Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska

WYDZIAŁ DS. KOMUNALNYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA
pok. nr 06 ,

tel. (095) 765 93 36
tel. (095) 765 93 37, tel. (095) 765 93 38


p.o. Naczelnika – mgr Przemysław Grzeszata
pok. nr 06 A, tel. (095) 765 93 39

 

 

Do zakresu działania Wydziału ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska należy:

1) gospodarowanie zasobami wodnymi służącymi zaspokojeniu potrzeb ludności, gospodarki, ochronie wód i środowiska związanego z zasobami gminnymi,

2) nadzór nad przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie gminy,

3) udzielanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzenia ścieków,

4) sprawdzanie opracowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne taryf i planów rozwoju i modernizacji urządzeń pod kątem zgodności z przepisami ustawy i weryfikacja kosztów przedsiębiorstwa pod względem celowości ich ponoszenia,

5) przeprowadzanie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji w sprawie planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko,

6) nakładanie obowiązków dotyczących zapobiegania, ograniczenia lub monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

7) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością burmistrza,

8) sporządzanie gminnych programów ochrony środowiska uwzględniających wymagania określone w polityce ekologicznej państwa,

9) sporządzanie raportów z wykonania programów i przedstawianie ich radzie,

10) gromadzenie informacji uproszczonych o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska i okresowe przedkładanie ich wojewodzie,

11) przygotowanie rocznych projektów zestawienia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i przedstawianie go do zatwierdzenia radzie,

12) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu burmistrza,

13) prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,

14) udzielanie pomocy organizacjom ekologicznym w ich działalności w dziedzinie ochrony środowiska,

15) opracowywanie gminnych planów gospodarki odpadami,

16) opiniowanie programów gospodarki odpadami opracowanych przez wytwórców odpadów niebezpiecznych,

17) podejmowanie czynności prawnych w przypadkach stwierdzenia naruszeń przepisów ustawy,

18) opiniowanie wniosków o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

19) realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - m.in. prowadzenie baz danych związanych z ewidencją właścicieli nieruchomości oraz kontrolę realizowania przez nich obowiązków wynikających z aktów praw miejscowego,

20) prowadzenie całokształtu spraw związanych funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy,

21) obsługa systemu informatycznego odbioru odpadów komunalnych,

22) stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi,

23) współpraca z Wydziałem Podatkowym w zakresie egzekucji opłat,

24) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych,

25) współudział w opracowaniu potrzebnych dokumentów, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz stała ich weryfikacja,

26) przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań, informacji i analiz dot. gospodarowania odpadami komunalnym,

27) współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,

28) prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej wśród mieszkańców zakresie gospodarowania odpadami,

29) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie gospodarowania odpadami,

30) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,

31) prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnych,

32) nadzorowanie utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należących do gminy i na innych terenach określonych w ustawie poprzez:

a) zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych i utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

b) uprzątanie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń.

33) nadzór na realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości określonych w art. 5 ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminie,

34) nadzór nad prowadzeniem zadań powierzonych, dotyczących utrzymania cmentarzy komunalnych i wojennych, prowadzenia targowisk, wysypisk komunalnych i szaletów publicznych,

35) przygotowywanie decyzji zezwalających na usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości wraz z naliczeniem opłaty, zwolnieniem od niej lub odroczeniem,

36) wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew lub krzewów,

37) tworzenie nowych oraz utrzymanie w należytym stanie istniejących gminnych terenów zieleni i zadrzewień,

38) realizacja zadań z zakresu gospodarki leśnej na terenach leśnych należących do gminy,

39) opiniowanie projektów prac geologicznych,

40) wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów rasy uznanej za agresywną,

41) wydawanie decyzji o czasowym odebraniu zwierząt właścicielowi i przekazanie ich do schroniska,

42) prowadzenie rejestru psów niebezpiecznych oraz psów trafiających do schroniska,

43) wyłapywanie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schroniskach,

44) opracowanie „rzeczowej" części specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadania będące we właściwości wydziału,

45) udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadania należące do właściwości wydziału,

46) wydawanie warunków technicznych dla odprowadzania wód opadowych.

Przy znakowaniu spraw Wydział używa symbolu "KO".

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 12-02-2007 14:20:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Tomczyk 12-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Tomczyk 07-08-2019 12:13:45