Uchwała Nr XXXIX/396/2002 z załącznikiem


Zarząd Miejski w Choszcznie

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA CHOSZCZNO TEREN DZIAŁEK 29, 30, 31/2, 31/3, 31/4, 332, 33

/Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 60 poz. 1349 z dnia 30 sierpnia 2002r/

Autorska Pracownia Architektury arch. Konikowski Marek, Gorzów Wlkp. ul. Kazimierz Wlk. 77/9

Gorzów Wlkp. kwiecień 2002

Uchwała Nr XXXIX/396/2002

RADY MIEJSKIEJ w CHOSZCZNIE

z dnia 20 czerwca 2002r.

w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno w obrębie miasta Choszczno

Na podstawie art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999r. Nr 15 poz. 139, Nr 41 poz.412, Nr 111 poz.1279, z 2000r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268 z 2001r. Nr 14 poz. 124, Nr 154 poz.1804)

Uchwala się

zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Choszcznie Nr XV/86/91 z dnia 4 października 1991r. /Dz.Urz. Woj. Gorzowskiego z 1991r., Nr 14 poz.89 /w mieście Choszczno - na obszarze działek 29, 30, 31/2, 32, 33.

Ustalenia wstępne

§ 1.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Choszcznie Nr VIII/101/99 z dnia 30 czerwca 1999r. w sprawie przystąpienia do zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Choszczno obejmującego teren na obszarze działek nr ewid. 29, 30, 31/2, 32, 33, dokonuje się zmiany funkcji tych terenów.

§ 2.

Obszar i przedmiot zmian:

OBRĘB GEODEZYJNY

L.P

NUMER DZIAŁKI

PRZEZNACZENIE TERENU

POWIERZCHNIA

( ha )

CHOSZCZNO

1

29

Teren przemysłu o małej uciążliwości, przetwórstwo spożywczo-rolne, administracja, handel, mieszkalnictwo

3,8216

CHOSZCZNO

2

30

Teren przemysłu o małej uciążliwości, przetwórstwo spożywczo-rolne, administracja, handel, mieszkalnictwo

CHOSZCZNO

3

31/2

Teren przemysłu o małej uciążliwości, przetwórstwo spożywczo-rolne, administracja, handel, mieszkalnictwo

CHOSZCZNO

4

31/3

Teren przemysłu o małej uciążliwości, przetwórstwo spożywczo-rolne, administracja, handel, mieszkalnictwo

CHOSZCZNO

5

31/4

Teren przemysłu o małej uciążliwości, przetwórstwo spożywczo-rolne, administracja handel, mieszkalnictwo

CHOSZCZNO

6

32

Teren przemysłu o małej uciążliwości, przetwórstwo spożywczo-rolne, administracja, handel, mieszkalnictwo

CHOSZCZNO

7

33

Teren przemysłu o małej uciążliwości, przetwórstwo spożywczo-rolne, administracja, handel, mieszkalnictwo

§ 3.

Zmiana planu obejmuje ustalenia dotyczące:

 1. terenu przemysłu o małej uciążliwości,

 2. terenu przetwórstwa spożywczo-rolnego,

 3. terenów i obiektów pod funkcje administracyjne,

 4. terenu pod funkcje handlu,

 5. terenu pod funkcje mieszkalnictwa o niskiej intensywności,

 6. infrastrukturę techniczną niezbędną do użytkowania obiektów j.w.

§ 4.

Granicę obszaru objętego zmianą planu zaznaczono na rysunku zmiany planu w skali 1: 500 stanowiącego załącznik do uchwały.

Główne zasady konstrukcji ustaleń zmiany planu

§ 5.

Ustalenia planu składają się z:

 1. ustaleń ogólnych obowiązujących na całym terenie objętym opracowaniem,

 2. ustaleń szczegółowych obowiązujących na wskazanych terenach elementarnych tj. terenach o zróżnicowanych funkcjach i zasadach zagospodarowania lub na ich wydzielonych częściach, określonych w tekście i na rysunku planu

§ 6.

