Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV w ramach inwestycji p.n.: "Projekt i budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Choszczno II wraz z budową dwutorowej linii zasilającej 110 kV oraz powiązań sieci SN - 15 kV", na działce oznaczonej nr ewid. 211/8 obręb Stradzewo, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi.