Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdania Burmistrza Choszczna z prac w okresie:- 18.02.2003 - 31.03.2003


Sprawozdanie

Burmistrza Choszczna

z pracy w okresie od 18.02.2003 do 31.03.2003

w okresie od 18.02.2003 do 31.03.2003 wydałem następujące zarządzenia

 • Nr 199 - w sprawie zmian budżetu na rok 2002

 • Nr 200 - zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego

 • Nr 201 - w sprawie dofinansowania wyjazdu na zawody „ Otwarte mistrzostwa Poznania Kyokushin Kata juniorów i seniorów”

 • Nr 202 - w sprawie umorzenia zaległości płatniczych za lokal mieszkalny położony w Choszcznie przy ul. Dąbrowszczaków 21/4

 • Nr 203 - w sprawie umorzenia zaległości płatniczych za lokal mieszkalny położony w Choszcznie przy ul. Mickiewicza 8/2

 • Nr 204 - zmieniające uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu na 2002r oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach danego rozdziału

 • Nr 205 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Korytowie

 • Nr 206 - w sprawie najmu części terenu, położonego w Choszcznie przy

ul. Władysława Jagiełły

 • Nr 207 - w sprawie umorzenia zaległości płatniczych za lokal mieszkalny położony w Choszcznie przy ul. Matejki 3/20

 • Nr 208 - w sprawie umorzenia zaległości płatniczych za lokal mieszkalny położony w Choszcznie przy ul. Wolności 31B/4

 • Nr 209 - w sprawie umorzenia zaległości płatniczych za lokal mieszkalny położony w Choszcznie przy ul. Wolności 6A/9

 • Nr 210 - w sprawie zmiany arkusza organizacyjnego Publicznego Gimnazjum w Choszcznie

 • Nr 211 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły

 • Nr 212 - w sprawie określenia warunków zabudowy i rozmieszczenia punktów sprzedaży na targowisku miejskim

 • Nr 213 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbywanie nieruchomości, stanowiących własność Gminy.

 • Nr 214 - w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania pn. „wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno”

 • Nr 215 - zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego

 • Nr 216 - w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Koplinie

 • Nr 217 - w sprawie nabycia na własność Gminy nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa-Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Szczecinie, położonej w Choszcznie przy
  ul. Dąbrowszczków

 • Nr 218 - w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Prusa

 • Nr 219 - w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie „zapytania
  o cenę” pn. „pełnienie funkcji inżyniera kontraktu-kompleksowy system kanalizacji sanitarnej w Gminie Choszczno”

 • Nr 220 - w sprawie wyrażenia zgody na przejście sieci gazowej przez nieruchomości, stanowiące własność Gminy

 • Nr 221 - w sprawie wyrażenia zgody na przejście przyłącza energetycznego i wodnego przez nieruchomości, stanowiące własność Gminy

 • Nr 222 - w sprawie wyrażenia zgody na przejście przyłączy: energetycznego, wodnego, kanalizacji sanitarnej i gazowego przez nieruchomość, stanowiącą własność Gminy

 • Nr 223 - w sprawie zmiany arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej

Nr 1 w Choszcznie

 • Nr 224 - w sprawie umorzenia zaległości płatniczych za lokal mieszkalny położony w Choszcznie przy ul. Dąbrowszczaków 21/5

 • Nr 225 - w sprawie umorzenia zaległości płatniczych za lokal mieszkalny położony w Choszcznie przy ul. Dąbrowszczaków 31/2

 • Nr 226 - w sprawie umorzenia odsetek

 • Nr 227 - w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania pn. „przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku socjalno-klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Choszcznie przy ul. Sportowej na działkach nr 860/1 i 860/2"

 • Nr 228 - w sprawie przekazania 200,00 złotych na karmę dla bezdomnych psów

 • Nr 229 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Matejki

 • Nr 230 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, w Starym Klukomiu

 • Nr 231 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Zamęcinie

 • Nr 232 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Dąbrowszczaków

 • Nr 233 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Staszica

 • Nr 234 - w sprawie przedłużenia umowy najmu na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Dąbrowszczaków

 • Nr 235 - zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego

 • Nr 236 - w sprawie dofinansowania organizacji Dnia Inwalidy

 • Nr 237 - w sprawie powołania komisji ds. brakowania akt w archiwum zakładowym Urzędu Miejskiego w Choszcznie

 • Nr 238 - w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania pn. „bieżąca konserwacja dróg żużlowych na terenie miasta Choszczna w roku 2003”

 • Nr 239 - w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wybór dostawcy komputerów

 • Nr 240 - w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 8 w budynku nr 6 przy
  ul. Wolności w Choszcznie, oraz oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie

 • Nr 241 - w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów

 • Nr 242 - w sprawie dofinansowania organizacji Halowego Turnieju Piłki Nożnej Orlików

