Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół nr III/2006 z 12 grudnia 2006r.

Protokół nr III/2006
z przebiegu III sesji Rady Miejskiej w Choszcznie
która odbyła się w sali baletowej Choszczeńskiego
Domu Kultury w dniu 12 grudnia 2006r.

W sesji uczestniczyło 18 radnych.
Radni nieobecni usprawiedliwieni:
1.p. Bil Bogusław

Porządek sesji:
1. Otwarcie obrad sesji Rady Miejskiej.
2. Przyjęcie protokołów z I i II sesji Rady.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał na drukach:
    - druk  nr 21 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,
    - druk nr 22 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,
    - druk nr 23 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów,
    - druk nr 24 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych,
    - druk nr 25 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Aktywizacji Gospodarczej, Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej,
    - druk nr 26 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
    - druk nr 27 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Bezpieczeństwa Publicznego,
    - druk nr 28 w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady do podpisywania wyjazdów służbowych Przewodniczącego Rady,
    - druk nr 12 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego,
    - druk nr 13 w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości,
    - druk nr 14 w sprawie  ustalenia wysokości stawek, zasad ustalania poboru i terminów płatności oraz zwolnień od podatku od posiadania psów,
    - druk nr 15 w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych,
    - druk nr 16 w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa,
    - druk nr 18 w sprawie ustalenia wysokości dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Gminy Choszczno
    - druk nr 19 w sprawie określenia wysokości stawek, zasad ustalania poboru i terminów płatności oraz zwolnień od opłaty targowej,
    - druk nr 20 w sprawie wyznaczenia targowiska na terenie Gminy Choszczno przy ulicy Stargardzkiej oraz ustalenia jego regulaminu,
    - druk nr 17 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie  udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu, stanowiącą działkę nr 26/40 oraz udziału we własności zlokalizowanego na tej działce budynku, położonego w Choszcznie przy ul. Wysokiej 6,
    - druk nr 4 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym 2007,
    - druk nr 5 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007,
    - druk nr 6 w sprawie rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Suliszewie,
    - druk nr 7 w sprawie rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej w Sławęcinie,
    - druk nr 11 w sprawie zmian budżetu na rok 2006,
    - druk nr 9 w sprawie powołania sekretarza miejskiego,
    - druk nr 8 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Choszczna,
    - druk nr 10 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Choszczna,
    - druk nr 29  w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
       4. Interpelacje i zapytania radnych.
       5. Wolne wnioski informacje.
       6. Zakończenie sesji.

Przebieg sesji:
p. Bogusław Szymański Przewodniczący Rady Miejskiej w Choszcznie o godzinie 10.oo otworzył obrady III sesji Rady Miejskiej w Choszcznie. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach bierze udział 18 radnych, co upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.
Następnie p. Przewodniczący przywitał radnych, p. Burmistrza R.Adamczyka, zaproszonych gości, sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli,  przedstawicieli zakładów pracy, gminnych jednostek samorządowych, mediów  i prasy.
Na sekretarza obrad wyznaczył radną p. Irenę Chruściel.
Porządek sesji radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o terminie i miejscu sesji. Do porządku obrad  radni zgłaszali inne propozycje. Pani Kasior wnioskowała by projekt uchwały na druku 19 umieścić po druku 28 z uwagi na obecność kupców w sesji . P. Burmistrz zgłosił wycofanie z porządku obrad projektu na druku 20. Zgłoszone poprawki radni w głosowaniu przyjęli: zmianę druku 19 –  18 glosami „za”, wycofanie druku 20 - 18 głosami ”za”.
Cały porządek sesji wraz z naniesionymi poprawkami radni przyjęli 18 glosami „za”.
Realizując przyjęty porządek sesji p. Przewodniczący zaproponował radnym przyjęcie protokołu z I i II sesji bez odczytywania, ponieważ protokoły były wyłożone w biurze Rady, nikt uwag nie zgłosił. Radni 18 glosami „za” przyjęli protokoły z poprzednich sesji.
