Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr III/13/2002


Uchwała Nr III/13/2002

Rady Miejskiej w Choszcznie

z dnia 12 grudnia 2002r.

(Dz.U. Woj. Zachpom. z 2003r. Nr 1, poz. 7)

w sprawie ustalenia wysokości stawek, zasad poboru i terminów płatności

oraz zwolnień od opłaty administracyjnej.

Na podstawie art. 18 i 19 pkt 1 lit d) i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683) oraz art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001r.Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804 oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwała określa wysokość stawek, zasady poboru i terminy płatności oraz zwolnienia od opłaty administracyjnej.

§ 2.

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 1. opłacie - rozumie się opłatę administracyjną,

 2. planie - rozumie się przez to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno,

 3. Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Miejski w Choszcznie,

 4. Kodeksie cywilnym - rozumie się przez to ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),

 5. ustawie o opłacie skarbowej - rozumie się przez to ustawę z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 86, poz. 960 z późn. zm.).

§ 3.

Ustala się opłatę za czynności urzędowe, nie podlegające przepisom ustawy o opłacie skarbowej, w wysokości:

 1. za wydanie wypisu i wyrysu z planu:

 1. 10,00 zł - za stronę wypisu z planu,

 2. 15,00 zł - za stronę formatu A 4 wyrysu z planu,

 3. 30,00 zł - za stronę formatu A3 wyrysu z planu,

2) od sporządzenia testamentu w trybie art. 951 kodeksu cywilnego:

 1. w siedzibie Urzędu - 110,00 zł,

 2. w mieszkaniu spadkodawcy lub poza siedzibą Urzędu - 150,00 zł.

§ 4.

Z opłaty, o której mowa w § 3 pkt 1, zwalnia się jednostki organizacyjne Gminy..

§ 5.

 1. Opłata jest płatna gotówką w kasie Urzędu lub przelewem na konto Urzędu, z chwilą zgłoszenia czynności, o których mowa w § 3.

 2. W przypadku, o którym mowa w § 3 pkt 2 lit. b), opłatę pobiera osoba upoważniona do przyjęcia oświadczenia i bez zbędnej zwłoki wpłaca w kasie Urzędu, przekazując zainteresowanemu dowód wpłaty.

§ 6.

Traci moc uchwała Nr II/16/98 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 8 grudnia 1998r. w sprawie: ustalenia zasad poboru i wysokości opłaty administracyjnej za sporządzenie testamentu.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Aleksandra Rytwińska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 10-07-2003 15:18:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-07-2003
Ostatnia aktualizacja: 10-07-2003 15:18:26