Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 1721/18 Burmistrza Choszczna z dnia 21 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu na rok 2018 za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno 2018-03-22 13:11:08
Zarządzenie Nr 1720/18 Burmistrza Choszczna z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. 2018-03-21 15:08:21
Zarządzenie Nr 1719/18 Burmistrza Choszczna z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2018-03-21 15:07:01
Zarządzenie Nr 1718/18 Burmistrza Choszczna z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 117/2. 2018-03-20 11:55:09
Zarządzenie Nr 1717/18 Burmistrza Choszczna z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 1368 wraz z udziałem 1/4 w dz. nr 1367. 2018-03-20 11:53:27
Zarządzenie Nr 1716/18 Burmistrza Choszczna z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 603/17. 2018-03-20 11:51:23
Zarządzenie Nr 1715/18 Burmistrza Choszczna z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 1366 wraz z udziałem 1/4 w dz. nr 1367. 2018-03-20 11:49:02
Zarządzenie Nr 1714/18 Burmistrza Choszczna z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVII/273/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń kanalizacyjnych dla miasta i gminy Choszczno 2013 -2024, Plan Czteroletni- aktualizacja na lata 2018 -2021 2018-03-15 12:53:21
Zarządzenie Nr 1713/18 Burmistrza Choszczna z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Klucz do kompetencji - program podniesienia jakości kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno- zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ICT" 2018-03-16 11:45:41
Zarządzenie Nr 1712/18 Burmistrza Choszczna z dnia 14 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu na rok 2018 za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno 2018-03-14 14:56:26
Zarządzenie Nr 1711/18 Burmistrza Choszczna z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie 2018-03-13 08:57:51
Zarządzenie Nr 1710/18 Burmistrza Choszczna z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2018-03-13 08:55:15
Zarządzenie Nr 1709/18 Burmistrza Choszczna z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe 2018-03-12 15:06:27
Zarządzenie Nr 1708/18 Burmistrza Choszczna z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na poddzierżawienie na rzecz osób trzecich nieruchomości, stanowiących własność Gminy Choszczno. 2018-03-09 10:45:34
Zarządzenie Nr 1707/18 Burmistrza Choszczna z dnia 9 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu na rok 2018 za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno 2018-03-09 09:22:09
Zarządzenie Nr 1706/18 Burmistrza Choszczna z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu. 2018-03-07 14:51:23
Zarządzenie Nr 1705/18 Burmistrza Choszczna z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie dofinansowania organizacji imprezy kulturalnej. 2018-03-08 13:18:29
Zarządzenie Nr 1704/18 Burmistrza Choszczna z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń, oznaczonej numerem działki 17/80 2018-03-06 15:03:39
Zarządzenie Nr 1703/18 Burmistrza Choszczna z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń, oznaczonej numerem działki 17/79 2018-03-06 15:02:14
Zarządzenie Nr 1702/18 Burmistrza Choszczna z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu sprawdzeń na rok 2018 w zakresie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Choszcznie 2018-03-06 14:57:17
Zarządzenie Nr 1701/18 Burmistrza Choszczna z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej nr 1 w Choszcznie 2018-03-06 14:53:52
Zarządzenie Nr 1700/18 Burmistrza Choszczna z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2018 2018-03-06 15:00:17
Zarządzenie Nr 1699/18 Burmistrza Choszczna z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVI/270/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/248/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2018-2030, zmienionej uchwałą Nr XXXV/256/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 stycznia 2018 r. 2018-03-06 14:48:39
Zarządzenie Nr 1698/18 Burmistrza Choszczna z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVI/269/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2018 2018-03-06 15:03:22
Zarządzenie Nr 1697/18 Burmistrza Choszczna z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVI/268/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi Państwa "Dokonano wyłączenia danych osobowych na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Wyłączenia dokonała Anita Kalisiak" na uchwałę Nr XXX/370/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania miasta Choszczna w rejonie ul. Wolności, ul. 22 Lipca i ul. Kwiatowej oraz Muru Północnego wraz z odpowiedzią na skargę 2018-03-06 15:00:59
Zarządzenie Nr 1696/18 Burmistrza Choszczna z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVI/267/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno 2018-03-06 14:57:49