W punkcie trzecim porządku sesji radni rozpatrywali projekty uchwał na drukach:
- nr 21 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu p.Ewy Jabłońskiej, którą przedstawił p. Przewodniczący, p. Jabłońska nie złożyła ślubowania, uzasadniając przyczynami osobistymi. Radny p. Nahorski zauważył błędny zapis punktu 1 w podstawie prawnej uchwały, który został uzupełniony. Dalszej dyskusji nie było. 18 głosami „za” radni podjęli uchwałę nr III/3/2006. Obecnych na sali było 18 radnych.
- druk nr 22 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu p. Roberta Adamczyka przedstawił p. Przewodniczący, p. Adamczyk został wybrany burmistrzem Choszczna, w II turze wyborów. Radni dyskusji nie podjęli. Uchwała została podjęta 18 głosami „za”
Nr uchwały III/4/2006. Obecnych  było 17 radnych.
- druk 23 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów przedstawił p. Stróżyński Wiceprzewodniczący Rady – do pracy w tej komisji zgłosili się i wyrazili zgodę radni: p.Teresa Kasior, p.Stefański Sylwester, p. Krzysztof Ogonowski,p. Zbigniew Żółkiewicz, innych propozycji nikt nie zgłosił. Radni uchwałę podjęli 18 głosami „za” nr uchwały III/5/2006. Obecnych 18 radnych.
- druk 24  w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych przedstawił p. Stróżyński. Do pracy w tej komisji zgłosili się i wyrazili zgodę radni: p. Wanda Puczyńska, Irena Krzyżaniak, Aleksandra Rytwińska, Henryk Bokun, Beata Mitera i Alina Szymańska. Innych propozycji nie było. Uchwałę radni podjęli 18 glosami „za”, nr uchwały III/6/2006. Obecnych 18 radnych.
- druk nr 25 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Aktywizacji Gospodarczej, Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej przedstawił p. Stróżyński. Do pracy w tej komisji zgłosili się wyrażając zgodę radni: p.Stefański Sylwester, p. Zbigniew Żółkiewicz, pani Teresa Kasior, Irena Chruściel, Piotr Nahorski, Bogusław Znaczko, Beata Mitera. Innych propozycji nie było. Uchwała została podjęta 18 głosami „za”. nr uchwały III/7/2006. Obecnych było 18 radnych.
- druk nr26 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawił p. Stróżyński. Do pracy w tej komisji zgłosili się radni: p. Krzysztof Ogonowski, Alina Szymańska, Irena Chruściel, Henryk Bokun,Mirosław Jędrowski.,Sylwester Włoczka .Innych propozycji nie było. Uchwałę radni podjęli 18 głosami „za”. nr uchwały III/8/2006. Obecnych 18 radnych.
- druk nr 27 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i bezpieczeństwa Publicznego przedstawił p. Stróżyński. Do pracy w tej komisji zgłosili się wyrażając zgodę radni: p. Bogusław Znaczko, Aleksandra Rytwińska, Wanda Puczyńska, Irena Krzyżaniak, Mirosław Jędrowski, Sylwester Włoczka, Piotr Nahorski Innych propozycji nie było. Uchwała została podjęta 18 głosami „za”. nr uchwały III/9/2006. Obecnych było 18 radnych.
- druk 28 w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady do podpisywania wyjazdów służbowych Przewodniczącego Rady przedstawił p. Przewodniczący Rady proponując radnego p. Z.Stróżyńskiego. Dyskusji nikt z radnych nie podjął. Uchwała została podjęta 18 glosami „za”. nr uchwały III/10/2006. Obecnych było 18 radnych.
- druk 19 w sprawie określenia wysokości stawek, zasad ustalania poboru i terminów płatności oraz zwolnień od opłaty targowej przedstawił p. Burmistrz R.Adamczyk podając, że proponuje  nowe rozwiązania dot. ustalania dziennej stawki opłaty targowej, nowy sposób nie będzie uzależniony od rodzaju stoiska, tylko od zajętej powierzchni., obniżenie stawki dla mieszkańców gminy ma na celu stworzenie miejsc dla rodzinnego handlu.p. Burmistrz zgłosił jednocześnie autopoprawkę 60% w miejsce 50% w pkt.2 § 3, oraz w § 7 powinno być 618,33 zł w miejsce 662,29 zł.