Ilekroć w uchwale występuje termin:

 1. nieprzekraczalna linia zabudowy - przez to rozumieć linię, poza którą realizacja wszelkich obiektów budowlanych jest niedopuszczalna,

 2. wskaźnik maksymalnej dopuszczalnej powierzchni zabudowy „PZ” - należy przez to rozumieć stosunek maksymalnej powierzchni zabudowy do całkowitej powierzchni terenu,

 3. wskaźnik maksymalnej dopuszczalnej intensywności zabudowy „IZ” -należy przez to rozumieć stosunek całkowitej powierzchni wszystkich kondygnacji budynków do powierzchni terenu,

 4. wskaźnik minimalnej powierzchni terenów zielonych i nieutwardzonych „TZ”- należy przez to rozumieć stosunek powierzchni terenów zielonych i nieutwardzonych do całkowitej powierzchni terenu,

 5. maksymalna dopuszczalna wysokość zabudowy „HZ” - należy przez to rozumieć wysokość zabudowy liczoną od poziomu terenu do kalenicy dachu najwyżej położonych części budynku,

 6. linie rozgraniczające-linie rozdzielające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania; na rysunku planu poprowadzone są one po obowiązujących liniach podziałów geodezyjnych.

Ustalenia ogólne

§ 7.

Na obszarze objętym opracowaniem ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:

 1. PUX - tereny przemysłowo-skarbowe,

 2. PRU - tereny przemysłu przetwórczego i rolnego,

 3. UA - tereny pod funkcje administracyjne,

 4. UH - tereny działalności handlowej,

 5. MN - tereny mieszkalnictwa o niskiej intensywności,

 6. EE - tereny stacji transformatorowej,

 7. Kx - tereny urządzeń uzbrojenia podziemnego,

 8. ZI - tereny zieleni izolacyjnej.

§ 8.

 1. Tereny przemysłowo-składowe (PUX) -teren lokalizacji drobnego przemysłu z zachowaniem ograniczenia strefy uciążliwości do granic terenu.

 2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizowanie:

 1. obiektów związanych z funkcjonowaniem przemysłu drobnego/ rzemiosło, działalność produkcyjna o małej uciążliwości/,

 2. tereny zaplecza socjalnego obiektów przemysłu przetwórczego i rolnego,

 3. obiektów i urządzeń pomocniczych służących zaopatrzeniu terenów budowlanych w elektryczność, wodę, gaz, urządzeń odprowadzających ścieki,

 4. ulic układu obsługującego.

§ 9.

 1. Tereny przemysłu przetwórczego i rolnego (PRU) - teren lokalizacji przemysłu przetwórczego i rolnego przemysłu z zachowaniem ograniczenia strefy uciążliwości do granic terenu.

 2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizowanie :

 1. obiektów związanych z funkcjonowaniem przemysłu przetwórczego i rolnego,

 2. budynków obsługi,

 3. tereny zaplecza socjalnego obiektów przemysłu przetwórczego i rolnego,

 4. miejsc postojowych dla potrzeb własnych, na własnej działce dla samochodów,

 5. obiektów i urządzeń pomocniczych służących zaopatrzeniu terenów budowlanych w elektryczność, wodę, gaz, urządzeń odprowadzających ścieki.

§ 10.

 1. Tereny pod funkcje administracyjne (UA) - teren lokalizacji funkcji administracyjnych.

 2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizowanie:

 1. obiektów związanych z funkcja administracyjną i usługową,

 2. obiektów i urządzeń pomocniczych służących zaopatrzeniu terenów budowlanych w elektryczność, woda, gaz, urządzeń odprowadzających ścieki,

 3. ulic układu obsługującego.

§ 11.

 1. Tereny działalności handlowej (UH) - teren lokalizacji funkcji handlowych.

 2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizowanie:

 1. obiektów związanych z funkcjonowaniem handlu,

 2. obiektów związanych z funkcjonowaniem usług,

 3. obiektów związanych z funkcją administracyjną,

 4. obiektów i urządzeń pomocniczych służących zaopatrzeniu terenów budowlanych w elektryczność, wodę, gaz, urządzeń

odprowadzających ścieki,

 1. ulic układu obsługującego.

§ 12.

 1. Terenu mieszkalnictwa o niskiej intensywności (MN)- teren lokalizacji funkcji mieszkaniowej o niskiej intensywności.

 2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się lokalizowanie:

 1. zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej z możliwością zabudowy parteru na funkcje usługowo - handlowe,

 2. obiektów i urządzeń pomocniczych służących zaopatrzeniu terenów budowlanych w elektryczność, wodę, gaz, urządzeń odprowadzających ścieki,

 3. ulic układu obsługującego.

§ 13.