 • Nr 243 - w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i przedszkoli

 • Nr 244 - w sprawie sfinansowania koncertu rockowego

 • Nr 245 - w sprawie zwolnienia dzierżawcy z obowiązku uiszczenia jednej raty czynszu

 • Nr 246 - zmieniające uchwałę w sprawie ustalenia stawek z tytułu dzierżawy i najmu terenu

 • Nr 247 - w sprawie powołania komisji do rozpatrywania podań o przyznanie stypendium sportowego oraz określenia zasad pracy komisji stypendialnej

 • Nr 248 - w sprawie wyznaczenia pracownika do przeprowadzania rozpraw administracyjnych

 • Nr 249 - w sprawie refundacji kosztów podróży i pobytu w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie

 • Nr 250 - w sprawie umorzenia zaległości płatniczych za lokal mieszkalny położony w Choszcznie przy ul. Konopnickiej 20A/4

 • Nr 251 - w sprawie umorzenia zaległości płatniczych za lokal mieszkalny położony w Choszcznie przy ul. Wolności 33A/12

 • Nr 252 - w sprawie umorzenia zaległości płatniczych za lokal mieszkalny położony w Choszcznie przy ul. Wolności 18B/1

 • Nr 253 - w sprawie refundacji kosztów pobytu w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie

 • Nr 254 - w sprawie przeprowadzenia negocjacji dotyczących zmian w regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, stanowiącym załącznik do uchwały nr XIX/209/2000 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 sierpnia 2000r.

 • Nr 255 - w sprawie wyrażenia zgody na przejście przyłącza gazowego przez nieruchomości, stanowiące własność Gminy

 • Nr 256 - w sprawie wyrażenia zgody na przejście kablowego przyłącza energetycznego, przechodzącego przez nieruchomość, stanowiącą własność Gminy

 • Nr 257 - w sprawie przedłużenia umowy najmu na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Fredry

 • Nr 258 - w sprawie przedłużenia umowy najmu na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Fredry

 • Nr 259 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową położoną w Choszcznie przy ul. Kanałowej

 • Nr 260 - w sprawie przedłużenia umowy najmu na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Dąbrowszczaków

 • Nr 261 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Zielnej

 • Nr 262 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły

 • Nr 263 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Kanałowej

 • Nr 264 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Kanałowej

 • Nr 265 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Matejki

 • Nr 266 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Kanałowej

 • Nr 267 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Wolności

 • Nr 268 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły

 • Nr 269 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Matejki

 • Nr 270 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły

 • Nr 271 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości gruntowe, położone w Choszcznie przy ul. Energetyków

 • Nr 272 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Matejki

 • Nr 273 - w sprawie udziału Parafialnego Klubu Sportowego „Jutrzenka” w Halowym Turnieju Piłki Nożnej

 • Nr 274 - w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „zapytania o cenę” na „usługi świadczenia pomocy prawnej”

 • Nr 275 - w sprawie przedłużenia umowy najmu na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Fredry

 • Nr 276 - w sprawie dofinansowania organizacji VIII Powiatowego Przeglądu Programów Artystycznych Promujących Zdrowie

 • Nr 277 - w sprawie ufundowania pucharu i medali oraz pokrycia kosztów wynajmu basenu na turniej Kajak-Polo

 • Nr 278 - w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

 • Nr 279 - zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego

 • Nr 280 - w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Miejskiego

 • Nr 281 - w sprawie ustalenia terminu obchodów Dni Choszczna w 2003roku

 • Nr 282 - w sprawie wyrażenia zgody na przejście przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy

 • Nr 283 - w sprawie zakupu słodyczy dla dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 5 w Choszcznie

 • Nr 284 - w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego

 • Nr 285 - w sprawie odroczenia terminu płatności raty z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego

 • Nr 286 - w sprawie umorzenia odsetek

 • Nr 287 - w sprawie umorzenia czynszu z tytułu najmu części gruntu, położonego w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego i odsetek

 • Nr 288 - w sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanej, położonej

w Piaseczniku

 • Nr 289 - w sprawie przeniesienia prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem murowanym

 • Nr 290 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Matejki

 • Nr 291 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Kopernika

 • Nr 292 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Zielnej

 • Nr 293 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Kanałowej

 • Nr 294 - w sprawie odroczenia terminu płatności opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

 • Nr 295 - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie

 • Nr 296 - w sprawie umorzenia zaległości płatniczych za lokal mieszkalny położony w Choszcznie przy ul. Wolności 6C/10

- Nr 297 - w sprawie umorzenia zaległości płatniczych za lokal mieszkalny położony w Choszcznie przy ul. Sienkiewicza 14/4

1

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 29-08-2003 14:58:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-08-2003
Ostatnia aktualizacja: 29-08-2003 14:58:28