Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Załącznik do Uchwały Nr XVII/154/2004


Załącznik do Uchwały Nr XVII/154/2004

Rady Miejskiej w Choszcznie

z dnia 26 kwietnia 2004 r.

Regulamin

przyznawania stypendiów za wyniki w nauce

§1. O stypendia za wyniki w nauce mogą ubiegać się uczniowie gimnazjum bądź szkoły ponadgimnazjalnej, stali mieszkańcy Gminy Choszczno.

§2. Liczbę i wysokość stypendiów na rok szkolny określa każdorazowo Burmistrz po uchwaleniu corocznej wysokości funduszu stypendialnego w budżecie Gminy.

§3. Ustala się następujące kryteria przyznawania stypendiów:

1) laureaci konkursów międzynarodowych, ogólnopolskich i wojewódzkich,

2) laureaci olimpiad przedmiotowych wojewódzkich i ogólnopolskich,

3) młodzież, której średnia ocen uzyskanych w roku szkolnym poprzedzającym rok przyznania       stypendium przekroczyła:

a) w gimnazjum 5,2

b) w szkole ponadgimnazjalnej 5,0

4) warunkiem niezbędnym do otrzymania stypendium dla laureatów konkursów i olimpiad jest        uzyskanie w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium średniej ocen 4,0.

§4.1. Wnioski o przyznanie stypendiów mogą składać:

1) dyrekcje szkół,

2) rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,

3) w przypadku szkół ponadgimnazjalnych - sami zainteresowani.

2. Do każdego wniosku powinny być załączone dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w §3:

1) potwierdzoną kopię świadectwa za dany rok szkolny,

2) pozytywną opinię rady pedagogicznej w przypadku określonym w §4 ust. 1 pkt 1,

3) pozytywną opinię wychowawcy klasy potwierdzoną przez dyrektora szkoły w przypadku         określonym §4 ust. 1, pkt 2 i 3.

§5.1. Stypendia przyznaje Burmistrz po zakończeniu procedury kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez powołaną w tym celu komisję stypendialną.

2. Skład komisji stypendialnej stanowią: dwóch przedstawicieli Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej; jeden przedstawiciel Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego. W komisji mogą uczestniczyć z głosem doradzcym przedstawiciele szkół, których uczniowie zostali zgłoszeni do otrzymania stypendium.

3. Komisja stypendialna przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu stypendium bierze pod uwagę:

1) średnią ocen na świadectwie,

2) osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe potwierdzone odpowiednimi dokumentami,

3) pozytywną opinię wychowawcy lub dyrektora szkoły, jako warunek konieczny przyznania         stypendium.

4. Komisja przyznaje każdemu wnioskowi określoną liczbę punktów będących sumą punktów za:

1) średnią ocen na świadectwie - ilość punktów równa średniej ocen,

2) osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe - ilość punktów równa średniej arytmetycznej          ocen indywidualnych przyznawanych przez każdego członka komisji w skali 0-5 pkt.

5. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza.

6. Komisja stypendialna ma prawo do wnioskowania o cofnięcie stypendium przed upływem okresu, na jaki zostało przyznane, w przypadku stwierdzenia rażącego obniżenia poziomu spełniania kryteriów przez stypendystę. W takim przypadku, decyzją Burmistrza, stypendium otrzymuje kolejny najlepszy ze zgłoszonych wcześniej kandydatów.

§6.1. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium upływa 30 czerwca każdego roku.

2. Stypendia przyznawane są na okres roku szkolnego, z wyłączeniem okresu wakacyjnego,

z dołu do 10 dnia każdego miesiąca.

3. O sposobie rozpatrzenia wniosku o stypendium wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 29-04-2004 13:40:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-04-2004
Ostatnia aktualizacja: 29-04-2004 13:40:16