Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XIII/109/2003: Podatek od posiadania psów


Uchwała XIII/109/2003

Rady Miejskiej w Choszcznie

z dnia 2 grudnia 2003r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek, zasad ustalania, poboru i terminów

płatności oraz zwolnień od podatku od posiadania psów.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966)) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 51, poz. 804) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa wysokości stawek, zasady ustalania, poboru i terminy płatności oraz zwolnień od podatku od posiadania psów.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 1. podatku - rozumie się przez to podatek od posiadania psów,

 2. organie podatkowym - rozumie się przez to Burmistrza Choszczna,

 3. ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zm.),

 4. roku podatkowym - rozumie się przez to rok kalendarzowy,

 5. Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Miejski w Choszcznie,

 6. osobie - rozumie się przez to osobę fizyczną,

 7. inkasencie - rozumie się przez to upoważnionego pracownika Urzędu,

 8. sołtysie - rozumie się przez to osobę pełniącą funkcję sołtysa w danym sołectwie.

§ 3. 1. Ustala się wysokość podatku od osób posiadających psy na terenie Gminy od jednego psa w wysokości:

 1. od wysterylizowanego 5,00 zł rocznie,

 2. posiadanego przez emeryta lub rencistę 15,00 zł rocznie,

 3. od pozostałych 30,00 zł rocznie.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 fakt sterylizacji musi być potwierdzony przez lekarza weterynarii.

§ 4. Podatek płatny jest bez wezwania na rachunek budżetu Gminy lub w drodze inkasa, jednorazowo, w terminie do 15 czerwca roku podatkowego.

§ 5. Osoby są obowiązane złożyć organowi podatkowemu informacje w formie pisemnej o powstaniu lub wygaśnięciu obowiązku podatkowego, w terminie 14 dni od dnia nabycia lub wyzbycia się psa.

§ 6. 1. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba weszła w posiadanie psa.

2. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym podatnik wyzbył się psa.

3. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.

4. Jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po terminie płatności podatku, o którym mowa w § 4, terminem płatności podatku ustalonego na zasadach określonych w ust. 3 jest 15 dzień miesiąca następującego po miesiącu nabycia psa.

§ 7. Zwalnia się od podatku jednego psa będącego w posiadaniu osoby w wieku powyżej 65 lat.

§ 8. 1. Podatek, o której mowa w § 2 pobiera się w drodze inkasa:

1) na terenie miasta Choszczno przez inkasenta,

2) na terenie wiejskim przez sołtysów,

2. Wynagrodzenie osób, o których mowa w ust. 1, ustala się w wysokości 20 % pobranej opłaty.

§ 9. 1. Dowodem zapłaty podatku jest pokwitowanie wydane przez inkasenta lub sołtysa.

2. Inkasent lub sołtys przy pobieraniu podatku zobowiązany jest do wydania osobie zobowiązanej imiennego pokwitowania z bieżącą datą na blankietach ostemplowanych przez Urząd.

§ 10. Traci moc uchwała Nr III/12/2002 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia wysokości stawek, zasady ustalania, poboru i terminów płatności podatku od posiadania psów. (Dz.U. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 96, poz. 2236).

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 12-12-2003 15:32:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-12-2003
Ostatnia aktualizacja: 12-12-2003 15:32:16