Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół nr I/1/2006 z 27 listopada 2006r. i 2 grudnia 2006r.


Protokół nr I/1/2006

z przebiegu I Inauguracyjnej Sesji Rady Miejskiej

Choszczna w dniu 27 listopada 2006r.

odbytej w sali baletowej Choszczeńskiego Domu Kultury.

I część.

W sesji uczestniczyło 19 radnych. Skład ustawowy Rady Miejskiej Choszczna wynosi 21 radnych.

Porządek sesji:

  1. Otwarcie obrad I sesji Rady Miejskiej.

  2. Ślubowanie radnych.

  3. Ustalenie porządku obrad.

  4. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej.

  5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

  6. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej.

Przebieg sesji:

O godzinie 12.oo w Sali baletowej Choszczeńskiego Domu Kultury pani Aleksandra Rytwińska otworzyła obrady I inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej Choszczna V kadencji.

Przywitała radnych, zaproszonych gości, sołtysów wsi choszczeńskich, przewodniczących zarządów osiedli, dyrektorów szkół samorządowych, przedstawicieli prasy i mediów oraz

mieszkańców Gminy Choszczno.

Podziękowała następnie za wyróżnienie prowadzenia I sesji V kadencji.

W tym miejscu został odegrany hymn państwowy.

Następnie radni złożyli ślubowanie.( radny p. Sylwester Stefański wyczytywał z listy obecności nazwiska radnych, którzy wypowiadali słowo ślubuję, niektórzy dodawali „tak mi dopomóż Bóg”.).

Po złożeniu ślubowania pani Rytwińska stwierdziła, że radni, którzy złożyli przysięgę objęli mandat radnego.

Nie składali przysięgi radni: p. Robert Adamczyk i pani Ewa Jabłońska., P. Adamczyk w II turze wyborów na Burmistrza Choszczna został wybrany burmistrzem. Pani Ewa Jabłońska przed złożeniem ślubowania poinformowała, że rezygnuje z mandatu radnej i złożyła na ręce prowadzącej obrady pisemne uzasadnienie …” przyczynami osobistymi”…. Wyczerpując tym samym zapis art.190 ust.3 ordynacji wyborczej.

Wybranym radnym gratulacje złożył Ksiądz Proboszcz Suchomski.

Pan radny Szymański zgłosił wniosek formalny o przerwanie obrad I sesji w dniu dzisiejszym i przeniesienie obrad na dzień 2 grudnia br godzinę 8.30.

Pan radny P.Nahorski złożył wniosek o nie przyjmowanie porządku obrad I sesji z uwagi na wcześniej złożony wniosek radnego p. Szymańskiego. Radni w głosowaniu jawnym 19 glosami „za” podjęli wniosek o przerwaniu obrad I sesji i dalsze jej prowadzenie w dniu 2 grudnia br o godzinie 8.30.

Pani A.Rytwińska ogłosiła, że obrady I sesji zostały wolą radnych przełożone na dzień 2 grudnia godzina 8.30.

Obrady I części I sesji przerwano o godzinie 12.20.

Przebieg obrad został nagrany na taśmie magnetofonowej.

Protokołowała D. Bobik

Protokół nr I/1/2006

z przebiegu I sesji Rady Miejskiej Choszczna

odbytej w Sali baletowej Choszczeńskiego Domu Kultury

w dniu 2 grudnia 2006r.

II część.

W sesji uczestniczyło 19 radnych.

Pani Aleksandra Rytwińska o godzinie 8.30 wznowiła obrady I sesji Rady Miejskiej Choszczna i na podstawie listy obecności stwierdziła, że w obradach bierze udział 19 radnych, co upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie przywitała radnych, Burmistrza p. Boratyńskiego i elekta.p. Adamczyka, gości, sołtysów, przedstawicieli zarządów osiedli, mediów, prasy, i uczestniczących mieszkańców Gminy.

Przystępując do realizacji porządku sesji zapytała czy są inne propozycje do porządku, ale innych propozycji nikt nie zgłosił, więc dla formalności podała porządek sesji pod głosowanie, który 19 głosami „za” został przyjęty przez radnych.

Realizując przyjęty porządek obrad, którym był punkt wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Choszcznie, podała, że dla wyboru przewodniczącego Rada musi powołać komisję skrutacyjną w składzie, co najmniej 3 osobowym, informując jednocześnie, że osoby, które wejdą w skład komisji skrutacyjnej nie mogą już kandydować na przewodniczącego rady.

