Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XIII/108/2003: Podatek od środków transportowych


Uchwała Nr XIII/108/2003

Rady Miejskiej w Choszcznie

z dnia 2 grudnia 2003r.

w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków

transportowych.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 3 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 51, poz. 804) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2003r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2004r. (Dz.Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 83) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa wysokość stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 1. podatku - rozumie się przez to podatek od środków transportowych,

 2. pojeździe samochodowym - rozumie się przez to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego,

 3. samochodzie ciężarowym - rozumie się przez to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków,

 4. ciągniku siodłowym lub balastowym - rozumie się przez to zespół pojazdów składający się z pojazdu silnikowego złączonego z naczepą lub przyczepą,

 5. przyczepie - rozumie się przez to pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem,

 6. naczepie - rozumie się przez to przyczepę, której część spoczywa na pojeździe silnikowym i obciąża ten pojazd,

 7. autobusie - rozumie się przez to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,

 8. dopuszczalnej masie całkowitej - rozumie się przez to sumę masy własnej i dopuszczalnej ładowności.

§ 3. Ustala się roczną stawkę podatku od jednego środka transportowego.

w wysokości:

 1. od samochodu ciężarowego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej:

 1. od 3,5 t do 5,5 t włącznie - 580,00 zł,

 2. od 5,5 t do 9,0 t włącznie - 630,00 zł,

 3. powyżej 9,0 t - 780,00 zł,

 1. od samochodu ciężarowego z dwiema osiami jezdnymi lub innymi systemami zawieszenia osi jezdnych, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w wysokości określonej w załączniku Nr 1 do uchwały,

 2. od samochodu ciężarowego z trzema osiami jezdnymi lub innymi systemami zawieszenia osi jezdnych, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w wysokości określonej w załączniku Nr 1 do uchwały,

 3. od samochodu ciężarowego z czterema osiami jezdnymi lub innymi systemami zawieszenia osi jezdnych, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w wysokości określonej w załączniku Nr 1 do uchwały,

 4. od ciągnika siodłowego lub balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej macie całkowitej zespołu pojazdów do 3,5 t ale poniżej 12 ton - 1.380,00 zł,

 5. od ciągnika siodłowego lub balastowego z dwiema osiami lub innymi systemami zawieszenia osi jezdnych, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej macie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w wysokości określonej w załączniku Nr 2 do uchwały,

 6. od ciągnika siodłowego lub balastowego z trzema osiami lub innymi systemami zawieszenia osi jezdnych, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej macie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w wysokości określonej w załączniku Nr 2 do uchwały,

 7. od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton ale poniżej 12 ton, - 286,00 zł,

 8. od przyczepy lub naczepy, z jedną osią jezdną, która łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w wysokości określonej w załączniku Nr 3 do uchwały,

10) od przyczepy lub naczepy, z dwiema osiami jezdnymi, która łącznie

z pojazdem samochodowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą

lub wyższą niż 12 ton, w wysokości określonej w załączniku Nr 3 do

uchwały,

11) od przyczepy lub naczepy, z trzema osiami jezdnymi, która łącznie

z pojazdem samochodowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą

lub wyższą niż 12 ton, w wysokości określonej w załączniku Nr 3 do

uchwały,

12) od autobusu o liczbie miejsc siedzących:

 1. mniejszej niż 30 - 780,00 zł,

 2. równej lub wyższej niż 30 - 1.650,00 zł.

§ 4. Zwalnia się od podatku:

 1. autobusy będące własnością jednostek organizacyjnych Gminy.

 2. środki transportowe, o których mowa w § 3 pkt 8,9,10 i 11 wykorzystywane wyłącznie w związku z prowadzoną przez podatnika podatku rolnego działalnością rolniczą.

§ 5. Traci moc uchwała Nr III/11/2002 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych (Dz.U. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 96, poz. 2235).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XIII/108/2003

Rady Miejskiej w Choszcznie

z dnia 2 grudnia 2003r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

( w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawie-szeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

1.170,00

1.180,00

13

14

1.200,00

1.210,00

14

15

1.250,00

1.260,00

15

1.300,00

1.310,00

Trzy osie

12

17

1.330,00

1.350,00

17

19

1.370,00

1.390,00

19

21

1.640,00

1.700,00

21

23

1.790,00

1.850,00

23

25

1.950,00

2.000,00

25

2.030,00

2.060,00

Cztery osie i więcej

12

25

2.050,00

2.070,00

25

27

2.080,00

2.090,00

27

29

2.100,00

2.120,00

29

31

2.120,00

2.452,80

31

2.140,00

2.452,80

Załącznik Nr 2

do uchwały XIII/108/2003

Rady Miejskiej w Choszcznie

z dnia 2 grudnia 2003r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa ( w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

Mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawie-szeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

2 osie

12

18

1.780,00

1.800,00

18

25

1.800,00

1.810,00

25

31

1.810,00

1.820,00

31

1.830,00

1.937,76

3 osie

12

40

1.990,00

2.000,00

40

2.200,00

2.548,65

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XIII/108/2003

Rady Miejskiej w Choszcznie

z dnia 2 grudnia 2003r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

Mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawie-szeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

1 oś

12

18

480,00

500,00

18

25

520,00

530,00

25

550,00

570,00

2 osie

12

28

530,00

540,00

28

33

600,00

770,00

33

38

740,00

1.120,00

38

1.000,00

1.500,00

3 osie

12

38

1.050,00

1.550,00

38

1.100,00

1.600,00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 12-12-2003 15:32:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-12-2003
Ostatnia aktualizacja: 12-12-2003 15:32:37