W dyskusji nad projektem pani Kasior wnosiła o przedstawienie  całego projektu. Projekt przedstawił p. Napierała Naczelnik Wydziału Budownictwa. W tym miejscu pani Kasior podniosła, że w projekcie pojawił się nowy pkt.4 mówiący o „dniach nie handlowych”, co będzie miało znaczenie dla portfeli kupców, a może się zdarzyć iż bardzo szybko staną się oni bezrobotnymi, dlatego też zgłosiła wniosek formalny o kilka minut przerwy celem przedyskutowania owego zapisu.
Wniosek o przerwę radni podjęli 18 glosami.
Przerwa w obradach trwała od godz. 10.20 do 10.35,
Po wznowieniu obrad: p. Burmistrz zgłosił kolejną autopoprawkę o skreślenie zapisu w § 3 pkt.4 „ za dni niehandlowe…”
Dalszej dyskusji radni nie podjęli. Uchwałę wraz z autopoprawkami przyjęli 18 glosami „za”. nr uchwały III/11/2006. Obecnych było 18 radnych.
- druk nr 12 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego przedstawił p. Burmistrz, zaznaczając iż Choszczno ma niższą stawkę niż gminy ościenne.
Proponowane stawki w stosunku do roku ubiegłego  spowodują większy wpływ do budżetu ok.160 tys zł. Sołtysi choszczeńscy ową stawkę przyjęli. Radni dyskusji nie podjęli.
Uchwała została podjęta 17 glosami „za”, 1 wstrzymującym. Nr uchwały III/12/2006. Obecnych było 18 radnych.
- druk nr 13 w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości przedstawił p. Burmistrz, wnosząc jednocześnie autopoprawkę w § 3 pkt.1a) z zapisem 0,57 zł od 1 m2 pow. Użytkowej i w pkt.3 pkt.3) 0.15 zł od 1 m2 powierzchni”
W dyskusji:  pan Bokun podnosił zapis w § 3 pkt.2, gdzie jest podatek podwyższony o 25%, czyli drastycznie podniesiony, natomiast   pkt.5”b” nastręczy wiele problemów dla mieszkańców wsi, tych którzy nie są emerytami rolniczymi, problem powstanie dla szopek itp. zabudowań gospodarczych, dlatego proponował rozważenie możliwości „… może wypośrodkowania…stawek”.
W odpowiedzi p.Burmistrz  stwierdził, że zwykle podatki nie są przyjmowane chętnie, dla zobrazowania podał wyższe stawki gmin sąsiednich. Obniżanie podatków w Gminie Choszczno doprowadziło do powstałych zadłużeń, podatki nie były nawet rewaloryzowane. Zadłużenie naszej Gminy  wynosiło 3 mln zł w roku 2003 , i sięgnęło  6 mln  w roku 2006.
Proponowany podatek od nieruchomości dla budżetu da kwotę ok. 1 mln zł i kolejny 1 mln zł można będzie ściągnąć zaległego podatku. Nadto czynione są oszczędności w całej administracji, brakuje pieniędzy na zadania inwestycyjne również na wsiach. Natomiast  dla mieszkańców znajdujących się w trudnych sytuacjach zawsze można rozstrzygnąć temat w drodze decyzji administracyjnej i taki regulamin jest już w opracowaniu.
Po wysłuchaniu wyjaśnień p. Burmistrza radny p. Bokun skierował uwagę pod adresem pani Skarbnik i polityki podatkowej kreowanej przez poprzedniego burmistrza .
