Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXIII/286/2005:Podatki i opłaty w drodze inkasa


UCHWAŁA Nr XXXIII/286/2005

Rady Miejskiej w Choszcznie

z dnia 9 grudnia 2005r.

w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 177, poz. 1725; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457), art. 6 ust. 12, art. 14 pkt 3 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683 z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966 z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419, Nr 167, poz. 1399), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984
r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz. 431, z 1994r. Nr 1, poz. 3, z 1996r. Nr 91, poz. 409, z 1997r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998r. Nr 108, poz. 681 z 2001 Nr 81, poz. 875 z 2002r. Nr 200, poz. 1680 oraz z 2003r. Nr 110, poz. 1039 , Nr 162, poz. 1568 z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484)
i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826 z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarządza się od osób fizycznych na terenie Gminy Choszczno pobór podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów, opłaty targowej, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa.

§ 2. 1. Do poboru podatków i opłaty, o której mowa w § 1, wyznacza się inkasentów dla obszaru:

1) sołectwa Zamęcin - sołtysa sołectwa Jadwigę Gossę;

2) sołectwa Korytowo - sołtysa sołectwa Edmunda Bokuna;

3) sołectwa Sławęcin - sołtysa sołectwa Aleksandra Domańskiego;

4) sołectwa Radaczewo - sołtysa sołectwa Artura Markiewicza;

5) sołectwa Piasecznik - sołtysa sołectwa Lecha Borka;

6) sołectwa Kołki - sołtysa sołectwa Kazimierza Pędziwiatra;

7) sołectwa Rzecko - sołtysa sołectwa Małgorzatę Rokosz-Szymulewicz;

8) sołectwa Suliszewo - sołtysa sołectwa Jerzego Garbicza;

9) sołectwa Stary Klukom - sołtysa sołectwa Krzysztofę Gorzynik;

10) sołectwa Sulino - sołtysa sołectwa Sylwestra Włoczkę;

11) sołectwa Raduń - sołtysa sołectwa Wiolettę Zabłocką;

12) sołectwa Wardyń - sołtysa sołectwa Sylwestra Stefańskiego;

13) sołectwa Stradzewo - sołtysa sołectwa Marka Pażontkę;

14) sołectwa Zwierzyn - sołtysa sołectwa Dorotę Przepiórską;

15) sołectwa Gleźno - sołtysa sołectwa Adama Surwiło;

16) sołectwa Smoleń - sołtysa sołectwa Grażynę Kaczmarek;

17) sołectwa Koplin - sołtysa sołectwa Zenona Sobczyka;

18) miasto Choszczno

a) Agnieszkę Patkowską,

  1. Wiesława Jasiakiewicza;

§ 3. 1. Ustala się wynagrodzenie pieniężne dla inkasentów w wysokości:

1) od należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i podatku leśnego - 10% zainkasowanych kwot;

  1. od należności z tytułu podatku od posiadania psów - 20% zainkasowanych kwot;

2. Wysokość wynagrodzenia inkasenta, o którym mowa w § 2 pkt 18 lit. b ustalona zostanie w umowie o pracę zawartej z Burmistrzem.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVII/210/2005 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

_________

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/29/WE z dnia 31 marca 1992 r. dotyczącej minimalnych wymagań
w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w celu poprawy opieki medycznej na statkach (Dz. Urz. WE L 113 z 30 kwietnia 1992);

2) dyrektywy 93/103/WE z dnia 23 listopada 1993 r. dotyczącej minimalnych wymagań
w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy na statkach rybackich (trzynasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 307 z 13 grudnia 1993);

3) dyrektywy 95/21/WE z dnia 19 czerwca 1995 r. dotyczącej przestrzegania,
w odniesieniu do żeglugi morskiej korzystającej ze wspólnotowych portów oraz żeglugi morskiej po wodach znajdujących się pod jurysdykcją państw członkowskich, międzynarodowych norm bezpieczeństwa statków i zapobiegania zanieczyszczeniom oraz pokładowych warunków życia i pracy (kontrola państwa portu) (Dz. Urz. WE L 157 z 7 lipca 1995);

4) dyrektywy 1999/63/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. dotyczącej Umowy w sprawie organizacji czasu pracy marynarzy przyjętej przez Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) i Federację Związków Zawodowych Pracowników Transportu w Unii Europejskiej (FST) - Załącznik: Umowa Europejska w sprawie organizacji czasu pracy marynarzy (Dz. Urz. WE L 167 z 2 lipca 1999);

5) dyrektywy 1999/95/WE z dnia 13 grudnia 1999 r. dotyczącej egzekwowania przepisów odnoszących się do godzin pracy marynarzy na pokładach statków zawijających do portów Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 14 z 20 stycznia 2000).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 22-12-2005 11:17:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-12-2005
Ostatnia aktualizacja: 22-12-2005 11:17:49