Tereny stacji transformatorowej (EE) - tereny lokalizacji stacji transformatorowej oraz urządzeń i obiektów związanych z obsługą stacji.

§ 14.

 1. Tereny urządzeń uzbrojenia technicznego (Kx) - teren lokalizacji pasa technicznego dla urządzeń i obiektów związanych z obsługą istniejącej infrastruktury technicznej.

 2. Na terenach, o których mowa w ust.1 dopuszcza się lokalizowanie:

 1. chodników,

 2. zieleni trawiastej,

 3. uzbrojenia sieci infrastruktury.

§ 15.

 1. Tereny zieleni izolacyjnej (Z I) - teren lokalizacji zieleni izolacyjnej od terenów mieszkaniowych.

 2. Na terenach zieleni parkowej dopuszcza się lokalizowanie zieleni wysokiej i niskiej z nasadzeniami drzewostanu.

Ustalenia dotyczące zasad inwestowania oraz tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenu

§ 16.

Do czasu docelowego zagospodarowania terenu dopuszcza się utrzymanie dotychczasowego zagospodarowania.

Ustalenia dotyczące obsługi inżynierskiej

§ 17.

 1. Obsługę komunikacyjną terenu opracowania należy zapewnić z drogi lokalnej lub ulicy zbiorczej KZt.

 2. Obsługę inżynieryjną terenu opracowania należy zapewnić z istniejących i projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w liniach rozgraniczających drogi lokalnej- gminnej lub ulicy zbiorczej KZt.

 3. Poza liniami regulacyjnymi zabudowy dopuszcza się lokalizację, jedynie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej .

 4. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:

Zasilanie obiektów z istniejącej stacji transformatorowej 15/ 0,4 kV „ Centrala Nasienna” oraz nowo projektowanej stacji transformatorowej 15/ 0,4 kV kablowymi obwodami.

 1. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w ciepło:

 1. system lokalnego źródła ciepła,

 2. stosowanie paliw ekologicznych / energia wytworzona w wyniku spalania odpadów, gaz propan - butan, olej opałowy typu „ekoterm”, energia elektryczna /.

 1. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę:

 1. wymóg podłączenia inwestycji do zbiorczej sieci wodociągowej / lokalizacja ujęcia wody poza obszarem opracowania/

 2. zabezpieczyć rezerwę wody pitnej do celów OC zgodnie z zarzadzeniami Nr 2 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 września 1995 r. w sprawie zasad zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych / MP z 1995r. Nr 59 poz.663/.

 1. Ustala się następujące zasady odprowadzenia ścieków:

 1. ustala się objęcie terenu systemem neutralizacji - ze skierowaniem ścieków do oczyszczalni poza miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w Choszcznie,

 2. ścieki sanitarne z terenu objętego opracowaniem należy odprowadzić do projektowanych kolektorów kanalizacyjnych.

 1. W ramach obsługi telekomunikacyjnej - w miarę potrzeby planuje się rozbudowę sieci telefonicznej i poprowadzenia jej po wyznaczonych trasach kabli teletechnicznych w ciągach chodnikowych.

Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy

§ 18.

 1. Ustala się wytyczne urbanistyczne sposobów kształtowania zabudowy wprowadzając podziały parcelacyjne, określone w rysunku planu, zgodne z charakterem projektowanej zabudowy.

 2. Ustala się następujące zasady dotyczące lokalizacji zabudowy:

 1. zabudowę należy lokalizować zgodnie z liniami regulacyjnymi określonymi na rysunku planu tj. w odległości min. 15,0m od krawedzi jezdni ulicy zbiorczej KZt.

 2. Wielkość programu usług uzależnia się od możliwości lokalizacji - przy jednoczesnym zachowaniu warunków technicznych określonych odrębnymi przepisami - odpowiedniej ilości miejsc postojowych, zabezpieczających potrzeby w zakresie parkowania samochodowych, przy założeniu, że parkowanie odbywa się na terenie własnym.

 3. Ustala się projektowaną zabudowę o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych.

Ustalenia szczegółowe

§ 19.

Dla terenu PUX ustala się:

 1. Funkcja terenu: tereny przemysłu o małej uciążliwości

 2. Sposób zagospodarowania terenu:

 1. linie regulacyjne dla zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

 2. utrzymanie równej wysokości budynków obsługi technicznej,

 3. zabudowa do 3 kondygnacji nadziemnych.

