Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 1291/17 Burmistrza Choszczna z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie

Zarządzenie Nr 1291/17
Burmistrza Choszczna

z dnia 24 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446,1579,1948 oraz z 2017r. poz. 730) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 202/15 Burmistrza Choszczna z dnia 05 maja 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie wprowadzam następujące zmiany:

1) w § 31 ust. 1 w punkcie 32 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkty 33-34:

„33) wydawanie zaświadczeń o spłacie należności z tyt. wykupu mienia komunalnego,

34) w zakresie podatku VAT, w tym w szczególności:

a) prowadzenie ewidencji podatku VAT,

b) wystawianie faktur VAT,

c) prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT,

d) comiesięczne rozliczanie podatku VAT z Urzędem Skarbowym.”;

2) § 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
"1. Do zakresu zadań Wydziału Podatkowego należy:

1) wykonywanie wszelkich czynności w zakresie wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i podatku od środków transportowych,

2) weryfikacja poprawności składanych deklaracji i informacji podatkowych,

3) prowadzenie księgowości analitycznej w zakresie ww. podatków,

4) przygotowywanie decyzji wymiarowych w zakresie w/w podatków,

5) dokonywanie przypisów i odpisów należności objętych księgowością analityczną,

6) prowadzenie postępowań w sprawach:

a) umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległości podatkowych,

b) odroczenia lub rozłożenia na raty terminu płatności podatku,

c) zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

d) zwrotu opłaty skarbowej,

e) zwolnień w podatku rolnym i od nieruchomości.

7) wydawanie zaświadczeń:

a) o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości,

b) dochodowości z indywidualnych gospodarstw rolnych,

c) opłacaniu składek z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników,

d) wielkości hektarów fizycznych i przeliczeniowych,

8) opracowywanie zestawień oraz prognozowanych należności z tytułu podatków i opłat,

9) sporządzanie sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców, pomocy publicznej oraz pomocy publicznej w rolnictwie,

10) wykazywanie skutków finansowych zastosowanych ulg w podstawowych dochodach podatkowych,

11) naliczanie odpisów aktualizacyjnych należności,

12) sporządzanie informacji dotyczących. dochodów izby rolniczej z tytułu dochodów podatku rolnego,

13) przygotowywanie projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych,

14) przygotowywanie wniosków o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości,

15) sporządzenie wykazów w zakresie:

a) udzielonej pomocy publicznej,

b) udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie,

c) osób fizycznych i prawnych, jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg,  odroczeń, umorzeń lub rozłożeń  na raty.

16) prowadzenie ewidencji podatników i ewidencji księgowej opłaty od posiadania psów,

17) przeprowadzanie z urzędu kontroli podatkowej w zakresie podatków stanowiących dochody gminy,

18) rozliczanie inkasentów z poboru należności podatkowych,

19) prowadzenie księgowości analitycznej w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dzierżawy gruntów, czynszu najmu, wieczystego użytkowania gruntu, przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności, opłat adiacenckich oraz za zajęcie pasa drogowego,

20) w zakresie windykacji podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych:

a) bieżąca analiza stanu zaległości,

b) przygotowywanie upomnień i wezwań do zapłaty,

c) sporządzanie tytułów wykonawczych,

d) zabezpieczenia hipoteczne zaległości,

e) współpraca z administracyjnym i sądowym organem egzekucyjnym.”

3) w załączniku nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego - „Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Choszcznie" w kolumnie czwartej Wydział Podatkowy otrzymuje brzmienie:
"1. Naczelnik wydziału

2. Stanowisko ds. wymiaru podatków lokalnych (m. Choszczno)

3. Stanowisko ds. księgowości podatkowej  i egzekucji  (m. Choszczno)

4. Stanowisko ds. wymiaru  podatków lokalnych (sołectwa gm. Choszczno)

5. Stanowisko ds. księgowości podatkowej  i egzekucji (sołectwa gm. Choszczno)

6. Stanowisko ds. opłat cywilnoprawnych”,

4) w załączniku nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego - „Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Choszcznie" w kolumnie czwartej Wydział Budżetu dodaję pkt 8 „Stanowisko ds. rozliczania podatku VAT”.

§ 2. Nową strukturę organizacyjna Urzędu Miejskiego w Choszcnzie stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miejskiemu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

Z-ca Burmistrza

/-/ Magdalena Sieńko

 

Otrzymują:

1. Wydział Organizacyjno-Prawny          

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie 1291_17.pdf (PDF, 21KB) 2017-05-05 11:24:48 96 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anita Przytuła 05-05-2017 11:24:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Sieńko 24-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Anita Przytuła 05-05-2017 11:24:48