Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zawiadamiam o przekazaniu wniesionych odwołań od decyzji o ustaleniu warunków zabudowy Nr: 36/2018 znak: IPP.6730.36.6.2018.JI z dnia 24 lipca 2018 roku dla inwestycji polegającej na: rozbudowie budynku usługowego (handlowego) na działkach oznaczonych nr ewid.: 154/2, 154/4, 155 obręb 3 miasta Choszczno, wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie. 2018-08-14 11:05:31
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, w dniu 07.08.2018 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej 110 kV z trakiem światłowodowym zasilającej podstację trakcyjną PT Choszczno na działkach oznaczonych nr ewid. 79, 80, 35/1, 77, 36/1, 34/2, 26/30, 25 obręb 2 miasta Choszczno, 206 obręb Koplin, 193 obręb Pakość, gmina Choszczno. 2018-08-09 12:38:20
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce oznaczonej nr ewid. 61/55 obręb Oraczewice, gmina Choszczno, o wysłaniu w dniu 09 sierpnia 2018 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Choszcznie oraz Powiatowego Zarządu dróg w Choszcznie 2018-08-09 11:11:40
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 9/2018 znak: IPP.6733.9.8.2018.JI z dnia 07 sierpnia 2018 roku dla inwestycji polegającej na: budowie zalicznikowej instalacji elektrycznej zasilającej stację bazową telefonii komórkowej operatora P4, na części działki oznaczonej nr ewid. 271/4 oraz działce oznaczonej nr ewid. 895 w obrębie Piasecznik, gmina Choszczno. 2018-08-07 14:12:04
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: rozbudowie zewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb grzewczych o bytowo-gospodarczych do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce oznaczonej nr ewid. 144/7 obręb Koplin, gmina Choszczno, o możliwości zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej spawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choszcznie przy ul. Wolności 24 w godzinach urzędowania tj. pn., wt., śr., pt. w godz. 7:30-15:30, czw. w godz. 7:30-18:00 w pokoju nr 24. 2018-08-07 12:13:30
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie zewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb grzewczych i bytowo-gospodarczych do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce oznaczonej nr ewid. 144/5 i 144/6 obręb Koplin, gmina Choszczno, o wysłaniu w dniu 06 sierpnia 2018 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Choszcznie oraz przekazaniu Zarządcy Dróg Gminnych - w miejscu. 2018-08-06 12:38:58
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania przez Starostę Choszczeńskiego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą cyt.: :Przebudowa ulic Rybackiej oraz Obrońców Westerplatte: w Choszcznie. 2018-08-06 10:40:30
Zawiadamiam o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w dniu 2 sierpnia 2018 r. decyzji Nr 38/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka linii kablowej 110 kV z traktem światłowodowym do zasilania podstacji trakcyjnej PT Choszczno, zlokalizowanej na działkach: 26/37 w obrębie 2 m. Choszczno oraz nr 207 w obrębie Koplin gmina Choszczno, stanowiących teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. 2018-08-06 10:37:01
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: przebudowie, ze zmianą sposobu użytkowania, budynku magazynowego na budynek usługowy (siłownię) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid. 725/45 i 7254/46 oraz 725/59, 725/67 i 725/68 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o możliwości zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej spawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choszcznie przy ul. Wolności 24 w godzinach urzędowania tj. pn., wt., śr., pt. w godz. 7:30-15:30, czw. w godz. 7:30-18:00 w pokoju nr 24. 2018-08-02 09:29:05
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 36/2018 znak: IPP.6730.36.6.2018.JI z dnia 24 lipca 2018 roku dla inwestycji polegającej na: rozbudowie budynku usługowego (handlowego) na działkach oznaczonych nr ewid. 154/2, 154/4, 155 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. 2018-07-24 15:10:25
Informacja o wydanej decyzji o środowiskowa dla przebudowy obiektu hodowli pstrąga 2018-07-20 12:11:29
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie zalicznikowej instalacji elektrycznej zasilającej stację bazową telefonii komórkowej operatora P4, na części działki oznaczonej nr ewid. 271/4 oraz działce oznaczonej nr ewid. 895 w obrębie Piasecznik, gmina Choszczno o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. 2018-07-20 12:10:40