 1. Zasady i warunki parcelacji terenu:

podział geodezyjny działek zgodnie z rysunkiem planu.

 1. Zasady zagospodarowania terenu:

 1. dopuszczalny maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy PZ= 0.60,

 2. dopuszczalny maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy IZ= 0.40,

 3. minimalny wskaźnik powierzchni zielonych i nieutwardzonych TZ= 0.30

 4. dopuszczalna maksymalna wysokość zabudowy- do 3 kondygnacji, lecz nie więcej niż HZ= 16,5 m n. p. t.

 5. ogrodzenie na podmurówce z cegły w formie parkanów lub kształtowanych żywopłotów max. wys. 1, 20m.

 1. Ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej terenu:

 1. obsługa inżynieryjna z sieci zlokalizowanej w drodze gminnej,

 2. dojazd do posesji z drogi gminnej lub ulicy zbiorczej KZt.

§ 20.

Dla terenu PRU ustala się:

 1. Funkcja terenu: tereny przemysłu przetwórczego i rolnego

 2. Sposób zagospodarowania terenu:

 1. linie regulacyjne dla zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

 2. utrzymanie równej wysokości budynków obsługi technicznej,

 3. zabudowa do 2,5 kondygnacji nadziemnej.

 1. Zasady i warunki parcelacji terenu:

podział geodezyjny działek zgodnie z rysunkiem planu.

4. Zasady zagospodarowania terenu:

 1. dopuszczalny maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy PZ=0.10,

 2. dopuszczalny maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy IZ=0.20,

 3. minimalny wskaźnik powierzchni zielonych i nieutwardzonych TZ= 0.60,

 4. dopuszczalna maksymalna wysokość zabudowy- do 2,5 kondygnacji, lecz nie więcej niż HZ= 15,5 m n. p. t

 5. ogrodzenie na podmurówce z cegły w formie parkanów lub kształtowanych żywopłotów max. wys. 1,20m.

5. Ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej terenu:

 1. obsługa inżynieryjna z sieci zlokalizowanych w drodze gminnej,

 2. dojazd do posesji z drogi gminnej lub ulicy zbiorczej KZt.

§ 21.

Dla terenu UA ustala się:

 1. Funkcja terenu: tereny pod funkcje administracyjne.

 2. Sposób zagospodarowania terenu:

 1. linie regulacyjne dla zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

 2. utrzymanie równej wysokości budynków obsługi technicznej,

 3. zabudowa do 4 kondygnacji nadziemnych.

 1. Zasady i warunki parcelacji terenu:

podział geodezyjny działek zgodnie z rysunkiem planu .

 1. Zasady zagospodarowania terenu:

 1. dopuszczalny maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy PZ= 0.10,

 2. dopuszczalny maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy IŻ= 0.20,

 3. minimalny wskaźnik powierzchni zielonych i nieutwardzonych TZ= 0.60,

 4. dopuszczalna maksymalna wysokość zabudowy - do 4 kondygnacji, lecz nie więcej niż HZ= 18,5 m n. p. t.

 5. Ogrodzenie na podmurówce z cegły w formie parkanów lub kształtowanych żywopłotów max. wys. 1,20 m.

 1. Ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej terenu:

 1. obsługa inżynieryjna z sieci zlokalizowanych w drodze gminnej,

 2. dojazd do posesji z drogi gminnej lub ulicy zbiorczej KZt.

§ 22.

Dla terenu UH ustala się:

 1. Funkcja terenu: tereny działalności handlowej

 2. Sposób zagospodarowania terenu:

 1. linie regulacyjne dla zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

 2. utrzymanie równej wysokości budynków obsługi technicznej,

 3. zabudowa do 4 kondygnacji nadziemnych.

 1. Zasady i warunki parcelacji terenu:

podział geodezyjny działek zgodnie z rysunkiem planu.

 1. Zasady zagospodarowania terenu:

 1. dopuszczalny maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy PZ= 0.10,

 2. dopuszczalny maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy IŻ=0.20,

 3. minimalny wskaźnik powierzchni zielonych i nieutwardzonych TZ= 0.60,

 4. dopuszczalna maksymalna wysokość zabudowy do 4 kondygnacji, lecz nie więcej niż HZ= 18,5 m n. p. t.

