Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 1172/17 Burmistrza Choszczna z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej administrowanych przez ChZNK

Zarządzenie Nr 1172/17
Burmistrza Choszczna

z dnia 14 lutego 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej administrowanych przez ChZNK                         

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446; z 2016 r., poz.1579) oraz zapisów Uchwały Nr II/18/2014 r. Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Choszczna uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 15/14 Burmistrza Choszczna z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej administrowanych przez ChZNK, dokonuje się następujących zmian:

1) zmienia się treść § 1, który otrzymuje brzmienie:

„Ustala się stawki czynszu za najem lub dzierżawę 1 m2 powierzchni lokali użytkowych zlokalizowanych w obiektach użyteczności publicznej oraz opłaty za najem lub dzierżawę pomieszczeń świetlic wiejskich administrowanych przez Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych, zwane w dalszej części zarządzenia stawkami czynszu, które zostały określone w załączniku nr 1, z zastrzeżeniem § 6.”;

2) zmienia się treść § 4, który otrzymuje brzmienie:

„1.      Stawki czynszu ujęte w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia stanowią podstawę do ustalenia bazowej wysokości czynszu za najem lub dzierżawę lokali użytkowych oraz świetlic wiejskich i stosuje się je:

a) do ustalenia kwoty miesięcznego czynszu lub opłaty jednorazowej w dniu zawarcia umowy najmu lub dzierżawy,

b) do ustalenia wywoławczej kwoty miesięcznego czynszu za najem lub dzierżawę lokali użytkowych, w drodze przetargu,

c) do ustalenia wysokości opłaty w przypadku korzystania z lokalu użytkowego oraz świetlicy wiejskiej bez tytułu  prawnego.

2. W przypadku, gdy pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, wywoławczą kwotę miesięcznego czynszu najmu lub dzierżawy w drugim przetargu można obniżyć do 50 % w stosunku do kwoty z pierwszego przetargu.

3. Ustalając wysokość czynszu najmu lub dzierżawy lub kwotę wywoławczą miesięcznego czynszu lub należność o której mowa w § 3 ust. 3 za powierzchnię użytkową lokalu przyjmuje się łączną powierzchnię użytkową wraz z pomieszczeniami przynależnymi, chociażby nie były one połączone bezpośrednio z lokalem (piwnice, magazyny, inne).”;

3) zmienia się treść § 5, który otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli w lokalu użytkowym prowadzonych będzie kilka rodzajów działalności (branż) i są one wydzielone w lokalu w taki sposób, iż możliwe jest ilościowe określenie powierzchni lokalu wykorzystywanej na prowadzenie poszczególnych działalności (branż), czynsz najmu lub dzierżawy lub wywoławczą kwotę miesięcznego czynszu lub opłatę, o której mowa w § 3 ust. 3 ustala się uwzględniając stawki dla poszczególnych branż i powierzchnie wykorzystywane na ich prowadzenie. W przeciwnym wypadku ustalając miesięczny czynsz najmu lub dzierżawy lub wywoławczą kwotę miesięcznego czynszu lub opłatę, o której mowa w § 3 ust. 3 - dla całej powierzchni lokalu przyjmuje się stawkę czynszową właściwą dla działalności (branży), dla której stawka miesięcznego czynszu jest wyższa.”;

4) zmienia się treść § 6, który otrzymuje brzmienie:

„1.    Stawka miesięcznego czynszu za najem lub dzierżawę lokali użytkowych i świetlic wiejskich substandardowych oraz lokali użytkowych położonych w budynkach oficynowych stanowi 50% stawki mięsiecznego czynszu określonej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Za lokal użytkowy lub świetlicę wiejską substandardową uznaje się lokal, w którym występuje przynajmniej jedna z niżej wymienionych cech:

a) brak przyłącza instalacji elektrycznej do lokalu,

b) brak toalety lub źródła wody lokalu (nie dotyczy lokali w budynkach o charakterze biurowym           z dostępem do toalety i źródła wody w pomieszczeniach do wspólnego użytku),

c) brak możliwości zainstalowania źródła ciepła,

d) co najmniej 70% powierzchni lokalu położona jest w suterenie, na poddaszu, kondygnacji podziemnej,

e) co najmniej 70% powierzchni lokalu ma wysokość poniżej 2,20 m.