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 110 kV z trakiem światłowodowym do zasilania podstacji trakcyjnej Choszczno, na działce nr 26/37 obręb 2 miasta Choszczno i działce nr 207 obręb Koplin, gmina Choszczno. 2018-07-17 13:16:32
Informacja o opiniach dla przedsięwzięcia pn zalesienie użytków rolnych na działce nr 526 ob Piasecznik 2018-07-16 15:15:02
Obwieszczczenie o wydaniu postanowienia dot braku oceny na przebudowę ul. Rybackiej 2018-07-05 15:11:20
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: rozbudowie budynku usługowego (handlowego) na działkach oznaczonych nr ewid.: 154/2, 154/4, 155 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno 2018-07-03 11:08:53
Informacja o wydanych opiniach do inwestycji polegającej na budowie obory na głębokiej ściółce w miejscowości Piasecznik 2018-07-02 14:30:05
Informacja o wszczęciu postepowania administarcyjnego dot. wygaszenia decyzji oraz poboru wód podziemnych na wniosek MPGK Choszczno 2018-06-29 14:59:56
Zawiadamiam o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji w dniu 26 czerwca 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie zalicznikowej instalacji elektrycznej zasilającej stację bazową telefonii komórkowej operatora P4, na części działki oznaczonej nr ewid. 271/4 oraz działce oznaczonej nr ewid. 895 w obrębie Piasecznik, gmina Choszczno. 2018-06-26 12:26:30
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 8/2018 znak: IPP.6733.8.7.2018.KS z dnia 21 czerwca 2017 roku dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV w ramach inwestycji p.n.: "Projekt i budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Choszczno II wraz z budową dwutorowej linii zasilającej 110 kV oraz powiązań sieci SN-15 kV", na działce oznaczonej nr ewid. 211/8 obręb Stradzewo, gmina Choszczno. 2018-06-21 14:08:30
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: rozbudowie budynku usługowego (handlowego), na działkach oznaczonych nr ewid.: 154/2, 154/4, 155 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno o wysłaniu w dniu 15 czerwca 2018 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie 2018-06-15 14:27:51
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, w dniu 08.06.2018 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie zalicznikowej instalacji elektrycznej zasilającej stację bazową telefonii komórkowej operatora P4 "Play" (nr projektu CHS1501B), na działkach oznaczonych nr ewid. 271/4, 895 obręb Piasecznik, gmina Choszczno. 2018-06-15 12:21:30
Obwieszczeni Burmistrza Recza o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Recz - Choszczno 2018-06-14 09:17:03
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV w ramach inwestycji p.n.: "Projekt i budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Choszczno II wraz z budową dwutorowej linii zasilającej 110 kV oraz powiązań sieci SN - 15 kV", na działce oznaczonej nr ewid. 211/8 obręb Stradzewo, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi. 2018-06-13 12:32:39
Obwieszczenie o ponownym przeprowadzeniu udziału społeczeństwa Chełpa Rozbudowa stawów 2018-05-30 14:34:58
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji środowiskowej 2018-05-30 14:34:03
Informacja o złożonym wniosku o zmianie decyzji środowiskowej 2018-05-30 14:33:10
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 7/2018 znak: IPP.6733.7.7.2018.KS z dnia 24 maj 2017 roku dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej z hydrantami i przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach oznaczonych nr ewid.80/8, 80/18, 80/19 i 80/20 obręb Oraczewice, gmina Choszczno. 2018-05-24 14:59:48
Zawiadamiam o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji w dniu 24 maja 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV w ramach inwestycji p. n.: "Projekt i budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Choszczno II wraz z budową dwutorowej linii zasilającej 110 kV oraz powiązań sieci SN - 15 kV", na działce oznaczonej nr ewid. 211/8 obręb Stradzewo , gmina Choszczno 2018-05-24 14:57:59
Zawiadamiam strony o zawieszeniu postępowania administracyjnego w dniu 23 maja 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie odcinka istniejącej, napowietrznej, jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV, z jednotorowej na dwutorową, z uwzględnieniem nowych konstrukcji wsporczych w relacji od GPZ 110/15 kV Choszczno do linii 110 kV Krzęcin ? Dolice, na działkach o nr ewid. 82/1, 82/2, 79, 80, 81, 35/1 w obrębie Choszczno 2, gmina Choszczno, na działkach o nr ewid. 172/14, 172/13, 172/11, 172/4, 172/7, 172/10, 172/8, 171/9, 171/8, 167/7, 167/5, 167/4, 166, 165/2, 164/10,164/9, 164/8, 164/7, 163/3, 163/2, 163/8, 178, 190/6, 190/5, 190/4, 201, 205/2, 204, 206, 205/3, 205/4, 203, 202 w obrębie Koplin, gmina Choszczno, na działkach o nr ewid. 194, 195, 190/1, 187, 188/1, 184, 182/1, 181, 178, 172/2, 160, 151/17, 158, 140, 139, 138, 137, 136, 134, 135/2, 133, 132, 131, 130, 55, 51, 50/2, 41, 49, 73, 38/10, 38/18, 38/13 w obrębie Pakość, gmina Choszczno, oraz na działkach o nr ewid. 73, 74/2, 50/4, 50/3, 49/4, 49/2, 50/1, 49/1, 48 w obrębie Oraczewice, gmina Choszczno. 2018-05-23 12:56:54
