Biuro Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych

Biuro Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych

pok. nr. 33, tel. (095) 765 93 28

Marta Desecka - Kierownik Biura Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych

 

    Do zakresu działania Biura Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych należy:
1) prowadzenie postępowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,
2) opracowywanie wzorów dokumentów mających na celu usprawnienie procedury przetargowej,
3) uzgadnianie wyboru trybu postępowania oraz właściwej procedury dla zamówień publicznych realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne urzędu miejskiego i jednostki organizacyjne gminy,
4) przygotowywanie wstępnej dokumentacji przetargowej, tj. ogłoszeń, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zarządzeń w sprawie powołania komisji przetargowej,
5) monitorowanie przebiegu zamówień publicznych,
6) udział w pracach komisji przetargowych polegający na sprawdzeniu ofert pod względem formalno prawnym oraz nadzór nad poprawnością przebiegu ostatecznej oceny ofert,
7) nadzór nad postępowaniem wyjaśniającym prowadzonym w wyniku złożonego odwołania oraz przygotowaniem dokumentów związanych z wniesionym odwołaniem do Urzędu Zamówień Publicznych,
8) przygotowywanie umów zgodnych z ustawą prawo zamówień publicznych,
9) prowadzenie konsultacji w zakresie zamówień publicznych,
10) sporządzanie sprawozdań z realizacji zamówień publicznych,
11) kompletowanie i przechowywanie dokumentacji zamówień publicznych,
12) prowadzenie systematycznej współpracy z osobami uczestniczącymi w postępowaniu o zamówienia publiczne w zakresie sporządzania dokumentacji oraz planowania i przygotowania postępowań,
13) prowadzenie ewidencji przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne,
14) w zakresie prowadzenia i koordynowania działań na rzecz pozyskiwania zagranicznej bezzwrotnej pomocy finansowej niezbędnej dla rozwoju Gminy Choszczno:
a) bieżące pozyskiwanie informacji na temat istniejących i powstających programów wspierających działania władz lokalnych oraz przekazywanie tych informacji jednostkom organizacyjnym gminy oraz burmistrzowi,
b) prowadzenie banku danych na temat dostępnej bezzwrotnej zagranicznej pomocy finansowej,
c) bieżąca analiza możliwości pozyskiwania bezzwrotnej zagranicznej pomocy finansowej na realizację zadań gminy,
d) przygotowywanie we współpracy z jednostkami organizacyjnymi gminy wniosków dotyczących projektów współfinansowanych bezzwrotnej zagranicznej pomocy finansowej,
e) doradztwo oraz szkolenia w sprawach pozyskiwania bezzwrotnej zagranicznej pomocy finansowej dla jednostek organizacyjnych gminy,
f) konsultowanie dokumentów programowych z instytucjami zewnętrznymi oraz bieżąca współpraca z jednostkami zarządzającymi i monitorującymi realizację projektów współfinansowanych w ramach bezzwrotnej zagranicznej pomocy finansowej,
g) uczestnictwo w pracach zespołów opracowujących i przygotowujących projekty.
15) w zakresie pomocy we wdrażaniu projektów współfinansowanych z bezzwrotnej zagranicznej pomocy finansowej:
a) uzgadnianie treści projektów korespondencji z grantodawcą,
b) doradztwo w sprawach realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnej zagranicznej pomocy finansowej,
c) w tym wyrażanie opinii w zakresie stosowania wytycznych grantodawcy,
d) monitorowanie przygotowania oraz realizowania projektów współfinansowanych z zagranicznej bezzwrotnej pomocy finansowej oraz przedstawianie sprawozdań burmistrzowi.
16) w zakresie współudziału w powstawaniu projektów rocznych i wieloletnich programów inwestycyjnych gminy w zakresie wykorzystania bezzwrotnej zagranicznej pomocy finansowej:
a) opiniowanie projektów zgłaszanych do programów pod kątem możliwości pozyskania bezzwrotnej zagranicznej pomocy finansowej,
b) bieżąca analiza możliwości pozyskania współfinansowania z bezzwrotnej zagranicznej pomocy finansowej zadań ujętych w programach.

    Przy znakowaniu spraw Biuro używa symbolu "ZP".
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anita Kalisiak 04-01-2018 09:21:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anita Kalisiak 02-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Tomczyk 09-03-2018 14:55:27