Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 1725/18 Burmistrza Choszczna z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia regulaminu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Zarządzenie Nr 1725/18
Burmistrza Choszczna

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie określenia regulaminu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2017r.poz.1875 ze zm.) w związku z art. 70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017r., poz. 1189 ze zm.) oraz §2 , § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu dnia 29 marca 2002r. sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U z 2002r. Nr 46, poz. 430 ze zm.), w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Choszczno zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2018r. oraz maksymalną kwotę dofinansowania w 2018r. opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

§ 2. 1. Regulamin przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wprowadzony został na podstawie:

1) art. 70 a ust. l ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r., poz. 1189 ze zm.),

2) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty wychowania oraz szczegółowych kryteriów i tryb przyznawania tych środków . (Dz.U z 2002r., Nr 46, poz.430 ze zm.).

2. Regulamin określa zasady podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego  nauczycieli.

3. Fundusz na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli wynosi 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych  na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

§ 3. 1. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnione
w budżecie organu prowadzącego na rok 2018 stanowią kwotę 129.000,00 zł. i pozostają
w dyspozycji dyrektorów szkół i przedszkoli z czego:

1) Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie - 10.200 zł,

2) Publiczne Przedszkole Nr 2 z grupą żłobkową w Choszcznie- 4.900 zł,

3) Publiczne Przedszkole Nr 4 w Choszcznie-  4.900 zł,

4) Publiczne Przedszkole Nr 5 z grupą żłobkową w Choszcznie-  4.900 zł,

5) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Choszcznie- 29.000 zł,

6) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszcznie – 25.300 zł

7) Szkoła Podstawowa w Korytowie - 7.800 zł,

8) Szkoła Podstawowa w Sławęcinie – 9.000 zł

9) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Suliszewie – 6.600 zł

10) Szkoła Podstawowa w Zamęcinie – 6.300 zł

11) Publiczne Gimnazjum – 20.100 zł

2. Środki finansowe przeznacza się na następujące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli/ dyrektorów zatrudnionych w szkole/przedszkolu:

1) organizację i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli,

2) organizację i prowadzenie:

a) wspomagania szkół i placówek,

b) sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,

3) organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów, konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,

4) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

3. Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, o których mowa w ust.2 dofinansowuje się również w części lub w całości:

1) koszty obniżenia wymiaru godzin zajęć lub dodatkowych umów o pracę, dodatków funkcyjnych oraz podróży służbowych, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia doradców metodycznych,

2) koszty podróży służbowych, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, nauczycieli i specjalistów organizujących i prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli,

3) koszty wynagrodzenia nauczycieli i specjalistów prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli, z wyjątkiem nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli, publicznej bibliotece pedagogicznej lub publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, która je organizuje,

4) koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych,

5) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,

6) opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki,

7) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli/dyrektorów, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły/przedszkola lub Burmistrza Choszczna uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje,

8) koszty wymienione w § 3 ust. 3 pkt 7 wypłacane są na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej ( Dz.U. z 2013r., poz. 167 ze zm.).

§ 4. 1. Na każdy rok szkolny dyrektor szkoły/przedszkola określa potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego  nauczycieli w placówce.

2. Dyrektor szkoły/przedszkola w terminie do dnia 30 listopada 2018r. przedłoży Burmistrzowi wniosek do planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2019 uwzględniając:

1) wyniki ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz wynikające z nich wnioski,

2) wyniki odpowiednio sprawdzianu  i egzaminu gimnazjalnego,

3) zadania związane z realizacją podstawy programowej,

4) wnioski nauczycieli o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego.

3. We wniosku należy wskazać w szczególności:

1) specjalności i formy kształcenia, które proponuje się objąć dofinansowaniem,

2) propozycję maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,

3) przewidywaną liczbę nauczycieli objętych dofinansowaniem form doskonalenia zawodowego.