Obwieszczenie o wystąpieniu do organów w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 Recz Choszczno 2018-05-23 12:56:01
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 Recz Choszczno 2018-05-23 12:55:15
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji zmieniającej Nr: 14/2/2017 znak: IPP.6733.14.15.2017.KS z dnia 17 maja 2018 roku, ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na dla inwestycji polegającej na dobudowie schodów zewnętrznych prowadzących z poziomu terenu na poziom parteru budynku publicznego gimnazjum z wykonaniem wejścia do budynku w miejscu istniejącego otworu okiennego, miasto Choszczno, obręb Choszczno 3, ul. Obrońców Westerplatte, działka nr 258/3 na rzecz Gimnazjum Publicznego w Choszcznie, ul. Obrońców Westerplatte 1, 73-200 Choszczno, w następujący sposób: załącznik graficzny do decyzji zastępuje się nowym załącznikiem ze zwiększonym obszarem lokalizacji inwestycji - większą częścią działki nr 258/3. Pozostała treść decyzji pozostaje bez zmian. 2018-05-17 14:48:38
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. pomostów pływających na wodach jeziora Klukom 2018-05-17 09:26:08
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, po uzupełnieniu wniosku w dniu 16 maja 2018 roku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: wprowadzeniu linii napowietrznej 15 kV nr L - 333 relacji GPZ Choszczno - RS Recz na kablową z wprowadzeniem do stacji GPZ Choszczno II na działce oznaczonej nr ewid. 211/8 obręb Stradzewo, gmina Choszczno. 2018-05-16 15:30:30
Zawiadamiam o przekazaniu wniesionego odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 6/2018 znak: IPP.6733.6.7.2018.KS z dnia 23 kwietnia 2017 roku dla inwestycji polegającej na: wymianie wieżowej stacji transformatorowej na stację kontenerową 15/0,4kV z włączeniem do sieci kablowej 15 i 0,4 kV na działkach oznaczonych nr ewid.: 143/2, 143/3, 143/4, 161/3 i 166/2 obręb 3 miasta Choszczno, wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie. 2018-05-15 13:08:30
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 10/2018 znak: IPP.6730.10.6.2018.JI z dnia 14 maja 2018 roku dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid. 145/21 oraz 145/28 obręb Koplin, gmina Choszczno. 2018-05-14 14:55:15
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 15/2018 znak: IPP.6730.15.6.2018.KS z dnia 11 maja 2018 roku dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 145/27 oraz 145/28 obręb Koplin, gmina Choszczno. 2018-05-11 14:35:23
Zawiadamiam o zmianie zakresu wniosku w dniu 08 maja 2018 roku postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 29 stycznia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie odcinka istniejącej, napowietrznej, jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV, z jednotorowej na dwutorową, z uwzględnieniem nowych konstrukcji wsporczych w relacji od GPZ 110/15 kV Choszczno do linii 110 kV Krzęcin ? Dolice, na działkach o nr ewid. 82/1, 82/2, 79, 80, 81, 35/1 w obrębie Choszczno 2, gmina Choszczno, na działkach o nr ewid. 172/14, 172/13, 172/11, 172/4, 172/7, 172/10, 172/8, 171/9, 171/8, 167/7, 167/5, 167/4, 166, 165/2, 164/10,164/9, 164/8, 164/7, 163/3, 163/2, 163/8, 178, 190/6, 190/5, 190/4, 201, 205/2, 204, 206, 205/3, 205/4 w obrębie Koplin, gmina Choszczno, na działkach o nr ewid. 194, 195, 190/1, 187, 188/1, 184, 182/1, 181, 178, 172/2, 160, 151/17, 158, 140, 139, 138, 137, 136, 134, 135/2, 133, 132, 131, 130, 55, 51, 50/2, 41, 49, 73, 38/10, 38/18, 38/13 w obrębie Pakość, gmina Choszczno, oraz na działkach o nr ewid. 73, 74/2, 50/4, 50/3, 49/4, 49/2, 50/1, 49/1 w obrębie Oraczewice, gmina Choszczno 2018-05-08 11:36:34
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 6/2018 znak: IPP.6730.6.6.2018.KS z dnia 07 maja 2018 roku dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid. 129/9 oraz 128/11 i 129/11 obręb 4 miasta Choszczno. 2018-05-08 11:35:49
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej z hydrantami i przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach oznaczonych nr ewid. 80/8, 80/18, 80/19 i 80/20 obręb Oraczewice, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. 2018-05-04 13:51:10
