Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXIII/285/2005:Podatek od nieruchomości


UCHWAŁA Nr XXXIII/285/2005

Rady Miejskiej w Choszcznie

z dnia 9 grudnia 2005r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 177, poz. 1725; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683 z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966 z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419, Nr 167, poz. 1399) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 68, poz. 956) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa wysokość stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 1. podatku - rozumie się przez to podatek od nieruchomości,

 2. Gminie - rozumie się przez to Gminę Choszczno,

 3. ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zm.),

 4. działalności gospodarczej - rozumie się przez to działalność gospodarczą, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807),

 5. gospodarstwie rolnym - rozumie się przez to gospodarstwo, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz. 431 ze zm.),

 6. posiadaniu zależnym - rozumie się przez to władanie nieruchomością na podstawie umowy w rozumieniu art. 336 Kodeksu cywilnego,

 7. emerytach, rencistach - rozumie się przez to osoby, z ustalonym prawem i pobierające jedno ze świadczeń, o których mowa w art. 18 pkt 1 lub 4 ustawy z dnia z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 1998r. Nr 7, poz. 25 ze zm.),

 8. Kodeksie cywilnym - rozumie się przez to ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

§ 3. Określa się wysokość stawek podatku na terenie Gminy:

1. Od budynków lub ich części:

 1. mieszkalnych:

a) na terenie miasta Choszczno - 0,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) na pozostałym terenie - 0,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

oraz od budynków mieszkalnych lub ich części

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 12,90 zł od 1 m2

powierzchni użytkowej,

 1. zajętych na prowadzenie działalności

gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym

materiałem siewnym - 7,75 zł od 1 m2

powierzchni użytkowej,

 1. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,60 zł od 1 m2

powierzchni użytkowej,

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie

odpłatnej statutowej działalności pożytku

publicznego przez organizacje pożytku publicznego:

a) zajętych na garaże - 5,60 zł od 1 m2 pow. użytkowej,

b) innych budynków lub ich części - 4,80 zł od 1 m2 pow. użytkowej,

 1. Od budowli - 2% ich wartości określonej na

podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust.

3 - 7 ustawy.

3. Od gruntów:

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji

gruntów i budynków - 0,50 zł od 1 m2 powierzchni,

 1. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne

lub elektrowni wodnych - 3,50 zł od 1 ha powierzchni,

 1. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie

odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego

przez organizacje pożytku publicznego - 0,10 zł od 1 m2 powierzchni.

§ 4. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

 1. budynki gospodarcze gospodarstw rolnych przekazanych za rentę lub emeryturę, będące w posiadaniu emerytów lub rencistów, nie wykorzystywane do prowadzenia:

 1. gospodarstwa rolnego,

 2. działów specjalnych produkcji rolnej,

 3. działalności leśnej,

 4. działalności gospodarczej.

 1. nieruchomości lub ich części stanowiących mienie Gminy i jej jednostek organizacyjnych nie podlegające zwolnieniom, o których mowa w ustawie, z wyjątkiem nieruchomości lub ich części oddanych w posiadanie zależne podmiotom innym niż jednostki organizacyjne gminy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXIII/181/2004 Rady Miejskiej w Choszcznie

z dnia 30 listopada 2004r. (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 91, poz. 1797).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

 1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WEL 368
  z 17.12.1992)

 2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WEL 187 z 20.07.1999)

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie- z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej- dotyczą ogłoszenia tych aktów
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej- wydanie specjalne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 22-12-2005 11:17:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-12-2005
Ostatnia aktualizacja: 22-12-2005 11:17:38