Zarządzenie Nr 1695/18 Burmistrza Choszczna z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVI/266/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających na Sołtysa Kołek 2018-03-06 14:54:42
Zarządzenie Nr 1694/18 Burmistrza Choszczna z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVI/265/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choszczno w 2018 roku 2018-03-06 14:52:32
Zarządzenie Nr 1693/18 Burmistrza Choszczna z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVI/264/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 26 lutego 2018 r. w przedmiocie zmiany uchwały Nr XXXII/243/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2018-03-06 14:49:30
Zarządzenie Nr 1692/18 Burmistrza Choszczna z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVI/263/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/244/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choszczno 2018-03-06 14:47:25
Zarządzenie Nr 1691/18 Burmistrza Choszczna z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVI/262/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Choszczno na lata 2017 - 2020, z perspektywą do 2024 r." 2018-03-06 14:45:37
Zarządzenie Nr 1690/18 Burmistrza Choszczna z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVI/261/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/293/2008 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Choszczno na lata 2008-2020 2018-03-06 14:37:55
Zarządzenie Nr 1689/18 Burmistrza Choszczna z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVI/260/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na cel publiczny na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego nieruchomości oznaczonych numerami działek 249, 563 położonych w obrębie ewidencyjnym Piasecznik 2018-03-06 14:35:59
Zarządzenie Nr 1688/18 Burmistrza Choszczna z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVI/259/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniającej uchwałę Nr XXVII/346/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli 2018-03-06 14:33:33
Zarządzenie Nr 1687/18 Burmistrza Choszczna z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Miejskiego do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza Choszczna 2018-03-21 14:31:00
Zarządzenie Nr 1686/18 Burmistrza Choszczna z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. 2018-03-01 15:02:46
Zarządzenie Nr 1685/18 Burmistrza Choszczna z dnia 1 marca 2018 r. zarządzenie w sprawie naliczenia opłaty z tytułu bezumownego korzystania z części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno. 2018-03-01 14:58:42
Zarządzenie Nr 1684/18 Burmistrza Choszczna z dnia 1 marca 2018 r. zarządzenie w sprawie naliczenia opłaty z tytułu bezumownego korzystania z części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno. 2018-03-01 14:57:05
Zarządzenie Nr 1683/18 Burmistrza Choszczna z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie 2018-03-01 14:55:27
Zarządzenie Nr 1682/18 Burmistrza Choszczna z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu 2018 roku i układu wykonawczego na rok 2018 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej 2018-03-01 14:42:08
Zarządzenie Nr 1681/18 Burmistrza Choszczna z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Żeromskiego. 2018-02-28 14:37:15
Zarządzenie Nr 1680/18 Burmistrza Choszczna z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Czarnieckiego. 2018-02-28 14:35:57
Zarządzenie Nr 1679/18 Burmistrza Choszczna z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Choszczno 2018-02-27 13:18:28
Zarządzenie Nr 1678/18 Burmistrza Choszczna z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu na rok 2018 za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno 2018-02-27 13:14:46
Zarządzenie Nr 1677/18 Burmistrza Choszczna z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie 2018-02-21 12:10:46
Zarządzenie Nr 1676/18 Burmistrza Choszczna z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. ?Przebudowa targowiska stałego ?Mój Rynek? w Choszcznie z przeznaczeniem na cele promocji lokalnych produktów w formule zaprojektuj i wybuduj? 2018-02-21 12:08:22
Zarządzenie Nr 1675/18 Burmistrza Choszczna z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zbycia z bonifikatą udziału w nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem działki 180 położonej w obrębie Raduń w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców udziału. 2018-02-20 13:59:17
Zarządzenie Nr 1674/18 Burmistrza Choszczna z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz ratownictwa i ochrony ludności. 2018-02-19 15:14:38
Zarządzenie Nr 1673/18 Burmistrza Choszczna z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej w jednostkach podległych oraz podmiotach niezaliczanych do sektora finansów publicznych z zakresu udzielonych dotacji i dofinansowań na realizację zadań własnych Gminy 2018-02-14 10:40:31