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 14/2017, znak: IPP.6733.14.7.2017.PK, z dnia 15 września 2017 roku, dla inwestycji polegającej na dobudowie schodów zewnętrznych prowadzących z poziomu terenu na poziom parteru budynku publicznego gimnazjum z wykonaniem wejścia do budynku w miejscu istniejącego otworu okiennego na działce o nr ewid.: 258/3, obręb 3, miasta Choszczno, przy ul. Obrońców Westerplatte, w zakresie: załącznik graficzny do decyzji zastępuje się nowym załącznikiem ze zwiększonym obszarem lokalizacji inwestycji - większą częścią działki nr 258/3. Pozostała treść decyzji pozostaje bez zmian, o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. 2018-05-04 13:50:20
Informacja o wpłynięciu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory na głębokiej ściółce dla bydła mięsnego na działce nr 454 obręb Piasecznik 2018-04-25 15:08:42
Zawiadamiam o wysłaniu celem uzgodnienia projektu zmiany decyzji w dniu 25 kwietnia 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: dobudowie schodów zewnętrznych prowadzących z poziomu terenu na poziom parteru budynku publicznego gimnazjum z wykonaniem wejścia do budynku w miejscu istniejącego otworu okiennego, na działce oznaczonej nr ewid.: 258/3 obręb 3 miasta Choszczno, przy ul. Obrońców Westerplatte, gmina Choszczno do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie. 2018-04-25 11:31:04
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w dniu 24 kwietnia 2018 roku sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 14/2017 znak: IPP.6733.14.7.2017.PK z dnia 15 września 2017 roku dla inwestycji polegającej na dobudowie schodów zewnętrznych prowadzących z poziomu terenu na poziom parteru budynku publicznego gimnazjum z wykonaniem wejścia do budynku w miejscu istniejącego otworu okiennego, miasto Choszczno, obręb 3 ul. obrońców Westerplatte, działka 258/3, gmina Choszczno, w następujący sposób: załącznik graficzny do decyzji zastępuje się nowym załącznikiem ze zwiększonym obszarem lokalizacji inwestycji - większą częścią działki nr 258/3. Pozostała treść decyzji pozostaje bez zmian. 2018-04-25 11:29:33
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 6/2018 znak: IPP.6733.6.7.2018.KS z dnia 23 kwietnia 2017 roku dla inwestycji polegającej na: wymianie wieżowej stacji transformatorowej na stację kontenerową 15/0,4kV z włączeniem do sieci kablowej 15 i 0,4 kV na działkach oznaczonych nr ewid.: 143/2, 143/3, 143/4, 161/3 i 166/2 obręb 3 miasta Choszczno. 2018-04-23 12:25:13
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 5/2018 znak: IPP.6733.5.7.2018.JI z dnia 23 kwietnia 2018 roku dla inwestycji polegającej na: wymianie słupowej stacji transformatorowej na stację kontenerową 15/0,4kV z włączeniem do sieci kablowej 15 i 0,4 kV na działkach oznaczonych nr ewid.: 1/2, 1/3, 1/4 obręb 3, działka oznaczona nr ewid. 52/1 obręb 1 miasta Choszczno oraz na działce oznaczonej nr 176/1 obręb Pakość, gmina Choszczno. 2018-04-23 11:56:02
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 16 kwietnia 2018 r. postanowienia o wznowieniu postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z 15 maja 2015 r., znak WOO-II.4201.2.2014.JC.25, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny ? Szczecin Dąbie 2018-04-20 12:18:36
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 3/2018 znak: IPP.6730.3.6.2018.JI z dnia 18 kwietnia 2018 roku dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki oznaczonej nr ewid. 149/14 oraz 149/15 obręb Pakość, gmina Choszczno. 2018-04-18 15:16:15
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid.: 145/21 oraz 145/28 obręb Koplin, gmina Choszczno, o możliwości zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej spawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choszcznie przy ul. Wolności 24 w godzinach urzędowania tj. pn., wt., śr., pt. w godz. 7:30-15:30, czw. w godz. 7:30-18:00 w pokoju nr 24. 2018-04-18 15:15:15
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 145/27 oraz 145/28 obręb Koplin, gmina Choszczno, o możliwości zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej spawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia 2018-04-18 15:13:49
