy w zespole, a demokracja wymaga dyscypliny, i przykro że p .przewodniczący tak to zrozumiał…

      -bo nawet dzisiaj Pan głosował inaczej.. każdy ma prawo, lecz jednak każdy musi znać  

      swoje miejsce..

Radny p. Jarzyna dla przypomnienia zobrazował początek poprzedniej kadencji Rady Miejskiej… i dziś po niespełna miesiącu pracy p. Szczęsnego proponuje się jego odwołanie. Zgodziłby się gdyby usłyszał inną argumentację, ale uważa że wyroki za szybko zapadają, a może komisja statutowa która ma pracować nad zmianami uzna że należy utrzymać 3 Wiceprzewodniczących i co wówczas?

p. Przewodniczący Rady podał, że komisja statutowa wypracuje stanowiska które Rada przyjmie lub nie.

Radny p. Nahorski podał, że miesiąc temu Klub Forum proponował wybór 2 wiceprzewodniczących Rady i zapytał ilu  radnych zgłosiło propozycje odwołania?

Klub Forum nie chciał wybierać trzeciego wiceprzewodniczącego, więc dziś też zachowa swoje zdanie.

 P. Przewodniczący Rady podał, że cały Klub zgłosił taką propozycję ( lista z podpisami stanowi załącznik do protokołu sesji).

Radny p. Ogonowski zgłosił wniosek o zakończenie dyskusji. Drugi wniosek zgłosił p. Szczęsny o nie zamykanie dyskusji i danie Mu głosu.

Wniosek p. Szczęsnego upadł w głosowaniu” za” było 4 radnych, a 15 przeciwnych.

Wniosek o zakończenie dyskusji podjęto 15 głosami, 3 przeciwnymi i 3 wstrzymującymi.

    W związku z powyższym p. Przewodniczący Rady poprosił o podawanie osób do komisji skrutacyjnej, ponieważ  będzie przeprowadzone głosowanie tajne nad odwołaniem wiceprzewodniczącego. I tak p. Nahorski zgłosił p. Kasior, pani Chruściel zgłosiła panią Szymańską i panią Miterę. Wniosek o zamknięcie listy kandydatów podjęto 19 głosami „za”, 2 wstrzymującymi.. Pani Kasior, Szymańska i Mitera wyraziły zgodę na pracę w komisji. Radni  zatwierdzili skład komisji skrutacyjnej 20 głosami „za”, 1 wstrzymującym. Komisja po ukonstytuowaniu podała, że przewodniczącą komisji została pani Kasior.

W obradach trwała krótka przerwa celem przygotowania kart do glosowania. Po Przerwie pani Kasior objaśniła sposób głosowania, rozdano karty do głosowania. (Był przygotowany oddzielny stolik). po kolejnej krótkiej przerwie Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki tajnego głosowania. Za odwołaniem p. Remigiusza Szczęsnego głosowało 15 radnych,  3 radnych głosowało przeciw  i 3 wstrzymało się

Uchwałą nr IV/55/2006. potwierdzono odwołanie p. Szczęsnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Choszcznie.

Ad.7. Interpelacje i zapytania radnych:

1)      p. Bokun wnosił o uzupełnienie Jego odpowiedzi na pytanie z ostatniej sesji, a mianowicie czy została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla działki pod Biedronkę, a jeśli nie to czy umowa z tą firmą będzie przedłużona .

     Ad.8. Wolne wnioski i zapytania:

     p. Przewodniczący poinformował, że wszyscy radni złożyli w wymaganym terminie oświadczenia majątkowe.

     Ad.9. Wobec wyczerpania porządku dziennego zakończył obrady IV sesji Rady Miejskiej w Choszcznie dziękując wszystkim za udział. Złożył życzenia noworoczne dla wszystkich. radnych, gości, sołtysów i mieszkańców gminy.

 Sesję zakończono o godzinie 14.00

 Przebieg sesji został nagrany na taśmie magnetofonowej

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 21-02-2007 08:45:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-02-2007
Ostatnia aktualizacja: 21-02-2007 08:47:43