Zarządzenie Nr 1672/18 Burmistrza Choszczna z dnia 14 lutego 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 1652/18 Burmistrza Choszczna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXV/253/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie usunięcia Pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej przy ul. Wolności w Choszcznie 2018-02-14 10:38:14
Zarządzenie Nr 1671/18 Burmistrza Choszczna z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia rocznego czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Choszczno na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 2018-02-14 10:36:56
Zarządzenie Nr 1670/18 Burmistrza Choszczna z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie 2018-02-14 15:28:54
Zarządzenie Nr 1669/18 Burmistrza Choszczna z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Sławęcinie 2018-02-12 09:20:43
Zarządzenie Nr 1668/18 Burmistrza Choszczna z dnia 6 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu na rok 2018 za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno 2018-02-06 13:04:50
Zarządzenie Nr 1667/18 Burmistrza Choszczna z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie 2018-02-06 10:47:15
Zarządzenie Nr 1666/18 Burmistrza Choszczna z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola nr 1 z Oddziałami Inregracyjnymi w Choszcznie 2018-02-06 10:39:45
Zarządzenie Nr 1665/18 Burmistrza Choszczna z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; ochrony i promocji zdrowia; ratownictwo i ochrona ludności; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i sztuki; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 2018-02-05 14:19:09
Zarządzenie Nr 1664/18 Burmistrza Choszczna z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych w Gminie Choszczno w roku szkolnym 2018/2019 2018-02-06 10:27:47
Zarządzenie Nr 1663/18 Burmistrza Choszczna z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i innych publicznych form wychowania przedszkolnego w Gminie Choszczno na rok szkolny 2018/2019 2018-02-06 10:25:06
Zarządzenie Nr 1662/18 Burmistrza Choszczna z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy 2018-02-01 14:06:31
Zarządzenie Nr 1661/18 Burmistrza Choszczna z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia indywidualnej stawki czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego położonego w miejscowości Raduń 2018-02-01 14:04:40
Zarządzenie Nr 1660/18 Burmistrza Choszczna z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. 2018-02-01 14:33:23
Zarządzenie Nr 1659/18 Burmistrza Choszczna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2018 2018-02-07 09:55:33
Zarządzenie Nr 1658/18 Burmistrza Choszczna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu 2018 roku, układu wykonawczego na rok 2018, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2018 2018-02-07 09:53:38
Zarządzenie Nr 1657/18 Burmistrza Choszczna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXV/258/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/293/2008 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Choszczno na lata 2008-2020 2018-02-05 13:28:06
Zarządzenie Nr 1656/18 Burmistrza Choszczna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXV/257/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Choszczno na lata 2017-2023 2018-02-05 13:26:20
Zarządzenie Nr 1655/18 Burmistrza Choszczna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXV/256/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/248/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2018-2030 2018-02-05 13:13:52
Zarządzenie Nr 1654/18 Burmistrza Choszczna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXV/255/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2018 2018-02-05 13:08:12
Zarządzenie Nr 1653/18 Burmistrza Choszczna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXV/254/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie 2018-02-05 13:06:10
Zarządzenie Nr 1652/18 Burmistrza Choszczna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXV/253/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie usunięcia Pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej przy ul. Wolności w Choszcznie 2018-02-05 13:04:07
Zarządzenie Nr 1651/18 Burmistrza Choszczna z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie nr 265/15 Burmistrza Choszczna z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej 2018-02-01 10:34:21
Zarządzenie Nr 1650/18 Burmistrza Choszczna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wojska Polskiego. 2018-01-31 09:25:50
Zarządzenie Nr 1649/18 Burmistrza Choszczna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wojska Polskiego. 2018-02-01 10:38:02
Zarządzenie Nr 1648/18 Burmistrza Choszczna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie najmu części ogrodzenia, położonego w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej. 2018-01-31 09:23:42