Zawiadamiam o podjęciu postępowania administracyjnego w dniu 11 kwietnia 2018 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie odcinka istniejącej, napowietrznej, jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV, z jednotorowej na dwutorową, z uwzględnieniem nowych konstrukcji wsporczych w relacji od GPZ 110/15 kV Choszczno do linii 110 kV Krzęcin ? Dolice, na działkach o nr ewid. 82/1, 82/2, 79, 80, 81, 35/1 w obrębie Choszczno 2, gmina Choszczno, na działkach o nr ewid. 172/14, 172/13, 172/11, 172/4, 172/7, 172/10, 172/8, 171/9, 171/8, 167/7, 167/5, 167/4, 166, 165/2, 164/10,164/9, 164/8, 164/7, 163/3, 163/2, 163/8, 178, 190/6, 190/5, 190/4, 201, 205/2, 204, 206, 205/3, 205/4 w obrębie Koplin, gmina Choszczno, na działkach o nr ewid. 194, 195, 190/1, 187, 188/1, 184, 182/1, 181, 178, 172/2, 160, 151/17, 158, 140, 139, 138, 137, 136, 134, 135/2, 133, 132, 131, 130, 55, 51, 50/2, 41, 49, 73, 38/10, 38/18, 38/13 w obrębie Pakość, gmina Choszczno, oraz na działkach o nr ewid. 73, 74/2, 50/4, 50/3, 49/4, 49/2, 50/1, 49/1 w obrębie Oraczewice, gmina Choszczno. 2018-04-11 13:27:43
Zawiadamiam o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji w dniu 10 kwietnia 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej z hydrantami i przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach oznaczonych nr ewid. 80/8, 80/18, 80/19 i 80/20 obręb Oraczewice, gmina Choszczno, do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie oraz Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. 2018-04-10 12:17:27
Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu Uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choszczno w roku 2018 2018-04-06 15:29:31
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 110/2017 znak: IPP.6730.110.6.2017.2018.JI z dnia 4 kwietnia 2018 roku dla inwestycji polegającej na: budowie budynku usługowo ? mieszkalnego wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 177/9 w obrębie 3 miasta Choszczno, ul. Grunwaldzka, gmina Choszczno. 2018-04-04 14:17:59
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 3/2018 znak: IPP.6733.3.8.2018.JI z dnia 04 kwietnia 2018 roku dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce oznaczonej nr ewid. 21/5 oraz części działki oznaczonej nr ewid. 203 w obrębie Stradzewo, gmina Choszczno. 2018-04-04 14:14:49
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 145/27 oraz 145/28 obręb Koplin, gmina Choszczno, o wysłaniu w dniu 03 kwietnia 2018 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie oraz przekazaniu Zarządcy Dróg Gminnych - w miejscu. 2018-04-03 14:33:39
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 129/9 oraz 128/11 i 129/11 obręb 4 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o możliwości zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej spawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choszcznie przy ul. Wolności 24 w godzinach urzędowania tj. pn., wt., śr., pt. w godz. 7:30-15:30, czw. w godz. 7:30-18:00 w pokoju nr 24. 2018-04-03 14:32:30
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid.: 145/21 oraz 145/28 obręb Koplin, gmina Choszczno, o wysłaniu w dniu 03 kwietnia 2018 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie oraz przekazano Zarządcy Dróg Gminnych w miejscu. 2018-04-03 14:30:42
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 26 marca 2018 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej na potrzeby budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączami na działkach oznaczonych nr ewid. 80/8, 80/18, 80/19, 80/20 obręb Oraczewice, gmina Choszczno. 2018-04-03 14:29:40
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: wymianie słupowej stacji transformatorowej na stację kontenerową 15/0,4kV z włączeniem do sieci kablowej 15 i 0,4 kV na działkach oznaczonych nr ewid.: 1/2, 1/3, 1/4 obręb 3, działka nr 52/1 obręb 1 miasta Choszczno oraz na działce nr 176/1 obręb Pakość, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. 2018-04-03 14:28:54
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: wymianie wieżowej stacji transformatorowej na stację kontenerową 15/0,4kV z włączeniem do sieci kablowej 15 i 0,4 kV na działkach oznaczonych nr ewid.: 143/2, 143/3, 143/4, 161/3 i 166/2 obręb 3 miasta Choszczno, o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. 2018-04-03 14:27:27
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 4/2018 znak: IPP.6733.4.7.2018.KS z dnia 29 marca 2017 roku dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej oraz kontenerowego agregatu prądotwórczego wraz z niezbędnymi urządzeniami i infrastrukturą techniczną dla potrzeb zasilania ujęcia wody podziemnej na działce oznaczonej nr ewid. 145 obręb 4 miasta Choszczno, gmina Choszczno. 2018-03-29 14:09:41