§ 5. 1. Z wnioskiem o dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia zawodowego mogą występować nauczyciele, którzy:

1) zatrudnieni są w szkołach lub w przedszkolach w wymiarze co najmniej ½ etatu,

2) podnoszą swoje kwalifikacje zgodnie z potrzebami kadrowymi i organizacyjnymi szkoły/przedszkola,

3) muszą uzupełnić kwalifikacje, które są niezbędne do zajmowania stanowiska, na którym nauczyciel jest zatrudniony lub uzyskają uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu zgodnie z potrzebami szkoły/przedszkola,

4) nie korzystają z innych źródeł dofinansowania.

2. Dofinansowanie obejmuje nauczycieli studiujących w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych oraz publicznych lub niepublicznych zakładach kształcenia nauczycieli
(kolegiach nauczycielskich , nauczycielskich kolegiach języków obcych). Dofinansowanie może być przyznawane na następujące rodzaje studiów: magisterskie, zawodowe, licencjackie, także na naukę w kolegiach nauczycielskich, uzupełniające magisterskie oraz podyplomowe.

3. Systemem dopłat objęci są również nauczyciele uzupełniający swoje kwalifikacje na kursach kwalifikacyjnych i doskonalących, seminariach oraz innych formach doskonalenia zawodowego.

4. Na wysokość dofinansowania nie ma wpływu sytuacja materialna i życiowa nauczyciela.

§ 6. 1. Dofinansowanie do indywidualnych form dokształcania przysługuje nauczycielowi
z chwilą rozpoczęcia określonej formy doskonalenia.

2. Nauczyciele, którzy ubiegają się o dofinansowanie indywidualnego dokształcania składają do dyrektora szkoły/przedszkola a w przypadku dyrektora do Burmistrza Choszczna, następujące dokumenty:

1) wniosek o przyznanie dofinansowania, w terminie odpowiednio do semestru: do końca marca – na semestr kończący sesję letnią, do końca października – na semestr kończący sesję egzaminacyjną zimową,

2) potwierdzenie uczestnictwa w danej formie dokształcania lub doskonalenia wystawionego przez organizatora (aktualne zaświadczenie z uczelni, potwierdzające fakt studiowania na określonym kierunku i semestrze),

3) potwierdzenia uiszczenia opłaty ( czesnego),

3. W przypadku gdy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku, dofinansowaniu podlega tylko jedne z nich.

4. Dofinansowanie nie przysługuje nauczycielowi w przypadku powtarzania semestru lub roku studiów oraz korzystania z urlopu dziekańskiego z wyłączeniem udokumentowanych wypadków losowych.

5. Przerwanie przez nauczyciela toku określonej formy doskonalenia powoduje zwrot otrzymanej kwoty dofinansowania.

§ 7. Maksymalna stawka dopłaty za jeden semestr studiów nie może przekroczyć 50 % opłaty pobieranej przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, nie więcej jednak niż 1000 zł.

§ 8. 1. Z nauczycielem, który korzysta z dofinansowania opłat za studia podyplomowe i studia dające wyższe kwalifikacje, dyrektor szkoły/przedszkola, zawiera umowę określającą szczegółowe prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika skierowanego na dokształcanie.

2. Uregulowanie zawarte w ust.1 dotyczy również dyrektorów szkół i przeszkoli, a umowa zawierana jest z Burmistrzem Choszczna.

§ 9. Dokonywanie zmian w treści niniejszego Regulaminu następuje w trybie jego ustanowienia.

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Choszcznie  oraz dyrektorom szkół i przedszkoli.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Burmistrz Choszczna

/-/ Robert Adamczyk

 

Otrzymują:

1. Biuro Obsługi Szkół Samorządowych,

2. Wydział Organizacyjno-prawny.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie 1725_18.pdf (PDF, 28KB) 2018-03-27 09:00:21 92 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anita Przytuła 27-03-2018 09:00:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Adamczyk 26-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Anita Przytuła 27-03-2018 09:00:21