Wojewoda Zachodniopomorski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: 1) przebudowie odgałęzienia linii napowietrznej 15 kV nr L303 w kierunku S-3308 Strzelnica na nową linię kablową relacji S3308 Strzelnica - GPZ Choszczno II wraz z wymianą stacji słupowej S-3308 Strzelnica na kontenerową (Zadanie A), 2)przebudowie odcinka linii napowietrznej 15 kV nr L-303 relacji GPZ Choszczno II - RS Recz na kablową z wprowadzeniem obu relacji linii do stacji GPZ Choszczno II wraz z wymianą stacji słupowej S-3497 (Os. Północne 2) na kontenerową (Zadanie B), na terenie działek 211/6 i 211/7 obręb ewidencyjny 0005 Stradzewo, gmina Choszczno, stanowiących teren zamknięty MON.