Zawiadamia o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 14/2018 z dnia 19 marca 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie odcinka istniejącej, napowietrznej, jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV na dwutorową w relacji GPZ 110/15 kV Choszczno do linii 110 kV Krzęcin - Dolice na terenie działki nr 207 położonej w obrębie Koplin, gmina Choszczno, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. 2018-03-26 09:33:15
Nowe opłaty za usługi wodne informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 2018-03-23 11:20:03
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych nr ewid.: 149/14 oraz 149/15 obręb Pakość, gmina Choszczno o możliwości zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej spawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choszcznie przy ul. Wolności 24 w godzinach urzędowania tj. pn., wt., śr., pt. w godz. 7:30-15:30, czw. w godz. 7:30-18:00 w pokoju nr 24. 2018-03-20 12:42:52
Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie rozbudowy i przebudowy obiektu hodowli pstrąga na działce nr 61/2 w miejscowości Chełpa wraz z niezbędną infrastrukturą służącą do uzdatniania wody 2018-03-16 14:32:44
Zawiadamiam o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji w dniu 14 marca 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: wymianie słupowej stacji transformatorowej na stację kontenerową 15/0,4kV z włączeniem do sieci kablowej 15 i 0,4 kV na działkach oznaczonych nr ewid.: 1/2, 1/3, 1/4 obręb 3 i dz. nr 52/1 obręb 1 miasta Choszczno oraz na działce nr 176/1 obręb Pakość, gmina Choszczno, do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie, Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz przekazaniu do Zarządcy Dróg Gminnych ? w miejscu. 2018-03-14 14:58:05
Zawiadamiam o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji w dniu 14 marca 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: wymianie wieżowej stacji transformatorowej na stację kontenerową 15/0,4kV z włączeniem do sieci kablowej 15 i 0,4 kV na działkach oznaczonych nr ewid.: 143/2, 143/3, 143/4, 161/3 i 166/2 obręb 3 miasta Choszczno, do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie oraz przekazaniu do Zarządcy Dróg Gminnych ? w miejscu. 2018-03-14 14:57:31
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play", na działce oznaczonej nr ewid. 21/5 oraz części działki oznaczonej nr ewid. 203 w obrębie Stradzewo, gmina Choszczno. o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia 2018-03-13 10:41:05
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 129/9 oraz 128/11 i 129/11 obręb 4 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o wysłaniu w dniu 13 marca 2018 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie oraz przekazaniu Zarządcy Dróg Gminnych - w miejscu. 2018-03-13 10:39:05
Zawiadamiam strony o zawieszeniu postępowania administracyjnego w dniu 12 marca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie odcinka istniejącej, napowietrznej, jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV, z jednotorowej na dwutorową, z uwzględnieniem nowych konstrukcji wsporczych w relacji od GPZ 110/15 kV Choszczno do linii 110 kV Krzęcin ? Dolice, na działkach o nr ewid. 82/1, 82/2, 79, 80, 81, 35/1 w obrębie Choszczno 2, gmina Choszczno, na działkach o nr ewid. 172/14, 172/13, 172/11, 172/4, 172/7, 172/10, 172/8, 171/9, 171/8, 167/7, 167/5, 167/4, 166, 165/2, 164/10,164/9, 164/8, 164/7, 163/3, 163/2, 163/8, 178, 190/6, 190/5, 190/4, 201, 205/2, 204, 206, 205/3, 205/4 w obrębie Koplin, gmina Choszczno, na działkach o nr ewid. 194, 195, 190/1, 187, 188/1, 184, 182/1, 181, 178, 172/2, 160, 151/17, 158, 140, 139, 138, 137, 136, 134, 135/2, 133, 132, 131, 130, 55, 51, 50/2, 41, 49, 73, 38/10, 38/18, 38/13 w obrębie Pakość, gmina Choszczno, oraz na działkach o nr ewid. 73, 74/2, 50/4, 50/3, 49/4, 49/2, 50/1, 49/1 w obrębie Oraczewice, gmina Choszczno. 2018-03-12 15:03:24
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 1/2018 znak: IPP.6733.1.7.2018.KS z dnia 12 marca 2017 roku dla inwestycji polegającej na: rozbudowie o wiatrołap, rozbudowie schodów wewnętrznych oraz przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych na siłownię, budynku gimnazjum publicznego przy ul. Obrońców Westerplatte 1 na działce oznaczonej nr ewid. 258/3 obręb 3 miasta Choszczno. 2018-03-12 14:57:43
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej oraz kontenerowego agregatu prądotwórczego wraz z niezbędnymi urządzeniami i infrastrukturą techniczną dla potrzeb zasilania ujęcia wody podziemnej na działce oznaczonej nr ewid. 145 obręb 4 miasta Choszczno, o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. 2018-03-12 14:57:13