3. Obniżki o których mowa w ust. 1 stosowane będą również do opłaty za najem lub dzierżawę świetlic wiejskich w których właściciel nie przeprowadził prac konserwacyjno – remontowych w okresie 5 lat poprzedzających datę złożenia wniosku o wynajem lub dzierżawę.

4. Stawka czynszu za najem lub dzierżawę lokalu użytkowego lub opłata za najem lub dzierżawę świetlicy określona w załączniku nr 1 do zarządzenia, może być obniżona o 30 % ze względu na wadę rzeczy najętej, uniemożliwiającej lub utrudniającej korzystanie z przedmiotu najmu lub dzierżawy.

5. Roszczenie o obniżkę czynszu przysługuje najemcy lub dzierżawcy który nie wiedział o istnieniu wady, o której mowa w ust. 4 w chwili zawarcia umowy najmu lub dzierżawy.

6. Istnienie wady rzeczy najętej o której mowa w ust. 2 i 4 winno być powierdzone przez adminstratora obiektu protokołem z oględzin.”;

5) zmienia się treść § 7, który otrzymuje brzmienie:

„1.  Dopuszcza się odstąpienie od poboru czynszu za najem lub dzierżawę lokalu użytkowego lub świetlicy wiejskiej w przypadku zawierania umów najmu lub dzierżawy na rzecz organizacji, stowarzyszeń lub klubów gminnych, ktróre realizują zadania w zakresie działalności kulturowej, oświatowej oraz sportowej jak również dla instytucji którym zlecono promocję gminy.

2. Dopuszcza się odstąpienie od poboru czynszu za najem lub dzierżawę lokalu użytkowego na zasadach kompensacji w przypadku wykonania przez najemcę lub dzierżawcę prac remontowych obciążających wynajmującego, na podstawie zawartego porozumienia, które poprzedzone powinno być pisemnym wnioskiem najemcy lub dzierżawcy i zgodą wynajmującego.

3. Odstępuję od poboru czynszu za najem lub dzierżawę świetlicy wiejskiej od Kół Gospodyń Wiejskich  działających na terenie danego Sołectwa, realizujących zadania na rzecz lokalnej społeczności wiejskiej.

4. Dopuszcza się zwolnienie z uiszczenia czynszu za najem lub dzierżawę świetlicy wiejskiej, młodzież z obszarów wiejskich, w celu organizacji przez nich imprez integracyjnych.”;

6) w załączniku Nr 1 do Zarządzeniu Nr 15/14 Burmistrza Choszczna z dnia 18 grudnia 2014 r. zmienia się   tytuł tabeli, który otrzymuje brzmienie:

„Stawki czynszu netto za najem lub dzierżawę lokali użytkowych oraz opłaty za najem lub dzierżawę świetlic wiejskich administrowanych przez Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych”;

7) w załączniku Nr 1 do Zarządzeniu Nr 15/14 Burmistrza Choszczna z dnia 18 grudnia 2014 r. dodaje się pkt. VIII, który otrzymuje brzmienie:

VIII. CZĘŚĆ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONA POD LOKALIZACJĘ  AUTOMATÓW  Z ARTYKUŁAMI SPOŻYWCZYMI

miesięczna

150,00

100,00

  

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                           


 

Z-ca Burmistrza

/-/ Magdalena Sieńko

 

 

Otrzymują:

1) Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych,

2) Wydział Organizacyjno – Prawny.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie 1172_17.pdf (PDF, 21KB) 2017-02-14 12:10:43 106 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anita Przytuła 14-02-2017 12:10:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Sieńko 14-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Anita Przytuła 14-02-2017 12:10:43