Pani Kasior opierając się na  stawkach gmin ościennych podała, że prawdą jest iż poprzednik nawet nie rewaloryzował podatków, to jednak na dziś społeczeństwo Choszczna nie udźwignie takich podwyżek i zgłosiła wniosek do pkt.2  o obniżenie stawki do kwoty 14,50 zł, tak by może proponowaną stawkę 16 zł rozłożyć na dwa lata, oraz poz.6 ..garaże.. z wnioskowała  o przyjęcie  stawki 5,80 zł w miejsce 6 zł też może na dwa lata.
p. Burmistrz wyjaśnił, że przedstawiając projekt uchwały nie proponował maksymalnych stawek, a jedynie ich podwyższenie i dla przypomnienia podał, że już niedługo radni będą dyskutowali nad budżetem przyszłorocznym…
Dalszej dyskusji nie było. P. Przewodniczący podał pod głosowanie poprawki zgłoszone przez radną p. Kasior: o przyjęcie stawki 14,50 zł – glosowało 4 radnych „za”, 1 przeciwny, 11 wstrzymało się,  o przyjęcie stawki 5,80 zł – glosowało 3 „za”, przeciwnych było 7 i wstrzymało się 7. Poprawka  z kwotą 14,50 zł została przyjęta przez radnych.
Uchwała na druku 13 wraz z autopoprawkami i przegłosowanymi poprawkami została podjęta 18 glosami „za”. nr uchwały III/14/2006. Obecnych było 18 radnych.
- druk 14 w sprawie ustalenia wysokości stawek, zasad ustalania poboru i terminów płatności oraz zwolnień od podatku od posiadania psów przedstawił p. Burmistrz, zaznaczając iż jest to ostatni rok ustalania tego podatku. Radni dyskusji nie podjęli. Uchwała została podjęta 18 glosami „za”. nr uchwały III/14/2006. Obecnych było 18 radnych.
- druk nr 15 w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych przedstawił p. Burmistrz, zgłaszając jednocześnie autopoprawkę o zmianę stawki na stronie 2 na zapis 580 zł, 630 zł i 780 zł, oraz o skreślenie w § 4 ppkt.2, oraz o zmianę w zał. Nr 2  zapis 1990 na 1940, i 2000 na 1953  i w zał. Nr 3 zapis 1550 na 1545,33. Radni dyskusji nie podjęli. Uchwała wraz z autopoprawkami została podjęta 18 glosami „za”. nr uchwały III/15/2006. Obecnych było 18 radnych.
- druk nr 16 w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa przedstawił p. Burmistrz. Sołtysi radni p. Stefański i p. Włoczka wyłączą się z glosowania nad tym projektem uchwały. Na pytanie p. Nahorskiego wyjaśnił, że umowy cywilno prawne z radnymi sołtysami nie są zawierane. Na pytanie pani Kasior o podstawę prawną radca prawny p. Sołtyszewski odpowiedział, że tu nie zachodzi konflikt z mandatem radnego  a podstawą wynagrodzenia sołtysów jest uchwała RM. W tym miejscu p. Szczęsny przytoczył  prasową opinię Min.Finansów wnosząc o rozważenie tematu. P. Nahorski przytoczył sprawę z poprzedniej kadencji sołtysów pobierających podatek nie w swojej wsi i wnosił o przestrzeganie uchwały RM. Dalszej dyskusji nie było. Uchwała została podjęta 15 głosami „za”, 1 wstrzymującym. Nr uchwały III/16/2006.  Obecnych było 18 radnych, nie brali udziału w glosowaniu p. Stefański i p. Włoczka. Radni poprosili o ponowne przeliczenie głosów. Wynik glosowania był taki sam: 15 „za”, 3 wstrzymujących w tym 2 którzy nie glosowali.
- druk nr 18 w sprawie ustalenia wysokości dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Gminy Choszczno przedstawił p. Burmistrz. Uzasadniając że niejednokrotnie osoby ubiegające się o przyznanie dodatku mieszkaniowego przyjeżdżają pod Ośrodek Pomocy Społecznej drogimi samochodami. Podjęcie decyzji o zmniejszeniu wskaźników procentowych umożliwi zaoszczędzenie środków finansowych od osób, które ukrywają dodatkowe dochody, a przeznaczać je dla osób najbardziej potrzebujących. Radny p. Bokun prosił o dodatkowe uzasadnienie tej uchwały. Wyjaśnień udzielił p. Burmistrz z czym jak podał p. Bokun zgodził się tylko częściowo, mając dalsze wątpliwości czy aby to nie uszczupli pomocy najbiedniejszym. p. Burmistrz odpowiedział, że ścisłe przestrzeganie tej ustawy przyniesie oszczędności i uzasadniał to jako praktyk. P. Bokun złożył wniosek o przyjęcie stawki 60% wraz z ryczałtem. Dalszej dyskusji nie było. P. Przewodniczący wniosek radnego Bokuna podał pod glosowanie „za” glosowało 3 radnych, 15 było przeciwnych, zatem wniosek nie został przyjęty.