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 27 lutego 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: wymianie wieżowej stacji transformatorowej na stację kontenerową 15kV i 0,4kV z włączeniem do sieci kablowej 15 i 0,4 kV na działkach oznaczonych nr ewid. 143/2,143/3,143/4,161/3,166/2 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. 2018-03-08 15:08:20
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 27 lutego 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: wymianie słupowej stacji transformatorowej na stację kontenerową 15/0,4kV z włączeniem do sieci kablowej 15 kV i 0,4 kV na działkach oznaczonych nr ewid. 1/2, 1/3, 1/4 obręb 3 miasta Choszczno, 52/1 obręb 1 miasta Choszczno, 176/1 obręb Pakość, gmina Choszczno. 2018-03-08 15:07:43
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku usługowo - mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 177/9 położonej przy ul. Grunwaldzkiej w obrębie 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. 2018-03-06 11:24:50
Na podstawie art 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o przyjęciu uchwałą Nr XXXVI/267/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 26 lutego 2018 r. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno. Jednocześnie informuję, że z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art 43 ww. ustawy, można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiej w Choszcznie, ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno, w godzinach urzędowania tj. pn., wt, śr.,pt. wgodz. 7:30-15:30, czw. wgodz. 7:30-18:00 2018-03-02 09:32:50
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych nr ewid.: 149/14 oraz 149/15 obręb Pakość, gmina Choszczno o wysłaniu w dniu 26 lutego 2018 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie oraz Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. 2018-02-26 15:13:56
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2017 r. póz. 1257) oraz art. 53 ust. l ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2017 r. póz. 1073), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie odcinka istniejącej napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV na terenie działki nr 207, położonej w obrębie ewidencyjnym 0010 Koplin, miasto Choszczno, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych SA 2018-02-20 15:11:39
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr: 23/2017 znak: IPP.6733.23.7.2017.2018.KS z dnia 19 lutego 2018 roku dla inwestycji polegającej na: rozbudowie i przebudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków na działkach oznaczonych nr 192/4,192/2, 195/40 i 195/41 obręb 3 miasto Choszczno. 2018-02-19 14:06:25
Zawiadamiam o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji w dniu 19 lutego 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play", na działce oznaczonej nr ewid. 21/5 oraz części działki oznaczonej nr ewid. 203 w obrębie Stradzewo, gmina Choszczno. do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Zarządcy dróg gminnych - w miejscu. 2018-02-19 14:04:53
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 24/2017 znak: IPP.6733.24.7.2017.2018.JI z dnia 15 lutego 2018 r. dla inwestycji polegającej na: budowie napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV, działkach oznaczonych nr ewid. 476, 501, 505 i 506 obręb Piasecznik, gmina Choszczno, na rzecz ENEA Operator sp. z o. o., Oddział Dystrybucji Gorzów Wielkopolski, Rejon Dystrybucji Choszczno, ul. Energetyków 2, 73-200 Choszczno 2018-02-15 15:19:07
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku usługowo - mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej nr ewid. 177/9 położonej przy ul. Grunwaldzkiej obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. o wysłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy w dniu 15 lutego 2018 roku, celem uzgodnienia do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie oraz przekazano zarządcy dróg gminnych w miejscu. 2018-02-15 15:17:35
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie o wiatrołap, rozbudowie schodów wewnętrznych oraz przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych na siłownię w budynku gimnazjum publicznego na działce oznaczonej nr ewid. 258/3 obręb 3 miasta Choszczno, przy ul. Obrońców Westerplatte 1, o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. 2018-02-15 15:15:14