Radni do pracy w komisji skrutacyjnej zgłaszali: p. Znaczko zgłosił panią Miterę, pan Bokun zgłosił panią Kasior, pan Szczęsny zgłosił panią Szymańską, a zgłoszone osoby wyraziły zgodę na prace w komisji. Skład osobowy Komisji radni zatwierdzili 19 glosami „za”.

Po chwili komisja skrutacyjna ukonstytuowała się i przewodniczącą komisji została pani Kasior.

Następnie pani Rytwińska poinformowała radnych, że wybór na przewodniczącego wynika z zapisu art.19 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym, wybór jest tajny, i dla przeprowadzenia tajnego aktu na sali obrad jest oddzielny stolik oraz kabina.

W wyborach na przewodniczącego Rady radny p.Żółkiewicz zgłosił kandydaturę p. Bogusława Szymańskiego prezentując: „p.Szymański startował w wyborach z Komitetu Wyborczego Centrum Samorządowe” i uzyskał w gminie największą ilość głosów, co potwierdza, że ma duże społeczne poparcie. Jest radnym czwartą kadencję, a w poprzedniej był Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej. Poprzez długoletnią pracę w samorządzie uzyskane doświadczenie pozytywnie wpłynie na prace obecnej Rady”.

Radna pani Kasior zgłosiła kandydaturę p.Piotra Nahorskiego prezentując:” w imieniu Forum Samorządowego -„gdy trzy lata temu podawała to: predysponują Go na to stanowisko cechy charakteru, wiedza i umiejętności. Jego zasady moralne, prawość i konsekwencje dają nadzieję na ukierunkowanie pracy rady zgodnie z jej powołaniem tj. do zjednoczenia wszystkich sił ponad podziałami w dobrze pojętym interesie miasta i mieszkańców. Spokój, doświadczenie, opanowanie i rozwaga, jakie wykazuje kierując Rejonem Energetycznym, ufam, że pomogą również w radzie bezkonfliktowo pełnić tę odpowiedzialną powinność.

Praworządność i solidność w codziennym życiu, doświadczenie, a jest radnym drugą kadencję, doskonała znajomość ustaw samorządowych i naszych wewnętrznych regulaminów oraz statutu gminy zapewnią pracę Rady na wysokim poziomie merytorycznym. W osobie p. Piotra Nahorskiego jako przewodniczącego Rada zyska godnego reprezentanta, odpowiedzialnego, dbającego o dobre imię Rady, miasta i pełnionego przez siebie Urzędu. Dziś nic więcej poza tym nie dodam tylko to, że wszystko sprawdziło się podczas poprzedniej kadencji Rady.”.

Wobec braku dalszych zgłoszeń zamknięta została lista kandydatów na przewodniczącego Rady 19 głosami „za”.

Dla przygotowania się Komisji Skrutacyjnej i kart do glosowania została ogłoszona 10 minutowa przerwa w obradach.

Po przerwie zostały wznowione obrady, wówczas pani Kasior Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej objaśniła sposób glosowania:” na karcie do glosowania nazwiska kandydatów zostały umieszczone w porządku alfabetycznym, znak ”x” należy postawić w kratce przy nazwisku wybieranego kandydata.”. Radni pytań do sposobu głosowania nie wnosili.

Dla przeprowadzenia tajnego glosowania na sali znajdował się oddzielny stolik i kabina.

Przewodnicząca Komisji pani Kasior wyczytywała nazwiska radnych, którzy dokonywali aktu głosowania. Po czym ogłoszona została kolejna przerwa w obradach, która trwała od godz. 9.05 do 9.15.

Po przerwie wznowiono obrady. Przewodnicząca Komisji odczytała protokół komisji skrutacyjnej i wyniki tajnego glosowania: p. Piotr Nahorski otrzymał 3 głosy „za wyborem, pan Bogusław Szymański otrzymał 16 głosów za wyborem na przewodniczącego Rady.

Pani A. Rytwińska odczytała uchwałę Rady Miejskiej Nr I/1/2006 w sprawie wyboru p. Bogusława Szymańskiego na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Choszcznie.

W tym miejscu nastąpiło przekazanie prowadzenia dalszych obrad dla p. Bogusława Szymańskiego, który podziękował za wybór, podając, że będzie pracował dla dobra wszystkich.

