Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 1341/17 Burmistrza Choszczna z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności

Zarządzenie Nr 1341/17
Burmistrza Choszczna

z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa  o chrony ludności

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446,1579,1948 oraz z 2017 r. poz. 730) art. 15 ust.2a-2f, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 1817) oraz na podstawie Uchwały Nr XX/165/2016 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Choszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

§ 1. 1. Powołuję Komisję konkursową do rozpatrzenia ofert w ramach konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego pt. "Ratownictwo i ochrona ludności" w 2017 roku na terenie gminy Choszczno w następującym składzie:

1) Przewodnicząca komisji – Magdalena Sieńko (przedstawiciel organu administracji publicznej)

2) Członek komisji – Sabina Tatol-Baczyńska (przedstawiciel organu administracji publicznej)

3) Członek komisji – Marlena Wachowicz ( przedstawiciel organu administracji publicznej)

4) Członek komisji – Małgorzata Kozłowska (osoba reprezentująca organizacje pozarządowe lub podmioty zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy)

5) Członek komisji - Teresa Pawłowska (Radna Rady Miejskiej w Choszcznie).

§ 2. 1. W pracach Komisji mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego, którego konkurs dotyczy.

2. Członkowie Komisji Konkursowej wykonują swoje funkcje społecznie.

3. Do członków Komisji biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dotyczące wyłączenia pracownika.

4. Każdy członek Komisji podpisuje zobowiązanie, że w przypadku stwierdzenia istnienia powiązań, o którym mowa w ust. 3, członek Komisji zgłasza ten fakt na posiedzeniu Komisji i zostaje wyłączony z oceny oferty podmiotu, z którym powiązanie występuje.

§ 3. 1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.

2. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia Komisji określa Przewodniczący.

§ 4. 1. Przy rozpatrywaniu ofert w konkursie otwartym Komisja dokona oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym:

a) Podczas oceny formalnej, której dokona pracownik ds. organizacji pozarządowych sprawdzane będą następujące elementy oferty:

- czy oferta została złożona w terminie,

- czy do oferty załączono wymagane dokumenty zgodnie z pkt. 3,

- czy oferta została złożona na obowiązującym formularzu,

- czy oferta została podpisana przez upoważnione osoby.

b) Podczas oceny merytorycznej będą brane pod uwagę następujące kryteria oferty:

- możliwość realizacji zadania przez organizację (np. na podstawie dotychczasowego oświadczenia),

- przedstawioną w ofercie kalkulację kosztów zadania ( np. czy koszty zaproponowane w budżecie nie są za wysokie, czy odpowiadają opisanym działaniom),

- proponowaną, jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, które będą je realizować,

- w przypadku wspierania realizacji zadania - planowany przez organizację wkład własny- proponowany przez organizację wkład pracy wolontariuszy i pracę społeczną członków oraz wkład rzeczowy,

- dotychczasową współpracę z organizacją, w tym rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania zrealizowanych poprzednio zadań.

2. Dodatkowymi kryteriami przy wyborze ofert będą:

a) Planowana liczba mieszkańców gminy na rzecz, których realizowane będzie zadanie,

b) Chęć rozwijania się i dążenie do zakładanych celów,

c) W przypadku organizacji współpracujących wcześniej z gminą- zaangażowanie w promowaniu gminy Choszczno, w tym organizacja turniejów.

§ 5. Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i wszyscy Członkowie Komisji.

§ 6. Komisja podejmuje rozstrzygnięcie o wyborze Oferenta i przedstawia wyniki konkursu Burmistrzowi, który podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu oferty do realizacji oraz przeznaczeniu i wysokości przyznanej dotacji.

§ 7. Wyniki konkursu ofert, wraz z informacją o kwocie przyznanej dotacji, zamieszcza się na stronie www.choszczno.pl ; www.bip.choszczno.pl , oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Choszcznie.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Burmistrza ds. Patologii Społecznej, Osób Niepełnosprawnych i Pomocy Społecznej.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 


Burmistrz Choszczna

/-/ Robert Adamczyk

 

 

1. Pełnomocnik Burmistrza ds. Patologii Społecznej, Osób Niepełnosprawnych i Pomocy Społecznej.

2. Wydział Organizacyjno-Prawny.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie 1341_17.pdf (PDF, 13KB) 2017-05-29 14:39:54 98 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Tomczyk 29-05-2017 14:39:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Adamczyk 29-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Tomczyk 29-05-2017 14:40:36