Uchwała na druku 18 została podjęta 15 glosami „za”,1 przeciwnym i 2 wstrzymującymi.
Nr uchwały III/17/2006. Obecnych  było 18 radnych.
  Po przyjęciu pakietu uchwał podatkowych  głos zabrał p. Roman Lubiniecki Starosta Starostwa Powiatowego w Choszcznie, życząc owocnej pracy i  współpracy z radnym powiatu podał że będzie współpracować jako Starosta ze wszystkimi.
W obradach trwała przerwa od godziny 12.10 do 12.35.
Po wznowieniu obrad radni przystąpili do rozpatrywania projektu uchwały na
- druku nr 17 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu, stanowiącą działkę nr 26/40 oraz udziału we własności zlokalizowanego na tej działce budynku, położonego w Choszcznie przy ul. Wysokiej 6, którą przedstawił p. Burmistrz. Radny p. Nahorski pytał o udział w drodze, bo mieszkańcy budynków administrowanych przez PKP proponują wykup udziału w drodze przy wykupie lokali mieszkalnych. P. Burmistrz wyjaśnił, iż ten lokal nie w tym budynku się znajduje. Dalszej dyskusji nie było. Radni podjęli uchwałę 18 glosami „za” nr uchwały III/18/2006.
Obecnych było 18 radnych.
- druk nr 4 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym 2007 przedstawił p. Burmistrz podając, iż w stosunku do roku poprzedniego wnosi o większą kwotę tj. o 250 tys zł w związku z dużym zadłużeniem gminy, co pomoże gminie funkcjonować. Radni dyskusji nie podjęli. Uchwała została podjęta 18 glosami „za” nr uchwały III/19/2006. Obecnych było 18 radnych.
- druk nr 5 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007 przedstawił p. Burmistrz. Radni dyskusji nie podjęli. Uchwała została podjęta 18 glosami „za”. nr uchwały III/20/2006. Obecnych było 18 radnych.
- druk nr 6 w sprawie rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej Szkoły podstawowej nr 1 w Suliszewie przedstawił p. Burmistrz, ponieważ w roku 2005 zostały zlikwidowane środki specjalne, uzasadnionym jest podjecie tej uchwały. Radni dyskusji nie podjęli. Uchwała została podjęta 18 glosami „za” nr uchwały III/21/2006. Obecnych było 18 radnych.
- druk nr 7 w sprawie rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej w Sławęcinie przedstawił p. Burmistrz z uzasadnieniem jak w poprzedniej uchwale. Radni dyskusji nie podjęli. Uchwałę podjęto 18 głosami „za”. nr uchwały III/22/2006. Obecnych było 18 radnych.
- druk nr 11 w sprawie zmian budżetu na rok 2006 przedstawił p. Burmistrz podając, iż jest to uchwała porządkująca budżet i podjęcie tej uchwały będzie mniejszym złem. Radny p. Nahorski stwierdził, że uchwała zmian budżetu zgłaszana jest w tym roku czwarty lub piąty raz, jest ona konsekwencją poprzedniej Rady, próbą zatrzymania nieracjonalnej gospodarki w gminie, m.in. dotyczyła kosztów utrzymania straży miejskiej i Urzędu.