Zawiadamiam o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji w dniu 15 lutego 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej oraz kontenerowego agregatu prądotwórczego wraz z niezbędnymi urządzeniami i infrastrukturą techniczną dla potrzeb zasilania ujęcia wody podziemnej na działce oznaczonej nr ewid. 145 obręb 4 miasta Choszczno, do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie oraz Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. 2018-02-15 15:14:16
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 100/2017 znak: IPP.6730.100.5.2017.2018.KS z dnia 14 lutego 2018 roku dla inwestycji polegającej na: na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 721 oraz 644/1 obręb Roztocze gmina Choszczno, 2018-02-14 15:31:11
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 07 lutego 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej oraz kontenerowego agregatu prądotwórczego wraz z niezbędnymi urządzeniami i infrastrukturą techniczną dla potrzeb zasilania ujęcia wody podziemnej w gminie Choszczno, na działce oznaczonej nr ewid. 145 obręb 4 miasta Choszczno, gmina Choszczno 2018-02-09 14:18:05
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 29 stycznia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działce o nr ewid. 21/5, obręb Stradzewo, gmina Choszczno. 2018-02-07 15:09:35
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 29 stycznia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie odcinka istniejącej, napowietrznej, jednotorowej, linii elektroenergetycznej 110 kV z jednotorowej na dwutorową, z uwzględnieniem nowych konstrukcji wsporczych w relacji od GPZ 110/15 kV Choszczno do linii 110 kV Krzęcin ? Dolice, na działkach o nr ewid. 82/1, 82/2, 79, 80, 81, 35/1 w obrębie Choszczno 2, gminy Choszczno, na działkach o nr ewid. 172/14, 172/13, 172/11, 172/4, 172/7, 172/10, 172/8, 171/9, 171/8, 167/7, 167/5, 167/4, 166, 165/2, 164/10,164/9, 164/8, 164/7, 163/3, 163/2, 163/8, 178, 190/6, 190/5, 190/4, 201, 205/2, 204, 206, 205/3, 205/4 w obrębie Koplin, gminy Choszczno, na działkach o nr ewid. 194, 195, 190/1, 187, 188/1, 184, 182/1, 181, 178, 172/2, 160, 151/17, 158, 140, 139, 138, 137, 136, 134, 135/2, 133, 132, 131, 130, 55, 51, 50/2, 41, 49, 73, 38/10, 38/18, 38/13 w obrębie Pakość, gminy Choszczno, oraz na działkach o nr ewid. 73, 74/2, 50/4, 50/3, 49/4, 49/2, 50/1, 49/1 w obrębie Oraczewice, gminy Choszczno. 2018-02-07 15:08:44
Zawiadamiam o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 30 stycznia 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie o wiatrołap, rozbudowie schodów wewnętrznych oraz przebudowie, ze zmianą sposobu użytkowania, pomieszczeń piwnicznych na siłownię w budynku gimnazjum publicznego, na działce o nr ewid.: 258/3 obręb 3 miasta Choszczno, do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie. 2018-01-30 12:46:33
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV, działkach o nr 476, 501, 505 i 506 obręb Piasecznik, gmina Choszczno, na rzecz ENEA Operator sp. z o. o., Oddział Dystrybucji Gorzów Wielkopolski, Rejon Dystrybucji Choszczno, ul. Energetyków 2, 73-200 Choszczno o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie 2018-01-26 11:50:26
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 16 stycznia 2018 roku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie budynku Publicznego Gimnazjum w Choszcznie o wiatrołap, rozbudowie schodów wewnętrznych oraz zmianie sposobu użytkowania części piwnic na pomieszczenia użytkowe - siłownie, na działce oznaczonej nr ewid. 258/3 obręb 3 miasta Choszczno. 2018-01-24 14:29:23
Zawiadamiam o braku możliwości wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w ustawowym terminie dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, gmina Choszczno, dz. ewid. nr 721 i 644/1 obręb Roztocze, z uwagi na przedłużającą się procedurą korespondencyjną dotyczącą wszczęcia postępowania związaną z ilością stron postępowania. Jednocześnie informuję, że postępowanie w przedmiotowej sprawie zostanie zakończone w terminie do dnia 14 lutego 2018 roku. 2018-01-18 14:39:01
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie o przebudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków, miasto Choszczno, obręb Choszczno 3, działka nr 192/2, 192/4, 195/40 i 195/41, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o. o., z siedzibą ul. Grunwaldzka 36, 73-200 Choszczno 2018-01-15 15:29:07
Zawiadamiam o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 04 stycznia 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV, działkach o nr 476, 501, 505 i 506 obręb Piasecznik, gmina Choszczno, na rzecz ENEA Operator sp. z o. o., Oddział Dystrybucji Gorzów Wielkopolski, Rejon Dystrybucji Choszczno, ul. Energetyków 2, 73-200 Choszczno 2018-01-04 13:52:11