Zarządzenie Nr 1647/18 Burmistrza Choszczna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie najmu części ogrodzenia, położonego w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej. 2018-01-31 09:21:30
Zarządzenie Nr 1646/18 Burmistrza Choszczna z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Choszcznie" 2018-02-01 10:23:52
Zarządzenie Nr 1645/18 Burmistrza Choszczna z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 136 2018-01-23 11:12:55
Zarządzenie Nr 1644/18 Burmistrza Choszczna z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy 2018-01-23 11:09:50
Zarządzenie Nr 1643/18 Burmistrza Choszczna z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji zamówienia publicznego pn. "Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Choszcznie" 2018-01-24 12:44:30
Zarządzenie Nr 1642/18 Burmistrza Choszczna z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Choszcznie" 2018-01-23 11:07:48
Zarządzenie Nr 1641/18 Burmistrza Choszczna z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Choszcznie 2018-01-23 11:05:50
Zarządzenie Nr 1640/18 Burmistrza Choszczna z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie 2018-01-22 13:09:58
Zarządzenie Nr 1639/18 Burmistrza Choszczna z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Korytowie 2018-01-22 13:08:22
Zarządzenie Nr 1638/18 Burmistrza Choszczna z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Choszczno z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale socjalne 2018-01-17 14:04:47
Zarządzenie Nr 1637/18 Burmistrza Choszczna z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu zamówień publicznych na 2018 rok 2018-01-17 13:37:40
Zarządzenie Nr 1636/18 Burmistrza Choszczna z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą bitumiczną na gorąco oraz grysami i emulsją asfaltową przy użyciu remontera" 2018-01-17 13:35:14
Zarządzenie Nr 1635/18 Burmistrza Choszczna z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Choszczno z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale socjalne 2018-01-12 11:48:55
Zarządzenie Nr 1634/18 Burmistrza Choszczna z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy 2018-01-12 11:37:36
Zarządzenie Nr 1633/18 Burmistrza Choszczna z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów, uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych 2018-01-10 10:02:29
Zarządzenie Nr 1632/18 Burmistrza Choszczna z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców. 2018-01-10 11:18:56
Zarządzenie Nr 1631/18 Burmistrza Choszczna z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 4, w budynku nr 4, przy ul. Nadbrzeżnej i oddanie w użytkowanie wieczyste związanego z nim udziału w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 483 położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno. 2018-01-10 11:16:30
Zarządzenie Nr 1630/18 Burmistrza Choszczna z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie 2018-01-09 12:12:21
Zarządzenie Nr 1629/18 Burmistrza Choszczna z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr1 w Suliszewie 2018-01-08 14:53:42
Zarządzenie Nr 1628/18 Burmistrza Choszczna z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie 2018-01-08 14:52:17
Zarządzenie Nr 1627/18 Burmistrza Choszczna z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie 2018-01-08 14:50:45
Zarządzenie Nr 1626/18 Burmistrza Choszczna z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia prawomocnych list mieszkaniowych na 2018 rok 2018-01-08 13:04:37
Zarządzenie Nr 1625/18 Burmistrza Choszczna z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Choszcznodo dokonywania zmian w planach finansowych jednostek w zakresie przeniesień w planowanych wydatkach 2018-01-15 14:44:28
Zarządzenie Nr 1624/18 Burmistrza Choszczna z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2018 2018-01-16 12:34:01
Zarządzenie Nr 1623/18 Burmistrza Choszczna z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2018 2018-01-16 12:31:59
Zarządzenie Nr 1622/18 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Choszcznie na rok 2018 2018-01-15 14:39:51
Zarządzenie Nr 1621/18 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie dostosowania projektów planów finansowych na rok 2018 do uchwały budżetowej 2018-01-15 14:38:01
Zarządzenie Nr 1620/18 Burmistrza Choszczna z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze ds. kultury i promocji Gminy 2018-01-08 13:27:59
Zarządzenie Nr 1619/18 Burmistrza Choszczna z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2018-01-08 12:48:16
Zarządzenie Nr 1618/18 Burmistrza Choszczna z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia Sekretarzowi Miejskiemu prowadzenia niektórych spraw Gminy oraz upoważnienia Sekretarza Miejskiego do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza 2018-01-04 14:58:27
Zarządzenie Nr 1617/18 Burmistrza Choszczna z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do prowadzenia spraw Gminy i dokonywania czynności w imieniu Burmistrza 2018-01-04 14:34:02