Nadmienił, iż niekonsekwencją byłoby glosowanie radnych z poprzedniej kadencji nad tym projektem uchwały, ale z drugiej strony przyjęcie tej uchwały będzie rzutować też nad przyszłym absolutorium a sprawa dotyczy dyscypliny budżetowej. Dodał p. Nahorski, że Klub Forum nie będzie głosować nad tym projektem uchwały. W tym miejscu p. Burmistrz przyznał rację p. Nahorskiemu, wiele decyzji również odczuł sam, stwierdził, że będzie informować radnych o wszelkich zmianach i wnosił o podjęcie przedstawionej uchwały. Radny p. Stróżyński odniósł się do tej uchwały i radnych z poprzedniej kadencji, że będzie glosował nad tą uchwałą. Radna p. Rytwińska stwierdziła, że poprzedni burmistrz p. Boratyński tylko narzekał ile to jego poprzednik narobił długów, jakie zastał zaległości, natomiast obecny p. Burmistrz mówi, że trzeba żyć dalej i pracować, a nieprawidłowości w jakiś sposób rozwiązywać, więc będzie głosować nad tą uchwałą. Dalszej dyskusji nie było. Radni uchwałę podjęli 15 głosami „za”, 3 przeciwnymi. Nr uchwały III/24/2006. Obecnych było 18 radnych.
- druk nr 9 w sprawie powołania sekretarza miejskiego przedstawił p. Burmistrz, jest to pani Magdalena Sieńko, z 10 letnim stażem pracy, były pracownik Urzędu, były kierownik MG OPS w Choszcznie, osoba z doświadczeniem w administracji. Zgłosił autopoprawkę by zmienić zapis na” z dniem 12 grudnia…w miejsce 13 grudnia”. Dyskusji radni nie podjęli, uchwała została podjęta 18 glosami „za”. nr uchwały III/25/2006. Obecnych było 18 radnych.
- druk nr 8 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Choszczna przedstawił p. Przewodniczący Rady:. Radna pani Kasior przytaczając ustawę wg której są wynagradzani prezydenci w miastach liczących do 100 tys mieszkańców podała, że wynagrodzenie proponowane w kwocie 9.220 zł jest tylko mniejsze o kwotę 452 zł od stawek maksymalnych. Podała, że p. Burmistrz Adamczyk przez rok czasu nie będzie pobierać dodatku za wysługę lat, bo ma cztery lata pracy, a jesteśmy gminą bardzo zadłużoną, p. Burmistrz przedstawił wysokie podatki, społeczeństwo musi ten ciężar wziąć na siebie, podała pani Kasior, że władza musi zacząć oszczędzać od siebie i mówiła o tym w poprzedniej kadencji by było tylko 2 wiceprzewodniczących rady, rada też musi oszczędzać. Uważa, że Rada winna odczekać jakiś czas by zobaczyć jaki kierunek rozwoju przybierze Gmina pod kierunkiem p. Adamczyka. Danie poborów nie jest w porządku wobec społeczeństwa i p. Adamczyk nie czułby się najlepiej, (bo my dysponujemy pieniędzmi publicznymi), dlatego złożyła wniosek formalny o przyjęcie wynagrodzenie na kwotę 7.150 zł : w miejsce 4.800 wpisać 4.000, zamiast 1.800 kwotę 1.500 i miejsce 40% wpisać 30%. Nadmieniła, że nierozstrzygnięta jest sprawa poborów burmistrza Boratyńskiego z poprzedniej kadencji, gdy przy glosach przeciwnych Forum ustalano maksymalne stawki, po roku je obniżano w wyniku czego sąd utrzymał uchwałę Rady. Nie wiemy czy będą konsekwencje i czy gmina przypadkiem nie będzie płacić odszkodowania. Podkreśliła dalej, że Rada powinna zobaczyć jak p. Burmistrz będzie rządzić. Na co odpowiedział p. Burmistrz pani Kasior iż dziękuję za troskę, dodając, że ma prawie już 36 lat życia, a pracuje dość długo,lecz miał inne formy zatrudnienia.
W dyskusji nad projektem uchwały radny p. Szczęsny stwierdził, że burmistrz powinien zarabiać dobrze, i w części tylko przychylając się do wypowiedzi pani Kasior, zaproponował utrzymanie stawek jak w projekcie uchwały natomiast dodatek specjalny zaproponował w wysokości 20%, po to by w przyszłości móc go  zwiększyć.
