Zawiadamiam że nie jest możliwe wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działce o nr ewid. 21/5, obręb Stradzewo, gmina Choszczno w ustawowym terminie ponieważ przed sporządzeniem projektu decyzji wniosek był konsultowany pod względem potencjalnego oddziaływania na obszar chronionego krajobrazu i wymagał uzgodnienia ze Starostwem Powiatowym w Choszcznie, Zachodniopomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie oraz z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Na obecnym etapie, po 21 dniowym ustawowym terminie oczekiwania na uzgodnienia organ przesłał stronom zawiadomienia o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej spawie.