 5. ogrodzenie na podmurówce z cegły w formie parkanów lub kształtowanych żywopłotów, max. wys. 1,20 m.

 1. Ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej terenu:

 1. obsługa inżynieryjnej z sieci zlokalizowanych w drodze gminnej,

 2. dojazd do posesji z drogi gminnej lub ulicy zbiorczej KZt.

§ 23.

Dla terenu MN ustala się:

 1. Funkcja terenu: tereny pod funkcje mieszkalnictwa o niskiej intensywności.

 2. Sposób zagospodarowania terenu:

 1. linie regulacyjne dla zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

 2. utrzymanie równej wysokości budynków obsługi technicznej,

 3. zabudowa do 4 kondygnacji nadziemnej.

3. Zasady i warunki parcelacji terenu:

podział geodezyjny działek zgodnie z rysunkiem planu.

4. Zasady zagospodarowania terenu:

 1. dopuszczalny maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy PZ= 0.10,

 2. dopuszczalny maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy IZ= 0.20,

 3. minimalny wskaźnik powierzchni zielonych i nieutwardzonych TZ= 0.60,

 4. dopuszczalna maksymalna wysokość zabudowy - do 4 kondygnacji, lecz nie więcej niż HZ= 18,5 m n. p. t.

 5. ogrodzenie na podmurówce z cegły w formie parkanów lub kształtowanych żywopłotów, max. wys. 1,20 m.

 1. Ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej terenu:

 1. obsługa inżynieryjna z sieci zlokalizowanych w drodze gminnej,

 2. dojazd do posesji z drogi gminnej lub ulicy zbiorczej KZt.

§ 24.

Dla terenu Kx ustala się:

 1. Funkcja terenu: tereny urządzeń uzbrojenia podziemnego.

 2. Sposób zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m.

2) zachowanie rezerwy terenu dla potrzeb projektowanej sieci uzbrojenia podziemnego.

§ 25.

Dla terenu EE ha ustala się:

 1. Funkcja terenu : teren projektowanej stacji transformatorowej.

 2. Sposób zagospodarowania terenu:

 1. linie regulacyjne dla zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

 2. zabudowa do 1 kondygnacji nadziemnej.

3.Zasady zagospodarowania terenu:

 1. dopuszczalna maksymalna wysokość zabudowy - do 1 kondygnacji, lecz nie więcej niż HZ= 4,5 m n. p .t.

 2. ogrodzenie na podmurówce z cegły w formie parkanów lub kształtowanych żywopłotów o wys. max.1,20 m.

§ 26.

Tereny objęte zmianą funkcji nie są rozpoznane pod względem występowania stanowisk archeologicznych i dlatego zobowiązuje się Inwestora do powiadomienia:

 1. Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków o zamiarze przystąpienia do realizacji inwestycji z wyprzedzeniem minimum 3 - miesięcznym, w celu przeprowadzenia powierzchniowych prac archeologicznych .Archeologiczne badania mają charakter sezonowy, w okresie wiosennym /kwiecień-maj/ i jesieni /wrzesień-październik/.

 2. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zamiarze rozpoczęcia prac ziemnych z wyprzedzeniem minimum 14- dniowym, w celu umożliwienia sprawowania nadzoru archeologiczno - konserwatorskiego. W razie stwierdzenia okoliczności, które mają znaczenie na stan zachowania obiektów zabytkowych i warstw kulturowych, Inwestor zobowiązany jest zlecić przeprowadzenie ratunkowych badań archeologicznych wyspecjalizowanej jednostce badawczej / osobie fizycznej lub prawnej/.

Ustalenia końcowe

§ 27.

Na obszarze objętym niniejszą zmianą planu tracą moc zawarte w „Planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno” zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Choszcznie Nr XV/86/91 z dnia 4 października 1991 r / Dz. Urz. Woj. Gorzowskiego z 1991 r. Nr 14 poz.89/ - teren jednostki D-12RPU.

§ 28.

Zgodnie z art.10 ust.3 i art. 36 ust.3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 20%.

§ 29.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

§ 30.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zenon Łakos

Załączniki do pobrania

1 zalacznik_1.jpg (JPG, 21KB) 2003-08-26 14:42:11 281 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Marciniak Administrator BIP 26-08-2003 14:42:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Marciniak Administrator BIP 26-08-2003
Ostatnia aktualizacja: Robert Marciniak Administrator BIP 26-08-2003 14:42:11