Do dalszej dyskusji radni nie zgłaszali się. Dlatego p. Przewodniczący podał pod glosowanie wniosek formalny zgłoszony przez radną p. Kasior: o przyjęcie kwoty 4.000, 1500 zł i 30% dodatek- za przyjęciem wniosku glosowało 3 radnych, 15 było przeciwnych, wniosek nie został przyjęty. Kolejny wniosek o przyjęcie dodatku specjalnego w wysokości 20%
został przyjęty 8 glosami „za”, 7 przeciwnymi i 3 wstrzymującymi.
Cała uchwała wraz z poprawką została przyjęta 13 glosami „za”, 3 przeciwnymi i 2 wstrzymującymi. Nr uchwały III/25/2006.  Obecnych było 18 radnych.
- druk nr 10 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Choszczna przedstawił Wiceprzewodniczący Rady p. Stróżyński. Radni dyskusji nad projektem nie podjęli. Uchwała 18 glosami „za” została podjęta. Nr uchwały III/26/2006. Obecnych  było 18 radnych.
- druk 29 w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przedstawił p. Burmistrz: „ wniosek PGK w sprawie zatwierdzenia taryfy został sporządzony w oparciu o ustawę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków :  taryfa wody będzie wynosić 1,90 zł za 1 m3 netto i jest większa od kwoty poprzedniej o 0,08 zł, natomiast taryfa ścieków będzie wynosić 2,85 zł za 1 m3 netto i jest większa od poprzedniej o 0,09 zł. Wzrost stawek jest uzasadniony i wpłynie na poprawę jakości świadczonych usług przez PGK.
W dyskusji pani Kasior  odniosła się do wniosku PGKu z dnia 21.10.2006 adresowanego do p.Burmistrza Adamczyka i podpisanego przez p. Bila Prezesa , a w tym dniu ani p.Adamczyk ani Bil nie zajmowali wskazywanych stanowisk, również w projekcie uchwały na druku 29 jest umieszczona data 21 październik. ( … może to być .. dokumentów). Wyjaśnił p. Burmistrz, że dokument pochodzi z 21 października 2006, lecz został przez Niego osobiście zweryfikowany w dniu wczorajszym i przekazany dla radnych jako wniosek poprawiony.
Radna pani Rytwińska podnosiła, że w komisjach radni przyjęli  poprawkę „jako wniosek uzupełniony” proponowany przez radnego p. Nahorskiego. P. Szczęsny poprosił radcę prawnego o wyjaśnienie. Pan Burmistrz zgłosił swoją autopoprawkę w tym punkcie poprzez dopisanie ..” jako poprawiony wniosek na dzień 12 grudnia 2006”. Dalszej dyskusji radni nie podjęli. Uchwała 17 glosami „za i 1 wstrzymującym została podjęta. Nr uchwały III/27/2006. Obecnych  było 18 radnych.
  W punkcie czwartym obrad  radni zgłaszali interpelacje i zapytania:
- p. Bokun  prosił o wyjaśnienie stanu prawnego działki nr 234 koło gimnazjum ( pod Biedronkę)
- p. Nahorski stwierdził, że w dniu dzisiejszym powołani zostali radni w składy osobowe poszczególnych komisji, lecz żaden z wiceprzewodniczących i przewodniczący nie zostali powołani do komisji, więc  należy liczyć się ze wzrostem kosztów utrzymania rady, dlatego poprosił o podanie   owego wzrostu utrzymania.
W kolejnym punkcie sesji „wolne wnioski i interpelacje”  zgłoszeń nie było.
Ad. 6 Wobec wyczerpania porządku sesji p. Przewodniczący B.Szymański zakończył obrady III sesji Rady Miejskiej w Choszcznie, dziękując wszystkim za udział.
Złożył życzenia świąteczne.
Sesję zakończono o godzinie 13.40.
Przebieg sesji został nagrany na taśmie magnetofonowej.
Protokołowała D.Bobik

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 18-01-2007 10:36:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-01-2007
Ostatnia aktualizacja: 18-01-2007 10:36:49