Przystępując do realizacji kolejnego punktu sesji p. Przewodniczący Rady B.Szymański zapytał radnych, czy wyrażają zgodę by w kolejnych wyborach Wiceprzewodniczących Rady pracowała ta sama komisja skrutacyjna. Radni wyrazili taką wolę.

Na wybór Wiceprzewodniczących Rady zgłaszano:

Pani Irena Krzyżaniak zgłosiła kandydaturę pani Aleksandry Rytwińskiej prezentując, że pani Rytwińska zdobyła mandat z listy Centrum Samorządowego. Została po raz czwarty obdarzona zaufaniem społecznym, a w poprzedniej kadencji pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Rady”.

Pan Sylwester Stefański zgłosił kandydaturę p.Bogusława Bila, który jest doświadczonym politykiem, pełnił funkcję Wice Wojewody Gorzowskiego, obecnie jest konsultantem gospodarczym”.

Pani Wanda Puczyńska zgłosiła kandydaturę p.Remigiusza Szczęsnego, który jest kompetentny, posiada predyspozycje, przygotowany do zarządzania oświatą, potrafi wypracować kompromis i jest właściwą osobą do pełnienia tej funkcji.”.

Pan Bogusław Bil zgłosił kandydaturę p.Zbigniewa Stróżyńskiego, który jest bardzo związany z wsią choszczeńską, od 30 lat pracował w PGRach na wszystkich szczeblach, pełnił funkcję Zastępcy Burmistrza Choszczna”.

W tym miejscu radny p. P.Nahorski zwrócił się z apelem o ograniczenie wyboru do dwóch Wiceprzewodniczących Rady.

p. Przewodniczący Rady podnosił, że zgodnie z zapisem statutowym Rada wybiera trzech wiceprzewodniczących, a zgłoszony apel może być uwzględniony przy przepracowywaniu statutu gminy.

Radni kandydaci na Wiceprzewodniczących: p.A.Rytwińska, p.R.Szczęsny, p.B.Bil i p.Z.Stróżyński wyrazili zgodę na kandydowanie.

W celu przygotowania kart do glosowania została ogłoszona przerwa, która trwała od god.10.oo do 10.30.

Po przerwie zostały wznowione obrady, pani T.Kasior Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej objaśniła sposób glosowania: „Rada dokonuje wyboru trzech wiceprzewodniczących…”

Radni pytań do sposobu glosowania nie wnieśli.

Komisja skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne, był przygotowany oddzielny stolik i kabina. Radni dokonali aktu glosowania, po którym Przewodniczący Rady ogłosił przerwę 10 minutową.

Po przerwie wznowiono obrady, a p. Kasior Przewodnicząca Komisji odczytała wyniki tajnego glosowania: Wiceprzewodniczącymi zostali wybrani p. Bogusław Bil otrzymał 17 głosów za wyborem, p. Remigiusz Szczęsny otrzymał 14 głosów za wyborem, a pani Aleksandra Rytwińska i p. Zbigniew Stróżyński otrzymali po 10 głosów „za”. Dlatego należy przeprowadzić drugą turę wyborów spośród kandydatów tj. p. Rytwińskiej i p.Stróżyńskiego.

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła drugą turę glosowania.

Została ogłoszona kolejna przerwa dla przeprowadzenia procedury wyborów.

W II turze wyborów podała pani Kasior, że wybranym na trzeciego Wiceprzewodniczącego Rady został p. Zbigniew Stróżyński otrzymując 12 głosów za wyborem.

p.Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Nr I/2/2006 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej: p Bogusława Bila, Remigiusza Szczęsnego i Zbigniewa Stróżyńskiego.

Wobec wyczerpania porządku sesji zamknął obrady I sesji Rady Miejskiej Choszczna, dziękując wszystkim za udział.

p. Przewodniczący Rady ogłosił radnym i wszystkim obecnym o zwołaniu II sesji Rady Miejskiej w Choszcznie na dzień 2 grudnia 2006 godzinę 11.40.

Zawiadomienia o terminie i miejscu sesji radni przyjęli.

Przebieg sesji został nagrany na taśmie magnetofonowej.

Protokołowała:.D.Bobik

4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Marciniak Administrator BIP 14-12-2006 14:38:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Marciniak Administrator BIP 14-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Robert Marciniak Administrator BIP 14-12-2006 14:38:28